Hotărârea nr. 25/2018

Hotărârea nr.25 din 31.01.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.

HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 31.01.2018

privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78018/ 15.01.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30, în 3 loturi;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 694 din 19.01.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 695 din 19.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 108/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 109/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l 10/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 111/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 112/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată; -Prevederile art. 879 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1 - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30, cu nr. cadastral 71724, în trei loturi, conform planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

lotul I - suprafața de 320 mp;

lotul II - suprafața de 2242 mp ce reprezintă documentația aferentă imobilului - teren în suprafață de 2242 mp și clădire în suprafață construită de 591 mp, pentru care prin H.C.L. nr. 253/ 29.06.2017, Consiliul Local al Municipiului Bacău a dat acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Bacău;

lotul III - suprafața de 147 mp.

ART.2 - Se mandatează Directorul Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, dl. Ciprian Fantaza să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Director al Direcției Juridice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Nr. Cadastral

Suprafața mașinala a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

71724

2709

Muu. Bacau. str. Oiluz nr. 30


Nr. Cartea Funciara nr.

1 Jnitalea Administrativ Teritoriala (I.JAT)

71724

Mim. Bacau


Situația actuala (înainte de dezlipire )

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad

Suprafața ( m.p. )

Catenona tic folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(m.p. )

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

71724

2709

Ce

Teren intravilan - muu. llacatt, str. Oituz nr.30

320

Ce

Latul nr.I= 320 m.p. - parte din suprafața de 336 m.p. ce a făcut obiectul Dispoziției Primarului mun. Uneau nr. 201)3/22.1 1.20 in

2242

Ce

Lotul iir.2 -2232 m.p. - teren intravila muu. llacau str. Oiluz nr. 30

147

Cc

I.otul nr.3-.L17 m.p. - teren inlmvilan muri. Uneau str. Oituz nr. 31.

TOTAL

2709

TOTAL

2709

Executant: C CEO POINT EXPERT S. R. L

P.E Autorizata Lucian DR.AGOMIRESCV

Confirm executarea măsurătorilor in teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondeflîa acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila

Dala: ianuarie 2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului in. baz.a de date integrala si atribuirea nr. cadastral

Semnătură si stampila

Data.........................