Hotărârea nr. 234/2018

Hotărârea nr. 234 din 28.06.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 26210/ 02.05.2018, nr. 27251/ 10.05.2018, nr. 27458/ 14.05.2018, nr. 27584/ 14.05.2018 și nr. 27679/ 15.05.2018 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 5630/ 07.06.2018 al Direcției Drumuri Publice si

9                                                                                 5

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6003/ 19.06.2018;

-Raportul Compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 6004 din 19.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1061/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1062/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1063/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin.

 • (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 1425 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe străzile Bucegi, Banu Mărăcine și Cronicar Neculce, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentelor din oțel gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 6 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Agudului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 5,60 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Arinilor, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra :

 • (a) suprafeței de 275 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău’’, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 20Kv și LES lKv, pe marginea străzii Izvoare, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (b) suprafeței de 3,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Th. Aman, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • (a) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui număr de 5 firide de rețea și 5 firide de distribuție si contorizare pentru abonați, pe str. Izvoare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (b) suprafeței de 0,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării unei firide FB E2+2, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

5

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-OVIDIU

N.O.P.,I.D./M.N./Ex.l/DS.I-A-2

ȘOVA/-g


CONTRASEMNEA

SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU POPO


BACAU


“I

A HOTARAREA NR.   DIN 28.06.2018

Verificator

Nume

_   A  • /•*.'

Semnătura

'Cerința

Nr./data refeVâkA^âtai^^

SC.INSTAL CON S.R.L.

BOTOȘANI

STR.OCTAV ONICESCU NR 56 J07 / 332 te! 0231/584148

'T8 S      \

Beneficiar: DELGAZ GR1D S.A.

Pr. nr

35/2018

Specificație

Nume

A Serpfialitra5- ..,

'li i ti u înlocuite conducte si branșamente gaze naturale presiune redusa str.

Faza

Proiectat:

ing,Plăcintă 0.

^•^500

proiect; Bucegi, Banu Mărăcine, Cronicar Necuice loc. Bacau. Jud. Bacau

P.teh +De

Desenat:

ing.lliescu G.

Data:

TITLU PLANȘA:

PI. 1.

Verificat:

ing.Hasmatuchi N.

05/2018

încadrare zona

IDIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU/GRISTINA

Conducta gaze naturale presiune radusa din OL - existenta in exploatare Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa d n OL - ce se va înlocui (dezafectat)

Conducta gaze naturale presiune redusa dm PE 100 HO SDR 11 cu montaj ingropat - proiectata Brans. OL gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent Brans. PE gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va înlocui (dezafectat)

Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune reausa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent ce se va înlocui Stâlpi electrici - existenti

Arbori existenti in zona

Cămin utilitari - existent

Tub de proiecție conducta si Brans. gaze natura<e - proiectat

Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta

Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta

Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - ex;stenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de protecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat

Teu redus din PE 100 SDR 11 - proiectat

Robinet de secționare din PE 100, cu tija Ce manevra de la suprafața sosului

Rasufiatoare tip carosabil din OL. 3 = 2"

Cot 90” PE 100 SDR 11, proiectat

Cot 45° PE 100 SDR 11, proiectat

Reducție PE 100 SDR 11, proiectat


U

CAL BACĂU


]

A HOTĂRÂREA NR.    DIN 28.06

.2018

Verificator

Nume

Semnătură. ..

""'..Cerința

Nr./data referat de verificare

SC.INSTAL-CON S.R.L. BOTOȘANI

STR.OGTAV ONICESCU NR 56 J07 / 332 tel 0231/584148

.

“ <rii .f.

.fit M

Beneficiar: DELGAZ GRID S.A.

Pr. nr 35/2018

Specificație

Nume

Scara:

.^00

Titlu     înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune redusa str.

proiect: Bucegi, Banu Mătăcine, Cronicar Neculce loc. Bacau. Jud. Bauau

Faza

P.teh +De

Proiectat:

ing. Plăcintă 0.

Desenat:

ing.lliescu G.

•-z Data:

05/2018

TITLU PLANȘA:

încadrare zona

PI. 2.

Verificat:

ing.Hasmatuchi N.CONTRASEM

SECRETARUL MUNICI

NICOLAE - OVIDIU

DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRISTINA


IBACAU

VICI


Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta în exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - ce se va inlocui (dezafectat)

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj ingropal - proiectata

Brans. OL gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Brans, PE gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va inlocui (dezafectat)

Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent ce se va inlocui Stâlpi electrici - existenlî

Arbori existenii in zona

Cămin utilitari - existent

Tub de protecție conducta si Brans. gaze naturale - proiectat

Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta

Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta

Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - existenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de protecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat

Teu redus din PE 100 SDR 11 - proiectat

Robinet de secționare din PE 100, cu tija de manevra de la suprafața solului

Rasuflatoare tip carosabil din OL, O = 2"

Cot 90° PE 100 SDR 11, proiectat

Cot 45° PE 100 SDR 11, proiectat

Reducție PE 100 SDR 11, proiectat


LA HOTĂRÂREA NR. -?34 DIN 28.06.2018

Verificator

Nume

Semnătură

. berinta

Nr./data releteitrdfeTvfefiMsfitSA

SC.INSTAL-CON S.R.L.                           „.JU

BOTOȘANI                         '     vi. ,s-.

STR.OCTAV ONICESCU NR 56 307/332                ' '. D            f

tel 0231/584148

Beneficiar: DELGAZ GR1D S.A.

Pr. nr

35/2018

Specificație

Nume

Semnatara »

Scara:

1:500

Titlu înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune redusa str. proiect: Bucegi, Banu Mătăcine, Cronicar Neculce loc. Bacau. Jud. Bacau

Faza

P.teh + De

Proiectat:

ing.Plapițtta O.

Desenat:

jw^iliescu'^.

( ' /k f

? Data:

■ 05/2018

TITLU PLANȘA:

//              Inc^drqre zona

PI. 3.

Verificat:^/^

ing.Hasmalu^ii N.


CNIp 2550421070030atie Nr. 212150283/


la Domnita Maria Qmax = 100 mc/h

PREȘEDINTE DE S


X.ADJ.

ISTINA


CONTRASEMNE SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU POP


Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta tn exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - ce se va inlocui (dezafectat)

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj îngropat - proiectata

Brans. OL gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Brans. PE gaze naturale presiune redusa ar PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va înlocui (dezafectat)

Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat ta limita de proprietate - existent ce se va\inlocui Stâlpi electrici - existenti Arbori existenti in zona Cămin utilltati - existent

Tub de proiecție conducta si Brans. gaze naturale - proiectat

Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta

Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta

Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - existenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de proiecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat

Teu redus din PE 100 SDR 11 - proiectat

Robinet de secționare din PE 100, cu tija de manevra de la suprafața soțului

Rasuflatoarc tip carosabil din OL. D = 2“

Cot 90“ PE 100 SDR 11, proiectat

Col 45“ PE 100 SDR 11. proiectat

Reducție PE 100 SDR 11, proiectat


LA HOTĂRÂREA NR. -?34 DIN 28.06.2018

Verificator

Nume

Semnătura.,,

q Cerința

N r./data referat de verificare

SC.INSTAL-CON S.R.L.

BOTOȘANI

STR.0CTAV ONICESCU NR 56 J07 / 332 tel 0231/584148

Beneficiar: DELGAZ GR.ID S.A.

Pr.nr

35/2018

Specificație

Nume

de^tajura" ‘

' ’Scâfa*; w/

Titlu     Înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune redusa str.

Faza

Proiectat:

ing.Plăcintă 0.

proiect: Bucegi, Banu Mărăcine. Cronicar Neculce loc. Bacau. Jud. Bacau

P.teh +De

Desenat:

ing.lliescu G.

( -

2^Dăta:

TITLU PLANȘA :

PI. 4.

Verificat:

ing.Hasmatuchi N.

05/2018

încadrare zona


Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta in exploatare Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta in exploatare Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - ce se va înlocui (dezafectat) Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj îngropat - proiectata Brans. OL gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent Brans. PE gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va înlocui (dezafectat) Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat ta limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune jpdpp.

montat la limita de proprietate - existent ce se va înlocui

Stâlpi electrici - exîstenti Arbori existenti in zona Cămin utilitati - existent Tub de protecție conducta si Brans. gaze naturale - proiectat Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - existenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de protecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat                DIRECTOR EX.ADJ.

Teu redus din PE 100 SDR 11 - proiectat

Robinet de secționare din PE 100, cu tija de manevra de la fîARBAȘU CRISTÎNA Rasuflatoare tip carosabil din OL, D = 2”

Coi 90° PE 100 SDR 11. proiectat                                      /

Cot 45° PE 100 SDR 11, proiectat

Rcduciie..RE.d,po..SDR...14,..proiectat.—....................................................—------------

Legitimație £^212150283/12.2020

SECRETA

NICOLA


ONTRASEMNEAZA MUNICIPIULUI BACAU VIDIU POPOVICI.-z" < C;

LA HOTARAREA NR.    DIN 28.06.2018

'Venficator

Nume

/Semnătură^,-

^.Cerința

Nr./data referat de verificare

SC.INSTAL-CON S.R.L. BOTOȘANI

STR.OCTAV ONICESCU NR 56 J07 / 332 tel 0231/584148

i-''

\                o r-, .                 ' /

Beneficiar: DELGAZ GRID S.A.

Pr. nr

35/2018

Specificație

Nume

>“7----

Șpata:

<>$1:500

Titlu     înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune redusa str.

proiect: Bucegi, Banu Mărăcine, Cronicar Neculce loc. Bacau. Jud. Bacau

Faza

P.teh + De

Proiectat:

ing.Placinta 0.

Desenat:

ing.lliescu G.

Data:

05/2018

t/tlu planșa,-

încadrare zona

PI. 5.

Verificat:

ing.HasmatuchiN.Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta in exploatare

Conducta gaze naturate presiune redusa din OL - ce se va inlocui (dezafectat)

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj îngropat-proiectata

Brans. OL gaze naturale presiune redusa gu PR/PRM - existent

Brans. PE gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va inlocui (dezafectat)

Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent ce se va inlocui Stâlpi electrici - existent!

Arbori existenti in zona

Cămin utilitati - existent

Tub de protecție conducta si Brans. gaze naturale - proiectat

Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta

Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta

Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - existenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de protecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat

Teu redus din PE 100 SDR. 11 - proiectai

Robinet de secționare din PE 100, cu tija de manevra de ia suprafața soiului

Rasuflatoare tip carosabil din OL, D = 2"

Cot 90“ PE 100 SDR 11, proiectat

Cot 45° PE 100 SDR 11, proiectat

Reducție PE 100 SDR 11, proiectat

DI^&C rGK-fc'X.ADJ. B/^RDAȘU CRISTINALegitoație Nr.    150283/12-2020

PREȘEDINT

SâvA


SECRETAR NICOL


i     33 \ Jr

ț

—-----—

___-tt'


SEMNEAZĂ

NICIPIULUI BACĂU

IU POPOVICI
Proiectat:

Desenat:


Verificat:£] Scara:

^00

Data: 05/2018

Pr. nr

35/2018


Faza

P.teh + De


PI. 6.


Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE - existenta in exploatare

Conducta gaze naturale presiune redusa din OL - ce se va inlocuî (dezafectat)

Conducta gaze naturale presiune redusa din PE 100 HD SDR 11 cu montaj Îngropat - proiectata

Brans. OL gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Brans. PE gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din OL cu PR/PRM - ce se va inlocuî (dezafectai)

Brans. gaze naturale presiune redusa din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Brans. gaze naturale presiune redusa aerian din PE 100 cu PR sau PRM - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat

Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent ce se va înlocui Stâlpi electrici - existenti Arbori existenti in zona

Cămin utilitali - existent

Tub de proiecție conducta si Brans. gaze naturale - proiectat

Linie electrica aeriana, joasa tensiune - existenta

Linie electrica subterana, joasa tensiune - existenta

Rețea telecomunicații subterane - existenta

Rețea telecomunicații aeriana - existenta

Conducta apa potabila - existenta in exploatare

Cutie vizitare fir trasor

Groapa de poziție

Ecran de protecție (diafragma impermeabila) - proiectat

Piesa de tranziție PE/OL - proiectat

Teu egal din PE 100 SDR 11 - proiectat

Teu redus din PE 100 SDR 11 - proiectat

Robinet de secționare din PE 100, cu tija de manevra de ia suprafața solului

Rasufiatoare tip carosabil din OL, D = 2"

Cot 90“ PE 100 SDR 11, proiectat

Cot 45’ PE 100 SDR 11, proiectat

Reducție PE 100 SDR 11, proiectat

RECTOR Ex.ADJ.

BAriOAȘU CRISTINA [ )} V—,U


Instalator autorizat gaze

Lefirtimafie Nr. 212150283/1^2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARU

NICOLAE


NICIPIULUI BACAU

POPOVICILA HOTĂRÂREA 234 DIN 28.06.2018

--

o

k0

F-

vo

/CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - O


ELISABETA 17534.


cFRripiCAr


Z7fia RO-s


Sistem de proiecție STEREO -70

Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.


J04/1371/2003, CUI 15854788- s.

e-mail: branoaea@yahoo..corn;--te!,: 0745.461942

Elaboratori

Numele / 'V

Se

-

In natura

Verificat

ing. Branoaea Gabribl

ă

Z

Proiectat

irig. Branoaea Gabriel

i\

Desenat

ing. Branoaea Gabriel


DIRECTOR ex.adj PRM BARDAȘU        ®

OPOPOVICL

z /


LEGENDA

Conducta gaze naturale presiune redusa exișteiKarPjE&srnm;

Branșament gaze naturuif-'        ,

presiune reduÂa ^istS'ht~p“> ---—

Conducta gazenaturaie

presiune redusa proiectata din PE 100 SDRlir 0-63mm,

L = 25,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat

din PE 100 SDK 11,

0 32 x 3 mm, L = 3,50m;

Post de reglare măsură existent

Post de reglare măsură proiectat; nod calcul;              o

O kO r

t

----—---*


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusa


Planșa nr.

G0


Beneficiari: HIRTAN ELISABETA

Adresa :BACAU str.AGUDULUI NR,.36Fjud. B3cau


PLAN DE SITUAȚIE


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL B

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POP


PiR.M. 1 Q


Sistem de proiecție STEREO - 70 Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


DIRE BARDA


OR EX.ADJ.

CRISTINA


Conducta gaie naturale presiune redusa existenta P!E63mm; 166.29 Branșament gaxze nățural^ș 2i

turale presiune redusa proiectata din PE 100 SDR 11, 063mm, L = 14,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDR 11,

0 32 x 3 mm, L = 3,Om;

Post de regiare măsură existent Post de reglare mașura proiectat; nod calcul;        5


S.C. PROIECT INSTAL S.R.L

J04/1371/2003, CUI 15854788

e-mail: branoaea@yahoo.corn, tel: 0745.461942


Denumire proiect:

Conducta si branșament gaze naturale presiune redusa

Planșa nr.

G1


Beneficiari: SIMION CONSTANTIN

Elaboratori

Verificat

Proiectat

Desenat


Numele


Se


ing. Branoaea Gabriel i


ing. Branoaea Gabrieh

ing. Branoaea Gabriel 3


Scara 1:500

O/

_


Data: 05.2018


Adresa:BACAU str.ARINILOR. NR.24A jud. Becau


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


,p

•:.)


/r


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL B

SC EL1SASC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/8


L= 210 m traseu


M -manșon 20 kplatforma

(beton)


t I |                                                                  I             | '

III                          l     I ’l

iii                      I    | lSC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/7


SC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/11


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


1 -----------

"_J___________^CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICdLAE - OVIDIU POP l l

1 ț

SC SCUT SA \ imobil cu nr. cadastral | 3413/4 I I

___________________________________________________________1 -------------------------|-----

4---

ț


SC DELGAZ GRID SA


Locuințe


PTAB 20/0.4 kV-16


A proiectat (S=5*2 =10 mp)


LES 1 KV PROIECTATA REȚEA


Organizare de șantier


SC ROMCONSTRUCTOR SA

Imobil cu nr. cadastral 6719&


S CUTSA imobil cu nr. cadastral' 3413/6


i - &■

111=—-#--


Elaborator: S.C. Servicii Energetice-Proiectare SRL J4/690/2013, sat Lilieci, com. Hemeius. |ud. Bacau

SPECIFICAȚIE

NUME

Sty IMATURA

SEF PROIECT

ing.Dana NICOLAE

PROIECTAT

ing. Daniel DIMA

\>(V

DESENAT

ing.Dana NICOLAE

..... 121-

LES 1 KV PROIECTATA COLOA FDCE L= 6m*5buc =3Platfort. ta


Platform t


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRISTINA


liber de construcții

l Locuințe l

Hala

C - 5 m

y——•

i

j

I

1

\1Z / y/ / / / / / /

7//


CONTARSEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE - OVIDIU POPO


E ȘEDINȚĂ


(SC Deîsâz Grid SA) Branșament subteran - 7 m (3,5 mp)\ Firida branșament E2+2 - 0,5 mp


Lucrări pe tarif de racordare— ””Zzr“

(/

ÎNTOCMIT

ing. M. Dospinescu /

*, &

DESENAT

ing. M. Dospinescu- y

VERIFICAT

ing. B. ANTAL * ,,,

APROBAT

Ing. C. Popovici Z
vnijlsi&o nâvaavav I

TQVX3 BOLOBdlQ


Beneficiar: SC DELGAZ GRID S.A:

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SEDIU BIROURI o            SIF MOLDOVA S.A.

STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 94C, MUN. BACAU

PLAN DE SITUAȚIE


S.C. ELECTROPREST-BACAU biroul proiectare

9 Mai, nr. 15/A/2, tel 0234.510643, fax. 0234.544761, e-mail: office@electro-prest.roANEXA NR. 11 LA HOTĂRÂREA NR. DIN 28.06.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BAC AU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna___________ - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea — primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Alt. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala como catarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     sâ permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii . ....................................................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz. nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor j udecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Alt. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

.Vii. 14. Modificarea prezentului contract se tace numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unui pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare in zonă și Planul de situație fac parte integranta din prezentul contract.

PROPRIETAR

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

DELGAZ GRID SA

PRIMAR

Cosmin Necula

Director General Adjunct

.Arhitect Șef

împuternicit DELGAZ GRID

Marin Di ana

Departament Juridic

Direcția Juridică

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Bardașu C riști na

/ 2l          !'■ ) '' Ă 1

PREȘEDINTE DE^ȘEDLNTĂ șov^^OA/^/'

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDASU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI