Hotărârea nr. 263/2018

Hotărârea nr. 263 din 24.07.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfăşura în perioada 27 – 29 august 2018, la Bacău

HOTĂRÂREA nr. 246 din 28.06.2018

privind emiterea acordului solicitat de către

pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință situată în Bacău,                                prin refacerea fațadelor și

înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137-C1 CF nr. 69137, pe latura de vest - imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249-C1, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea <                                                            din Bacău, cu

numărul de înregistrare 27336/ 11.05.2018 prin care solicită emiterea acordului vecinilor în formă autentică în vederea executării lucrărilor de reparare și consolidare locuință situată în municipiul Bacău,

  • - Referatul nr. 5956/ 18.06.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune emiterea acordului favorabil solicitat de către

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5957/ 18.06.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 5958/ 18.06.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1114/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1115/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile secțiunii I, pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”c” și alin. (3) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificat și completat;

  • - Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „c” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă emiterea acordului vecinilor, solicitat de către domnii

proprietari ai imobilului - teren + construcții situat în intravilanul municipiului Bacău,                                   având nr.

cadastral 83022, respectiv 83022 - CI, pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137 - CI CF nr. 69137, pe latura de vest - imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249 - CI, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău.

ART.2 - Prezenta constituie „acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 289 din 12.05.2017, fără vreo altă formalitate.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului

ART.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.