Hotărârea nr. 232/2018

Hotărârea nr. 232 din 28.06.2018 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat de aceasta, către Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa Uniunii Armenilor din România - Sucursala Bacău nr. 31389/ 20.06.2017 prin care solicită atribuirea unui teren cu scopul amplasării unui ”Khatchar” -monument din piatră de tuf;

  • - Adresa nr. 65269/ 20.06.2018 înaintată de dl. consilier local Stan Gabriel prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat, către Uniunea Armenilor din România -Sucursala Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău și a consilierului local Stan Gabriel, înregistrată cu nr. 6085/ 20.06.2018;

  • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 6086/ 20.06.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1053/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1054/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1055/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l056/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

9.

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra terenului de 12 mp situat pe strada Șoimului, identificat conform schiței - Anexă, parte

integrantă a prezentei hotărâri, către Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat de către aceasta.

ART. 2 - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Uniunii Armenilor din România -Sucursala Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

, Z                     ANEXĂ

LA HOTĂRÂRTEA NR. 23Z DIN 28.06.2018


Teren intravilan din Mun. Bacau in suprafața de 12,0 mp.Str.Soimului propus pentru am plasare


monument comemorativ „khatchkar", amplasat in proximitatea locului unde a funcționat Biserica Armeneasca ,.Sfinții Mihail si Gavril"


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI INVENTARIERE PATRIMONIU DIRECTOR EX. ADJ. CI


TE DE DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO CI