Hotărârea nr. 238/2018

Hotărârea nr. 238 din 28.06.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării acestora în condiţiile legii.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 2613/ 14.03.2018 al Direcției Drumuri Publice prin care propune casarea unor materiale rezultate din investiții;

 • - Referatul nr. 78215/ 06.06.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5946/ 18.06.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 5947/ 18.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1079/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1080/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1081/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1082/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1083/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 1-4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/ 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

 • - Prevederile art. 22 și 23 din Anexa nr. 1 la HG nr. 909/ 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe situate în Bacău, prezentate în Anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau, după caz, casarea bunurilor prezentate în Anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

ART. 3 - Se aprobă modificarea punctelor curente 2965, 3113 și 3472 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018, secțiunea ’Tluminat public”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a bunurilor mijloace fixe prezentate în Anexa nr. 1, ca urmare a scoaterii din funcțiune, valorificării sau, după caz, casării.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice si Direcției Drumuri Publice.

ART. 7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPE ’


NICOLAE-OVIDIU P

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRĂREA NR. ^38 DIN 28.06.2018


Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, valorificarea sau, după caz, casarea și


care vor fi scoase din inventarul domeniului public


Poziția în inventarul domeniului public

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Elemente de identificare

Anul dobândi rii/anul dării în folosință

Valoare de inventar

Situația Juridică

2965

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat

Str. l.L. Caragiale

15 buc.-SC 10001,

3 buc.-SC 10002,

8 buc. - TV

Preluați de la Eon - 2016, An punere în funcțiune -1962

8.631,10

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 129/2017

3113

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat

Str. Milcov

40 buc.-SC 10001, 8buc.-TV

Preluați de la Eon - 2016, An punere în funcțiune -1984

15.934,54

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 129/2017

3472

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat Str. Vadul Bistriței

10 buc.-SC 10001

Preluați de la Eon - 2016, An punere în funcțiune -1968

3.320

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 129/2017


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA BARDAȘU

u


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ';^ȘOVA^rtJLApR’

' O /    /


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. ^8 DIN 28.06.2018


Lista actualizată a mijloacelor fixe rămase în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău


Poziția în inventarul domeniului public

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică

2965

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat

Str. l.L. Caragiale

 • 1 buc. - SE,

 • 2 buc. - TV

2016

995,9

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 129/2017

3113

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat

Str. Milcov

18 buc.-SC 10001

2016

5.975,46

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 129/2017

3472

1.7.1.2.

Stâlpi de iluminat Str. Vadul Bistriței

5 buc.-SC 10001

2016

1.660

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 129/2017


s- \


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BARDAȘU

V

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU _ (SîlCOLAE - OVIDIU POPOVICI