Hotărârea nr. 245/2018

Hotărârea nr. 245 din 28.06.2018 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017

HOTĂRÂREA nr. 245 din 28.06.2018

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017 prin care s-a aprobat concesionarea directa a lotului de teren in suprafața de 51,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar S.C. HELMERT S.R.L.;

-Referatul nr. 6108/20.06.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu propunerea de revocare a H.C.L. nr. 340/28.09.2017 motivat de faptul ca aceasta nu a produs efecte juridice prin nesolicitarea S.C. HELMERT S.R.L. pentru perfectarea contractului de concesionare;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 6109/20.06.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6110/20.06.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1110/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1111/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1112/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1113/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 10, ale art. 36 alin. (1) si alin. (2), lit. “c”, ale alin. (5), lit. “b”, ale art. 45, alin. (3), ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017 prin care s-a aprobat concesionarea directa a lotului de teren in suprafața de 51,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar S.C. HELMERT S.R.L.

ART» 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. HELMERT S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Direcției Arhitect-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI