Hotărârea nr. 24/2018

Hotărârea nr.24 din 31.01.2018 privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 31.01.2018 privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78028/ 18.01.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 801/ 19.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 802/ 19.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 103/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 104/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 105/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 106/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 107/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. - Se modifică inventarul centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii suprafețelor reale ale imobilelor - apartamente din fondul locativ de stat, rezultate în urma măsurătorilor, astfel:

Nr. Crt.

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L. 430/ 2009

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

Locuință din fondul locativ de stat (poz.471)

str. Bicaz nr. 144,scara

A, apartament 4, 2 camere, Su=49,77mp

str. Bicaz nr. 144,scara A, apartament 4, 2 camere, Su=:54,77mp, suprafață construită indiviză =8,19mp, suprafață teren în folosință=9,47mp

2.

Locuință din fondul locativ de stat (poz.478)

str. Bucegi nr. 123,scara B, apartament 20, 2 camere, Su=38,89mp

str. Bucegi nr. 123,scara B, apartament 20, 2 camere, Su=37,74mp, suprafață construită indiviză =5,3lmp, suprafață teren în folosință=4,76mp

3.

Locuință din fondul locativ de stat (poz.496)

str. Castanilor nr.5,scara A, apartament 19, 2 camere, Su=48,32mp

str. Castanilor nr.5,scara A, apartament 19, 2 camere, Su=44,83mp, suprafață construită indiviză =7,73mp, suprafață teren în folosință^ 6,07mp

4.

Locuință din

9

fondul locativ de stat (poz.574)

str. Nicu Enea nr.7,scara A, apartament 5, 2 camere, Su=27,35mp

str. Nicu Enea nr.42, apartament 5, 2 camere, Su=26,92mp, suprafață construită indiviză =2,53mp, suprafață teren în folosință=7,30mp

5.

Locuință din fondul locativ de stat (fost sediu asociație) (poz.604)

str. Stadionului

nr.5,scara A, apartament 18,1 cameră, Su=13,77mp

str. Stadionului nr.5, scara A, apartament 18, 1 cameră, Su=l l,37mp, suprafață construită indiviză =2,80mp, suprafață teren în folosință=3,37mp

ART. 2. - Se completează inventarul centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1. 2,88 mp teren, situat în Bacău, str. Costache Negri, nr. 3, sc. C, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 2. 8,25 mp teren, situat în Bacău, str. Metalurgiei, nr.4, sc. C,ap. 2 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 3. 3,00 mp teren, situat în Bacău, str. Proiectantului, nr. 5, sc. C, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 4. 3,76 mp teren, situat în Bacău, str. Prieteniei, nr. 3, sc. B, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 5. 12,00 mp teren, situat în Bacău, str. Banatului, nr. 16, sc. A, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 6. 2,00 mp teren, situat în Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 3, se. C, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 7. 11,50 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr. 31, sc. C, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 8. 8,00 mp teren situat în Bacău, str. Mircea Eliade nr. 34 și 69,00 mp teren, situat în Bacău, str. Viorelelor, delimitate conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 9. 34,00 mp teren, situat în Bacău, str. Stadionului, nr. 7, sc. A, ap. 13, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri; 10.23,00 mp teren, situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 11, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

11.74,00 mp teren, situat în Bacău, str. Progresului, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 12. 2,00 mp teren, situat în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. A, Ap. 1, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 13. 12,90 mp teren, situat în Bacău, str. Vișinului, nr. 2, sc. C, ap. 3, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 13, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 14. 187,00 mp teren, situat în Bacău, str. Decebal, nr. 60, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 14, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 15. 22,00 mp teren, situat în Bacău, str. Garofiței, nr. 5, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 15, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 16. 21,00 mp teren, situat în Bacău, str. Nufărului, nr. 2, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 17. 17,00 mp teren, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 18, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 17, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • 18. 26,00 mp teren, situat în Bacău, str. C. Negri, nr. 31, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 18, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcția Economică va aduce la

5                                                                                                     9                         9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

9                                                                                             9                      9

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

9               y/ '

ț C|                            I


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU.


POVICI


N.O.P..I.D./M.N./Ex.l/DS.l-A-2

PLAN DE SITUAȚIE
____^ĂNEXA NIL 4__
PLAN DE SITUA TIS        LA «OTÂRAREA DIN

Mun. Bacau, sfr. Prieteniei, bl. 3, scara B

Scara: 1:500T
A * X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ J '


NELA-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE- OVIDIU POP

Parcare (beton)


IM 61


•16!) 42


4.


|     Cos Juni

IHmiimt = 15.00 i


Centrala termica P

Hcoama - 6.20 m


DIRECTOR EX.ADj

lSUCRISTI^| LEGENDA:

; j_________j - suprafața propusa pentru închiriere, reprezentând proiecția fasola

balcoanelor de la etajele superioare r=-3r7.6 m.p. (3,47 m x 1,08 m.)\ V      ■

. V\y

P.F. Atitori-.ala

L aria n Drago in ir excit

W

nș!


ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 31.01.2018

PLAN TOPOGRAFIC (intravilan) Sc.bSOQ646800


PLAN

i □PDGRAb Ii

(intravilan)

Sc. 1-500DIRECTOR EXiADJ. bardașu cristina i/


* X

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRĂVĂȚIONE -CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVIC

DENUMIRE PROIECT

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL CU BALCON

PROPRIETAR     GRIGORAS EMILIAN

/        MUN.BACAUSTR.M1HAI VJTEAZU Nr,3,

/                Sc.C.PARTER.JUD.BACAU

Nr.proiect

i

FAZA D.T.A.c)

PROIECTAT L...........

S     seria '•1'-

PFA   Acriei Ion h*r. l

r BW

Scara l>500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

i

J

DESENAT

PFA   Amarul lom j\1

«« s' \ \ v

Data; 2oj7'1—

•<r


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

-----v ______    RISTINA


BREAHNA-PRAVAȚ IONELA -

parcare (asfalt)

CONTRASEMNEAZĂ si

SECRETARUL MUNICIPIULL/BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPCĂȚCI


LEGENDA:


acces bloc de locuințe (existent) b acceiconcesionare (propunere)


perimetru bb


de locuințe


apartament studiat


565200; ; -ș

??


Sistem de?pro^ctie STEREO - 70

Sistem de referința al'tiinetric M.NEAGRA

| I

• m. ■ m .1............... ț-----------

Mii de puncte...

0 singura dîrectîe.


i suprafața solicitata pentru concesionare {S=l 1,50mp.)       555201

- in limita perimetrului balcoanelor de la etajejele superioare -


DENUMIRE: CONCESIONARE TEREN PENTRU EDIFICARE SPAȚIU COMERCIAL


Sorin Ion» Cern a t

inginer cadastru


AMPLASAMENT MUNICIPIUL BAC.aL .

STR. MIORIȚEI. NR 3 L JUDEȚUL BAC AU


BENEFICIAR: OLT li: XNU PAI L-SABIN


LUCR NR

135/2017

da r.\

04.102.017

r aza

St. Tnpo

SCAR X

1:500____

X I

A 4 ui-..:-'" >«.t


BACAll. CALEA REPUBLICII,

NR. 200A, COD 600304 topa „bc@yahco.coni


0744.547.B93


www.topotecft3d.ro


PLAN TOPOGRAF ICI               ------------

r> s

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Seara 1.500

CONTRASEMN

SECRETARUL MUNIC NICOLAE-OV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA- CRI

LUI BACĂU

POVICI


rc<ire


N.C.P. 121.41/1


A(P-M)


Chisareanu Corneliei


Sistem de proiecție STEREO ’7U

tt:.

C4OS*Jan»îte         eOAtxSi:

Lui.ilXr.u

Ltf-tUfl

L •:,    • 1

l’C’!

::<-i Ș t uni

î                  *;

,r-

20.

•WJ.t&Slp r« < 7. Kia
1 er«i propus pentru închiriere ICC (calc de acces carosabila - 69.00 mpt ■>- 2CC (cale-de acces picanta!» - 8..00 mp) - 77,W mp■■ i

. Executant; Tajțhsaclie Sonet

.Hi'Umi tir proiecție (X, Yj-ȘTEREO’71) Shtu <: d. i mi’t'iiiia (Z) "Aiurea Ketiipa"-1975

§

?s.

Ș

-

/


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.9

LA HOTĂRÂRE NR. 24 DIN 31.01.2018


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE a IMOBILULUI

ANEXA H


Scara 1 :200

Suprafața m&surata (mp)

Adresa imobiluluiCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVlDILhDOPOVlCI _

DIRECTOR EX.ADJ,

BARDAȘU CI


Ce


Suprafața (mp)

23,00


Valoarea de impozitare (iei)


intra'.'ilan închiriat pentru construire sura;


TOTAL '        23,00 mp

B. Date refenlo&re la coasfiftjctii

Cm.1 j Supralâca construita constr       ' la sol (mp)

Mențiuni

i O'l AL. ț

Executant,

INvEMAR DE COORDONATE


Semnătura si stampila

Pcl.

X |m]

Y [m|

9

565019.540

646494.852

10

530020 2.21

646438.480

i 3

566014.175

645499 863

i _£

556013.629

646495 955


Supr.datu din măsurători» 23.60 mp
646900 i

ANEXANR.il

LA HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 312.01.2018
Nr. Pct.

Coordonate pct.de oontur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

2

564491.777

647222.028

1.000

1

564492.083

647221.076

2.104

4

564490.079

647220.434

1.000

3

564489.773

647221.385

2.104

Suprafața masurata,

S=2 mp


ir

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


St

£

■î


ANEXA NR. 13

LA HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 31.01.2018
_J

i

CONT RASEM N EAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPOVI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- CRISȚJNA * C.Z
Teren Mim. Sacou


Plac de locuințe


!Tă'7rifiAa '■'isinuiiii (asfalt)


P+4

Hcocarw ~ 14.78


DIRECTOR EX.ADJ.

B ARD AȘĂLCFp ST! N A


Legenda:

I-2-3-4-5-u-I - 12.90 m.p. - suprafața propusa pentru închiriere pe care se aflaasnstruit balconul:   ""     7Ț»         Țj&

Ș..C. GEO pbfNTEXPERTS.R.L.

P.FfAutonzuta 1 s' ing.Lucian DRAGOMfRESCU


w

1

i.1

V

—[------- —

■ 1

VERIFICATOR/

EXPERT

awe

..                      ...... i

SEMNĂTURĂ

CERINȚA '

REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica titiulnr./dalii

S.C. GEO POENTEXPERTS.R.L.

Bacatt, sfr. Mirau Cosim, rtr.3, se.D, ap.63, leUfax:0234.5245B5, e-maii:geopoint2004(Ș.yahaa. cam; CUI: 16561336: J04/1193/2004

Beneficiar: Meier Elena

Adresa: Muu. Bacau str. Aleea vișinului

nr. 2 sc. C, ap. 3

Traiect nr:

335/2017

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATUR-f

SCARA 1:500

DATA nov. 2017

Titlu proiect: Stadiu mpo

Faza: studiu topo

Proiecta:

ing. Calin Damei

Desenat

ing. Calin Daniel

Titlu piansa: Pian de shuaiie

Planșa nr.: 1

Verificat

ing. Lucian DRAGOMIRESCU

rtt~


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOC^.L BACĂUNr

Coordonate pct.de contur

Lungim: laturi

Xțml

Y(m]

1

565244.141

546144 643

7 SIS

2

565243 701

646136 742

23.843

I        3

535272 542

64-3135 371

4.779

|       4

565272 570

648141 150

0.901

5

565272 522

■345142 050

7.496

6

555285 C>30

646142 298

10.141

7

565254 894

346142 501

1 886

8

555253.733

645144 057

9 308

S =? 167 mp


i6t.7t>

\ r

~X

161.47

fabrica de confecții "VJCMOD"

P+2

h=S,50m

1

p îrM.SOtnROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


TOPOGRA FIC
TITLUL PLaNSE!


PLAN TOPOGRAFIC
DE COORDONATE

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

lungimi laturi

D(i,i+1)

Xfm]

Y(m]

4X50 1

547477.163

3.500

2

564524.894

647477 147

6.017

3

564524.814

647471.131

3.500

4

564521.314

□47471.178

6.016


I


PLAN DE .AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1.500Anexa 1.35

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) i

Adresa imobilului

■ t                                     Calea .Marasesti. nr. 18, mun Bacau. județul Bacau

Canea Funciara nr.

i

UAT

BACAU

1

L

Of

tr>

---LOj

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ |

1

----------&KJLAHPIA-EKA V A 1 lOAEJLA-CKKvl’lfNAspre str. Rezboieni


bloc de locuințe


I


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B

NICOLAE-OVIDIU POPOV


spre Calea M2rase st;


coordonote STtREO referința Marea Neagra


Nr.

P«,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Ylm]

1

564096.177

546550.210

3.000

2

564096.388

846647.217

5.700

3

564102.074

646647.618

3.000

4

554101.863

546650.611

5.700

S =17 mpA. Date rerer.toare la teren


DIRECTOR EX.ĂDJ.

BARDASU CRîSTINA

! Nr

! parcela

Categoria de

folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

I 1

Cc

/ 7

Teren intravilan

1

TOTAL

/ 7 wp


B. Date referitoare la construcțiiCod

..... M .....-....... ............

Desunaua

Suprafața construita ia soi (mp)

Mențiuni

C!

CA

17

Garaj

TOTAL

17 mp

Suprafața totala masurata a imobilului

Suprafața din act “ 17 mp


/^șdeutarit..™’^.....

■ t? .. -- țpumfe;’prenume?7'.         |

S                                • fi

â            executarea masaratorilor 1 ș

•. Z.o rec n tp dine a intpe tp irii dpcu m en taS 'i cerespohdenta acestelșiru realitatea c ' “ <K ' I Semnătură-si- stampila            >


•> *■*» c '**


iZeren,^ <

Ii cadastrale si

Sțn «feri

ț


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura si parafa


Data.


Data.


Stampila BCP1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA -


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

N1COLAE-OVIDIU POPOVIMunicipiul Bacatt I .


Nr.Cad. 68420 Municipiul Bacatt


INVENTAR DE CQORODNATE-TEREN PROPUS ÎNCHIRIERE

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[ml

Y[m]

2

565785.8008

646559.5254

1.569

8

565784.9288

646558.2519

1.569

9

565783.4748

646557.7340

1.685

10

565781.7902

646557.6937

1.205

2

565781.7400

646556.4900

5.242

11

565780.1225

646551.5041

1.487

12

565781.5371

646551.0452

1.677

13

565782.8797

646550.0987

1.677

14

565783.2935

646548.5090

11.298

S=26 mp


INVENTAR DE COORODNATE-TEREN PROPRIETATE

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i-H)

X[m]

Y[m]

1

565775.0700

646535.9300

21.615

2

565781.7400

646556.4900

6.956

3

565782.0300

646563.4400

27.044

4

565756.1900

646555.4600

5.505

5

565755.9600

646549.9600

7.047

6

565763.0000

646550.2700

14.021

7

565767.0600

646536.8500

8.063

S -402 mp


LEGENDA: