Hotărârea nr. 236/2018

Hotărârea nr. 236 din 28.06.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129

HOTĂRÂREA nr. 236 din 28.06,2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 28639/ 25.05.2018 a Asociației Habitat for Humanity România prin care solicită dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129;

 • - Referatul nr. 78226/ 15.01.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129, în 7 loturi;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6021 din 19.06.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 6022 din 19.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1069/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1070/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1071/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1072/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1073/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 879 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129, cu nr. cadastral 81272, în șapte loturi, conform planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • a)  lotul nr. 1 în suprafață de 588

 • b)  lotul nr. 2 în suprafață de 223

 • c)  lotul nr. 3 în suprafață de 216

 • d)  lotul nr. 4 în suprafață de 215

 • e)  lotul nr. 5 în suprafață de 214

 • f)  lotul nr. 6 în suprafață de 226

 • g)  lotul nr. 7 în suprafață de 318

ART. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri terenul în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129 nu mai face obiectul dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat către Asociația Habitat for Humanity România.

ART. 3 - Pentru loturile nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, respectiv pentru suprafața de 1094 mp, familiile beneficiare a locuințelor sociale construite, vor încheia contracte de concesiune cu municipiul Bacău.

ART. 4 - Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău, dl. Ștefan Daniel Dragoș să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

•>                                      9

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal I-nSfitutieEPrefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI {BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU cons:


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 28.06.2Q18

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE - VARIANTA 3(FTNAL)

..Scara 1:500


11

nUL LOCAL BACĂU

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

81272

2000

Mun. Bacau, str. Izvoare nr. 129, Jud. Bacau


Nr. Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAȚ)

Mun. BacauPropr. Municipiul Bacau - in fa Habitat far Humani

imobil cu nr. cad. 82337 (7864 m.p.)

Propr. Municipiul Bacau imobil cu nr. cad. 82338 (4274 m.p.)


□(RECTOR EX.ADJ. bardașucristina —4—

Imobilul a nr.cad 81272 in suprafața de 2666    , situat in str. Izvoare nr. 129 se propune a fi damembrat in 7 loturi, astfel:

ZLZZILotulnr. 1 - identtfcatpepunctele decontur 1-2-3-100-101-123-127-128-111-113-129-130-115-117-131-132-119-121-133-134-125-108-8 in suprafața de 588 m.p.;

Hi Lotul rtr. 2-identificai pe punctele de contur 127-123-111-128 in suprafața de 223 mp.; CZZZZZLotul nr. 3 - identificat pe punctele de contor 129-113-115-130 bt suprafața de 216mp.;

Lotulnr. 4- idenfificatpepiacUdedecontur 131-117-119-132insipntfitade 215mp.;

LLZ'ZLotul nr. 5- identificat pe punctele de contur 133-121-125-134 in suprafața de 214 mp.;

LLLLLLatul nr. 6 - identificai pe punctele de contur 100-109-6-7-108-125-121-119-117-115-113-111-123-101 in suprafața de 226 mp.; ZLLLZZLotul rtr.7- identificat pe punctele de contur 109-4-5-6 in suprafața de 318 mp.;CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU POP