Hotărârea nr. 239/2018

Hotărârea nr. 239 din 28.06.2018 privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul Verbal nr. 5193/ 23.05.2018 al comisiei de normare a autovehiculelor constituită conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacău nr. 1022/ 02.04.2018; -Referatul nr. 5260/ 24.05.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propune stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6048/ 19.06.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 6049/ 19.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1084/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1085/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1086/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1087/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1088/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile OG nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată și completată;

 • - Prevederile ari. 14 alin. (3), (4) și (5) și art. 20 alin. (1) lit. “e” și “h” din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 36 alin. (1) și (9) și art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se stabilesc consumurile de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor direcțiilor și compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N.O.P.J.D./M.N./Ex. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. £33 DIN 28.06.2018

CONSUMURILE DE COMBUSTIBILI PENTRU AUTOMOBILELE ȘI UTILAJELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI SALUBRIZARE AGREMENT PARCURI

 • 1. STABILIREA CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL (Cn)

Consumul normat de combustibil reprezintă cantitatea maxima admisă a fi consumată de un automobil pentru parcursul efectuat, în funcție de condițiile specifice de exploatare.

Aceasta cantitate se stabilește prin aplicarea relației de caicul (1).

 • 1.1. CALCULUL CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILELE CU SARCINA UTILA NOMINALĂ DE PESTE 1,5 TONE, DESTINATE TRANSPORTURILOR DE MĂRFURI

Pe

Cn = —. Cmg. KG . A. Sb + Q [litri]

100

în care:

Pe, reprezintă parcursul echivalent al automobilului (km echivalenți), care se stabilește conform metodologiei de la pct. 2;

Cmg, consumul mediu de combustibil pentru parcursul fără încărcătură (litri/100 km echivalenți);

Kg, coeficientul de corecție a consumului de combustibil pentru sarcina transportată;

A, coeficientul de corecție a consumului de combustibil pentru condiții climaterice nefavorabile A=l,l (de regula se aplica in intervalul 1 decembrie - 15 martie); în condiții climaterice favorabile, coeficientul A are valoarea 1;

Q, sporul de consum de combustibil pentru anumite condiții de exploatare;

Q=Q1+Q2

In care: Q.1 reprezintă sporul de combustibil pentru opriri si demarări repetate si se determina cu formula:

0.1=0,25xCh/20xnod[litri]

Nod, reprezintă numărul op ririlor/dem a rarilor in decurs de 8 ore=10

Q2 reprezintă sporul de combustibil pentru încălzirea motoarelor pet imp de iarna si se determina cu relația:

0.2=0,05xChXni(litri]

In care:

Ni, reprezintă numărul operațiilor de încălzire a motorului.

Sporul de combustibil pentru încălzirea motoarelor pet imp de iarna se acorda in perioada de aplicare a coeficientului "A", in cazul autovehiculelor parcate in spatii neincalzite si neprevăzute cu instalații de preincalzire a motoarelor.

Sb, coeficientul special de corecție a consumului de combustibil pentru condiții speciale de exploatare; în condiții normale de exploatare coeficientul Sb are valoarea 1.

 • 2. STABILIREA PARCULUI ECHIVALENT (Pe)

Parcursul efectiv reprezintă rulajul efectuat de un automobil, stabilit pe baza înregistrărilor aparaturii de bord, confruntat cu indicatoarele de distanțe geografice ori cu deciziile emise de direcțiile județene de drumuri și poduri privind încadrarea drumurilor șî distanțele dintre localități.

în decursul exploatării, automobilele sunt supuse unor condiții diferite de circulație și transport, fapt pentru care parcursul efectiv nu oglindește totdeauna gradul de solicitare a acestora.

Pentru calculul consumului normat de combustibil, precum și pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații, în raport de condițiile reale de exploatare, apare necesitatea echivalării parcursului.

Parcursul echivalent reprezintă rulajul efectuat de un automobil, corectat cu coeficienții și sporurile corespunzătoare diferitelor situații de exploatare (starea drumurilor, tractarea remorcilor, circulația în localitățile urbane, acționarea instalațiilor speciale din dotarea automobilului și elementele care influențează aerodinamicitatea acestuia).

 • 2.1. METODOLOGIA DE CALCUL A PARCURSULUI ECHIVALENT PENTRU AUTOMOBILELE CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORTURI DE MĂRFURI

Parcursul echivalent se calculează cu relația:

Pe = Ped + T + U +1 +/- Ra [km echivalenți]

în care:

Ped, reprezintă parcursul echivalent de drum (pct. 2.1.1.);

T,  sporul de tractare T=0;

U,   sporul pentru circulația în localitățile urbane (pct. 2.1.2.);

I, sporul pentru acționarea instalațiilor speciale (pct. 2.1.3.);

Ra, sporul (reducerea) pentru rezistenta aerului Ra=0.

 • 2.1.1. Parcursul echivalent de drum (Ped)

Se calculează pentru automobile și remorci cu relația:

(5) Ped = Pi x Di [km echivalenți]

în care:

Pi, reprezintă parcursul efectiv al automobilului (km);

Di, coeficientul de drum;

Di= 1 parcurs local;

Di= 0.9 parcurs interurban.

 • 2.1.2. Sporul pentru circulația în localitățile urbane (U)

Se acorda numai pentru parcursul efectuat pe drumurile publice din cuprinsul localităților urbane și se determina cu relația:

Pu

(7) U = —. u [km echivalenți]

100

în care:

Pu, reprezintă parcursul efectiv al automobilului în localități urbane(km);

u, sporul specific pentru circulația în localitățile urbane (km).echiv./100 km), ale cărui valori sunt arătate în tabel

Tabel

Nr.         Grupa de automobile                              Sporul specific pentru circulația

crt.                                                                în localitățile urbane ”u,,(km echiv./lOO

Municipiul București

Orașe municipii        Celelalte

sau reședința           orașe

de județ

1

2

3

4

Autoturisme și derivate sub 11

(10 loc.) capacitate nominală de

transport, echipate cu:

- motoare cu aprindere prin scinteie (m.a.s.);

20

10

- motoare cu aprindere prin compresie (m.a.c.);

10

5

2     Automobile destinate transporturilor

de mărfuri sau de călători, precum și cele derivate din acestea (exclusiv cele de la pct. 1):

2.1 Echipate cu m.a.s.:

- fără remorca

15

10

5

- cu remorca sau semiremorca

20

15

10

2.2 Echipate cu m.a.c.:

- fără remorca

5

5

- cu remorca, semiremorca sau trailer

10

10

5

3     Autobuze destinate transporturilor

urbane de călători prevăzute cu stații obligatorii de oprire

3.1 Echipate cu m.a.s.

35

30

10

3.2 Echipate cu m.a.c.:

3.2.1 Cu cutii de viteze mecanice:

- fără semiremorca

30

20

5

- cu semiremorca

45

25

10

3.2.2 Cu cutii de viteze hidromecanice:

- fără semiremorca

35

25

10

- cu semiremorca

45

35

15

 • 2.1.3. Sporul pentru acționarea instalațiilor speciale (I)

Se aplica în cazul automobilelor ale căror motoare acționează instalațiile speciale care echipează mijlocul de transport și se determina cu relația:

I - np x i [km echivalenți]

în care:

np, reprezintă numărul de prestații speciale efectuate;

I, sporul specific (km. echiv./l prestație specială), ale cărui valori sînt arătate în tabel

Tabel

Nr. Felul automobilelor sau remorcilor crt. echipate cu instalații speciale

Felul prestației speciale

Sporul

specific T (km.echiv./l prest. specială)

1 Autotelescoape și autoturisme cu braț

1 manevra corn-

articulat sau pantograf

pleta de ridicare

0,5

2 Autobasculante și autocamioane (re-

1 basculare

morci) cu platforma basculabila:

completa

-echipate cum.a.s.

1,0

- echipate cu m.a.c.

0,5

3 Automobile cu obloane incarcatoare-

1 ora de functio-

descarcatoare sau cu macarale cu

nare a instalației

10

acționare proprie de 1,5 tf.

4 Automacarale

1 ora de functio-

nare a macaralei

15

5 Autocamioane cu remorci monoaxe și

1 ora de functio-

autotractoare cu sa și semiremorci,

nare a instalației

15

echipate cu troliî pentru încărcarea-

descărcarea țevilor sau buștenilor lungi

6 Autocisterne pentru transportul și

1 ora de functio-

manipularea mărfurilor lichide sau

nare a instalației

10

pulverulente, echipate cu instalații

pneumatice sau mecanice

7 Autotractoare cu dispozitive hidraulice

1 cuplare

pentru cuplarea-decuplarea

(decuplare)

0,5

semiremorcilor

8 Autovidanjoare

1 ora de functio-

nare a instalației

20

4. COEFICIENȚII DE CORECȚIE Șl SPORURI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBIL

Condițiile de exploatare în care lucrează automobilele impun aplicarea unor coeficienți de corecție și sporuri pentru consumul de combustibil care sa asigure o corelare cat mai buna a consumului normat cu condițiile reale de exploatare.

 • 4.1. COEFICIENȚII DE CORECȚIE A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

 • 4.1.1. Coeficientul de corecție pentru sarcina transportată (KG)

Se aplica în cazul automobilelor destinate transporturilor de mărfuri cu capacitatea utila nominală peste 1,5 tone, pentru care consumul mediu de combustibil a fost stabilit fără încărcătură.

Coeficientul de corecție "KG" reprezintă raportul dintre consumul mediu de combustibil pentru parcursul cu o anumită sarcina transportată "CG" și consumul mediu de combustibil pentru parcursul fără încărcătură "Cmg":

CG

KG =.....

Cmg

Valorile coeficientului de corecție "KG" sunt prevăzute în anexa 2, fiind stabilite în funcție de puterea motoarelor ce echipează automobilele și de sarcina transportată "G".

In cazul când sarcina transportată "G" nu este egala pe tot parcursul realizat, se va calcula sarcina medie transportată "G" pe întreaga cursa, cu relația:

£

Suma de i=l la n Pi. Gi

Gm =---------------------[tone]

P

în care:

Pi, reprezintă parcursul efectiv pe care a fost transportată sarcina "Gi"(km);

Gi, sarcina transportată (tone) pe un anumit tronson "i";

P, parcursul efectiv total (km),

în cazul când nu se cunoaște greutatea mărfurilor transportate pe fiecare tronson în parte, se poate determina sarcina medie "Gm" utilizînd una din relațiile următoare:

 • (A) Gm = Gu . CUPs [tone]

 • (B) Gm = Gt. CUPs [tone]

în care:

Gu, reprezintă capacitatea nominală a automobilului (tone);

CUPs, coeficientul de utilizare a parcursului (raportul dintre parcursul efectiv cu încărcătură și cel total);

Gt, sarcina totală transportată (tone).

Relația (A) se va aplica în situația când sarcina totală transportată este mai mare sau cei puțin egala cu capacitatea nominală a automobilului (Gt > sau = Gu), iar relația (B) în situația inversa (Gt<Gu).

4.2. SPORURI DE CONSUM COMBUSTIBIL

Se acorda automobilelor la care prin specificul procesului de transport, necesarul de consum combustibil nu este satisfăcut de elementele avute în vedere în prima parte a relațiilor de calcul a consumului normat de combustibil (Pe, Cm, KG, A și Sb).

 • 4.2,3. Sporul de consum combustibil pentru acționarea instalațiilor speciale (0.3)

Se acorda automobilelor ale căror motoare acționează instalațiile speciale care le echipează, în cazul când sporul de km echivalenți acordatîn acest sens (1), nu acoperă necesarul real de combustibil.

Se calculează cu relația:

Q3 = np . qi [litri]

în care:

np, reprezintă numărul de prestații efectuate cu instalațiile speciale ce echipează automobilul;

qi, sporul specific de consum combustibil (litri/1 prestație specială), care se stabilește de către MTTc ~ Inspectoratul auto, pe baza propunerilor documentate făcute de ministerele și organele centrale interesate.

4.2.5. Sporul de consum combustibil pentru formarea rezervei de aer (QJ5)

Se acorda în afară perioadei de iarna, o singura data pe zi activa, pentru formarea rezervei de aer în cazul automobilelor cu sistem de franare cu autoblocare, precum și la cele cu suspensie pe perne de aer.

Sporul de consum "Q5" se calculează cu relația:

Q5 = 0,025 . Cm [litri]

Coeficienții de corecție și sporurile de consum, se aplica pentru activitatea desfasurata cu fiecare foaie de parcurs, necesitatea aplicării acestora fiind stabilită de unitatea deținătoare de parc auto.

Având in vedere cele mai sus menționate consumurile de carburant sunt următoarele:

Nr.

Crt.

Număr de înmatriculare

Marca

Categoria de folosința

Consum mediu (l/100km echivalenți)

Cota lunara propusa (L)

1

BC 20 PBC

MAN FAUN VIAJET

Automaturatoare

211/H funcționare

31/H descărcare

3000

2

BC21 PBC

MAN FAUN VIAJET

Automaturatoare

211/H funcționare

31/H descărcare

3000

3

BC 22 PBC

MAN

Autobasculanta

27l/100km

101 regenerare

3000

4

BC23 PBC

MAN

Cisterna + lama + imprastietor

101/H

30l/100km

101 regenerare

4000

5

BC 39 PBC

MERCEDES UNIMOG

Cisterna + lama + imprastietor

121/H

18l/100km

4000

6

BC 39 CLB

MERCEDES UNIMOG

Tocător crengi + macara + lama + imprastietor

121/H

18l/100km

4000

7

BC05 EEN

NISSAN CABSTAR

Autoutilitara

(PRB)

4,51/H

121/100km

1000

8

BC 02 FTR

RABA

Cisterna

Vara - 32l/100km

Iarna -35l/100km

2000

9

BC 650

KAKO CITYMASTER

Automaturatoare

6,51/H

1500

10

BC 680

TEREX TLB 999

Buldoexcavator

91/H

3000

11

BC 32 MBC

RENAULT MAȘTER

Autoutilitara

141/100km

51 regenerare

400

12

BC 33 MBC

RENAULT MAȘTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

13

BC 14 SSP

MERCEDES SPRINTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

14

BC 16 SSP

MERCEDES SPRINTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

15

BC 18 SSP

MERCEDES SPRINTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

16

BC 19 SSP

RENAULT MAȘTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

17

BC 99 SSP

MERCEDES SPRINTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

18

BC70MBC

MERCEDES SPRINTER

Autoutilitara

14l/100km

51 regenerare

400

19

BC 99 MBC

VOLKSWAGEN

AMAROK

Autoutilitara + lama + imprastietor

Vara - 14l/100km Iarna - 18l/100km 51 regenerare

400

20

BC 109

JCB 155

încărcător

61/H

101 regenerare

2000

21

BC-nS

JCB 3CX

Buldoexcavator

81/H

101 regenerare

3000


PREȘEDINTE DE SED  ACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE - OVIDI


directorexecAjtiv

. CRISTI DUMBRAVĂ