Hotărârea nr. 237/2018

Hotărârea nr. 237 din 28.06.2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedete .

  • - Adresa nr. 20/7026/ A.I.L. din 05.06.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău nr. 65243/ 07.06.2018 a Secretariatului General al Guvernului prin care ne solicită trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30;

  • - Referatul nr. 78228/ 11.06.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5844/ 13.06.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 5845/ 13.06.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1074/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1075/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1076/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1077/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1078/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 859 (2) și ale art. 860 (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 9 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

9

ART.l - Se aprobă trecerea bunului imobil înscris în cartea funciară sub nr. 71724, compus din teren în suprafață de 2242 mp-S2 și construcție în suprafață construită de 591 mp, regim de înălțime parter-Cl, situat în Bacău, str. Oituz nr. 30, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiției, pentru construirea unui nou sediu al Judecătoriei Bacău.

ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Secretariatului General al Guvernului.

ARTA. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRĂREA NR. £3^ DIN 28.06.2018

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELLMITARE A IMOBILULUI SITUAT PE

STR. OITUZ, NR. 30 , MUN. BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA

U-J *3 ^5-■n


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

2242

Mun. Bacau, str. Oituz nr. 30

Nr. Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Mun. Bacau

564950


Sistem de proiecție X, Y STEREO 70


564950


5649OU


564850


564801)

MS


Imobil cu nr. cadastral 66240


Imobil cu nr. cadastral 73202


STATUL ROMAN -MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE in administrarea INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BACAU


Imobil cu nr. cadastral 73202(FLt

V. X JV- CERTIFICAT

S________

l&eeutr--'


, -rA

£      4 Autorizai OO1

^Iiig.LiieiafâDRA GOfâlB ■ Confirm e              ’

corecti tudihelfeiM^WJil cadastrale si realită ,   _

Semnătură si stainpila • Data: ianuarie 2018
\X Cabinet avocat Aurelia X Pancescu


Imobil cu nr. cadastral 70676Mula masurata a imobilului^ 2242 m.p. uprafata din act == 2709 m.p.


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date inlegrtHa^&t-atcihukeiLnutnnrulupefldastral Oîîcfui de

l D.Z^ncî!a

Stampila BCP1


564801


ir*

<5

$

■Ș

Xj.

-------

X?