Hotărârea nr. 231/2018

Hotărârea nr. 231 din 28.06.2018 pentru aprobarea Actului Adiţional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

HOTĂRÂREA nr. 231 din 28.06.2018

pentru aprobarea Actului Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1556 din 30.05.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 60618 din 4.06.2018 prin care se solicită modificarea prin Act Adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău;

-Adresa nr. 4308 din 14.06.2018 a SC Soma SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 30532 din 15.06.2018 prin care se solicită modificarea prin Act Adițional a Contractului încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005;

-Referatul nr. 6069 din 20.06.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării Actului Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată sub nr. 6070 din 20.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău înregistrat sub nr. 6071 din 20.06.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1048/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1049/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1050/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1051/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l052/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.47 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău;

-Dispozițiile art.8, alin.(l) și alin.(3) lit. "dA2" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

-Dispozițiile art.6 alin. (1) lit. "j" din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”b” si “d” și ale alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit.a și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Bacau ca în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacău să semneze Actul Adițional nr.9.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, sunt și rămân valabile.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și SC SOMA SRL Bacău.

Art.6.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICkZ

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 28.06.2018

ACT ADIȚIONAL NR.9

Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Având în vedere Contractul nr.26785 din 01.08.2005 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău încheiat între:

Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, reprezentat prin Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău, în calitate de concedent

și

Societatea Comercială “SOMA” SRL Bacău, cu sediul în Bacău, str.Al. Tolstoi nr.6, județul Bacău, reprezentată prin Doru Ciprian NARCIS- Director General, în calitate de concesionar, denumit în continuare operator,

în baza dispozițiilor art.47 din Contractul nr.26785 din 01.08.2005,

Ținând cont de:

  • - HCL nr.........din...................................

  • - Solicitarea nr. 4308 din 14.06.2018 a SC SOMA SRL Bacău, depusă și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 30532 din 15.06.2018;

-Dispozițiile art.8, alin.(l) și alin.(3) lit. "dA2" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

-Dispozițiile art.6 alin. (1) lit. "j11 din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Părțile semnatare, de comun acord au convenit încheierea prezentului Act Adițional, cu respectarea următoarelor clauze:

Art.l(l) Articolul 2 din Contractul nr.26785 din 01.08.2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau se modifică și va avea următorul conținut:

Art,2 Activitățile din cadrul serviciului public de salubrizare pentru care se deleagă gestiunea sunt:

  • a) colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fora a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

  • b) dotarea Municipiului Bacău cu europubele și eurocontainere conform necesarului prevăzut în caietul de sarcini,"

(2) Articolul 26, pct.5 lit. "b" din Contractul nr.26785 din 01.08.2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 26pct.5, liLubnSe vor utiliza următoarele depozite de deșeuri:

  • - Depozitul conform Bacău - Celula 2 operat de către SC ECO SUD SA București pentru deșeurile menajere și asimilate celor menajere cu excepția celor reciclabile,

  • - Stația de sortare Bacău, aflată pe același amplasament cu Depozitul conform Bacă, operată de către SC ECO SUD SA București, odată cu punerea ei în funcțiune, pentru deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal și sticlă) colectate și transportate separat

Art.2 Celelalte clauze ale Contractului nr.26785 din 01 august 2005 sunt și rămân valabile.

Art.3 Actul Adițional a fost încheiat astăzi.................2018, în 3(trei) exemplare

originale.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

S.C SOMA SRL Bacau prin:

DIRECTOR GENERAL, Doru Ciprian NARCIS


Consiliul Local al Municipiului Bacău prin:

PRIMAR,

Cosmin NECULA

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECȚIA SALUBRIZARE

AGREMENT PARCURI Cristinel DUMBRAVĂ

JURIDIC,

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, Clementina VINERICĂ