Hotărârea nr. 244/2018

Hotărârea nr. 244 din 28.06.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia

HOTĂRÂREA nr. 244 din 28.06.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea                                 înregistrata la Primăria Municipiului Bacau

sub nr. 30090/12.06.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L.;

-Cererea S.C. MAST S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 30089/12.06.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 48589/21.12.2006

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 241/15.05.2018 la Biroul Individual Notarial Munteanu Raluca-Elena;

-Referatul nr. 6126/20.06.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 6127/20.06.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6128/20.06.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1106/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1107/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1108/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1109/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 incheiat pentru suprafața de 32,98 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. MAST S.R.L.,

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata

S.C. MAST S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI