Hotărârea nr. 240/2018

Hotărârea nr. 240 din 28.06.2018 privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate in suprafață de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea                         inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.

25464/23.04.2018, prin care solicita alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042 in vederea intabularii construcției si înscrierea in cartea funciara;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6102 din 20.06.2018; -Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 25464/14.05.2018; -Referatul de Admitere nr. 800/08.01.2018 emis de O.C.P.I. Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 6103 din 20.06.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6104 din 20.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1089/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1090/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1091/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1092/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1093/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile ale art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 879, alin. (1) si (5) si art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1), lit. « b » si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor 36 alin. (2), lit. « c » și ale alin. (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aproba alipirea suprafețelor de 155,00 m.p. teren inscris in cartea funciara 79098 UAT Bacau, nr. cadastral 79098 conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare si 194,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 84009 UAT Bacau, nr. cadastral 84009 conform ANEXEI NR. 2 parte integranta din prezenta hotarare, in vederea constituirii unui singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. teren, număr cadastral 84042, conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa reprezinte la Notarul Public Municipiul Bacau si sa semneze in numele lui actul de alipire a suprafețelor de teren prevăzute la ART. 1.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau,                       si Direcției Arhitect-Sef - Compartiment Administrarea

si Inventarierea Patrimoniului si Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. MO DIN 28.06.2018

Carte Fui dară Nr. 79098 Comuna/Oraș/Municipiu: Bacau


Anexa Nr. 1 La Partea


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

79098

155

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.PREȘEDINTE DE ȘED SOVA-G


79098


CONTRASEMNEAZĂ     53S7t

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPONr Crt

Categorie folosință

Intra vîîan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo l'

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

155

-


Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

79098-C1

construcții industriale si edilitare

Din acte: 61

Masurata: 60

Cu acte

S. construita la sol:60 mp; atelier auto 5c

61,97 mp


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

4.59

2

3

17.102

3

4

5.616


Document care cantine date cu caracter p.-trsoru*. protejate de prevederile Legii 67 ',2001.


Pagina 2 din 3


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

CONS1LIUULOCALBACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. Mo DIN 28.06.2018

Carte Funciara Nr. 84009 Comuna/Oraș/Mumctpiu Baca-


Anexa Nr. 1 La Partea 1


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

•                            Observații / Referințe

84009

194

* Suprafața este determinată in plai ui de proiecție Stereo 70.
Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

IM . topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

194

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

2.643

2

3

2.377

3

4

2.527

4

■ < 5

27.727

5

.         5

12.0

.6

T'7

4.858CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE - OVIDr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.^^2 DIN 28.06.2018


i

Plan de anele.sanent si delsiitare a mobilului

SCARA ’   500

Nr. Cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

?Lcd2-

348. mp.

Str. FLORILOR, Nr.34, MUNICIPIUL BACAU,

C. Funciara nr,

UAT          BACAU

647250PREȘEDINTE DE Ș


CONTRASEMNEAZĂ

d 7 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIDf TE REF'

ZRITuARE LA TERE -

Parcela

Nr.

Categoria de

Folosința

Suprafata (mp)

Ne itiuni

1

CC

348

Intravilan.•norejrijt cu gard; La N. £ si S.-gard de

beton, iar la Ve-ix gard metalic. cu fundație beton.

Total

348

din care Concesionat - iS4.r>p.~; contract Nr.21847/2000

DAE REFERITOARE LA CONS’RUCTII


COD constr

Destinația

Suprfa "• a

COnstru ta la sol (mp;

Menf.irt

C.l

Atelier auto

61

Atelier auto

•''de'       . ri.......1. ■>. 'd-'        . ..........

■ <•                F

■ - - - ......- ... • '■

........... .... ..........................

■                          -,d"                 . A .

..... .      ._ .. .      ,...... ">7  . < ,                            f...........

Total

61

c i-----------------

Suprafața tot» nasurata= 348 mp.

Suprafața din acte          349 mp.
Executant; BOTEZ VAS! LE

Mr certificai de autorizare; RQ-BC-F-0015Se confirma suprafața din măsurători ImobiluVw in