Hotărârea nr. 241/2018

Hotărârea nr. 241 din 28.06.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiar CIOHODARU FLORINEL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererile                           inregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub

nr. 44744/16.11.2017 si nr. 27892/17.05.2018 prin care solicita concesionarea suprafeței de 5,00 m.p. teren pentru extinderea spațiului proprietate pentru desfasurarea de activitati economice;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 36143/13.09.2017 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare pana la aceasta data nu a fost regăsit ca fiind revendicat in baza Legilor Proprietății;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6105 din 20.06.2018;

- Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 6106 din 20.06.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6107 din 20.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1094/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1095/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1096/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1097/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1), art. 15, lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1), lit. « b » si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (1) si (2), lit. « c » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa

a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 84365, inscris in cartea funciara 84365 UAT Bacau, pentru extinderea spațiului proprietate in vederea desfășurării de activitati economice, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 74,9296 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoana menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

. ROMANȚA___________

JUDEȚUL BACĂU                 | A]\EXA NR 1

CONSILIUL LOCAL BACĂU    HOTĂRÂREA NR.2?/ DIN 28.06.2018

564501


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


NTA

9


gorîa de osinta


564460


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIOPOE


Executant:

f Si GEO POlbIT EXPERT SRL

PF Autorizata

in-;. Lucian DRAGOMIRESCU

. Confi’- i executarea măsurătorilor la teren, pbrectituâi ea intocmirii documentației cadastrale :oresț:< iderita acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila __Data . mai 2018
Nr. cadastral

Suprafața rnasurata a in abilului

(m.p.)

Adresa imobilului

1

5

str. Erou Gh. Rusu, t<r,2. mun. Bacau. jud.Bacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. £4/ DIN 28.06.2018

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. EROU GH. RUSU, NR. 2, SC. B, AP. 3

S = 5,00 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU

DESFASURAREA DE ACTIVITATI ECONOMIC E

16

Tca= II VxIxKi

i=2

y - 0,0025 lei/m.pVan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 150,0944 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2018, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

Kt = 1,2 - energie electrica -1 ransament

= 1,1 - telefonie - branșam ?nt

= 1,3 - apa - canal - bransr ment

K7 = 1,2 - gaze naturale - brs isament

K8 = 1,4 - energie termica - b ansament

K9 = 1,1 - telecomunicații - e> sta in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate e municipalitate

Ku = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Ki3 = 1,3 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transpor f in comun (aerian, rut ier, cai ferate)

Ki5 = 2,5 - durata = 25 ani

Kl6 = 1,0 - rezolvarea unei di ifunctii economice in ;ona

Kl7 = 2,3 - comerț

Taxa min/m.p./an = 0,00 i 5 x 150,0944 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x l#x J,2 x 1,2 x 1 3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,. = 74,9296 LEI RON/m.p./an


/ RHITECT-SEF,

ARH. DIA NA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ

ÎNTOCMIT,

. DNICA MIRELASECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI


ROMÂNIA

ANEXA NR.3

LA HOTĂRÂREA NR. 241 DIN 28.06.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

NR. ________DIN

CONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CON TRACTANTE

încheiat intre MUNICII’fUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_____, cu domicihul/sediul in județul ____________, Municipiul__t Str.___,

legitimata cu_____/inamtriculata !a Registrul Comerțului sub nr.

__________________, Cod Unic de înregistrare___, reprezentata de ____, in calitate de -CONCESIONAR, pe de alta parte, In baza dispozițiilor art. 13i 1) si art. 15, lit. "e” din Le r;eanr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local m-Municipiului Bacau nr. _________ din ____________2018, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 5,00 a.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, _________________________, inscris in cari ta funciara nr. 84365/UAT Bacau,

avand număr cadastral 84365.

Terenul in cauza va fi fo >sit de către concesionar pentru EXTINDEREA SPAȚIULUI PROPRIETATE PENTRU DEȘI' LSURAREA DE ACTIV? TATI ECONOMICE, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietat. concesionarului.

Art. 2 - Predarea - primire; i terenului precizat la ARI 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

III. TERMENUL C JNTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii-este de 25 (douazecisicmci) ani, incepand cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv________________.

Art. 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept a expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv_____ in măsură in care părțile i u convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii.

Contractul de concesiune se. poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile au convin asupra unor :-oi condiții cu privire la prelungirea contractului de concesionare, acești, ie va derula in condițiile stabilite inițial.

IV.PRETULCObf CESIUNII

Art.5 - Redeventa concesiunii este de 374,65 (treisutesaptezecisipatru+65) lei/an, reprezentând taxa anuala de conce; ignare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicului de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului flăcău sau a legislației fis- ale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (] atru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui t: mestru.

Art. 8 - Pentru întârzierii:L la plata ratelor trimestr.ale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 191 din cuantumul obligatiilo neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, ficepand cu ziua imediat -.amatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, incluși r.

Art. 9 - Neexecutarea obligației de plata a redevente sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp ie 3 luni consecutiv, con :era concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art. 10 ~ Prezentul contract ■••onstituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art. 11 - Concesionarul are obligația sa constituie a maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (tenrea limita_____________), .g aranția de concesionare in valoare de

374,65 lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentri primul an al concesiunii).

Art. 12 - Taxa de concesion-ne pentru anul fiscal 2018 ;ste indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

Art 13 - Sumele prevăzute ba-ART. 5, se vor achita prim .

 • - virament, din contul concesionam‘ni nr.____, deschis la_________________

__________________________, in contul concedentului, nr. $O 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 1 tac au;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art. 15 - După perfectare;-, contractului de concesionare, concesionarul este obligaL sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de u'banism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art. 16 - Concesionarul es ^obligat sa realizeze lucrt--ri.de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau > terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. N-respectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 17 - Concedentul ar-: dreptul sa verifice moc il in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris ace;! uia cazurile de încălcare a egii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin i tija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Pot iiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Consun re si prin grija Compartim -ntului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi resp cta obligațiile legate de ac -dtarea redeventei.

Art. 18 - Concesionarul are bligatia sa notifice conced Mitului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu ezta persoana juridica. Modificarea CAP. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE ~ se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionase. Concesionarul nu poate.subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 19 - Diversificarea sm schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului B icau).

Art. 20 - Concesionarul are obligația sa administreze : i sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserv:? si dezvolta valoarea aces.uia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obbgatia sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.000 Iei RONAn.p.

Art 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la cita încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute Ia alin. (1). concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art. 23 - Concesionarul ar?'obligația de a executa im. grai lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autori:! itie.

Art. 24 - Lucrările de con.tructie autorizate se cons :lera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s~a e ectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminare;? lucrărilor este obligator. ? pentru toate tipurile de constiuctii autorizate, inclusiv in situația ieri zării acestor lucrări in ‘egie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea j Jprezentantului administraâei publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art. 25 - Construcțiile* executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si ce'e care nu au efectuata re.eptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu. pot fi intabulate in cartea unciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de 1 e-ge.

vn. încetarea concesiunii

Art, 26 - Prezentul contract t.e concesionare inceteaza ir. următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabil ;.^.m contract, daca părțile r.u convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcin i concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii ob.rigatiilar contractuale de care concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului,

 • e) la dispariția, dintr-o cauz? de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara data unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul rațional sau local o impune,- prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin sex administrativ al organt, lui care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest raz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In acea i a situație de incetare a con -esiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de incetare i contractului de concesior txe, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 27 - La încetarea conți; ;:tului de concesionare pri\ ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, i deplina proprietate, bun irile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art. 28 - La incetarea cont; actului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare- mmparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenti-i-.de a le dobândi. In lipsa .cestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizau după cum urmeaza :

 • - BUNURI DE RETUR - trenul concesionat in suprafața de 5 m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate ;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a trist făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar ( concesionarul isi va ridica bunurile.

VIU. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 29 - Nerespectarea de citre părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art. 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are: obligația de a incheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de & face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art. 31 - La terminarea c ompleta a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la ci ganele financiare teritorial a sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dai* nu mai tajiiu de 15 zile de la data exj irarii termenului prevăzut in autorizația de construire.

 • IX.LITIGII

Art. 32 - Litigiile de orice f<: ce decurg din executarea rezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționa’; pe cale amiabila, sunt d< competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ijung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de conc isionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 54^, >004, cu modificările si co npletarile ulterioare.

Art, 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisoru

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 34 - Concesionarul are t bligatia de a respecta nom ele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se ransmite in caz de succesiune sau de Înstrăinare a construcției pentru a .axei realizare acesta a fc t constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții si transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin iTija pârtilor pe numele nou?ui proprietar al construcției.

Art. 36- Subconcesionarea, a tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 37 - Orice înțelegere 1: gala intre parti, survenita t perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act aditiom .. semnat de parti si va coi stitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si .iridice conținute de acesta

Art. 38 - Concesionarul are ibligatia sa înscrie terenul :oncesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de h. semnarea contractului de c mcesionare.

Art. 39 - Procesul-verbal c predare-primire a terenu ii, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contra t de concesionare.

Art. 40 - Prezentul contract privind concesionarea tere -.ului situat in intravilanul Municipiului Bacau_____________________, cu suț ?.fata de 5,00 m.p., s-a u iheiat astazi _____________________, la

sediul Consiliului Local al Munici- ului Bacau, in 4 (patru) e jemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin PRIMAR,

COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR. EC. VINERICA CLEMENTINA__

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCAȘ ARI DEBITE, EC. PASCAL SIMON A__

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LIMALITATEA,__

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA____

PRESEDINTAl- HITECT-SEF,

ARH. DIA ‘ A-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACJ NICOLAE - OVIDIU POPCLV