Hotărârea nr. 235/2018

Hotărârea nr. 235 din 28.06.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78224/ 11.06.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5986/ 19.06.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 5987/ 19.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1064/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1065/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1066/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1067/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1068/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică pozițiile 3270, 3811, 3960, 4389 și 5493 din Anexa nr. 1 ™ secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

din înv. Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare,

HCL 157/27.04.2018

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

3270

Teren închiriat

S~22 mp, str.Aleea

Constructorului, nr.6, destinația: garaj autorizat

1999

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

3811

Teren închiriat

S-9,68 mp, str.Florilor,

nr.l/C/2, destinația: balcon locuință

1997

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

3960

Teren închiriat

S=21 mp, str.Aleea Parcului (fostă Gării, nr.2), destinația garaj autorizat,

2001

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

4389

Teren închiriat

S=25 mp, str. Martir Hori a, nr.14, destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

5493

Teren închiriat

S=17 mp, str.Ștefan cel Mare, nr.6, destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

 • (2) Terenurile menționate la art. 1 (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

 • (1) 4,00 mp teren, situat în Bacău, str. Bicaz, nr. 152, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) 5,00 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr. 72 B, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) 3,81 mp teren, situat în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 31, sc. B, ap. 2, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) 77,00 mp teren, situat în Bacău, str. George Baco via, nr. 68, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (5) 946,00 mp teren, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței, delimitat conform planului de situație Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (6) 618,61 mp teren, situat în Bacău, str. Toamnei, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (7) 127,26 mp teren, situat în Bacău, str. Letea, nr. 32, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcția Economică va aduce la 9                                                                                                     9                         9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

9                                                                                             9                      9

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 28.06.2018

ANEXA NR.1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

22 mp

Str. Constructorului,nr.6,Loc. Bacau,Jud.Bacau

Cartea Funciara

UAT 1 bacau


§      CONTRASEMNEAZĂ

§ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUL\

1 0 w \ 2\\

P+4

\ ?.\\ \ z\\

Scara A


£ ’

\\ 0 \

\\ z \

\\


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘ4.J CRISTINA


Parcela (1)

Nr Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi o(U+i) 1

X(ml

Y[m]

1

561575 853

647240.292

3.600 1

2

561579.323

647239.333

6.018

3

561580.868

647245.150

3.6'30

1 4

561577.398

647246.108

6.018 1

|S(l>2l.67mp P”19 237m


A. Date referitoare Ia teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

CC

22

Teren ce aparține CL Bacau

22


TOTAL


B. Date referitoare Ia construcții

Total


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CA

22

GARAJ

22

Suprafața totala masurata a imobilului=22 mp

Suprafața din acte=22 mp

Inspector

Executant:                    „

Confirm executarea măsurătorilor la tereri^eorectitudinea întocmirii documentației cadastrale si ^ojâspop^g^p^f acesteia cu realitatea din teren /£      ''z“‘ Q.p

WConfirm introducerea imobiluluiin baza de date ifitegrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si stampila


FtbBC-" Mr 0


Data: feb. 2017


Semnătură si parafa

Dala.........................

! '• 5*?

.Al

™ 47

.Șțkmpila BCPI


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 235 DIN 2S 06 2018Zv

A- ^ZL-^CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE - OVIDIU POPO


Bloc nr.1 Scara B


Bloc nr.1

Scara C


Bloc nr.1

Scara D


Bloc nr.1

Scara A


DIRECTORTEX.ADJ.

BARDAȘU QRISTINA


PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

■1

564S31 533

647170 091

2

564826 244

647171.773

3

564325.760

64/170.243

1       4

564823.523

64716S.369

1............ 5         ..

564820.341

647163.797

i *5

664830,445

64/16.8; 138

j        7

564830 839

647169377

S « 9.68 mp


Suprafața propusa pentru 'închiriere S = 9.68 mp (1-2-3-4-5-6-7 )


Data: noiembrie 2017


' c cr*"

( Al-!TORj^^rti a                       tiC '

COST2L DAN

OBRSJA

--ZA,


\

\

- \

î \

i

£ i

f DANIEL647’200


ini

21                                                                  j

PLAN DE A 'PLASAMENT SI DELIMITARE A b. ABILULUI ANEXA NR. 3

Scara 1:500             LA HOTĂRÂREA NR. 28.06.2018

,0Nr. cadastral


Suprafața masuratafmp.)


21


Adresa imobilului


MuaJ-fiacau, Str. Aleea Parcului, Garaj nr.1564, jud. Bacau

UAT564150PUNCTE PE CONTUR


PRESEDIN


ȘEDINȚA


ALEEA PARCULUI


BLOC DE LOCUINȚE .regim iwluincP-HE)

NR CAD 60367


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


564100


Parcala (1CC)

Nr. Pa.

Coordonata pct.da contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X|m|

Ylmj

1

564090.282

645631.104

3.454

2

564096.107

645832.463

6.056

3

564098.360

645838 064

3.454

4

564101.535

645836.725

6.056

S(1CC)=20.91mp P=19.019m


Suprafața totala masurala = 21 mp Suprafața aci = 21 mp


Categoria de folosința


Suprafața


Valoare de impozitare


Date referitoare la construcții:


Destinația


Suprafața construita la sol (mp)


Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


Nr, cadastral

Suprafața măsuratei a imobilului (mp)

Adresa imobilului

25 mp

mun. Bacau, str. Martir Horia, nr. .14, garaj, jud. Bacau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BacauCONTRASE

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVTDIU rio—'EX.ADJ.

CRISTINA


L

i Nr.

1 parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

- -                                               ........ .                                                                       .                          .......... .                                               J

| 1

CC

25

TEREN OCUPAT DE GARAJ. CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. 145070/7857 din 26.01.2013

TOTAL

25

■. . . ' 1


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la aot(mp)

Mențiuni

C1

CA .

25

GARAJ

TOTAL

25

Suprafața totala masurata a imobilului = 25 mp __________Suprafața din act = 25 mp__


I Parcela (1)
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

565546.684

646241.479

6.000

2

565545.996

646235.519

4.240

3

565550.209

646235.037

6.100

4

565550.754

646241.113

4.086

S(1)=25.18sq.m P=20.427m


* în situația în care există n             aie pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinutui se va trece numărul cadastral,

<ar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătratCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP


Sistem de proiecție X , f STEREO 70 Sistem de referința nhimetric Marea Nenșra


T

Pct.

fiii)

1

1

565684 248

646990.464 1

2

565683 979

646996.058 j

3

565680 922

646995 910

4

56568! 192

646990.3!' |


1-2-3-4-1 = 17 m.p. - suprafața propusa pentru închiriere


£îx0CUtctTi tT

S.C. GEOPOINTEXPERTS.R.L.

P.F. Autorizata ing.Lucian DRA&OMIRESCU


~........

VERIFICATOR--EXPERT

SUME

SEMXATUfH

CERiXTA

REPERA Tde verificare RAPORT Je ext/e-iiea tehnica litiu ar. dala                                  ........

S.C. GEO PO1NT EXPERT S.R.L.

Babau. sir. IGiivii Cosliit. nr.3. sc.D. ap.63. set. fa:r0234 524585, ■t-fimii: &eopoini2i)04iaivaiioa. eoni: CUI: 16561336: J04'! 193/201)4


SPECIFICAȚIE

XVME

SEMXATURA

proiectat

mg. Calin Danie!

c • x.

.. Desenai

i:;g. Calm Daniei

! 'erd'icaț

;ng ’Atcian D/i.liXP CRESCU

>/

data feb 2D1S
■alto bO

M-CD^5 61300


Executa ntĂSrC.TPPO GEBloc nr.152i i

//?ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU


Nr.

Pct. *

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

565425.169

645684.916

3.750 |

2

565427.303

645688.000

1.250 I

3

565426.275

645688.711

3.750

4

565424.141

645685.627

1.250

S=5mp P=10m
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - O VID IU POPO


0SΣ79


ROMÂNIA        __

JUDEȚUL BACĂU        1

CONSILIUL LOCAL BACĂU s

Inventar coordonate parcela 2CC


__________ANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 235 DIN 28.06.2018

i I

I


Inventar coordonate parcela 1CC

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y [m]

X [m]

!50 2

645656.39

565192.02

3.4|6

3

645657.89

565188.91

3~4T

4

645660.97

565187.46

3.39

5

645664.29

565186.78

2.24

6

645666.54

565186.98

5.51

11

645671.82

565188.57

6.71

7

645668.53

565194.41

12.37

S(3)=77.OOmp P=37.10m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y [mj

X [m]

8

645672.34

565187.65

8.48

9

645680.69

565189.10

9.71

1

645685.46

565180.64

8.52

2

645677.05

565179.27

9.61

S(4) =

77.00mp P=

36.32m


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


585200


st proprietate

nr. cad. 692661 CC - Teren care va fi cedat la schimb Municipiului Bacau S=77mp

2CC - Teren care va fi cedat la schimb lui


S=77mpDIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRISTINA w


sistem de proiecție STEREO 70


P.F.A. Pașcu Liviu

Aut. seria RO-BC-F nr. 0046


Acțiunea Proiectat Desenat Verificat


Numele


Liviu PAȘCU

Liviu PAȘCU


Semnătură

-----PLAN DE SITUAȚIE


SCARA

1 : 500


Data nov. 2017


Denumire Proiect : studiu topografic

Amplasament : mun. Bacau, str. G. Bacovia nr. 68A

Beneficiar : Chirica Miruna, Pădure Bogdan


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500


ANEXA NR.10

LA HOTĂRÂREA NR. *6 DIN 28.06.2018^90tâ>^


--L_1_|—[ I---1   __

______________________________1 I

STR.TOAMNEI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500


ANEXA NR. 12

LA HOTĂRÂREA NR.<23^ DIN 28.06.2018