Hotărârea nr. 230/2018

Hotărârea nr. 230 din 28.06.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii, ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 230 din 28.06.2018

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27621/2018 conexat cu nr.

29434/2018; ’

-Referatul nr. 8481/19.06.2018 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată sub nr. 8482/19.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat sub nr. 8483/19.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1043/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1044/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1045/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1046/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l047/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 107 alin. 1 lit.a), alin. 3) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile OUG nr. 90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

-Prevederile HCL nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 117 alin. (1) lit. a) și art. 45 (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1.Se aprobă Organigrama Poliției Locale a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 1 și Statul de Funcții al Poliției Locale a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 312/06.09.2017.

Art.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fî comunicată Primarului Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


/ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICT'


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONsiLIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 28.06.2018


ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU


COMISIA DE ORDINE PUBLICĂ


BIROU ORDINE PUBLICĂ Șl EVIDENȚA PERSOANEI.'

53

1

52

0

COMPARTIMENT ORGANIZARE

MISIUNI ȘI CONTROL

6

0

6

0

COMPARTIMENT SECTORIZARE

46

0

46

0

COMPARTIMENT INTERVENȚII

15

0

15

0


BIROU SIGURANȚĂ RUTIERĂ

17

1

16

0


BIROU DISPECERAT ȘI ADMINISTRARE OBIECTIVE

29

1

10

18

_V

COMPARTIMENT DISPECERAT, ARME ȘI MUNIȚII

11

0

9

2

COMPARTIMENT ARHIVĂ

1

0

1

0

COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIVE ȘI PARCĂRI CU PLATĂ

16

0

0

16


COMPARTIMENT ANALIZĂ ȘI PROCEDURI

5

0

5

0


Structura personalului

F.P.

P.C.

Total

Personal de conducere

9

0

9

Personal de cxecufie

140

24

164

TOTAL GENERAL

149

24

173
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

5

0

4


->

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Șl PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

2

0

2

II

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

2

0

2

0

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.

2

0

2


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

4

0

0

4COMPARTIMENT AUD1T PUBLIC

INTERN
BIROU JURWIC, PROCESARE CONTRAVENȚII ȘI INFORMARE

7

1

6

->

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

2

0

2

COMPARTIMENT COMUNICARE Șl RELAȚII CU PUBLICUL

2

0

21

COMPARTIMENT PROCESARE CONTRAVENȚII, CAMERA CORP DELICT

2

0

2CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 28.06.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII

Nr. cri.

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Gradația de vehinie

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă Grad

Gradația de vechime

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

OCUPAT

Director executiv

I

II

S

2

OCUPAT

Director executiv adjunct

I

II

S

| 1 |OCUPAT

| 1 |           VACANT


________I. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN_______ ]                    |     Auditor |   î | Principal |     4     |      S     [                  [

n. BIROU JURIDIC, PROCESARE CONTRAVENȚII ȘI INFORMARE

|     ȘefBirou" |                   |   I | H |            |     S     |                 j

II. 1 COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

I

OCUPAT

Consilier juridic

I

Principal

2

S

2

OCUPAT

Consilier juridic

I

Asistent

2

S

IL2 COMPARTIMENT COMUNICARE $1 RELAȚII CU PUBLICUL

I

OCUPAT

Consilier

I

Debutant

2

S

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

2

M

113 COMPARTIMENT PROCESARE CONTRAVENȚII, CAMERĂ CORP DELICT

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

2

VACANT

Referent

m

Principal

M

m. SERVICIU DISCIPLINĂ S

CONSTRUCȚII J

INSPECȚIE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

U

OCUPAT

Șef Serviciu

i

n

S

ni.L COMPARTIMENT DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

1

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

S

4

OCUPAT

Polițist Local

i

Principal

5

S

5

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

5

S

6

OCUPAT

Polițist Local

i

Principal

5

S

7

VACANT

Polițist Local

i

Superior

S

8

OCUPAT

Șofer

5

M/G

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Gradația de vehime

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă Grad

Gradația de vechime

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

III.2. COMPARTIMENT AFIȘAJ STRADAL ȘI SPARGERI

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

5

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

2

s

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

0

s

III.3 COMPARTIMENT INSPEC

[TE COMERCIALĂ

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

3

s

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

1

s

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

6

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

5

S

7

VACANT

Polițist Local

I

Superior

s

8

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

s

III.4. COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

3

s

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

3

OCUPAT

Polițist Local

1

Superior

5

S

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

3

S

6

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

IV. SERVICIU FINA>

[CIAD

^LOGISI

nc șir]

ESURSE UMANE

1 | OCUPAT

Șef Serviciu

I

II

ș

1

IV.l. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

1

OCUPAT

Consilier

I

Principal

5

S

2

OCUPAT

Consilier

I

Debutant

3

S

3

VACANT

Consilier

I

Superior

S

4

VACANT

Consilier

I

Principal

s

5

OCUPAT

Casier

4

M/G

IV.2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

I

OCUPAT

Inspector

I

Principal

4

S

2

VACANT

Consilier

I

Asistent

S

Nr. ort

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Gradația de Ycbiinc

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă Grad

Gradația de vechime

Nivelul studiilor

de conducere | de execuție

de conducere | de execuție

rv.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1

OCUPAT

Expert

I

Principal

3

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

0

S

TV.4. COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII ȘIP.S.I.

1

OCUPAT

Referent de

II

Superior

5

SSD

2

OCUPAT

Referent de

II

Superior

5

SSD

IV.5. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

1

OCUPAT

Administrator

5

M

2

OCUPAT

Șofer

5

M/G

3

OCUPAT

Magaziner

5

M

4

OCUPAT

îngrijitor

3

M/G

V. COMPARTJ

[MENT ANALIZĂ ȘI PROCEDU

RI

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

3

S

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

3

M

3

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

3

M

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

S

5

VACANT

Polițist Local

I

Superior

S

VI. BIROU SIGURANȚĂ RUTD

ERĂ

1

OCUPAT

Șef Birou

I

II

S

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

4

OCUPAT

Polițist Local

m

Superior

4

M

5

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

6

OCUPAT

Polițist Local

m

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

3

M

8

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

9

OCUPAT

Polițist Local

m

Superior

5

M

10

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

11

OCUPAT

Polițist Local

i

Asistent

5

S

12

OCUPAT

Polițist Local

ii

Principal

5

SSD

13

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

3

M

14

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

15

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

Nr;

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul

Gradația

Nivelul

Funcția contractuală

Treaptă

Gradația

Nivelul

cri.

de conducere

de execuție

profesional

de veliime

studiilor

de conducere

de execuție

Grad

dc vechime

studiilor

16

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

17

VACANT

PolițîstLocal

I

Debutant

S

VIL BD

U)U DISPECERAT ȘI ADMINISTRARE OBU

ACTIVE

VACANT

Șef Birou

Li

n

s

1

VILI. COMPARTIMENT DISPECERAT, ARME ȘI MUNIȚII

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

.5

S

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

PolițîstLocal

I

Principal

5

S

8

OCUPAT

PolițîstLocal

m

Superior

5

M

9

OCUPAT

Polițist Local

IU

Superior

5

M

10

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

11

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

VII,2. COMPARTIMENT ARHIVĂ

| 1 [OCUPAT                           I                 I PolițîstLocal | HI | Superior |    5    | M ~Ț

VII.3. COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIVE $1 PARCĂRI CU PLATĂ

1

OCUPAT

Șef Formație pază

5

M/G

2

OCUPAT

Ag.securitate

4

M/G

3

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

4

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

5

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

6

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

7

OCUPAT

Ag'Securitate

5

M/G

8

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

9

OCUPAT

Ag.securitate

4

M/G

10

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

11

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

12

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

13

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

14

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

Nn

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul

Gradația

Nivelul

Funcția contractuală

Treaptă Grad

Gradația de vechime

Nivelul

crt.

de conducere

de execuție

profesional

de vehime

studiilor

de conducere

de execuție

studiilor

15

OCUPAT

Ag. securitate

5

M/G

16

OCUPAT

Ag.securîtate

4

M/G

vm. SERVICIU ORDI

NE PUBLICĂ ȘI EVIDENTA PE1

iSOANEI

11

OCUPAT

Șef Serviciu

I

II

S

1

     VIIL1 BIROU ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI

| 1 (OCUPAT                             I ȘefBirou |                | I | II |          | S ~|               |

Vin.1.1. COMPARTIMENT ORGANIZARE MISIUNI ȘI CONTROL

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

5

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

s

6

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

Vm.1.2. COMPARTIMENT SECTORIZARE

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

8

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

9

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

1

S

10

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

11

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

2

M

12

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

13

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

14

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

15

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

16

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

17

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

18

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

19

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

20

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

5

S

Nr.

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul

Gradația

Nivelul

Funcția contractuală

Treaptă

Gradația

Nivelul

crt.

de conducere

de execuție

profesional

de vehime

studiilor

de conducere

de execuție

Grad

de vechime

studiilor

21

OCUPAT

Polițist Local

IU

Superior

5

M

22

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

23

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

24

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

25

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

26

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

S

27

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

28

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

29

OCUPAT

Polițist Local

1

Superior

5

S

30

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

31

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

32

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

S

33

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

34

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

35

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

36

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

4

M

37

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

38

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

39

OCUPAT

Polițist Local

i

Principal

3

S

40

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

s

41

OCUPAT

Polițist Local

iii

Principal

2

M

42

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

4

M

43

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

44

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

45

VACANT

Polițist Local

ni

Principal

M

46

VACANT

Polițist Local

iii

Principal

M

VIH.2. COMPARTIMENT INTERVENȚII

1

OCUPAT

Polițist Local

HI

Superior

4

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

3

M

3

OCUPAT

Polițist Local

HI

Superior

3

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

2

M

5

OCUPAT

Polițist Local

IH

Principal

3

M

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

I

Nr.

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul

Gradația

Nivelul

Funcția contractuală

Treaptă

Gradația

Nivelul

cri.

de conducere

de execufie

profesional

de vehime

studiilor

de conducere

de execuție

Grad

de vechime

studiilor

8

OCUPAT

Polițist Local

HI

Asistent

4

M

9

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

1

M

IO

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

11

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

0

M

I2

1 OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

2

M

13

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

14

OCUPAT

Polițist Local

1

Superior

5

S

15

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

STRUCTURĂ PERSONAL

....... CATEGORIE............................................

.............OCUPATE  j

VACANTE

TOTAL

PERSONAL DE CONDUCERE

a) FUNCȚIONARI PUBLICI ........~

mmwiviiiur.-iirmuiyuv-iuv.y-iiniuiTix^Trn-

p

0

________________

0

uu................i;.......................

.......■..............■ ■ ■ ■■ .....................................................

------.J.............■■■■■.          .....-----------......A.:

...........................

■ ■

PERSONAL DE EXECUȚIE

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

................................

13

140

b) PERSONAL CONTRACTUAL

24

0

...........’.......

--—

     ———*.s

...................................................

TOTAL GENERAL

...

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

134

149

.........

b) PERSONAL CONTRACTUAL

---,—.............

24

...................... ......;.........

0

24

173(/O/ •■■ 1 * /\

DIRECTOR EXECUTIV


ENE Constanțin-Florin

r        '


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI