Hotărârea nr. 264/2018

Hotărârea nr. 264 din 24.07.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 12.07.2018


HOTĂRÂREA NR.264 DIN 24.07.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 12.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.6921/12.07.2018, întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri, având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare, prin care se propune acordarea premiului de 500 Iei pentru cele 50 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.6923/12.07.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.6924/12.07.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1157 /19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l 158 /23.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1159/19.07.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.12/2016;

în baza dispozițiilor, art.45, alin.(2), lit.a) și alin.5, art.47, art.l 15, alin.(l), lit.b) și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 12.07.2018, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 3.500 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 50 de familii din Municipiul Bacău.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTSEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL VIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 24.07.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și cate au depus cerere până la data de 12.07.2018

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

T----Z---:-----T----------1------------------------------------------------------------

i

1.

S AMUREANU -VICTOR SAMUREANU THEODORA

16730/11.04.2018

12.06.1968

2.

AVRAM CONSTANTIN

AVRAM VIORICA

22053/14.03.2018

22.04.1968

3.

BĂLĂNESCU ANTON BĂLĂNESCU ARGENTINA

22118/15.03.18

10.04.1968

4.

ELIESCU CONSTANTIN

ILIESCU GEORGETA

22338/16.03.2018

23.02.1968

5.

PANFILE TEODOR PANFILE MARIA

23505/30.03.2018

08.04.1968

6.

ENACHEVASILE

ENACHE LUCREȚ1A

23702/02.04.2018

24.02.1968

7.

FRUMUȘELU CONSTANTIN

FRUMUȘELU GEORGETA

1

24151/05.04.2018

28.06.1968

8.

NECULAU VIOREL NECULAU EUGENIA

J

24661/16.04.1968

28.04.1968

9.

HERLEAIOAN

HERLEA MARIA

<

l

24688/16.04.2018

20.05.1968

10.

CIUCHI VASELE

CIUCHI ANA

1

24860/17.04.2018

10.04.1968

n.

ZAHARIEA CORNELIU-IOAN ZAHARIEA MARIA

(

24960/18.04.2018

27.04.1968

i


12.

MANEA ȘTEFAN

MANEA DUDUȚA

13.

CRĂCIUN IOAN CRĂCIUN GEORGETA

14.

PRISECARU GHEORGHE

PRISECARU ANETA

15.

IONESCU PETRU IONESCU PETRA

16.

MĂRTIN GHEORGHE

MĂRTIN ILEANA

17.

POTORAC COSTICÂ

POTORAC MARIA

18.

HURGHIȘ VASILE

HURGHIȘ ELENA

19.

GHERLA NECULAI

GHERLA AURICA

20.

IVU GHEORGHE

IVU CAT1NCA

21.

BOUR VASILE BOURMILICA

22.

POPA MITICĂ

POPA ALEXANDRINA -GEORGETA

23.

VRANCIU DRAGOȘ

VRANCIU IULIA

24.

IFRIM DUMITRU

IFRIM ANETA

25.

DUMITRACHE EMIL DUMITRACHE MARIA

26.

MURARU NICOLAE

MURARU MARIA

27.

RĂILEANU GRIGORE

RĂILEANU ELENA

25590/24.04.2018

24.04.1968 "

25637/24.04.2018

17.03.1968

26205/02.052018

05.05.1968

26426/03.05.2018

20.01.1968

--

26504/03.05.2018

12.02.1968

26639/04.05.2018

29.04.1968

27450/14.05.2018

17.05.1968

27572/14.05.2018

15.05.1968

27597/15.05.2018

19.05.1968

27860/17.05.2018

17,05.1968

27856/17.05.2018

27.05.1968

28068/21.05.2018

09.05.1968

i

-

28134/21.05.2018

19.05.1968

(

28776/29.05.2018

30.05.1968

C

28913/30.05.2018

27.10.1964

C

29610/06.06.2018

03.07.1968

c

•*«»

28.

HERȚANU MIHAI

HERȚANU RODICA-ELENA

29.

ZARZU VERONEL

ZARZU MARIA

30.

TĂNASĂ ION

TĂNASÂ ANGELA

31

DUDUMANIOAN DUDUMAN ANGELA

32.

MARIAN GHEORGHE MARIAN MARIA-CRISHNA

33.

ROMAN MIHAI

ROMAN ELENA

34.

BLĂNUȚĂ VICTOR

BLĂNUȚĂ LUCIA

35.

RIGLEA IOAN

RIGLEA ECATERINA

36.

STOICA PETRE STOICA RUXANDA

37.

COZMA COSTACHI

COZMA MARIA

38.

CÂRLAN PETRU

CÂRLAN MARIA

39.

HULUBA NECULAI

HULUBA LUCICA

40.

CACIUCNICULAI

CACIUC MARIA

41

IANCU VALINTIN

IANCU TINCA

42.

MIHALACHE GHEORGHE

MIHALACHE ANICA

43.

DÂNCULEA ALEXANDRU

DÂNCULEA MARIA

29497/06.06.2018

08.07.1968

29924/11.06.2018

07.07.1968

29947/11.06.2018

16.06.1968

29963/11.06.2018

13.07.1968

29977/11.06.2018

17.05.1968

30052/1206.2018

12.06.1968

30107/12.06.2018

01.04.1968

30413/14.06.2018

26.06.1968

30603/18.06.2018

17.06.1968

{

31241/25.06.2018

20.08.1966

(

31202/25.06.2018

28.06.1968

(

31542/28.06.2018

16.06.1968

c

31748/02.07.2018

06.07.1968

c

32081/04.07.2018

26.05.1968

c

32118/04.07.2018

20.07.1968

c

32206/05.07.2018

_

07.07.1968

c

44.

1 UCXIO AN

LUCAT1NCA

45.

MARMURE XNU NICOLAE

M \RMU1U2 ANU MAG DAI EN X

46.

ROTARU K)AN

ROTARU ELEN X

47.

GH1NEȚ VASILE

GHINEȚ XDELIN.X

48.

PATR1CHE X'ALERT \N

P Vi R1CHE IONIC X

49.

MILEA XUREL1AN

MII E \ M \R1 X MAGDALENA

50.

_

BĂNICI UC V XSILE

DAN ICI UC XUREL1A

— ___—_______n______—____

- - - ~ —----

32453/09.07.2018

14.07.1968

(

32591/10.07.2018

01.06.1968

32769/11.07.2018

04.03.1968

32818/11.07.2018

25.05.1968

32772/11.07.2018

13.07.1968

32927/12.07.2018

29.06.1968

(

32979/12.07.2018

J

06.06.1968

c


LPE ȘEDINȚĂ ESN-BOGDAN .oAA


t      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VIDIU POPOVICI