Hotărârea nr. 242/2018

Hotărârea nr. 242 din 28.06.2018 privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor.

HOTĂRÂREA nr. 242 din 28.06.2018

privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Hotararea nr. 20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, completata prin H.C.L. nr. 92/20.03.2013;

-Sentința Civila nr. 1117/06.11.2017 ramasa definitiva la data de 14.06.2018 pronunțata in Dosar nr. 4101/110/2013 de Tribunalul Bacau - Secția a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 22434/18.06.2018 ; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6099/20.06.2018 -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 6100/20.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1098/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1099/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1100/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1101/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1102/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Contractele de Construire incheiate intre S.C. CONEXTRUST S.A. Bacau -Antreprenor General si beneficiari pentru amplasamentele « Ansamblu Bucegi, etapa III, bl. 1, str. Serei, nr. 9 cu 21 u.l. si Bl. 2, str. Fagaras, nr. 21 cu 21 u.l. , Bl. 3, str. Fagaras, nr. 23, sc. A, cu 21 u.l. si Bl. 4, str. Fagaras, nr. 23, sc. B, cu 21 u.l.»;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In baza prevederilor art. 36 (2) lit. « c » si ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 si NR. 4 LA Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform Anexelor 1 -4, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013, asa cum a fost completata prin H.C.L. nr. 92/20.03.2013, sunt si raman in vigoare.

Art. 3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare si actele adiționale la contractele de concesionare incheiate cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Art. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

Art. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata titularilor dreptului de proprietate asupra locuințelor, Compartimentului Evidenta Concesionari din cadrul Direcției Arhitect-Sef si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

Art. 6 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DEJSEDIN1

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


SOVA-G


^3 \

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


țfițEȘEDÎNJ^^E ȘE ȚĂ__ yy

AMPLASAMENT: STIUSEREI, NR. 9 (fosta TEIULUI, NR. 13) ZONA


NR. CRT.

BENEFICIAR

ETAJ

NR.

AP.

NR.

CAMERE

S.U.

(M.P.)

BALCON

(M.P.)

Acd(M.p.f

epTA îNDI-VIZA(%)

TEREN (M.P.)

1.

CIMPOI ALINA-ANDREEA

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

2.

PETROV LIUTIENCO-BOGDAN

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

3.

POPA NICOLAE-GERARD

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

4.

CIUNGU-BURSUC VASILICA

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

5.

CONSTANTINESCU CONSTANTIN-EMIL

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

6.

TOMOZEI CATAIJN

EI

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

7.

M1HAI PAULA-ROXANA

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

8.

IFTINCA MAR1US

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

9.

POPA MIIIAELA

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

10.

SA.MSON-TARANU AURELIAN

E2

10

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

11.

BILIS FLORIN-VASILE

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

12.

PENA LAURA-NADIA

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

13.

PANTIRU GEORGE-RAZVAN

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,54

39,06

14.

CALTARU SORINA-1OANA

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,82

14,61

15.

COSA LAURENTIU

E3

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,29

27,40

16.

BOGHIU CONSTANT! N-EUGEN

E3

16

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

17.

ZAHARIA ALEXANDRA-DIANA

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,24

32,32

18.

VIERU NARC1SA-CRISTINA

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19.

LADARU ELVIRA-GABRIELA

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,48

12,85

20.

FRANCE DANIEL

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

21.

PATRASC MI HAI

M

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

ÎNTOCMIT

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O IU POPOVICIf JUDEȚ BACĂU

AMPLASAMENT: STR. FAGARAS, NR. 21 (fosta TEIULUI, NR. 13) ZONA III BU

NR.

CRI.

BENEFICIAR

ETAJ

NR. AP.

NR.

CAMERE

S.U. (M.P.)

BALCON

(M.P.)

Acd(M$)'

-'COTĂ

INDI

VIZA!'%)

TEREN (M.P.)

1.

TIMPAU OVIDIU

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

2.

PANA1T ROMULUS

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

3.

STOLERU MARI US-SEBASTIAN

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

4.

COTIRLET LAURA-GABR1ELA

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

5.

TANASE DANIEL-1LIE

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

6.

LERtJ CAMELIA-MARIA

El

6

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

7.

COHAL MARIUS-ADRIAN (fost proprietar) -MUNTEANU LUCIA (actual proprietar)

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

8.

URINCIUC LEONARD-SORIN

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

9.

MIRON CONSTANTIN-ADRIAN

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,14

21,45

10.

OBREJA RALUCA-1U LIANA

E2

10

3

89,31

10,28

136,61

6,29

32,58

11.

PARASCHIVESCU (fosta DARIE) ADINA

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

12.

BADIU ANDREI

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,11

31,65

13.

GRIGORE ANCA-ELENA

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,54

39,06

14.

ALBAN BOGDAN

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,82

14,61

15.

GASPAR DRAGOS-VASILE

E3

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,29

27,40

16.

CRETU RAZVAN (fost proprietar) - 1ONITA MARIUS (actual proprietar)

E3

16

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

17.

ANUTI ALEXANDRU-RADU

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,24

32,32

18.

AGACIII TEODOR

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,68

13,88

19.

AMARANDEI GEANINA-GABI

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,48

12,85

20.

BALUTA CRISTINEL

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,69

21.

CAPAT SORIN-ADRI AN

M

21

2

60,21

8,06

92,10

4,24

21,96

ÎNTOCMIT,

IONICA MIRELAARH1TECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN

a

--------—------
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DET BACĂU

AMPLASAMENT: STR. FAGARAS, NR. 23 A (fosta TEIULUI, NR. 13) ZONA III BUCE

NR.

CRT.

BENEFICIAR

ETAJ

NR. AP.

NR.

CAMERE

S.U.

(M.P.)

BALCON

(M.P.)

Aed (MP<).

[COTA

INDI

VIZA^)

TEREN

(M.P.)

1.

MORARII) BOGDAN-VASILE (fost proprietar) -CHIRILOR 1URIE (actual proprietar)

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

2.

CALIMANDRUC DUMITRU-CATALIN

P

2

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

3.

TARANU VASILE

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

4.

STRUGARIU GEORGIANA (fost proprietar) -COHAL MARIUS-ADRIAN (actual proprietar)

P

4

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

5.

NITA MARIUS-PETRICA

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

6.

STANCIU SORIN-GABRIEL

El

6

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

7.

CONSTANT1N-MICU ANISOARA

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

8.

GIIERMAN CONSTANTIN

El

8

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

9.

PORO.JAN VIOREL

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,12

20,97

10.

ISTRATE NICOLAE-CRISTINEL

E2

10

3

89,31

10,28

136,61

6,26

31,86

11.

DAMIAN G1GEL-DANIEL

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

12.

ARVINTE MIHAI

E2

12

3

88,46

7,72

133,77

6,20

31,56

13.

NECHITA GEORGE-CIPRIAN

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,52

38,28

14.

SOOS ANDRA

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,81

14,30

15.

M1TRUT MARIUS-CATAL1N

E3

15

3 DUPLEX

75,07

3,69

114,83

5,27

26,82

16.

BOGDAN ȘTEFAN

E3

16

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,48

17.

VATAMANESCU MARIAN-VASILE

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,22

31,66

18.

MOTOC MIRELA

E3

18

1

37,57

4,03

57,47

2,63

13,39

19.

MACINCA BOGDAN-SILVIU

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,47

12,57

20.

COLTAN CRISTIAN

M

20

1

36,09

4,03

55,19

2,53

12,88

21.

LUCA DANIEL

M

21

2

62,10

8,06

92,10

4,22

21,48

ARHITECT-SEF,                                                        ÎNTOCMIT,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN                                         IONICĂ MIRELA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICItl.n l)EI BACAU

AMPLASAMENT: STR. FAGĂRĂ%^K?23 B (fosta TEIULUI, NR. 13) ZONA

NR. CRI.

BENEFICIAR

ETAJ

NR. AP.

NR.

CAMERE

S.U. (M.P.)

BALCON> (M.P.)

COTA; ■INDI-vizai %)

TEREN

(M.P.)

1.

URSE LUCIAN

P

1

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

2.

GROSU OV1D1U-CLAUD1U

P

2

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

3.

ARMEANU LIVIU-CONSTANTIN

P

3

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

4.

AVADANEI ANDREEA

P

4

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

5.

BIZOM SIMONA-ELENA (fost proprietar) MORARU BOGDAN-IONUT (actual proprietar)

El

5

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

6.

OLARU RALUCA

El

6

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

7.

BIRJOVANU GHEORGHE-BOGDAN

El

7

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

8.

N1CULESCU ANDREI

El

8

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

9.

S’OLOMON ELENA (fost proprietar) - FULGA IRINUCA (actual proprietar)

E2

9

2

58,81

4,03

89,96

4,13

21,15

10.

PUȘCAȘ (fosta OLARU) IOANA

E2

10

3

90,78

9,24

136,96

6,37

32,61

11.

GALATANUIONUL

E2

11

2

60,21

8,06

92,10

4,22

21,61

12.

Dl I U CATALIN-CRISTIAN

E2

12

3

86,81

10,60

134,14

6,09

31,18

13.

SPANU CONSTANTIN-LUCIAN

E3

13

3 DUPLEX

107,08

13,80

163,79

7,51

38,45

14.

TARAS ADRIAN-EMIL

E3

14

1

40,04

6,59

61,25

2,81

14,39

15.

GEORGESCU IUL1A-GABRIELA

E3

15

3 DUPLEX

75,63

2,65

113,78

5,31

27,19

16.

SAVA-GAINA ADRIAN-PETRE (fost proprietar) - ANDRONACIIE ELENA (actual proprietar)

E3

16

2

60,21

16,12

92,10

8,06

21,61

17.

DEACONU AURICA (fost proprietar) - PALEA VALENTIN (actual proprietar)

E3

17

3 DUPLEX

88,56

3,69

135,46

6,21

31,80

18.

DABA ALEXANDRU-MARIO

E3

18

1

38,03

6,90

58,17

2,67

13,67

19.

BULAI CAMELIA

M

19

1

35,25

6,59

53,92

2,47

12,64

20.

VLASCEANU COSMIN

M

20

1

34,90

6,90

53,38

2,45

12,53

21.

GRIGORAS IULIAN-ROMEO

M

21

2

60,21

8,06

92,1

4,22

21,61

ARHITECT-SEF,

ARH. D1ANA-MIIIAELA MARIN