Hotărârea nr. 23/2018

Hotărârea nr.23 din 31.01.2018 - I privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017.

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 31.01.2018 privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Raportul de evaluare pentru bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Bacău - întocmit de evaluator Sc Intel Trim Srl, care conține rezultatele reevaluării;

-Referatul comun nr. 78015/  12.01.2018 al Direcției Economice si al

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 795/ 23.01.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 796/ 23.01.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 98/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 99/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 100/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 101/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l02/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 21 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 2'1, ale art. 2'2 și ale art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, ale alin. (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1 - Se aprobă valorile reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017, așa cum reies din Anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXĂ COMUNĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE ȘI

LA HOTĂRÂREA NR. 22> DIN 31.01.2018

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU

CU VALORILE REEVALUATE LA 31.12.2017

PROTECȚIA CIVILĂ

Nr.

crt

Codu! de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

- lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.1.

Centrul municipal de pregătire pentru Protecția Civilă+Tabăra de sinistrați

Calea Moldovei nr.96-98 împrejmuire gard beton, platformă betonată, cale acces, alei

1999

22.340

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL nr .42/2000

2

0

Teren aferent Centrului de pregătire Protecție Civilă, Tabăra de sinistrați

Calea Moldovei nr.96-98

Stotală-l 2.774 mp, din care:

S=10.319mp, nr. cadastral 15602, carte funciară nr. 43124,

vecini: N-teren Primărie și ARA; E-dig protecție; S-ARA și Agricola Internațional; V-SC Comautosport și ARA,

S=2.455mp, nr. cadastral 71853, carte funciară nr, 71853

1999

3.571.337

Domeniul public al municipiului Bacău HCL42/2000

1

3

1.5.12.

Container ISO tip bucătărie^ duplex; Inventar:chiuvetă, bucătărie+accesorii instalații=2buc;     boyler

electric de 15 1 = lbuc; dulap suspendat = 2 buc; taburet = 8 buc; masă = 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

' 4

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr.l;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

5

1

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr.2;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

6

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr.3;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

o

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

haine = 1 buc; cuier perete'" = 1 buc; instalație electrică completă

7

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr. 4;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

8

1.5.12.

Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr. 1;

Inventar:    cabină    duș

echipată complet = 2 buc; cabină wc echipată complet = 2 buc; lavoar + accesorii instalații = 2 buc; boyler electric 45 1 = 1 buc; băncuță = 2 buc; cuier perete = 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

9

1.5.12.

Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr.2;

Inventar:    cabină duș

echipată complet = 2 buc; cabină wc echipată complet = 2 buc; lavoar + accesorii instalații = 2 buc; boyler electric 45 1 = 1 buc; băncuță = 2 buc; cuier perete = 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

10

1.5.12.

Container ISO tip sală de

Calea Moldovei nr. 96-98

1999

3.198

Domeniul

mese, Nr. 1;

Inventar : mese lemn = 4 buc; scaune taburet = 20 buc; instalație electrică completă

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

public al municipiului Bacău '

HCL 213/2010 I

1

11

1

1.5.12.

Container ISO tip sală de mese, Nr.2;

Inventar : mese lemn = 4 buc; scaune taburet = 20 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

3.198

1

Domeniul

1

public al municipiului Bacău i

HCL 213/2010

1

12

1.5.12.

Container pentru birou

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău

13

1.5.12.

Container pentru bucătărie

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

1

Domeniul public al municipiului Bacău

14

1.5.12.

Container grup sanitar

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău 1

15

L

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; l=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

r

16

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

17

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip

Calea Moldovei nr. 96-98

2016

3.90F

Domeniul

dormitor

'L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

18

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

19

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

20

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

21

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă Sală de pregătire de specialitate          pentru

Protecția Civilă

Str. Mărășești nr. 4, sc. A,B, parter, subsol, carte funciară 60190-C1-U64, Sconstruită=304 mp; cap.=l 50 pers., Sutilă=231,95mp din care: Sconstruită parter=33mp, Sutilă parter=26,95mp,

Sconstruită subsol=271mp, Sutilă subsol=205mp

2005

296.975

■--1

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010 i

22

1.6.1.

Punct comandă municipal

Protecție Civilă

Str. N. Bălcescu nr.12. S=525 mp; cap. = 150 pers.

1978

123.396

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

| 23

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Aviatori bl. 14A, Sc. A, dreapta

1974

43.988

Domeniul

0___0.

S=55 mp

Capacitate=55 persoane

public al municipiului Bacău HCL174/1999

24

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Aviatori bl. 14A, Sc. A, stânga,

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău I HCL174/1999

25

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neptun bl. 12, Sc. A, dreapta, S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

| 26

i

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neptun bl. 12, Sc. A, stânga

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

27

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării nr. 60 bl.C4,

S=180 mp,

Capacitate=180 persoane,

Inst.ventilat.4

1974

143.962

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1

1

28

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.9, Sc. A,

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 i

29

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.6, Sc. A dreapta, S=55 mp,

Capacitate=55 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

30

1

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.6, Sc. A stânga, S=55 mp, Capacitate=55 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău ' HCL174/1999

31

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl. 13, Sc.A, S=80mp,Capacitate=80persoane, Instalație ventilație (2 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

o___________

32

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 58, Sc. A, dreapta S=55 mp.

Capacitate=55 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

33

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 58, Sc. A, stânga S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

43.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

34

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. G. Bacovia nr. 45,

S=90 mp,

Capacitate=90 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

71.981

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1

35

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești bl. 159,

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane.

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău [ HCL174/1999

36

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.80, bl.El-1 S=80 mp,

Capacitate=80 persoane.

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

37

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.90, bl.El-2, S=80 mp.

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

38

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.94, bl.El-3 S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

! 39

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 46,

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

63.983

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

40

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. A.Russo bl. 51, Sc.A

S=140 mp

Capacitate=140 persoane

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

111.970

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

Q__________

41

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. A.Russo bl. 51, Sc.B , S=140 mp,

Capacitate=140 persoane,

Instalație ventilație (4 buc.)

42

1

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 136, Sc. D,

S=140 mp,

Capacitate=140 persoane

43

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 136, Sc. E, S=140 mp, Capacitate=140 persoane Instalație ventilație (2 buc.)

44

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 38,

S=90 mp,

Capacitate=90 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

45

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 40. S=90 mp,

Capacitate=90 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

46

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. P.Aman bl.8, sc. C+D,

S=170 mp,

Capacitate=170 persoane.

Instalație ventilație (2 buc.)

47

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Garofiței bl.l 1, sc. A+B, S=170 mp,

Capacitate=170 persoane, Instalație ventilație (2 buc.)

48

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.B- dreapta, S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

49

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.B- stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane

1974

111.970

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1974

111.970

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1974

111.970

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

73.523

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

73.523

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

138.878

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

138.878

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1977

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

50

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.C- dreapta,

S=60mp,Capacitate=60persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

51

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.C- stânga,

S=60mp,Capacitate=60persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

52

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. A dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

53

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. A stânga,

S=60 mp.,Capacitate=60 persoane.

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul

1

public al

municipiului Bacău j

HCL174/1999

54

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. B dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

55

(

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

56

1

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. B dreapta, S=60 mp.

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

57

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău !

HCL174/1999

58

L

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. C dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău [

HCL174/1999 i

59

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. C stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

60

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. A dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

i 61

_

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. A stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

62

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. B dreapta,

S=60 mp.,Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

63

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane

1978

49.016

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

L

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. A dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

65

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. A stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

66

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. B dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul

1

public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

67

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

1979

49.701

Domeniul

1

public al municipiului Bacău

Instalație ventilație (1 buc.)

______'v >

HCL174/1999

68

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. C dreapta, S=60 mp.

Capacitate=60 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

69

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. C stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău , HCL174/1999

70

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. D dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău i HCL174/1999

71

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. D stânga,

S=60 mp, Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

72

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. B dreapta,

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

73

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

74

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. C dreapta

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

75

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. C stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău ' HCL 174/1999

76

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. A dreapta

S=65 mp,

1979

53.843

Domeniul public al

1

'Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău

HCL174/1999

77

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. A stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

78

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. B dreapta

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

79

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HC.L174/1999

80

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. B dreapta S=65 mp, Capacitate=65 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

81

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

82

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. C dreapta

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

53.843

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

83

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. C stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

----

53.843

Domeniul

1

public al

municipiului Bacău ;

HCL174/1999

84

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Electricienilor bl. 2 sc. D

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău I HCL 174/1999

85

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 166 sc. A

S=65 mp,

1980

54.214

Domeniul public al

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

86

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 63 sc. A

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

87

i

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

str. Milcov bl. 63 sc. B

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

88

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Slănicului bl. 2 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

89

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 9 Mai bl. 25 sc. A

S=150 mp,

Capacite=150 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

90

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 9 Mai bl. 25 sc. F

S=150 mp, Capacitate=150 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

91

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neagoe Vodă bl. 12 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

92

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 22 Decembrie bl. 3 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

93

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

94

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. D

S=65 mp,

municipiului Bacău i

HCL174/1999

1980

66.725

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

66.725

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

125.110

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

125.110

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău !

HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al

1

* <

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

95

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Prieteniei bl. 3 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane

Inst. ventilat. 1

96

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Prieteniei bl. 3 sc. D S=65 mp.

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

97

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 21 sc. A S=65 mp.

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

98

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 23 sc. B S=65 mp.

Capacitate=65 persoane.

Instalație ventilație (1 buc.)

99

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Ion Luca bl. 7 sc. B S=65 mp.

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

| 100

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor bl. 12 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

101

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bradului bl. 56 sc. B

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane.

Instalație ventilație (1 buc.)

102

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 84 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

103

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării bl. 70 sc. A S=65 mp.

municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1980

54.214

Domeniul public al

o__._______________. •

-----------------V

Capacitate=65 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău HCL 174/1999

104

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării bl. 70 sc. C S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

54.214

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

105

i

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.136 A, sc A(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp, capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

59.502

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010 ț

i

106

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.136 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp, capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

59.502

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

107

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.138 A, sc.Ațbloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

59.502

Domeniul public al 1 municipiului Bacău j

HCL 213/2010

108

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.138 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp; capacitate=50 persoane.

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

59.502

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

109

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.140 A, sc.A(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,98 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

59.570

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

i

110

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.140 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=50 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

48.844

Domeniul public al , municipiului Bacău

HCL 213/2010

111

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.50 bis. bl.50bis sc.A(bloc

ANL), Sutilă=60,99 mp; capacitate=50 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

2007

60.277

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

112

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.50 bis, bl.50bis sc.B(bloc ANL), S=50 mp;

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău !

capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

HCL 213/2010

113

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.46 A, bl.46 A, sc. A(bloc ANL), Sutilă=60,89 mp;

capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

59.830

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

114

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.46 A;bl.46 A,sc. B(bloc ANL), Sutilă=60,89 mp; capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

59.830

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

115

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.4,sc.A (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50 mp; capacitate=50persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

116

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.4,sc.B (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50 mp; capacitate=50persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

49.130

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

117

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.6, sc.A (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50 mp; capacitate=5 Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

118

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.6,sc.B, (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50mp; capacitate=50pers;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

119

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.8, sc.A(bloc ANL Bucegi etapa a Il-a). S=50 mp; capacitate=50persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

120

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.8, sc.B (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50 mp; capacitate=50persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

49.701

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

121

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței nr.88 A, sc.A S=95 mp;

2006

93.347

Domeniul public al

^capacitate=95 persoane,

municipiului Bacău

HCL 213/2010

122

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței nr.88 A, sc.B S=95 mp;

capacitate=95 persoane

2006

93.347

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

123

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 80, sc. A (bloc ANL) S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

124

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 80, sc. B (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

125

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 82, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

126

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 82, sc. B (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

127

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 84, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

128

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 84, sc. B (bloc ANL S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

129

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 86, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

130

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 86, sc. B (bloc ANL S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație (1 buc.)

2007

49.416

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

131

Str. Teiului bl.9A, (locuințe sociale)

54.671

Domeniul public al

Q_________;______________<□.

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

' S=55 mp; capacitate=43 persoane; Instalație ventilație (1 buc.)

2008

municipiului Bacău HCL 213/2010

132

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Teiului bl.9B, (locuințe sociale) S=55 mp; capacitate=43 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

54.671

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

133

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Teiului bl.9C, (locuințe sociale) S=55 mp; capacitate=43 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

54.671

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

134

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor bl.l6A, (locuințe sociale), S=83 mp; capacitate=74 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

82.504

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

135

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor bl. 18A, (locuințe sociale), S=83 mp; capacitate=74 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2009

82.978

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

136

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Făgăraș bl.25, (locuințe sociale), S=96 mp;

capacitate=90 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2011

97.072

Domeniul public al municipiului Bacău

137

1.8.11.

Bazin de înmagazinare a apei

Situat în fața Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” la subsolul Piațetei, cu o capacitate de 200 de tone (construit în mod special pentru o rezervă de apă pentru situații de urgență în caz de incendii)

2016

150.407

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 399/2016

DRUMURI MUNICIPALE, STRĂZI CU TROTUARELE AFERENTE, ALEI, PODURI, PODEȚE, PASAJE, PARCĂRI

Nr.

Crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, ai dării în folosință

Valoare reevaluată - Iei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

ALEI ȘI ACCESE

138

1.3.7.2.

Alee acces str.Zimbrului

84 -22 Decembrie 78

Carosabil: L=70m, l=7m,S=490mp Trotuar: l=0m

Sist.rutier=ASFALT

2008

78.890

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

139

1.3.7.2

Alee acces str. Venus 8 -

Zimbrului 13

Carosabil: L=140m. l=6,5-7m

Trotuar: l=0m

Sist.rutier=ASFALT

2008

157.780

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

140

1.3.7.2.

Alee Acces str.M.Eminescu

Carosabil: L=69m,l=4,7m,S=324,3mp

Trotuar:l=lm

Sist.rutier:ASFALT

2005

50.011

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

141

1.3.7.2.

Alee Acces Vrancei 35-

Prel. Bradului 42

Carosabil:L=80m,l=7m,S=560mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

2008

90.160

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

142

1.3.7.2.

Aleea Armoniei

Carosabil: L=130m, l=3,5m,S=455mp Trotuar:L=25Om, 1=1,2m, S=300mp Sist.rutier=ASFALT

1990

57.100

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

143

1.3.7.2.

Aleea Ateneului

Carosabil: L=150m, l=3,5m,S=525mp Trotuar: L=145m, l=lm, S=145mp Sist.rutier=ASFALT

1990

55.666

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

144

1.3.7.2.

Aleea Constructorului

Carosabil:L=734m,l=3,5m,S=2569mp

Trotuar: 1= lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

273.635

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

145

1.3.7.2.

Aleea Electricienilor

Carosabil:

L=463m,l=3,5m,S=1620,5mp

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

172.560

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

146

1.3.7.2.

Aleea Eternității

Carosabil: L=386m, l=4m,S=1544mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

142.048

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

147

1.3.7.3.

Aleea Ghioceilor

Carosabil:L=630m, l=7m,S=4410mp

Trotuar: l=l-l,5m

Sist.rutier=BETON

1990

392.780

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

148

1.3.7.2.

Aleea Iulian Antonescu

Carosabil: L=230m, l=7m,S=1610mp

Trotuar: l=l,5-2m

Scarosabil+trotuar=2346mp

Sist.rutier= ASFALT

1990,2011

146.326

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 141/2001 HCL 35/2009

149

1.3.7.2.

Aleea Metalurgiei

Carosabil:L=896m,l=3,5m,S=3136mp

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

334.029

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

150

1.3.7.1.

Aleea Moldoviței

Carosabil: L=280m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=l 153mp

Sist.rutier=BALAST

2007

27.864

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL264/2007 HCL 35/2009

151

1.3.7.2.

Aleea Oțelarilor

Carosabil :L=3 8 5m,l=3,5m,

S=1347,5mp,

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

143.528

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

152

1.3.7.2.

Aleea Parcului

Carosabil :L=800m,l=6m,S=4800mp

1975

276.000

Domeniul

--------------------------\

'Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

public al municipiului Bacău <

HCL 174/1999

153

1.3.7.2.

Aleea Proiectantului

Carosabil:L=721 m,l=3,5m,

S=2523,5mp,

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

268.789

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

154

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Aleea Vișinului

Carosabil:L=877m,l=3,5m,

S=3069,5mp,Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

326.946

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

155

1.3.7.2.

Alee Acces Calea

Bârladului 6-52

Carosabil :L=260m,l=4-5m,

Trotuar:l=lm

Sist.rutier=ASFALT

2008

211.484

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

156

1.3.7.2.

Alee Acces str. I.S.

Sturza 65-77

Carosabil: L=100m,l=6m,S=600mp

Trotuar:l=0

Sist.rutier= ASFALT

2007

92.000

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

157

1.3.7.2.

Alee     Acces     I.L.

Caragiale - Insula de

Agrement

Carosabil: S=586mp

Trotuar: S=96mp

Sist.rutier=ASFALT

-

137.174

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 143/2011

158

1.3.7.1

Aleea Zorilor

S=792mp, cartier Șerbănești, str. Dorului nr.l, teren arabil, sola 28, parcela 315/5, reprezentând cale de acces, nr. cadastral 62400,

Sistem rutier=neamenajat

2012

16.500

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 68/2011  '

Contract de donație nr.975/23.03.2011 HCLnr. 191/2012

159

1.3.7.2.

Alee Acces str. Oituz nr.

67-77

Carosabil: L= 1 OOm

Trotuar: 1=0

Sist.rutier= ASFALT

2013

69.767

Domeniul Public al municipiului Bacău

160

1.3.7.1

Aleea Colonel Comeliu Chirieș

Bacău, str. Calea Moldovei între nr.

169 și 171

L= 160,4 m; l=4m

2013

127.573

_

Domeniul public al municipiului Bacău i

Q__________

HCLnr. 181/2013

161

1.3.7.3.

Scări acces și terenul aferent

Str. Alecu Russo nr. 22-26 - str.

Cornișa Bistriței, Suprafața=123mp

2017

31.451

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr. 182/2017

162

1.3.7.3.

Scări acces și terenul aferent

Str. Alecu Russo nr. 33 - str. Cornișa

Bistriței, Suprafața=26mp

2017

6.648

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr. 182/2017

163

1.3.7.3.

Scări acces și terenul aferent

Str. - str. Pictor Aman - str. Calea Mărășești (vis a vis de Universitatea George Bacovia), Suprafața=439mp

2017

112.251

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr. 182/2017

164

1.3.7.3.

Scări acces Cascada și terenul aferent

Str. - str. Pictor Aman - str. 9Mai, Suprafața=48mp

2017

12.273

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 182/2017

BULEVARDE

165

1.3.7.3.

B-dul Alexandru cel Bun

Carosabil:L=570m,l=12m,S=6840mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990

597.848

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

166

1.3.7.3.

B-dul Ioniță Sandu Sturza

Carosabil :L=1100m,l=9m,S=9900mp

Trotuar: 1=1,5mp,

Sist.rutier= BETON

1990,2011

889.790

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

167

1.3.7.2.

B-dul Unirii

Carosabil:L=l 900m,l=14m, S=26600mp,

Trotuar:l=l,5-6m

Sist.rutier=ASFALT

1948

1.758.735

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

168

1.3.7.2.

B-dul Vasile Pârvan

Carosabil:L=817m,l=9m,S=7353mp

Trotuar:l=2-4m

Sist.rutier= ASFALT

1990,2011

1.737.194

Domeniu] public al municipiului Bacău HCL 64/2005

O------------O--

CĂI

169

1.3.7.2.

Calea Bârladului

Carosabil:L=2000m,l=14m,

S=28000mp,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei=ASFALT

1986

2.576.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

170

1.3.7.2.

Calea Mărășești

Carosabil:L=2 i 00m,l= 14m, S=29400mp.

Trotuar: l=3-7m

Sist.rutier=ASFALT

1986,2012

3.451.560

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

171

1.3.7.2.

Calea Moinești

Carosabil:L=2570m, 1=9-12m,

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2014

3.431.387

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

172

1.3.7.2.

Calea Moldovei

Carosabil:L=2973m,l=14m, S=41622mp,Trotuar: 1= 1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1986

2.332.066

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

173

1.3.7.2.

Calea Dr. Alexandru Șafran

Carosabil:L=3692m,l=7-15m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei^ASFALT

1986

2.148.375

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

HCL 321/2009   '

174

1.3.7.2.

Calea Republicii

C aro săbii: L=3700m,l= 14m, S=51800mp

Trotuar:l=2m,

Sist.rutier=ASFALT

1986

2.956.374

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999   :

i

175

1.3.7.2.

Calea Romanului

Carosabil :L=3520m,l=14m,

S=49280mp

Trotuar:l=2m,

Sist.rutiei^ASFALT

1986

2.812.550

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

FUNDĂTURI

1

1

1

176

1.3.7.1.

Fdt. B.P. Hașdeu

Carosabil:L=80m, l=6m,S=480mp

1990

28.800

Domeniul

---------------------------------v

'Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

public al municipiului Bacău HCL174/1999

177

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Fdt. Stadionului

Carosabil :L=60m, l=6m,S=360mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

37.692

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

178

1.3.7.2.

Fdt. Trotuș

Carosabil: L=70m, 1=4-6,8m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

92.636

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

PIEȚE

179

1.3.7.2.

Str. Piața Gării

Carosabil:L=100m,l=l 0m,S=l OOOmp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

102.160

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

180

1.3.7.2.

Str. Piața Revoluției

Carosabil :L= 141 m,l=9m,

S=1269mp, Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

127.518

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

181

1.3.7.2.

Piața Tricolorului

Piață pietonală Casa de

Cultură V.Alecsandri

S=5010mp, Calea Mărășești nr.5, carte funciară 38718, nr.cadastral 13797, vecini: N-str.Luminii, E-Casa de Cultură,S-str.Erou Gh.Rusu,V-calea Mărășești, sistem rutier ASFALT

2008

806.610

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 298/2007

TRECĂTORI

182

1.3.7.2.

Str. Trecătoarea 9 Mai

Carosabil:L=235m,l=3,5m,S=822,5mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

75.670

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

183

1.3.7.2.

Str. Trecătoarea Gherăiești

Carosabil:L=370m,

Trotuar: 1=0,75m,

1948,2010

720.428

Domeniul public al

“1Scarosabil+trotuai=3036mp, Sist.rutier=ASFALT

municipiului Bacău HCL174/1999 HCL35/2009

184

13.7.1.

Str. Trecătoarea Islaz

Carosabil:L=300m,l=4m,S=l 200mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

72.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

185

13.7.2.

Str. Trecătoarea

Tecuciului

Carosabil:L=300m,l=7m,S=21 OOmp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

193.200

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

STRĂZI

186

13.7.2.

13.73.

Str.l Mai

Carosabil: L=295m, l=7m,

S=2065mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

108.103

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

187

13.7.2.

Str. 13 Septembrie

Carosabil: L=732m, l=7m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

922.576

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

188

 • 13.7.2.

 • 13.7.3.

Str.22 Decembrie

Carosabil:L=1080m,l=7m, S=7406mp

Trotuar:l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

749.932

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

189

13.7.2.

Str. 8 Martie

Carosabil: L=310m, l=4m, S=1240mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

133.765

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

190

13.7.2.

Str. 9 Mai

Carosabil:     L=1528m,     1=12m,

S=18336mp,

Trotuar:l=2-3m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

940.484

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

191

13.7.2.

Str. Abatorului

Carosabil: L=700m, 1=7 m, S=3640mp

Trotuar:l=l,5m,

1990,2004

549.978

Domeniul public al

'Sist.rutier=ASFALT

municipiului Bacău

HCL174/1999

192

1.3.7.2.

Str. Aeroportului

Suprafață totală = 10.779mp, compusă din:

 • > Zona 1 = 7859mp (suprafața cuprinsă între Str. Calea Republicii până la trecerea la nivel cu calea ferată) din care:

 • -  Suprafață parte carosabilă = 3.403,65mp,

 • - Suprafață trotuare = 1,855,07mp,

Suprafață spații verzi = 1.598,60mp;

 • > Zona 2 = 2920mp (suprafața

cuprinsă între trecerea la nivel cu calea ferată până   la limita de

proprietate     a     Aeroportului

Internațional „George Enescu”) din care:

 • -  Suprafață parte carosabilă = 1.421,72mp,

 • - Suprafață trotuare = 506,40mp,

Suprafață spații verzi = 991,88mp;

Sistem rutier = ASF + BET.

(conform HCL 95/2017)

1990

422.923

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

193

1.3.7.1.

Str. Agudului

Carosabil: L=976m, l=4m,S=3904mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

39.040

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

194

1.3.7.2.

Str. Alba Iulia

Carosabil:L=607m,l=7m, S=4249mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier= ASFALT

1948,2008

792.014

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

195

1.3.7.2.

Str. Alecu Russo

Carosabil:L=1379m,l=7m,S=9653mp

Trotuar:l=l,5m,

1990

993.181

Domeniul public al

-------------------------------v

~'Sist.rutier=ASFALT

municipiului Bacău HCL174/1999

196

1.3.7.2.

Str.Alexandru Golescu

Carosabil: L=70m, l=6m,S=420mp

Trotuar: l=l-l,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

74.465

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

197

1.3.7.2.

Str .Alexandru

Lăpușneanu

Carosabil: L=770m, l=7m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

970.470

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

198

1.3.7.2.

Str. Alexandru Vlahuță

Carosabil: L=70,9m, l=6m,S=425,4mp

Trotuar: l=lm,

S ist.rutier=ASF ALT

1990,2007

71.231

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

199

1.3.7.2.

Str.Alexei Tolstoi

Carosabil:L=l 630m,l=7-9m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1986,2010

2.647.772

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

200

1.3.7.3.

Str. Alunului

Carosabil: L=100m, l=6m,S=600mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BETON

1964

24.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

201

1.3.7.3.

Str. Ana Ipătescu

Carosabil: L=646m, l=7m, S=4522mp

Trotuar: 1=1,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990

419.164

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

202

1.3.7.2.

Str. Mitropolit

Andrei Șaguna

Carosabil: L=61m, l=4m, S=244mp Trotuar: l=lm, Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

59.651

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

203

1.3.7.3.

Str. Aprodu Purice

Carosabil: L=600m, l=7m,S=4200mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1948

194.670

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

204

1.3.7.3.

Str. Apusului

Carosabil: L=360m, l=4m,S=1440mp

Trotuar: l=0m,

1948

57.600

Domeniul public al

---------------------------------v

^Si st.rutier=BET ON

municipiului Bacău

HCL174/1999

205

1.3.7.2.

Str. Arcadie Șeptilici

Carosabil:L=2610m,l=7m,S=18270mp

Trotuar: 1=1,5m,

Si st.rutier=ASF ALT

1990

1.879.722

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

206

1.3.7.3.

Str.Ardealului

Carosabil: L=352m, l=7m,S=2464mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1948,2017

114.206

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

207

1.3.7.3.

1.3.7.1.

Str. Arinilor

Carosabil: L=1358m, l=7-8m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1948

441,893

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

208

1.3.7.2.

Str. Arțarului

Carosabil: L=178m, l=3,5-5m

Trotuar: 1=1-1,5m,

Șist ,rutier=ASF ALT

1990,2008

137.621

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

209

1.3.7.2.

Str. Aurel Vlaicu

Carosabil: L=54m, l=3,5m,S=189mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

8.694

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

210

1.3.7.3.

Str. Austrului

Carosabil:L=630m,l=3,5m, S=2205mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

1990,2004

295.239

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

211

1.3.7.2.

Str. Aviatorilor

Carosabil: L=1545m,l=6m,S=9270mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=ASFALT

1990

1.375.009

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

212

1.3.7.3.

Str. Avram Iancu

Carosabil: L=291m, l=7m,S=2037mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=BETON

1948

92.554

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

213

1.3.7.1.

Str. B.P. Hașdeu

Carosabil:L=170m,l=7,5m, S=1275mp

1990

12.750

Domeniul

--------------------------------------s

'Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

public al municipiului Bacău HCL174/1999

214

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Banatului

Carosabil:L=441m, l=7m, S=3087mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

158.804

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

215

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Banca Națională

Carosabil:L=630m, l=7m, S=4410mp

Trotuar: 1=1,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990,2001

461.727

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

216

1.3.7.2.

Str. Banu Mărăcine

Carosabil: L=490m,

Trotuar: l=lm,

Scarosabil+trotuar=3 5 82mp,

Sist.rutier=ASFALT

1948,2008

354.690

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999 HCL35/2009

217

1.3.7.1.

Str. Barajului

Carosabil: L=55m, l=3m, S=165mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

1990

1.650

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

218

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Bicaz

Carosabil:L=3020m,l=7m,S=21140mp

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier= ASFALT+BETON

1990,2004

2.175.004

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

219

1.3.7.2.

Str. Bogdan Voievod

Carosabil:L=310m,l=6m, S=1860mp

Trotuar:l=l,5m

Sist.rutier=ASFALT

1948

97.371

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

220

1.3.7.3.

Str. Bradului

Carosabil:L=750m,l=7m, S=5250mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=BETON

1990

477.150

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

221

1.3.7.3.

1.3.7.1.

Str. Brândușei

Carosabil:L=951m, l=7m, S=6657mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990

580.871

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

222

1.3.7.3.

Str. Bucegi

Carosabil:L=1350m,l=7m, S=9450mp

Trotuar:I=l,5m,

Sist.rutieF=BETON

1964

429.435

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

223

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Buciumului

Carosabil:L=817m,l=7m, S=5719mp

Trotuar :l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1965

294.202

224

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Bucovinei

Carosabil :L=62Om, 1=3,5m, S=2170mp

Trotuar:l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

119.505

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

225

1.3.7.3.

Str. Bujorilor

Carosabil: L=650m,l=7m, S=4550mp

Trotuar: 1= lm

Sist.rutier:BETON

2004

562.445

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 298/2004

226

1.3.7.2.

Str. Caișilor

Carosabil:L=149m,l=4m, S=596mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1965

33.093

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

227

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Câmpului

Carosabil:L=750m,l=3,5-5m,

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier= ASFALT +BALAST

1990

971.863

Domeniul public al municipiului Bacău !

HCL 174/1999

228

1.3.7.1.

Str. Cantonului

Carosabil:L=160m. l=4m,S=640mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

6.400

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

229

1.3.7.2.

Str. Caraiman

Carosabil :L=66m, l=6m, S=396mp Trotuar: l=lm, Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

66.308

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

230

1.3.7.3.

Str. Carpați

Carosabil:L=800m, l=7m, S=5600mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutiei=BETON

1962

254.480

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

231

1.3.7.3.

Str. Castanilor

Carosabil: L=515m, l=4m,S=2060mp

Trotuar: l=lm,

Șist ,rutier=BETON

1990

143.222

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

232

1.3.7.3.

Str. Călugăreni

Carosabil:L=820m, l=7m, S=5740mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990

532.098

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

233

1.3.7.1.

Str. Constantin Platon

Carosabil:L=291m, l=6m, S=1746mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

23.280

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 259/2008

234

1.3.7.1.

Str. Căpitan Ioan Boroș

Carosabil:L=190m, 1=5 m, S=950mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

76.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

235

1.3.7.1.

Str. Căpitan Vasile Merica

Carosabil:L=238m,l=6m,S=1428mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

19.040

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 355/2003

236

1.3.7.1.

Str. Căpitan Victor

Precup

Carosabil: L=80m, l=5m, S=400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

4.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

237

1.3.7.2.

Str. Ceahlăului

Carosabil:L=l 88m,l=4m,S=752mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

131.224

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

238

1.3.7.1.

Str. Cerbului

Carosabil: L=148m, l=6m,S=888mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1962

8.880

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

239

1.3.7.1,

Str. Cezar Bolliac

Carosabil:L=230m, l=4m,

Trotuar: 1=1 m,

Scarosabil+trotuar=l 572mp,

1948,2009

232.783

Domeniul public al municipiului Bacău

Sist.rutier=ASFALT

HCL 174/1999   ■

HCL 35/2009

240

1.3.7.1.

Str. Cezar Uncescu

Carosabil: L=841m, l=6m, S=5046mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

67.280

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

i

241

1.3.7.2.

Str. Chimiei

Carosabil:L=3851m,l=7m,S=26957mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

2.773.490

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL 220/2008

1

242

1.3.7.2.

Str. Ciprian Porumbescu

CarosabiI:L=l 600m,l=3-6m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

1.362.133

Domeniul public al municipiului Bacău l HCL 174/1999

' 243

1.3.7.1.

Str. Cireșoaiei

Carosabil:L=1562m, l=5m, S=7810mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

78.100

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999   '

1 244

i

1.3.7.1.

Str. Col. Nicolae Drăghici

Carosabil: L=336m, l=6m, S=2016mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

21.504

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 355/2003

245

1.3.7.2.

Str. Condorilor

Carosabil :L=629m, l=7m, S=4403mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

453.006

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

246

1.3.7.2.

Str. Constantin Ene

Carosabil:L=l 112m, 1=7-9,5m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2000

903.166

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

247

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Constantin Mușat

Carosabil: L=900m,l=7m,S=6300mp

Trotuar :1= lm,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1995

671.040

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999   ;

248

1.3.7.2.

Str. Constanței

Carosabil:L=l 670m,l=7m,S= 11690mp

1.667.818

Domeniul

''Trotuar: 1= lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2004

public al municipiului Bacău HCL 174/1999

249

1.3.7.1.

Str. Corbului

Carosabil: L=580m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=3977mp,

Sist.rutier=BALAST

1990

202.303

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999   1

HCL 35/2009

250

1.3.7.2.

Str. Cornișa Bistriței

Carosabil: L=430m, l=9m,S=3870mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2002

385.162

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

251

1.3.7.2.

Str. Costache Negri

Carosabil:L=360m, l=4m, S=1440mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1948

75.384

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

252

1.3.7.1.

Str. Costache Radu

Carosabil:L=1250m, l=6m, S=7500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2001

87.500

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 141/2001

253

1.3.7.2.

Str. Crângului

Carosabil: L=160m, l=7m,S=l 120mp

Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1964

56.397

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

254

l

1.3.7.3.

Str. Crăițelor

Carosabil: L=650m, l=7m,S=4550mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

562.445

Domeniul public al municipiului Bacău ' HCL 64/2005

255

1.3.7.3.

Str. Cremenea

Carosabil:L=386m, l=3,5m,S=1351mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990

121.304

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

256

1

1.3.7.2.

Str. Crinului

Carosabil: L=267m, 1=3-6m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

252.851

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

257

I.3.7.3.

Str. Crizantemelor

Carosabil: L=750m, l=7m, S=5250mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

648.975

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

258

1.3.7.2.

Str. Cronicar Ion Neculce

Carosabil: L=126m, l=7m, S=882mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

90.745

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

259

1.3.7.1.

Str. Cpt. Emest Târțescu

Carosabil:L=350m, l=6m, S=2100mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

28.000

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 259/2008

260

1.3.7.2.

Str. Cuza Vodă

Carosabil:L=550m, l=7m,S=3850mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=ASFALT

1990,2004

465.429

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

261

1.3.7.2.

Str. Daciei

Carosabil:L=649m, l=3,5-6m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

840.985

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

262

1.3.7.3.

Str. Decebal

Carosabil:L=592m, l=7m,S=4144mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2017

376.630

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

263

1.3.7.1.

Str. Depoului

Carosabil:L=l 000m,l=4,5m

S=4500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1997

45.000

Domeniul public al municipiului Bacău .

HCL 174/1999

264

1.3.7.3.

Str. Digul Bâmat

Carosabil:L=808m, l=7m,S=5656mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

514.050

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

265

1.3.7.1.

Str. Dimitrie Bușilă

Carosabil: L=610m, l=6m,S=3360mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

36.600

Domeniul public al municipiului Bacău , HCL 174/1999   !

266

1.3.7.3.

Str. Dimitrie Cantemir

Carosabil:     L=406m.     1=7,5m,

S=3045mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2009

651.004

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

267

1

I.3.7.I.

Str. Dorului

Carosabil: L=900m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=5 3 53mp

Sist.rutier=BALAST

2000

129.364

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 35/2009

268

1.3.7.3.

Str. Dr. Constantin Istrate

Carosabil: L=363m, l=4m,S=1452mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1990,2007

223.445

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

269

1.3.7.2

Str. Dr. Victor Babeș

Carosabil:L=565m,l=5-6m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

746.802

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

270

1.3.7.1.

Str. Dragoș Vodă

Carosabil:L=291m, 1=7-12m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

24.850

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

271

1.3.7.3.

Str. Dumbrava Roșie

Carosabil: L=118m, l=6m,S=708mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

65.632

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999   ,

272

1.3.7.3.

Str. Dumbravei

Carosabil :L=180m, 1=1 lm, S=1980mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1990

176.688

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

273

1.3.7.2.

Str. Ecaterina Teodoroiu

Carosabil:L=318m, l=6m,S=1908mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

87.768

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

274

1.3.7.2.

Str. Ecaterina Varga

Carosabil:L=355m,l=5,5m.

S=1952,5mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2000

252.716

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

Q__________o

275

1.3.7.3.

Str. Emil Racoviță

Carosabil: L=125m, l=7m,S=875mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

79.525

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

276

1.3.7.2.

Str. Energiei

Carosabil:L=730m,l=14m,S=10220mp

Trotuar: l=l,5-2m

Sist.rutier=ASFALT

1964

502.569

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

277

1.3.7.2.

Str. Erou C.M. Hasan

Carosabil:L=410m, l=6m,S=2460mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

257.562

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

278

1.3.7.2.

Str.Erou Ciprian Pintea

Carosabil: L=564m, l=7-9m,

Trotuar.l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2003

458.081

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

279

1.3.7.2.

Str. Erou Gheorghe Rusu

Carosabil:L=251m, l=6m.S=1506mp

Trotuar:l=2-4m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

176.804

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

280

1.3.7.2.

Str. Erou Gheorghe Nechita

Carosabil :L=152m, l=6m,S=912mp Trotuar: 1=1 m, Sist.rutier=ASFALT

1990

91.626

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

281

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Fagului

Carosabil: L=250m, l=6m,S=1500mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990,2005

230.813

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

282

1.3.7.2.

Str. Făgăraș

Carosabil:L=550m, l=7m,S=3850mp

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=BETON

2004

495.706

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 44/2004

283

1.3.7.3.

Str. Florilor

Carosabil: L=434m, l=7m,S=3038mp

Trotuar:l=2m,

Sist.rutiei=BETON

1965

132.544

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999  |

284

1.3.7.3.

Str. Frasinului

Carosabil: L=153m, l=7m,S=1071mp Trotuar: l=l,5-4m.

Sist.rutier=BETON

1965

48.669

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

285

1.3.7.3.

Str. Frunzei

Carosabil :L=720m, l=7m,S=5040mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990

302.400

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

286

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Garofiței

Carosabil:L=1346m,l=7m,S=9422mp

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

969.389

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

287

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Gării

Carosabil :L=1340m,l=7 -14m,

Trotuar:l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1964

737.603

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

288

1.7.3.1.

Str. General Dr. Dragomir Badiu

Carosabil:L=l 15m, l=6m,S=690mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2000

7.475

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

289

1.3.7.1.

Str. General Eremia Grigorescu

Carosabil:L=1470m,l=6m,S=8820mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

117.600

Domeniul

Public al municipiului Bacău

HCL 355/2003   |

290

1.3.7.1.

Str.General Grigore

Cantilli

Carosabil:L=365m, l=5m,S=1825mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

18.250

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

291

1.3.7.2.

Str. General Ștefan Gușă

Carosabil:L=1000m, l=7m,S=7000mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2013

1.395.333

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

292

1.3.7.2.

Str. George Apostu

Carosabil:L=207m,l=5,5m,

S=1138,5mp,

Trotuar: 1=1,5m,

1990

120.515

Domeniul public al municipiului Bacău

Q-:-•

■s

"Sist.rutier=ASFALT

HCL 174/1999

293

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. George Bacovia

Carosabil :L=1045m,l=7m,S=7315 mp Trotuar: 1=1,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990,2001

765.881

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

294

1.3.7.1.

Str.George Coșbuc

Carosabil:L=71m, l=5,5m,S=390,5mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

3.905

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

295

1.3.7.2.

Str. George Enescu

Carosabil:L=421m, l=6m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2010

639.141

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

296

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Asachi

Carosabil:L=300m, l=6,5m,S=1950mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

19.500

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

297

1.3.7.2.

Str.Gheorghe Donici

Carosabil:L=860m, l=7-8m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2004

658.932

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

298

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Glod

Carosabil:L=450m, l=6m,S=2700mp

Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

436.734

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

299

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Hociung

Carosabil :L=1025m,l=6m,S=6150mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenajată

2001

71.750

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

300

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Lazăr

Carosabil:L=149,80m,l=4,5m,

S=674.1mp

Trotuar: 1=0,5-lm,

Sist.rutier=BALAST

1948,2009

144.119

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

301

_

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Negel

Carosabil:L=500m, I=6m, S=3000mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2001

35.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 64/2005 Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

302

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Șincai

Carosabil:L=231m, l=8m.S=1848mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

18.480

303

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Vrânceanu

Carosabil: L=310m, l=6m,S=1860mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

24.800

Domeniul

Public al municipiului Bacău i HCL 64/2005

304

1.3.7.2.

Str. Gladiolei

Carosabil: L=141m, 1=3 m, S=423mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

68.103

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

305

1.3.7.1.

Str. Gloriei

Carosabil: L=142m, l=12m,S=1704mp Trotuar: l=0m.

Sist.rutier=BALAST

1990

17.040

Domeniul

• public al municipiului Bacău HCL 174/1999

306

1.3.7.1.

Str. Grigore Tăbăcaru

Carosabil:L=845m, l=6m,S=5070mp

Trotuar:l=0m,

Sist.rutier=neamenaj at

2000

54.925

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

307

i

1.3.7.3.

Str. Hatman Berescu

Carosabil:L=309m, l=7m,S=2163mp

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

196.586

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

308

1.3.7.3.

Str. Henri Coandă

Carosabil:L=717m, l=7m, S=5019mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

456.155

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

309

1.3.7.2.

Str. Hoitului

Carosabil:L=1550m, l=6m,S=9300mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier= ASFALT

1990,2010

2.257.988

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

310

1.3.7.2.

Str. I.L. Caragiale

Suprafață totală= 19.455 mp din care:

Suprafață parte carosabilă=13.094 mp,

Suprafață trotuare=5.83 Imp,

1990,2013, 2015

3.502.013

Domeniul public al municipiului Bacău ,

-----------------------------------------------------------s.

^Suprafață spații verzi=530mp, Lungime stradală=944m,

Si st.rutier=ASF ALT+BETON

Conform HCL 448/28.12.2010

HCL 174/1999

311

1.3.7.2.

Str. Iasomiei

Carosabil: L=235m, l=7m,S=1645mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

296.182

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

312

1.3.7.3.

Str. Iașilor

Carosabil: L=660m, l=6m,S=3960mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2007

583.880

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

313

1.3.7.3.

Str. Iernii

Carosabil: L=190m, l=7m,S=1330mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1964

62.852

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

314

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. I. Ghelu Destelnica

Carosabil :L=306m,l=6m,S=l 836mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

2006

310.516

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 162/2006

315

1.3.7.2.

Str. Ilarie Voronca

Carosabil:L=300m,l=6m,S=l 800mp

Trotuar: l=0,5-l,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

431.506

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

316

1.3.7.3.

Str. Independentei

Carosabil:L=340m, l=6m,S=2040mp

Trotuar :l=l-l,4m,

Sist.rutiei=BETON

1990,2005

275.890

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

317

1.3.7.2.

Str. înfrățirii

Carosabil:L=l 127m,l=7m,S=6860mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1962,2008

1.213.363

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

318

1.3.7.1.

Str. Ion Creangă

Carosabil:L=150m,l=7m,S=1050mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BALAST

1990

10.500

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

319

1.3.7.2.

Str. Ion Ionescu de la

Brad

Carosabil:L=780m,l=7m,S=5460mp

Trotuar:l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

551.850

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

320

1

1.3.7.3.

Str. Ion Luca

Carosabil:L=430m, l=7m,S=3010mp

Trotuar:l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2001

262.644

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

321

1.3.7.2.

Str. Ion Păun Pincio

Carosabil:L= 140m,l=7m,S=980mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1988

102.606

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

322

1.3.7.1.

Str. Ion Roată

Carosabil:L-1025m, 1=10-12,

Trotuar: l=lm,

Scarosabil+trotuar=12053mp

Sist.rutier=BALAST

1990

120.530

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

323

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Iosif Cocea

Carosabil:L=510m, l=7m, S=3570mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

360.825

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

324

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Izvoare

Carosabil: L= 18 50m,l=7m, S=1295Omp

Trotuar:l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1962,2008

2.290.531

Domeniul public al municipiului Bacău ' HCL 174/1999

325

1.3.7.2.

Str. Lalelelor

Carosabil :L=667m,1=3,5m,

S=2334,5mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990

214.774

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

326

1.3.7.2.

Str. Lăcrămioarelor

Carosabil :L= 140m,l=3 m,S=420mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

67.620

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

327

1.3.7.1.

Str. Leon Sakellary

Carosabil:L=l 000m,l=6m,S=6000mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenaj at

2001

70.000

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1

328

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Letea

Carosabil:L=1763m,l=5-6m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

1.026.419

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

329

1.3.7.2.

Str. Libertății

Carosabil:L=l 13m,l=8m,S=904mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

83.168

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 219/2008

330

1.3.7.2.

Str. Licurici

Carosabil:L=980m, l=3-6m,

Trotuar: l=0,5-l,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1965,2010

1.089.433

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

331

1.3.7.1.

Str. Liliacului

Carosabil:L=200m, l=7m,S=1400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1965

8.750

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

332

1.3.7.1.

Str. Limpedea

Carosabil:L=500m, l=5m,S=2500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

25.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

333

1.3.7.2.

Str. Liniștei

Carosabil:L=160m, l=6m,S=960mp

Trotuar: l=l-l,3m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

154.640

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

334

1.3.7.3.

Str. Livezilor

Carosabil:L=456m, l=7m,S=3192mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1964

145.054

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

335

1.3.7.1.

Str. Lt. Vasile Niculescu

Carosabil:L=560m, l=5m,S=2800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei=BALAST

1995

28.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

336

1.3.7.1.

Str. Lt. Victor Botocan

Carosabil:L=200m, l=6m, S=1200mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1997

12.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

337

p

1.3.7.3.

Str. Logofăt Tăutu

Carosabil:L=625m, l=7m, S=4375mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1948

198.813

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

338

1.3.7.1.

Str. Lt. Col. Ion Zămescu

Carosabil:L=250m, l=5m,S=1250mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

12.500

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

339

1.3.7.2.

Str. Luceafărului

Carosabil :L=568m, l=3-5m, Trotuar: 1=0,75-lm, Sist.rutier=ASFALT

1948,2008

411.238

Domeniul public al municipiului Bacău : HCL 174/1999

340

1.3.7.3.

Str. Lucrețiu Pătrășcanu

Carosabil:L=300m, l=14m,S=4200mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1990

366.480

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

341

1.3.7.3.

Str. Luminii

Carosabil:L=151m,l=3,5m,S=528,5mp

Trotuar: 1=1,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1964

27.852

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

342

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Lunca Bistriței

Carosabil:L=1642m,l=6m,S=9852mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

453.192

Domeniul public al municipiului Bacău i HCL 174/1999

343

1.3.7.2.

Str. Lunei

Carosabil:L=l68m,l=5m,S=840mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

131.922

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

344

1.3.7.1.

Str. Lupeni

Carosabil:L=980m, l=5-6m, Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=BALAST

1990,2011

1.348.766

Domeniul public al municipiului Bacău , HCL 174/1999

345

1.3.7.3.

Str. Macilor

Carosabil:L=250m,l=7m,S=l 750mp

Trotuar: 1=1 m,

S ist.rutier=BETON

2004

216.325

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

o________________ <•

346

1.3.7.1.

Str. Maior Alexandru Velican

Carosabil:L=l 75m,l=5m,S=875mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

8.750

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

347

1.3.7.3.

Str. Magnoliilor

Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

389.385

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 353/2006

348

1.3.7.3.

Str. Maramureș

Carosabil:L=270m,l=6m,S=l 620mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1948,2008

346.347

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

349

1.3.7.1.

Str.Mareșal Al. Averescu

Carosabil :L=1350m,l=6m,S=81 OOmp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenaj at

2001

94.500

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

350

1.3.7.3.

Str.Margaretelor

Carosabil :L=250m,l=7m,S=l 750mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

216.325

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

351

1.3.7.3.

Str. Martir Cloșca

Carosabil:L=190m,l=7m,S=1330mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1948,2017

62.852

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

352

1.3.7.2.

Str.Martir Crișan

Carosabil:L=300m, l=5-7m, Trotuar: 1=1-2m, Sist.rutier=ASFALT

1948,2010

437.030

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

353

1.3.7.3.

Str.Martir Horia

Carosabil:L=468m,l=7m,S=3276mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1948,2017

154.814

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

354

1.3.7.2.

Str.Măgura Cașin

Carosabil:L=l 57m,l=6m,S=942mp Trotuar: l=lm, Sist.rutier=ASFALT

1990

96.634

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

355

1.3.7.2.

Str.Mărăști

Carosabil:L=845m,l=7m,S=5915mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

946.576

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

356

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str.Mihai Eminescu

Carosabil:L=692m,l=8,5m,S=5882mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1990

576.298

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

357

1.3.7.3.

Str. Mihai Viteazu

Carosabil:L=494m,l=14m,S=6916mp

Trotuar: 1=3 m,

Sist.rutier=BETON

1948

314.283

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

358

1.3.7.2.

Străpungere M.Viteazu-

Piața Centrală+Parcare

Carosabil:L=350m,l=10-12m,

Trotuar: 1=7-15m,

Sist.rutier=ASFALT

2007

549.780

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

359

1.3.7.2.

Str.Mihail Kogălniceanu

Carosabil:L=130m,l=12m,S=1560mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

2003

208.971

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

360

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str.Milcov

Carosabil:L=2365=14m,S=331 lOmp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1964

1.399.489

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

361

1.3.7.2.

Str. Militari

Carosabil:L=750m,l=7m,S=5250mp

Trotuar: l=l-l,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

831.108

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

362

1.3.7.2.

Str. Mioriței

Carosabil:L=1799,5m, 1=14m,

S=25193mp

Trotuar:l=2-3m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2015,

2016

6.368.535

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

363

1.3.7.3.

Str. Mircea Eliade

Carosabil:L=323m,l=3,5m,

S=1130,5mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

1990

90.440

Domeniul public al municipiului Bacău j HCL 174/1999   1

364

1.3.7.2.

Str. Miron Costin

Carosabil: L=960m,l=7m, S=6720mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1962

333.504

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

365

1.3.7.2

Str. Mitropolit Veniamin Costache

Carosabil:L= 124m,l=4m,S=496mp

Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

26.601

Domeniul public al municipiului Bacău ' HCL 174/1999

366

_

1.3.7.1.

Str. Morii

Carosabil:L=l 10m,l=5-6m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BALAST

1948

5.819

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

r

377

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Muncii

Carosabil:L=1100m, l=4-6m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1986,2009

1.222.833

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

378

1.3.7.2.

Str. Mușcatelor

Carosabil:L=280m,l=6m,S=l 680mp

Trotuar: 1=0 m,

Sist.rutier= BALAST

1965,2011

154.560

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

379

1.3.7.2.

Str. Nalbei

Carosabil :L= 160m,l=3m,S=480mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

77.280

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

380

1

1.3.7.2.

Str. Narciselor

Carosabil :L=924m,l= 14m,

S=12936mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

1.260.521

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

381

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Neagoe Vodă

Carosabil:L=983m,l=7m,S=6881 mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1948,2017

360.220

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

382

1

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Neptun

Carosabil:L=666m,l=3,5m,S=2331 mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1990

248.285

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

Q__________Q

383

1.3.7.2.

Str. Nicolae Bălcescu

Carosabil :L=43 Om, 1= 18m,S=7740mp Trotuar: 1=4- 12m, Sist.rutier=ASFALT

1948

443.416

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

384

1.3.7.2.

Str. Nicolae Copemic

Carosabil:L=613m,l=6m,S=3678mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

641.053

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

385

1.3.7.2.

Str. Nicolae Lascăr Bogdan

Carosabil :L=570m,l=7m,S=3990mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

367.080

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

386

1.3.7.2.

Str. Nicolae Titulescu

Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

329.805

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

387

1.3.7.2.

Str. Nicu Enea

Carosabil:L=577m,l=7m,S=4039mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASF ALT

1990

415.555

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

388

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Nordului

Carosabil:L=1687m,l=6-7m,

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948,2008

1.952.913

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

389

1.3.7.3.

Str. Nucului

Carosabil:L=150m,l=5m,S=750mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

1964

34.763

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

390

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Nufărului

Carosabil:L=481m,l=7m,S=3367mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1965

156.060

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

391

1.3.7.2.

Str. Ogorului

Carosabil:L=235m,l=3,5m,S=822,5mp

Trotuar: l=0.75m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

148.091

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

392

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Str. Oituz

Carosabil:L=1405m,l=8-14m,

Trotuar: 1=1-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1896

764.461

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

393

1.3.7.3.

Str. Orhideelor

Carosabil:L=300m,l=7m,S=2100mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BET ON

2004

259.590

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

394

1.3.7.2.

Str. Orizontului

Carosabil:L=785m,l=7m,S=5495mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2001, 2017

647.952

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

395

1.3.7.3.

Str. Ozanei

Carosabil:L=700m,l=8m,S=5600mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2006

793.788

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

396

1.3.7.2.

Str. Panselelor

Carosabil:L=323m,l=4m,S=l 292mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

139.375

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

397

1.3.7.2.

Str.Pasajul Revoluției

Carosabil:L=125m,l=7m,S=875mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

91.613

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

398

1.3.7.2

Str. Păcii

Carosabil: L=239m,l=6m, S=1434mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

147.105

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

399

1.3.7.3.

Str. Petru Rareș

Carosabil: L=251 m,l=3,5m, S=878,5mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

82.726

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

400

1.3.7.3.

Str. Petuniilor

Carosabil:L=270m,l=7m,S=1890mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

2004

233.631

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

401

1.3.7.2.

Str. Prof. Dr. Ghe.

Marinescu

Carosabil: L=235m, l=7m,S=1645mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

398.885

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

402

1.3.7.2

Str. Pictor I. Andreescu

Carosabil:

L=370m,l=6m, S=2220mp Trotuar: 1=1,2m, Sist.rutier=ASFALT

1990

226.795

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

403

1.3.7.1.

Str. Pictor N.Grigorescu

Carosabil :L=162m,l=7m,S=l 134mp Trotuar: l=0m, Sist.rutier=BALAST

1990

11.340

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

404

1.3.7.1.

Str. Pictor Ștefan Luchian

Carosabil:L=340m,l=8m,S=2720mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

27.200

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

405

1.3.7.2

Str. Pictor Theodor Aman

Carosabil:L=1327m,l=7m,S=9289mp

Trotuar: 1=1 -2m,

Sist.rutier=ASFALT

1980

477.853

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

406

1.3.7.3.

Str. Pieții

Carosabil:L=240m,l=7m,S=l 680mp

Trotuar: 1=1-2m,

Sist.rutiei=BETON

1964

76.344

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

407

1.3.7.2

Str. Plaiului

Carosabil: L=73 5m,l=6m,S=441 Omp Trotuar: l=0m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2001

473.340

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

408

1.3.7.2

Str. Plantelor

Carosabil: L=90m, l=6m, S=540mp

Trotuar: l=l-l,3m,

Sist.rutier=ASFALT

1964

27.469

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

409

1.3.7.2.

Str. Plopilor

Carosabil: L=209m,l=6m, S=1254mp Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

192.280

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

410

1.3.7.2.

Str. Poet Andrei

Mureșanu

Carosabil :L=172m, l=7m, S=1870mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

411

1.3.7.1.

Str. Poet Vasile Cârlova

Carosabil: L=390m.

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=4443mp,

Sist.rutier=BALAST

412

1.3.7.2.

Str. Poligonului

Carosabil:L=1680m,l=7m,S=l 1760mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

413

1.3.7.2.

Str. Pomilor

Carosabil:L=315m,

Trotuar: l=lm,

Scarosabil+trotuar=2356mp

Sist.rutier=ASFALT

414

1

1.3.7.3.

Str. Popa Șapca

Carosabil:L=290m,1=7-1 Om,

Trotuar: 1=1-2m,

Sist.rutier=BETON

415

1.3.7.3.

Str. Prelungirea Bradului

Carosabil:L=l 185m,l=7m,S=8295mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

416

1.3.7.3.

Str. Prieteniei

C arosabil: L=760m,l=3,5 m, S=2660mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

417

1.3.7.2.

Str. Primăverii

Carosabil:L=809m,l=7m,S=5663mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

418

1.3.7.3.

Str. Procopie Strat

Carosabil:L=400m,l=7m,S=2800mp

Trotuar: 1=1,2-1,5m,

1990,2005

277.720

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

1990

107.373

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

1990

1.081.920

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1990,2010

562.366

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

1948

115.449

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1986

369.424

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1965

130.530

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1990,2005

858.551

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1990,2006

398.101

Domeniul public al

O—,_________r-»

Si st.rutiei^BETON

municipiului Bacău HCL 174/1999

419

1.3.7.2.

Str. Progresului

Carosabil:L=520m,l=3,5m,S=l 820mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

167.440

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

420

1.3.7.1.

Str. Prunului

Carosabil:L= 190m,l=7m, S=13 3 Omp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

13.300

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

421

1.3.7.1.

Str. Prutului

Carosabil:L=150m,l=5-6m, S=750mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei^BALAST

1990

7.500

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

422

1.3.7.2.

Str. Radu Negru

Carosabil:L=341m,l=3-4m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2017

127.125

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

423

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Războieni

Carosabil :L=1071 m,1=7-14m, Trotuar:l=l ,5-2,5m, Sist.rutier=BETON+ASFALT

1984

596.333

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

424

1.3.7.2.

Str. Răzoare

Carosabil:L=256m,l=4-7m, Trotuar: l=l-l,2m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

376.075

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

425

1.3.7.1.

Str. Rodnei

Carosabil :L=200m,l=4m,S=800mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

8.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

426

1.3.7.1.

Str. Romanței

Carosabil:L=200m,l=4m,S=800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

8.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

427

1.3.7.2.

Str. Rozelor

Carosabil: L= 1320m, 1=3-6m,

Trotuar: l=lm,

1964,2008

674.256

Domeniul public al

Q___________ O

Sist.rutier=ASFALT

municipiului Bacău

HCL 174/1999

428

1.3.7.1.

Str. Salcâmilor

Carosabil:L=l 00m,l=4m,S=400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

4.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

429

1.3.7.1.

Str. Sălciei

Carosabil :L=367m,l=3 -6m, Trotuar: l=0m, Sist.rutier=BALAST

1990

22.080

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

430

1.3.7.3.

Str. Sânzienelor

Carosabil:L=470m,l=7m,S=3290mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

406.691

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

431

1.3.7.1.

Str. Scânteii

Carosabil:L=l 53m,l=5m,S=765mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

7.650

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

432

1.3.7.3.

Str. Serei

Carosabil :L=75+170m,        l=7m,

S=525mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2008

137.200

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

433

1.3.7.2.

Str. Siliștei

Carosabil:L=210m,l=7m,S=1470mp

Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

259.073

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

434

1.3.7.1.

Str. Silozului

Carosabil:L=225m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=2771 mp

Sist.rutier=BALAST

1990

66.966

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

435

1.3.7.3.

1.3.7.1.

Str. Șiretului

Carosabil: L= 1014m,l=6m, S=6084mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990,2006

852.199

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

436

1.3.7.2.

Str. Slănicului

Carosabil:L=329m,l=3,5m,

1964

61.326

Domeniul

S=1151,5mp,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

public al municipiului Bacău HCL 174/1999

437

1.3.7.3.

Str.Slt. Adam

Carosabil: L=280m,I=7m, S=1960mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990

171.024

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

438

1.3.7.1.

Str. Speranței

Carosabil: L=1570m,l=6m,S=9420mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

94.200

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

439

1

1.3.7.1.

Str. Spicului

Carosabil :L=23 Om,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=2401 mp

Sist.rutier=BALAST

1964

15.006

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

440

1.3.7.2

Str. Spiru Haret

Carosabil :L=417m, 1=8-1 Om

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

377.051

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

441

1.3.7.2

Str. Stadionului

Carosabil: L=430m,l=7m,S=3 01 Omp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1965

149.382

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

442

1.3.7.2.

Str. Sucevei

Carosabil:L=185m,l=6m,S=l 1 lOmp

Trotuar: l=l-l,5m,

S ist.rutier=ASF ALT

1990,2006

275.180

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

443

1.3.7.2.

Str. Șerbănești

Carosabil:L=l 154m, l=4-7m, Trotuar: l=0,5-2m, Sist.rutier=ASFALT

1986,2010

1.681.109

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

444

1.3.7.2

Str. Șoimului

Carosabil:L=415m,l=6m,S=2490mp Trotuar: 1=1,5m.

Sist.rutier=ASFALT

1965

130.352

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

445

13.7.2

13.7.3.

Str. Ștefan Cel Mare

'Suprafață totală=64.121 mp (carte funciară 704679), din care:

Suprafață parte carosabilă=34.421 mp,

Suprafață trotuare=21,460mp,

Suprafață spații verzi=14.709mp, Lungime stradală=1282,70m,

Sistem rutier = ASFALT + BETON

Conform HCL 97/12.04.2013

1990,2016

10.287.508

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

446

13.7.1.

Str. Ștefan Zeletin

Carosabil:L=l 65m,l=6m,S=990mp

Trotuar: l=0m

Sist.rutier=neamenaj at

2003

13.200

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

447

1.3.73.

Str. Tazlăului

Carosabil:L=588m,l=7m,

S=4116mp, Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1964

190.777

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

448

13.7.2

Str. Tecuciului

Carosabil:L=760m,l=7m,S=5320mp

Trotuar: l=0m,

S ist.rutier=ASF ALT

1986

273.676

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

449

13.7.2.

Str. Teiului

Suprafața totală = 5632 mp, din care: -Carosabil:L=686m,l=6m,S=4116mp, Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier= ASFALT;

-Carosabil: L=228m. 1=6,65m, S=1516mp, sistem rutier = BALAST (tronson suplimentar conform HCL 279/2017)

1964,2010

901.157

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

450

13.7.2.

Str. Theodor Neculuță

Carosabil:L=300m,l=5m,S=l 500mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier= ASFALT

1990,2013

333.500

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

451

13.7.1.

Str. Timpului

Suprafața totală = 6621 mp,

Sist.rutier= BALAST,

Număr cadastral 82996, carte funciară nr. 82996

2008

115.868

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 302/2008

HCL 349/2016 Act de dezmembrare nr.

121/12.01.2017

452

1.3.7.1.

Str. Tineretului

Carosabil:L=640m,l=l lm.S=7040mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST+PAVAJ

1990

70.400

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

453

1.3.7.3.

Str. Tipografilor

Carosabil :L=470m,l=7m,S=3290mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

287.076

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

454

1.3.7.1.

Str. Tisei

Carosabil:L=100m,l=7m,S=700mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1948

6.040

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

455

1.3.7.2

Str. Toamnei

Carosabil :L=462m,1=3,5-5m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1965

107.369

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

456

1.3.7.2.

Str. Toporași

Carosabil: L=765,44m,l=3-8m,

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier= ASFALT

1965,2012

1.021.097

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

457

1.3.7.2

Str. Traian

Carosabil:L=360m,l=6m,

S=2160mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1896

110.790

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

458

1.3.7.2

Str. Traian Vuia

Carosabil:L=l 92m,l=7m,S= 1344mp

Trotuar: 1=1,25m,

Sist.rutier=ASF ALT

1990,2005

203.760

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

459

1.3.7.3

Str. Trandafirilor

Carosabil:L=200m,l=3-7m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BET ON

1990,2003

126.987

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999


460

1.3.7.3.

Str. Triumfului

Carosabil:L=730m,l=8m,S=5840mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2006

1.388.046

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

461

1.3.7.3.

Str. Tudor Vladimirescu

Carosabil :L=850m,l=9m,S=7650mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990,2006

1.088.645

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

462

1.3.7.2.

Str. Turbinei

Carosabil: L= 17 0m,l=5m,S=85 Omp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= ASFALT

1990

78.200

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

463

1.3.7.1.

Str. Ulmilor

Suprafață totală = 3809mp,

Sistem rutier=BALAST (conform HCL 228/2017)

1990

38.090

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

464

1.3.7.2,

Str. Vadul Pomilor

Carosabil: L=23 Om,

Trotuar: l=lm,

Scarosabil+trotuar=2144mp

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

505.533

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

465

1.3.7.2

Str. Vadu Bistriței

Suprafață totală=12.605 mp din care:

Suprafață parte carosabilă=8.931 mp,

Suprafață trotuare=3.405mp,

Suprafață spații verzi=269mp, Lungime stradală=507m,

S i st .rutier=A S F ALT

Conform HCL 448/28.12.2010

1948,2016

2.403.680

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

466

1.3.7.3.

Str. Valea Alba

Carosabil:L=333m,l=7m,S=2331mp,

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BE'rON

1948

108.042

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

467

1.3.7.2.

Str. Vântului

Carosabil:L=494m, l=4,5-7m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier= ASFALT

1948,2016

719.643

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999


468

1.3.7.3.

Str. Vasile Alecsandri

Carosabil:L=970m,l==7m,S-6790mp

Trotuar: l=4,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990,2002

786.791

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

469

1.3.7.2.

Str. Vasile Lupu

Carosabil:L“558m,l=5m,S=2790mp Trotuar: l=0m.

Sist.rutier=ASFALT

1990,2011

539.400

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

470

1.3.7.3.

Str. Venus

Carosabil :L=665m,l=6m,S=3990mp Trotuar: l=l,5m,

Sist.rutier=BETON

1986

184.937

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

471

I.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Veronica Micle

Carosabil:L=4025m,l=3-6m,

Trotuar: l^lm,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1990,2008

916.248

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

472

I.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Victor Nadolschi

Carosabil:LM43mJ=5rn,S:=2215mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei- ASFALT+BALAST

1997

22.150

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

473

1.3.7.1.

Str. Viilor

Carosabil:L=225m,l=8m,S=1800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1964

9.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

474

1.3.7.3.

Str. Viitorului

Carosabil:L=653m,l-8m,S:=5224mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2007

696.533

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

475

1.3.7.2

Str. Violetelor

Carosabil:L=200m,l=4m,S-800mp

Trotuar: l=lm,

Șist, rutier-ASFALT

1990

83.760

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

476

1.3.7.2,

Str. Viorelelor

Carosabil:J.T=754mJ=3.5m,S=2639iTip Trotuar: l=lni,

Sist.rutier=ASFALT

1965

138.818

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

o.

477

1.3.7.2.

Str. Viselor

Carosabil:L=295m,

Trotuar: 1-0,5-Im,

Scarosabil+trotuar= 1923mp,

Sist.rutier- ASFALT

1990,2013

464.377

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL3 5/2009

478

L3.7.2.

Str. Vrancei

Carosabil :L=53 Om,l=7m,S=3 7 lOmp

Trotuar: 1=1,2-1,5m,

S i st.rutier=A SF ALT

1990,2005

889.923

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

479

1.3.7.2

Str. Vulturului

Carosabil :L=258m,l=6m,S=1548mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

238.827

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

480

1.3.7.L

Str. Xenopol

Carosabil:L=240m,l=5m,S= 1200mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1948

6.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

481

I.3.7.I.

Str. Zambilelor

Carosabil:L=100m,l=4m,S=400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

4.000

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

482

I.3.7.3.

Str. Zefirului

Carosabil:L=227m,l=7m,S=1589mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1948

72.209

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

483

1.3.7.L

Str. Zimbrului

Carosabil: L= 17 0m,l=6m,S=1020mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1948

5.100

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

484

1.3.7.3.

Str. Zorelelor

Carosabil:L=130m,l=7m,S=910mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

2004

112.489

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 64/2005

SENSURI GIRATORII

485

I.3.7.I.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Prelungirea Bradului și accesul la Hypermarket Carrefour în suprafață de S=3226mp, din care:

2009

660.613

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010 Contract donație

S-989mp  - donație de la SC

ROGARIU SRL

nr.318/2010

486

135.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str.Ștefan cel Mare și Aprodu Purice, Raza=12m

2009

696.245

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

487

1.3.7.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Prelungirea Bradului și Aprodu Purice, Raza=12m

2009

599.344

Domeniul public al municipiului Bacău

488

1.3.7.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Arcadie Șeptilici și str. General Ștefan Gușă, Raza=29,5m

2009

1.273.870

Domeniul public al municipiului Bacău

489

1.3.7.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Oituz, str. Mihai Eminescu și str. N. Titulescu, Raza~15m

2011

213.722

Domeniul public al municipiului Bacău

490

1.3.7.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția str. Mioriței cu

Calea Moinești, Aria=2921 mp, Raza=30,5m

2014

936.929

Domeniul public al municipiului Bacău

PASAJE

491

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Letea pe str.Mărășești - Calea Republicii

L-752,5m, 1=14m; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura = grinzi beton armat, precomprimat; îmbrăcăminte = asfalt

1963

5.728.406

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

492

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Mărgineni, pe str.

Energiei - Calea Moinești

L=600m,    l=19m; infrastructură:

fundații pile din beton simplu și elevații     din     beton     armat;

suprastructură: pile din beton armat, grinzi din beton armat, precomprimat; îmbrăcăminte din beton asfaltic; lățime carosabil=14,80m, lățime trotuar=2x2m

1979, 2014

22.547.762

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

493

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Milcov, pe str. Letea - str. Milcov

L=30m, 1=1 lm; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte =asfalt, lățime trotuar =l,5m

1982

129.594

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999


494

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Chimiei, pe str.Chimiei-peste calea ferată

L=88m, l=9m; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura = grinzi beton     armat,     precomprimat;

îmbrăcăminte - asfalt, lățime trotuar=2m

1983

334.950

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

495

1.3.17.2.

Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușe

 • a)  Pasaj rutier, L=305,3 8m, părți componente:

 • -  rampa Oituz din beton armat, formată din 14 tronsoane,

 • - pasajul subteran propriu zis, cu formă paralelipipedică, din beton armat postcomprimat,

 • - rampa Ștefan Gușe din beton armat -20 tronsoane;

 • b) Pasaj rutier superior A din beton armat, L=157,50m;

 • c) Pasaj rutier superior B din beton armat, L=167m;

 • d)  Bretele de acces din beton, Ltotal=561,34m

2012

28.394.470

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 349/2016

PODURI, PODEȚE

496

1.3.17.2

Pod Șerbănești peste râul Bistrița de pe Bdul Unirii

L=316m, 1=15m; infrastructura = pile, blocuri piatră; suprastructura = grinzi celulare,     din    beton    armat;

îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=3,4m

1954,2008

46.681.247

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

497

1.3.17.2.

Pod Șerbănești peste canalul de fugă

L=30m, 1=15m

1954,2008

530.156

Domeniul public al municipiului Bacău

498

1.3.17.2

Pod peste pârâul Negel, situat pe str.Arcadie Șeptilici

L=22m, l=7m; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=l,5m

1972

13.956

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999


o

499

1.3.17.2

Pod peste pârâul Bârnat, situat pe str. Ștefan cel Mare

L=49m, 1=19m; infrastructura=pilă din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat;îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=2,5m

1975

168.744

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

500

1.3.17.2

Pod peste pârâul Limpedea

L=10,5m, l=9m; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte = beton, lățime trotuar=lm

1980

31.402

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

501

1.3.17.2

Pod peste pârâul Trebeș (Calea Moinești 30A-30H)

Carosabil: L=15m, l=7m

Trotuar: l=lm

Infrastructură - culei din beton armat, fundații     din     blocuri     beton,

îmbrăcăminte din beton armat și asfalt, 6 grinzi din beton armat, parapeți pietonali din stâlpi metalici

1961

141.186

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 420/2011

502

1.3.17.2

Pod peste pârâul Trebeș (Calea Moinești)

Carosabil: L=27,10m, 1=19m; infrastructură pod: culei de greutate din beton simplu cu banchete de rezemare din beton armat;

suprastructură pod: grinzi prefabricate din beton precomprimat; racordarea cu terasamentele realizată prin ziduri întoarse din beton armat, prin sferturi de con pereate și plăci de racordare din beton armat;

lățime carosabil=14,80m, lățime trotuar=2><2m

2014

1.833.666

Domeniul public al municipiului Bacău

503

1.3.17.2

Pod Insula de agrement

L=53m, 1=5 m

Lățime trotuar=0,70m

88.057

Domeniul public al municipiului Bacău

504

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - stația OMV, L=5m, l=9m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

505

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - cimitir

Sarata, L=5m, l=9m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

506

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - intersecție str. Constantin Mușat, L=5m, l=9m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

507

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - intersecție sens giratoriu, L=6m, 1=3 6m

93.902

Domeniul public al municipiului Bacău

508

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Șiretului, L=8m, 1=5 m

17.389

Domeniul public al municipiului Bacău

509

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Gheorghe Hociung, L=1 Im, l=4m

19.128

Domeniul public al municipiului Bacău

510

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Romanului nr. 186,

L=5m, 1=2 8m

60.862

Domeniul public al municipiului Bacău

511

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Col. Nicolae Drăghici,

L=4,5m, 1=6,5m

12.716

Domeniul public al municipiului Bacău

512

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Bârladului, L=l,5m, l=14m,

9.129

Domeniul public al municipiului Bacău

513

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Cezar Uncescu, L=4m, 1=5,5m

9.564

Domeniul public al municipiului Bacău

PARCĂRI

514

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. 9 Mai - Biserica Precista

Pavaj, S=600mp 25 locuri

1979

42.000

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

515

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str. 9 Mai-Piața Centrală

Beton, S=2590mp, 62 locuri

1989

241.733

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

516

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Pavaj,

1987

37.730

Domeniul

str. 9 Mai-Policlinica cu plată(CAS)

S=539mp(Sl-223mp+S2=316mp),

32 locuri

public al municipiului Bacău HCL 84/2008

517

1.3.7.3.

Parcare autovehicule str.

Abatorului-zona stației llOkw

Beton, S-1131mp, 60 locuri

1989

86.710

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

518

1.3.7.3.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor- Bazin înot

Beton, S-2436mp, 42 locuri

1985

140.070

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

519

I.3.7.3.

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor-Sala atletism

Beton , S—1 lOOmp, 30 locuri,

2001

156.619

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

520

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatori lor-Complex

Aviatori -față

Asfalt, S=260mp, 14 locuri

2001

27.907

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 226/2001

521

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor-Complex Aviatori-la N de Piața Aviatori

Beton, S=168mp, 11 locuri

2001

25.376

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 226/2001

522

1.3.7.2.

Parcare autoturisme — B-dul Unirii -în față la Hotel Moldova

Pavele autobl., S-1729mp, 44 locuri

-S=2.183,43mp (găsită la măsurători)

Carte funciară 64954

Nr. cadastral 7087

2008

469.596

Domeniul

Public al municipiului Bacău HC1 84/2008

523

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. C-tin Ene-Spiru Haret

Asfalt,   S=1044mp(663mp+3 81 mp),

42 locuri

2001

118.877

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

524

L3.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Chimiei-intersecție

Str.Bicaz

Pavaj, S=540mp, 26 locuri

2001

70.560

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 145/2004

525

 • 1.3.7.2.

 • 1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Chimiei - pistă karting

Asfalt 2215, beton ușor 1930, beton tr.

Greu 520, S=1856mp, 57 locuri

2003

241.527

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 252/2002

526

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

C ondori lor-Aerostar Bacău

Beton, S=z1440mp, 62 locuri

1980

87.840

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

527

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Dumbravei- Piața Centrală

Beton, S=452mp(314mp+138mp), 43 locuri

1989

36.763

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

528

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Gării - în fața complexului comercial

Asfalt, S=468mp, 66 locuri

1980

28.548

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

529

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale-atelier

Colegiul .A. Saligny

S=800mp, beton, 10 locuri

1992

79.010

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

530

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. I.S.Sturza- Hotel

Decebal

Asfalt,

S=300mp(109mp+l 16mp+41mp+34m p), 28 locuri

1985

18.300

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

531

I.3.7.2.

Parcare autoturisme în fața Stadionului Municipal

Asfalt, S=3291mp, 67 locuri

1992

200.751

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

532

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Luminii- în spatele Casei de Cultură

Asfalt, S=1812mp, 78 locuri

1988

110.532

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

533

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu-Bancpost

Asfalt,

S=620mp(Sl=150mp+S2=276mp+S3

=194mp), 46 locuri

1987

37.820

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 84/2008

534

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu-Pambac-

Hotel Moldova

Asfalt,

S=2331 mp(50mp+l 70mp+29mp+61 m p+226mp+217mp+l 54mp+361 mp+41 3mp+650mp), 158 locuri

2008

398.135

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

535

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Mihai Eminescu-R.M.B.

Pavaj, S=140mp, 18 locuri

1985

9.800

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

536

1.3.7.2,

Parcare autoturisme în spatele Hotelului Moldova

Asfalt,

S=579mp(Sl=:200mp+S2=:379mp), 35 locuri.

1978

35.319

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

537

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești - Complex Orizont

Asfalt, S=399mp, 11 locuri

1988

24.339

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

538

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Mărășești - la E de Piața

Sud

Beton, S=1805mp, 55 locuri

1987

110.105

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

539

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Mărășești-zona Mc

Donald's

Asfalt,

S=709mp(Sl=74mp+S2=635mp), 22

locuri

1995

43.249

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

540

I.3.7.3.

Parcare autoturisme Str. Milcov- în fața Centrului de calcul

Beton, S=993mp, 43 locuri

1978

60.573

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

541

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu -magazin Luceafărul

Asfalt, S=225mp, 30 locuri

2004

31.110

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 149/2004

542

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu

Asfalt,

S=656mp(162mp+321mp+173mp), 44

locuri

2005

96.038

Domeniul Public al municipiului Bacău

HC1 84/2008

543

L3.7.2.

Parcare autoturisme str.

N.Tituleseu-Stare Civilă

Asfalt, S=286mp, 18 locuri

1985

17.446

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

544

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Pieții - la V de Piața

Centrală

Beton,

S=826mp(S 1 =41 Omp+82^416mp),

67 locuri

1989

67.181

Domeniul public al municipiului Bacău HCL84/2008

545

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Pieții, zona ceas

Beton,

S=376mp(Sl=174mp+S2=202mp), 36 locuri

1985

22.936

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

546

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Popa Șapcă-față Vivariu

Beton,

S=855mp(Sl=671mp+S2=56mp+S3=

128mp), 39 locuri

1989

54.575

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

547

1.3.7.2.

Parcare autoturisme -str. Popa Șapcă - față 1IRUC

Asfalt,

S=326mp(Sl=142mp+S2-184mp), 31

locuri

2002

39.772

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

548

I.3.7.3.

Parcare autoturisme

Str. Republicii- la E de

Pod Letea

Beton, S=1612mp, 59 locuri

2001

243.489

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

549

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Spiru Haret - Poliția

Municipală

Beton, S=:1182mp, 120 locuri

2001

178.538

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

550

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Sala Sporturilor

asfalt, S~1145mp, 42 locuri

2001

130.377

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 171/2001

551

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Asfalt, S=692mp, 158 locuri

2001

78.796

Domeniul

Tolstoi-Poliția Județeană

public al municipiului Bacău HCL 64/2005

552

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Tolstoi - față Spital

Asfalt, S=195mp, 13 locuri

1989

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

553

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri Teatrul de Vară

Beton, S=1068mp, 48 locuri

2002

167.523

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 171/2001

554

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 42, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

555

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 4-6, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

556

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str, 9 Mai (Medical Service),

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

557

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai (Banca Românească),

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

558

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 25 (interior),

S=812,5mp, 65 locuri

85.908

Domeniul public al municipiului Bacău

559

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 21, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

560

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Asirom, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

561

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 62, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

562

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. 9 Mai nr. 33,  S=:287,5mp, 23

30.398

Domeniul

/O

9 Mai

locuri

public al municipiului Bacău

563

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, S-50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

564

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - fostul Bancorex, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

565

1,3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - fosta Bancă Transilvania, S=:225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

566

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Patria, S-225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

567

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Administrația Județeană a Finanțelor Publice, S-429mp, 9 locuri, pavele

52.052

Domeniul public al municipiului Bacău

568

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Carpatica, S=790mp, 24 locuri, pavele

95.853

Domeniul public al municipiului Bacău

569

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Bancă, S-809mp, 32 locuri

85.538

Domeniul public al municipiului Bacău

570

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 29-31, S=342mp, 24 locuri, asfalt

36.161

Domeniul public al municipiului Bacău

571

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 78-80, S=1977mp, 71 locuri, pavele

239.876

Domeniul public al municipiului Bacău

572

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, S=350mp, 28 locuri

19.262

Domeniul public al municipiului Bacău

573

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai între 31-33 - pe stradă, S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

574

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. 9 Mai nr. 15-17, S=525mp, 42

55.510

Domeniul

9 Mai

locuri

public al municipiului Bacău

575

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 54 - trecătoare,

S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

576

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 46,

Pavaj ecologic, S=378,15mp, 15 locuri

2011

38.420

Domeniul public al municipiului Bacă

577

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 16, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

578

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 1, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

579

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie - Comunitatea

Evrei, S=687,5mp, 55 locuri

72.692

Domeniul public al municipiului Bacău

580

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 21 spate, S-912,5mp, 73 locuri

96.482

Domeniul public al municipiului Bacău

581

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

1 Mai

Str. 1 Mai nr. 1-3-5, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

582

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. 1 Mai (spate)

Str. 1 Mai, bl. 5,

Pavaj ecologic, S=355mp, 28 locuri

2012

37.571

Domeniul public al municipiului Bacău

583

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 2, S=130mp, 10 locuri

13.745

Domeniul public al municipiului Bacău

584

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 4, S=270mp, 24 locuri

28.548

Domeniul public al municipiului Bacău

585

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului - PT 247,

S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

586

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aeroportului - intrare Aeroport,

7.401

Domeniul

o

Aeroportului

S=70mp, 5 locuri

public al municipiului Bacău

587

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34-36,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

588

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 35 - spate, S= 112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

589

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33G ~~ 33H, S—112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

590

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33H - spate,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

591

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 39 - 41,

S=662,5mp, 53 locuri

70.048

Domeniul public al municipiului Bacău

592

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 35, S=287,5mp,

23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

593

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 - față,

S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

594

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 - lateral,

S=25mp, 2 locuri

2.643

Domeniul public al municipiului Bacău

595

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 45-47, S^lSOmp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

596

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

597

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47-49, S=150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

598

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Alecu Russo nr. 51 - stânga,

3.965

Domeniul

Alecu Russo

S=37,5mp, 3 locuri

public al municipiului Bacău

599

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 53, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

600

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 55, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

601

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 - spate,

S™550mp, 44 locuri

58.153

Domeniul public al municipiului Bacău

602

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

603

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 - față,

S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

604

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 13 - spate,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

605

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 - spate,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

606

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 11, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

607

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

608

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19 - centrală,

S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

609

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 27 - față,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

610

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Alecu Russo nr. 29 - față,

3.965

Domeniul

o

Alecu Russo

S=37,5mp, 3 locuri

public al municipiului Bacău

611

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 - lateral,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

612

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 17, 8== 137,5mp,

11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

613

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo ~ școală, S=325mp,

26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

614

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo - Milcov

Str. Alecu Russo nr. 9 - Milcov nr. 116, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

615

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului    nr.    1,

S=562,5mp, 45 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

616

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 7, S=200mp,

15 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

617

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 - spate,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

618

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 - față,

S=608mp, 24 locuri

64.286

Domeniul public al municipiului Bacău

619

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 7, S~756mp,

27 locuri, ecologică

41.605

Domeniul public al municipiului Bacău

620

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 2, S=625mp,

50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

621

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea     Electricienilor     (garaje),

S=475mp, 38 locuri

50.223

Domeniul public al municipiului Bacău

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor ~ Bazin înot față,

39.650

Domeniul

Aleea Ghioceilor

S=375mp, 30 locuri

public al municipiului Bacău

623

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor - intersecție,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

624

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor - Azil bătrâni, S-87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

625

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=638mp, 24 locuri

67.458

Domeniul public al municipiului Bacău

626

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=175mp, 10 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

627

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

628

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2, S=112mp, 6 locuri, ecologică

6.164

Domeniul public al municipiului Bacău

629

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 - lângă conducta CET, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

630

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 - lângă conducta CET, S=575mp, 46 locuri

60.797

Domeniul public al municipiului Bacău

631

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Milcov

Str. Milcov nr. 3, S=58mp, 3 locuri

6.133

Domeniul public al municipiului Bacău

632

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Oțelarilor

Aleea Oțelarilor nr. 1, S=1207,50mp,

63 locuri

127.673

Domeniul public al municipiului Bacău

633

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 1 - față,

SMOOmp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

634

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aleea Proiectantului (CT),

34.363

Domeniul

Aleea Proiectantului

S=325mp, 26 locuri

public al municipiului Bacău

635

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 6,

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

636

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 8,

S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

637

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 4,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

638

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 10,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

639

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Proiectantului

Aleea Proiectantului nr. 3-5, pavaj ecologic, S=2969mp, 123 locuri

2012

314.219

Domeniul public al municipiului Bacău

640

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Parcului

Str. Aleea Parcului nr. 14, S^HSmp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

641

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Parcului

Str. Aleea Parcului nr. 6, S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

642

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 10B,

S-75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

643

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 11,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

644

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului      nr. 11,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

645

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 2A,

S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

646

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aleea Vișinului nr. 1B, C,

11.895

Domeniul


Aleea Vișinului

S-112,5mp, 9 locuri

public al municipiului Bacău

647

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 5, S=225mp, 18 locuri, asfalt

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

648

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun - stradă, S=2350mp, 188 locuri

248.473

Domeniul public al municipiului Bacău

649

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 1, S=150mp, 12 locuri, asfalt

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

650

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 5, S=75mp, 6 locuri, ecologice

4.128

Domeniul public al municipiului Bacău

651

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 9, S=300mp, 12 locuri, asfalt

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

652

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 9,

S=112,mp, 9 locuri, ecologice

6.164

Domeniul public al municipiului Bacău

653

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alunului

Str. Alunului nr. 1-1 bis, S-327mp, 97 locuri

34.575

Domeniul public al municipiului Bacău

654

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Alunului

Str. Alunului, nr. 1 -Ibis,

Pavaj ecologic, S~700mp, 56 locuri

2012

74.083

Domeniul public al municipiului Bacău

655

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ana Ipătescu

Pavaj ecologic, S=242mp, 9 locuri

2014

27.661

Domeniul public al municipiului Bacău

656

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 12, S=562,5mp, 45 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

657

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice (PT 63), S~75mp,

6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

658

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aprodu Purice nr. 2, S=75mp, 6

7.930

Domeniul


.o

Aprodu Purice

locuri

public al municipiului Bacău

659

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 11, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

660

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1-3, S=300mp, 24 locuri, pavele ecologice

16.510

Domeniul public al municipiului Bacău

661

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 11 - față, SMOOmp, 8 locuri, pavele normale

12.133

Domeniul public al municipiului Bacău

662

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1, S=375mp,

30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

663

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 5, S-125mp, 10 locuri, pavele ecologice

6.879

Domeniul public al municipiului Bacău

664

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 9-11,

S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

665

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Apusului

Str. Apusului (CT), S=:137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

666

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Apusului

Str. Apusului nr. 6, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

667

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Apusului- intersecție

Maramureș

Pavaj ecologic, S=370mp, 29 locuri

2014

42.291

Domeniul public al municipiului Bacău

668

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ardealului

Str. Ardealului nr. 3-5, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

669

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 4-6, S=182mp, 12 locuri

19.243

Domeniul public al municipiului Bacău

670

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Ardealului nr. 2-4, S=2288mp, 30

241.918

Domeniul

Ardealului

locuri

public al municipiului Bacău

671

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ardealului

Str. Ardealului nr. 7, S=121mp, 10 locuri, pavele ecologice

6.659

Domeniul public al municipiului Bacău

672

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului,

Pavaj ecologic, S=503,20mp, 33 locuri

2011

51.125

Domeniul public al municipiului Bacău

673

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului, bl. 1-3,

Pavaj ecologic, S=140mp, 17 locuri

2012

14.817

Domeniul public al municipiului Bacău

674

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Armoniei

Str. Armoniei nr. 6,  S=100mp, 8

locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

675

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor (Școala 15), S-150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

676

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 4, S=187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

677

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor (bloc nou), S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

678

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 13, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

679

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor (CT), S=112,5mp,

9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

680

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 27, S=87,5mp,

7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

681

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 31-32, S=75mp,

6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

682

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aviatorilor - C 2, S=137,5mp,

7.567

Domeniul

o             o

Aviatorilor

11 locuri, pavaj ecologic

public al municipiului Bacău

683

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor -C 1, S=137,5mp, 8+3 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

684

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 35, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

685

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor - Grădinița 24, S=85mp, 8 locuri, pavaj ecologic

4.678

Domeniul public al municipiului Bacău

686

1.3.7.2,

Parcare autoturisme

Str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 10, pavaj ecologic, S=1 lOOmp, 50 locuri

2012

116.417

Domeniul public al municipiului Bacău

687

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor, S=162,5mp,

13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

688

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 28, S=400mp,

32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

689

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banatului

Str. Banatului nr. 4, S=1 OOmp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

690

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Banatului

Pavaj ecologic, S=50mp, 4 locuri

2014

5.715

Domeniul public al municipiului Bacău

691

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Banatului 3

Str. Banatului, nr. 3,

Pavaj ecologic, S~26mp, 2 locuri

2014

2.972

Domeniul public al municipiului Bacău

692

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 3, S=364,5mp, 22 locuri

38.540

Domeniul public al municipiului Bacău

693

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 25, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

694

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Banca Națională nr. 25, S-240mp,

25.376

Domeniul

o

Banca Națională

18 locuri

public al municipiului Bacău

695

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str.    Banca    Națională    (CT),

S=562,5mp, 24 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

696

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 16-22, S=300mp> 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

697

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 42-44,

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

698

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 43,

S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

699

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr, 42-părculeț, S-153,6mp, 9 locuri, ecologică

8.453

Domeniul public al municipiului Bacău

700

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 29, S=183,75mp, 9 locuri, pavele normale

22.295

Domeniul public al municipiului Bacău

701

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 41,

S=152mp, 8 locuri

16.071

Domeniul public al municipiului Bacău

702

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 44,

S=248,4mp, 21 locuri, ecologică

13.670

Domeniul public al municipiului Bacău

703

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 43,

S=343mp, 14 locuri

36.267

Domeniul public al municipiului Bacău

704

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 46, S=128mp, 10 locuri, asfalt

13.534

Domeniul public al municipiului Bacău

705

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

B-dul Unirii

B-dul Unirii - piațetă, S-625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

706

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

B-dul Unirii nr. 15, S=587,5mp, 47

62.118

Domeniul

o

B-dul Unirii

locuri

public al municipiului Bacău

707

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 132, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

708

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 4 - intersecție str.

Chimiei, S=325mp, 26 locuri, pavaj ecologic

17.886

Domeniul public al municipiului Bacău

709

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 148 - spate, S^SOOmp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

710

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 15

Pavaj ecologic, S=170mp, 12 locuri

2014

19.431

Domeniul public al municipiului Bacău

711

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 13

Pavaj ecologic, S=216mp, 13 locuri

2014

24.689

Domeniul public al municipiului Bacău

712

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-1-garaje

Pavaj ecologic, S=242mp, 18 locuri

2014

27.661

Domeniul public al municipiului Bacău

713

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-2-garaje

Pavaj ecologic, S=105mp, 7 locuri

2014

12.002

Domeniul public al municipiului Bacău

714

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-centrală

termică

Pavaj ecologic, S=296mp, 22 locuri

2014

33.833

Domeniul public al municipiului Bacău

715

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-transformator

Pavaj ecologic, S=234mp, 18 locuri

2014

26.746

Domeniul public al municipiului Bacău

716

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bradului

Pavaj ecologic, S=760mp, 61 locuri

2014

86.868

Domeniul public al municipiului Bacău

717

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 133 (gard biserică),

S=:225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

718

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Bucegi nr. 123 - față, S-300mp,

31.720

Domeniul

Bucegi

24 locuri

public al municipiului Bacău

719

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 117-119, S=187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

720

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 113 - față, S^SOOmp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

721

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 131 - spate, S=100mp,

8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

722

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 - față, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

723

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 138, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

724

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 (alveolă),

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

725

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, S=112,5mp, 9

locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

726

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 117 - 119, S=87,5mp, 7 locuri, ecologică

4.815

Domeniul public al municipiului Bacău

727

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

728

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 A, S-150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

729

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, S=100mp, 8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

730

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Bucegi nr. 111, S=125mp, 10

13.217

Domeniul

Bucegi

locuri

public al municipiului Bacău

731

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - față, S=187,5mp,

15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

732

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - față, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

733

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121, S=225mp,

18 locuri, ecologică

12.383

Domeniul public al municipiului Bacău

734

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - lateral, S-lOOmp,

8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

735

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 121 - lateral, S=50mp,

4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

736

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 135 - lateral, S=475mp,

38 locuri

50.223

Domeniul public al municipiului Bacău

737

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - spate, S-225mp,

18 locuri, ecologică

12.383

Domeniul public al municipiului Bacău

738

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bucegi - intersecție

Narciselor

Pavaj ecologic, S=474mp, 20 locuri

2012

50.165

Domeniul public al municipiului Bacău

739

1.3.7.2,

Parcare autoturisme

Str. Bucium 2-4

Str. Bucium, nr. 2-4,

Pavaj ecologic, S=419mp, 26 locuri

2014

47.892

Domeniul public al municipiului Bacău

740

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 151 - spate,

S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

741

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 4 - spate,

S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

742

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Calea Mărășești     nr. 160,

40.972

Domeniul

o

Calea Mărășești

S=387,5mp, 31 locuri, pavele

public al municipiului Bacău

743

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - Erou Ghe.

Rusu, S=150mp, 12 locuri, pavele

18.200

Domeniul public al municipiului Bacău

744

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești -  E5-E6,

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

745

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești

Pavaj grosime 8 cm, S=828,25mp, 66 locuri

2013

200.989

Domeniul public al municipiului Bacău

746

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Calea Mărășești (Curcanul de Aur)

Pavaj grosime 8 cm, S=237,70mp, 10 locuri

2013

57.682

Domeniul public al municipiului Bacău

747

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești (ING)

Pavaj grosime 8 cm, S=904,13mp, 72 locuri

2013

219.402

Domeniul public al municipiului Bacău

748

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești

(Spital)

Pavaj grosime 8 cm, S=378,21mp, 30 locuri

2013

91.779

Domeniul public al municipiului Bacău

749

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E5, S=119mp,

9 locuri, pavaj ecologic

2014

13.602

Domeniul public al municipiului Bacău

750

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6, S=86mp, 8 locuri, pavaj ecologic

2014

9.830

Domeniul public al municipiului Bacău

751

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6 lateral,

S-92mp, 7 locuri, pavaj ecologic

2014

10.516

Domeniul public al municipiului Bacău

752

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Calea Moinești

Situată de-a lungul străzii Calea

Moinești, L^125m, 25 locuri

2014

27.450

Domeniul public al municipiului Bacău

753

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 1B,

S:=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

754

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Calea Republicii nr. 1 - spate,

23.790

Domeniul

o.

Calea Republicii

S=225mp, 18 locuri

public al municipiului Bacău

755

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 88, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

756

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 86 - lateral, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

757

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 76, S-400mp, 32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

758

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 16, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

759

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 12, S~175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

760

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2, S=237,5mp, 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

761

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2-4, S~962,5mp,

77 locuri

101.768

Domeniul public al municipiului Bacău

762

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 10  - colț cu

Zefirului 4, S-200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

763

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 11   - spate,

S=400mp, 32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

764

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Călugăreni

Str. Călugăreni, nr. 1-3,

Pavaj ecologic, S=4400mp, 88 locuri

2014

160.020

Domeniul public al municipiului Bacău

765

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

766

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Carpați nr. 2, S~625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul

Carpați

public al municipiului Bacău

767

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați - PT 9, pavaj ecologic,

S=560mp, 20 locuri

2012

59.267

Domeniul public al municipiului Bacău

768

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Carpați

Str. Carpați nr. 16 - spate, S-275mp,

22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

769

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Carpați

Str. Carpați nr. 6 - spate, S=112,5mp,

9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

770

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Carpați

Str. Carpați nr. 2, S:=187,5mp, 15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

771

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Carpați

Str. Carpați nr. 2 - PT 11, S=:187,5mp,

15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

772

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Castanilor

Str. Castanilor nr. 4 - spate restaurant,

S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

773

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Castanilor

Str. Castanilor nr. 4A, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

774

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Castanilor

Str. Castanilor nr. 7, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

775

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Castanilor

Str. Castanilor nr. 5, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

776

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 - dreapta,

S^lOOmp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

777

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 - stânga,

S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

778

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Cornișa Bistriței nr. 17 - dreapta,

9.252

Domeniul

Cornișa Bistriței

S=87,5mp, 7 locuri

public al municipiului Bacău

779

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 23 (spre

Școala 10), S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

780

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 25 (spre

Școala 10),S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

781

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6,

S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

782

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6-7,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

783

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 7-7A - spate,

S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

784

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8, S=62,5mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

785

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8-9,

S=112.5mp. 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

786

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 9-10,

S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

787

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 10-11,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

788

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 11-12,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

789

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 12 - spate,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

790

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Cornișa Bistriței nr. 37,

4.815

Domeniul

o

Cornișa Bistriței

S=87,5mp, 7 locuri, ecologică

public al municipiului Bacău

791

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 29, S=525mp,

42 locuri

55.510

Domeniul public al municipiului Bacău

792

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E1-E2,

S=162,5mp, 13 locuri, ecologică

8.943

Domeniul public al municipiului Bacău

793

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței -   E4,

S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

794

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței -  E4-E5,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

795

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E5, S=225mp,

18 locuri, ecologică

12.383

Domeniul public al municipiului Bacău

796

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - scări + lateral, S~287,5mp, 23 locuri, ecologică

15.822

Domeniul public al municipiului Bacău

797

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - centrală 26,

S=125mp, 10 locuri, ecologică

6.879

Domeniul public al municipiului Bacău

798

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 20,

S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

799

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 34, S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

800

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 26,

S=337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

801

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 5, pavaj ecologic, S=1651mp, 58 locuri

2012

174.731

Domeniul public al municipiului Bacău

803

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Costache Negri nr. 3, S=150mp,

15.860

Domeniul

o

Costache Negri

12 locuri

public al municipiului Bacău

804

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Costache Negri

Str. Costache Negri nr. 5, SMOOmp, 8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

805

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 34,  S=160mp, 10

locuri

16.917

Domeniul public al municipiului Bacău

806

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 21, S=320,3mp, 19 locuri, ecologică

17.627

Domeniul public al municipiului Bacău

807

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 15-17, S=364mp, 16 locuri

38.487

Domeniul public al municipiului Bacău

808

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 15-17, S=162,5mp, 13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

809

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 7, S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

810

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat (PT 62), S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

811

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 3-5, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

812

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 17, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

813

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 3, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

814

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 1, S=240mp, 8 locuri

25.376

Domeniul public al municipiului Bacău

815

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Digu Bârnat nr. 1, S=216mp, 15

22.838

Domeniul

n

Digu Bârnat

locuri

public al municipiului Bacău

816

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str. Dumbrava Roșie (Raiffeisen),

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

817

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str. Dumbrava Roșie (ANAF),

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

818

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Dumbravei

Str. Dumbravei nr. 2 (spate),

S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

819

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, S=14mp, 2 locuri

2014

1.600

Domeniul public al municipiului Bacău

820

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, S-521mp, 32 locuri

2014

59.550

Domeniul public al municipiului Bacău

821

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Energiei

Str. Energiei nr. 30, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

822

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Energiei

Str. Energiei nr. 25, S=237,5mp, 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

823

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Energiei

Str. Energiei nr. 21, S-62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

824

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Energiei

Str. Energiei nr. 34-36, S=1770mp, 57 locuri, asfalt

187.148

Domeniul public al municipiului Bacău

825

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Energiei

Pavaj ecologic, S=248,04mp, 20 locuri

2013

27.301

Domeniul public al municipiului Bacău

826

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr. 4,

S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

827

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Erou Gheorghe Rusu (Muzeu),

10.573

Domeniul

Erou Gheorghe Rusu

S=400mp, 8 locuri

public al municipiului Bacău

828

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr. 4 -incintă, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

829

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 8 - spate, S=200mp,

16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

830

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 6-8, Sz=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

831

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 4 - față, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

832

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 17-19, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

833

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici, S-325mp,

26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

834

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici,

S-137,50mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

835

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 19, S-212,50mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

836

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 - față,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

837

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 - lateral,

S=337,50mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

838

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Fagului

Str. Fagului - spate bl. 26-28,

S=306mp, 11 locuri

32.354

Domeniul public al municipiului Bacău

839

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Florilor (Biserică), S=62,5mp, 5

6.608

Domeniul

Florilor

locuri

public al municipiului Bacău

840

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Frasinului

Str. Frasinului nr. 4, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

841

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Asfalt, S=438mp, 35 locuri

2014

96.185

Domeniul public al municipiului Bacău

842

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării, nr. 70,

Pavaj ecologic, S=234mp, 19 locuri

2014

26.746

Domeniul public al municipiului Bacău

843

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 82

Pavaj ecologic, S=192mp, 15 locuri

2014

21.946

Domeniul public al municipiului Bacău

844

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 70

Pavaj ecologic, S=390mp, 31 locuri

2014

44.577

Domeniul public al municipiului Bacău

845

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 84

Pavaj ecologic, S=317mp, 25 locuri

2014

36.233

Domeniul public al municipiului Bacău

846

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării nr. 70 - lateral, ecologică,

S=187,50mp, 15 locuri

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

847

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării nr. 70 , ecologică,

S=362,50mp, 29 locuri

19.950

Domeniul public al municipiului Bacău

848

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Garofiței

Str. Garofiței nr. 13, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

849

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Garofiței

Str. Garofiței nr. 19, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

850

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Garofiței

Str. Garofiței nr. 1, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

851

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Garofiței nr. 11, S=625mp, 50

66.083

Domeniul

Garofiței

locuri

public al municipiului Bacău

852

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu (Valhalla Pub),

S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

853

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu (parcare BRD),

S-150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

854

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 4-6. S=62,5mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

855

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 1, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

856

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. George Bacovia

Str. George Bacovia nr. 65

Pavaj ecologic, S=440mp, 35 locuri

2014

50.292

Domeniul public al municipiului Bacău

857

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Hatman Berescu

Pavaj ecologic, S:=763,67mp, 40 locuri

2011

77.589

Domeniul public al municipiului Bacău

858

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Hatman Berescu (lângă parc Nord)

Pavaj ecologic, S~804,52mp, 64 locuri

2013

88.551

Domeniul public al municipiului Bacău

859

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henri Coandă

Str. Henri Coandă (Evidența populației), S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

860

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă (Colegiul D.

Mangeron), S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

861

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 10, S=62,5mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

862

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str.    Henry    Coandă    (garaje),

S-750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

863

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Henry Coandă nr. 3, S=62.5mp, 5

6.608

Domeniul

Henry Coandă

locuri

public al municipiului Bacău

864

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 7 - spate,

S-125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

865

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 9, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

866

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 1, S=554mp, 30 locuri

58.576

Domeniul public al municipiului Bacău

867

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 12, S=173mp, 7 locuri

18.292

Domeniul public al municipiului Bacău

868

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 10, S=405mp,

16 locuri

42.822

Domeniul public al municipiului Bacău

869

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 8, S=283mp, 9 locuri

29.923

Domeniul public al municipiului Bacău

870

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 6, S=356mp, 12 locuri

37.641

Domeniul public al municipiului Bacău

871

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str.     I.L.Caragiale     nr.     1-13,

S=1882mp, 13 locuri

198.990

Domeniul public al municipiului Bacău

872

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I.

S. Sturza

Str. I. S. Sturza     - Bibliotecă,

S=150mp. 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

873

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I.

S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 3 - spate,

S=37,5mp, 3 locuri

3.965

Domeniul public al municipiului Bacău

874

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I.

S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 28, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

875

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Iernii, S-1250mp, 100 locuri

132.167

Domeniul

z-X

t i

Iernii

public al municipiului Bacău

876

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii (Adăpost ALA), S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

877

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii (în spate la cinema Central),

S=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

878

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii (Cameră Comerț),

S=500mp. 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

879

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii (Teatru - spate), S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

880

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Iernii

Pavaj ecologic, S-348mp, 25 locuri

2012

36.830

Domeniul public al municipiului Bacău

881

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Intersecție Energiei -

Bacovia

Pavaj ecologic, S=180mp, 14 locuri

2014

20.574

Domeniul public al municipiului Bacău

882

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Intersecție str. Oituz-I.S.

Sturza

Pavaj ecologic, S=312mp, 25 locuri

2012

33.020

Domeniul public al municipiului Bacău

883

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 5, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

884

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 7, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

885

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ion Luca

Str. Ion Luca, bl. 7

Pavaj ecologic, S=112mp, 9 locuri

2014

12.802

Domeniul public al municipiului Bacău

886

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iosif Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 1, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

887

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Iosif Cocea nr. 4, S=400mp, 32

42.293

Domeniul

o

Iosif Cocea

locuri

public al municipiului Bacău

888

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iosif Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 4 (Vogue),

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

889

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 9, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

890

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 8,  S=225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

891

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7D,  S=75mp, 6

locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

892

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7,  S-225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

893

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 6, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

894

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 5, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

895

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 1B, 5, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

896

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 4A, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

897

1.3.7.2.

Parcări autoturisme

Str. Lalelelor

Pavaj ecologic, S=364,32mp, 20 locuri

2011

37.015

Domeniul public al municipiului Bacău

898

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 12 - față, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

899

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Letea nr. 10 - față, S=75mp, 6

7.930

Domeniul

Oi

Letea

locuri

public al municipiului Bacău

900

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 8 - față, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

901

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 9A, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

902

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 3, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

903

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, S“37,50mp, 3 locuri, ecologică

2.064

Domeniul public al municipiului Bacău

904

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, S=50mp, 4 locuri, ecologică

2.752

Domeniul public al municipiului Bacău

905

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea - Elvila, S=162,5mp, 13 locuri, pavele

19.717

Domeniul public al municipiului Bacău

906

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Stadion Letea

Pavaj ecologic, S~170,42mp, 13 locuri

2013

18.758

Domeniul public al municipiului Bacău

907

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Ștrand Letea

Pavaj ecologic, S=246,30mp, 20 locuri

2013

27.109

Domeniul public al municipiului Bacău

908

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Livezilor

Str. Livezilor nr. 9, S~500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

909

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Livezilor

Str. Livezilor nr. 9 la stradă, S=75mp,

6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

910

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Livezilor

Str. Livezilor, nr. 1-2,

Pavaj ecologic, S=93mp, 7 locuri

2014

10.630

Domeniul public al municipiului Bacău

911

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Logofăt Tăutu, bl. 11,

2012

139.171

Domeniul

o

Str. Logofăt Tăutu

Pavaj ecologic, S=1315mp, 8 locuri

public al municipiului Bacău

912

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5A, pavaj ecologic, S=127mp, 10 locuri

2014

14.516

Domeniul public al municipiului Bacău

913

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5, S=312,5mp,

25 locuri

33.042

Domeniul public al municipiului Bacău

914

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 3, S=800mp,

35 locuri

84.587

Domeniul public al municipiului Bacău

915

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 4-6, S=87,5mp,

7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

916

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Luminii

Pavaj ecologic, S=245mp, 20 locuri

2012

25.929

Domeniul public al municipiului Bacău

917

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Luminii

Str. Luminii - interior, S=512,5mp, 41 locuri

54.188

Domeniul public al municipiului Bacău

918

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Luminii

Str. Luminii - spre Casa de Cultură,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

919

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Pătrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 - spate,

S=312,5mp, 25 locuri

33.042

Domeniul public al municipiului Bacău

920

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Pătrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 - față,

S=1687,5mp, 135 locuri

178.425

Domeniul public al municipiului Bacău

921

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Maramureș

Str. Maramureș nr. 3, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

922

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 189, S~750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

923

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mărășești nr. 10, S=150mp, 12

15.860

Domeniul

Mărășești

locuri

public al municipiului Bacău

924

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 12, S-187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

925

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 195, S=173mp, 6 locuri

18.292

Domeniul public al municipiului Bacău

926

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 110, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

927

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 7-9-11, S=1175mp,

94 locuri

124.237

Domeniul public al municipiului Bacău

928

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Mărășești (Piața Sud)

Pavaj ecologic, S=109,52mp, 7 locuri

2011

11.127

Domeniul public al municipiului Bacău

929

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 5 - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

930

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 9, S-375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

931

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 2, S=117mp, 4 locuri

12.371

Domeniul public al municipiului Bacău

932

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 6-8, S-512,5mp,

41 locuri

54.188

Domeniul public al municipiului Bacău

933

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 17, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

934

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 22, S“396mp, 23 locuri

41.870

Domeniul public al municipiului Bacău

935

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Martir Horia nr. 24, S-172mp, 6

20.869

Domeniul

Martir Horia

locuri, pavele normale

public al municipiului Bacău

936

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 14A, S=84mp, 4 locuri, beton

8.882

Domeniul public al municipiului Bacău

937

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, S=78mp. 6 locuri

2014

8.915

Domeniul public al municipiului Bacău

938

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei nr. 6, pavaj ecologic,

S=543mp, 34 locuri

2014

62.065

Domeniul public al municipiului Bacău

939

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, S=161mp, 13 locuri

2014

18.402

Domeniul public al municipiului Bacău

940

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str. Mihai Eminescu (Dispensar),

S=287,5mp: 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

941

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str. Mihai Eminescu (Teleconstrucția),

S-200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

942

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 1 - spate,

S~437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

943

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 3 - spate,

S=337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

944

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 97A, S=237,5mp. 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

945

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 63,65,67, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

946

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 71 - față, S~350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

947

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Milcov nr. 71,73,79, S=212,5mp,

22.468

Domeniul

Z^                           Z^

Milcov

17 locuri

public al municipiului Bacău

948

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 79 - capăt, S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

949

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 73C, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

950

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 77, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

951

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 87, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

952

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 89A, S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

953

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 85 - 89, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

954

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov (Bazar), S=344mp, 28 locuri

36.372

Domeniul public al municipiului Bacău

955

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 140, S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

956

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 142-144, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

957

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 10,  S=250mp, 20

locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

958

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str, Milcov

Str. Milcov nr. 10, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

959

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Milcov nr. 14,   S=168mp, 5

17.763

Domeniul

_______ o

Milcov

locuri

public al municipiului Bacău

960

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov    nr. 53-55 - față,

S=495mp, 42 locuri

52.338

Domeniul public al municipiului Bacău

961

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

962

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 110 E, S=100mp. 6 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

963

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov    nr. 53-55 - spate,

S=2116mp, 32 locuri

223.732

Domeniul public al municipiului Bacău

964

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 3, S-192mp, 4 locuri

20.301

Domeniul public al municipiului Bacău

965

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov    nr. 116  - Nord,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

966

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 114-116, S-175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

967

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov     nr. 124 - spate,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

968

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 132 - față PT 167, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

969

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 146, S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

970

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 59, S=166,30mp, 33 locuri

17.583

Domeniul public al municipiului Bacău

971

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței nr. 1, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul

Mioriței

public al municipiului Bacău

972

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 3 - spate, S=600mp,

48 locuri

63.440

Domeniul public al municipiului Bacău

973

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Piața Mioriței

S=1187,5mp, 95 locuri

125.558

Domeniul public al municipiului Bacău

974

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 5, S=37,5mp, 3 locuri

3.965

Domeniul public al municipiului Bacău

975

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 10 - spate, S=359mp,

28 locuri, asfalt

37.958

Domeniul public al municipiului Bacău

976

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 23-25,  S=45mp, 4

locuri, asfalt

4.758

Domeniul public al municipiului Bacău

977

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 14, S=241 mp, 21 locuri, asfalt

25.482

Domeniul public al municipiului Bacău

978

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 10,  S~303mp, 23

locuri, asfalt

32.037

Domeniul public al municipiului Bacău

979

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 86, S=75mp, 6 locuri, ecologică

4.128

Domeniul public al municipiului Bacău

980

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 11 bis - spate, S-735mp, 9 locuri, asfalt

77.714

Domeniul public al municipiului Bacău

981

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 4, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

982

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 13,  S=360mp, 12

locuri

38.064

Domeniul public al municipiului Bacău

983

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței nr. 6, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul

Mioriței

public al municipiului Bacău

984

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 10,  S=425mp, 25

locuri

44.937

Domeniul public al municipiului Bacău

985

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 29,31,34,36

S=3917mp, 62 locuri, asfalt

414,157

Domeniul public al municipiului Bacău

986

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 78, S=570mp,

10 locuri, asfalt

60.268

Domeniul public al municipiului Bacău

987

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 74,  S=451mp, 39

locuri, asfalt

47.686

Domeniul public al municipiului Bacău

988

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 70-72, S=281mp, 23 locuri, asfalt

29.711

Domeniul public al municipiului Bacău

989

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 44-46, S=352mp, 29 locuri, asfalt

37.218

Domeniul public al municipiului Bacău

990

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 3,   S=307mp, 27

locuri, asfalt

32.460

Domeniul public al municipiului Bacău

991

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str, Mioriței bl. 4-6,   S-201mp, 8

locuri, asfalt

21.252

Domeniul public al municipiului Bacău

992

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 2, S=106mp, 8 locuri, asfalt

11.208

Domeniul public al municipiului Bacău

993

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 14,  S=225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

994

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 1,  S-162,5mp. 13

locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

995

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței nr. 12,  S=125mp, 10

13.217

Domeniul

o

Mioriței

locuri

public al municipiului Bacău

996

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 84, S=287,50mp, 23 locuri, ecologică

15.822

Domeniul public al municipiului Bacău

997

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80   - lateral,

S=62,50mp, 5 locuri, ecologică

3.440

Domeniul public al municipiului Bacău

998

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80 - lateral, S=50mp,

4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

999

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80   - spate,

S~387,50mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1000

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88,  S-150mp, 12

locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1001

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88   - lateral,

S=250mp, 20 locuri, ecologică

13.758

Domeniul public al municipiului Bacău

1002

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Miorița

Str. Miorița nr. 10,

Pavaj ecologic, S=155,75mp, 9 locuri

2011

15.824

Domeniul public al municipiului Bacău

1003

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1004

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, S=437,5mp,

35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1005

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1006

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, S-225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

1007

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mircea Eliade nr. 2, S=250mp,

26.433

Domeniul

Mircea Eliade

20 locuri

public al municipiului Bacău

1008

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5 - lângă gard

Ascoma, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

1009

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1010

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 13, S-500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1011

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 11, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1012

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 7, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1013

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 85, S=375mp,

30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1014

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 11, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1015

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin     nr. 83-85,

S-175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1016

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin     nr. 75-79,

S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1017

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 19,33,39,

S=:950mp, 76 locuri

100.447

Domeniul public al municipiului Bacău

1018

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 9, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1019

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Miron Costin nr. 5-7, S=250mp,

26.433

Domeniul

o

Miron Costin

20 locuri

public al municipiului Bacău

1020

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 1, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

1021

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin - PT 8, S=100mp,

8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1022

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1023

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn față,

S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1024

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 22 - turn spate,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1025

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 7, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1026

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor (bloc ANL spate),

S^125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1027

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - față,

S-lOOmp, 4 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1028

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - spate,

S=940mp, 75 locuri, ecologică

51.731

Domeniul public al municipiului Bacău

1029

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - spate,

S=280mp, 10 locuri

29.605

Domeniul public al municipiului Bacău

1030

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis - spate,

S=150mp, 12 locuri, ecologică

8.255

Domeniul public al municipiului Bacău

1031

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Narciselor nr. 2 bis ™ față,

6.191

Domeniul

Narciselor

S=112,50mp, 9 locuri, ecologică

public al municipiului Bacău

1032

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis - față,

S=112,50mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1033

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Neagoe Vodă

Pavaj ecologic, S=546,67mp, 27 locuri

2011

55.542

Domeniul public al municipiului Bacău

1034

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă, bl. 31,

Pavaj ecologic, S=346mp, 11 locuri

2012

36.618

Domeniul public al municipiului Bacău

1035

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă nr. 3-5, S=100mp,

8 locuri, ecologice

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1036

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 12, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1037

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 10, S=337,5mp,

27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

1038

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 8, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1039

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 2, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1040

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 6, S=168mp,

10 locuri

17.763

Domeniul public al municipiului Bacău

1041

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4, S=468mp,

10 locuri

49.483

Domeniul public al municipiului Bacău

Domeniul public al municipiului Bacău ;

1042

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4, S=255mp,

19 locuri

”1

26.962

1043

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Nicolae Bălcescu     nr. 3,

13.217

Domeniul

Q________________ . •

Nicolae Bălcescu

S=125mp, 10 locuri

public al municipiului Bacău

1044

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5 - spate, S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1045

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nicu Enea

Str. Nicu Enea - spate bl. 40,46,48, S=1762mp, 38 locuri

186.302

Domeniul public al municipiului Bacău

1046

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Acces Nucului

Pavaj ecologic, S=129mp, 10 locuri

2014

14.745

Domeniul public al municipiului Bacău

1047

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nucului

Str. Nucului nr. 2

Pavaj ecologic, S=194mp, 15 locuri

2014

22.174

Domeniul public al municipiului Bacău

1048

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Nufărului

Str. Nufărului nr. 13, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1049

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nufărului

Str. Nufărului, bl. 11 - spate, Pavaj ecologic, S=250mp, 15 locuri

2012

26.458

Domeniul public al municipiului Bacău

1050

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nufărului

Pavaj ecologic, S=99,5mp, 5 locuri

2014

11.373

Domeniul public al municipiului Bacău

1051

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Nufărului-garaje

Pavaj ecologic, S=446mp, 23 locuri

2014

50.978

Domeniul public al municipiului Bacău j

1052

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Nufărului

Str. Nufărului nr. 3, S=87,50mp,

7 locuri, pavele ecologice

4.815

Domeniul public al municipiului Bacău

1053

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Oituz

Str. Oituz nr. 1, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău ;

1054

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Orizontului

Str. Orizontului nr. 4A, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1055

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Orizontului nr. 6A, S=487,5mp,

51.545

Domeniul

o___________a

Orizontului

39 locuri

public al municipiului Bacău

1056

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 4-6, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1057

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 9-11, S=54mp, 22 locuri, ecologică

2.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1058

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Oțelarilor 1

Str. Oțelarilor nr. 3

Pavaj ecologic, S=897mp, 56 locuri

2014

102.527

Domeniul public al municipiului Bacău

1059

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Oțelarilor 2

Str. Oțelarilor nr. 3

Pavaj ecologic, S=1206mp, 75 locuri

2014

137.846

Domeniul public al municipiului Bacău

1060

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 5-12 (PT 26), S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1061

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 10, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1062

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 6, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1063

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Parc Nord

Pavaj ecologic, S=860,36mp, 68 locuri

2013

94.697

Domeniul public al municipiului Bacău

1064

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Parc Nord

Pavaj grosime 8 cm, S=1566,07mp,

125 locuri

2013

380.033

Domeniul public al municipiului Bacău

1065

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7-9,

pavaj ecologic, S=1722,26mp, 69 locuri

2011

174.982

Domeniul public al municipiului Bacău

1066

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7 - spate, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1067

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Petru Rareș nr. 12 B-12 C,

14.446

Domeniul

Str. Petru Rareș

pavaj ecologic, S=262,5mp, 21 locuri

public al municipiului Bacău

1068

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 12, S=T25mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1069

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Petru Rareș

Str. Petru Rareș - Catedrala Catolică,

S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1070

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Pasajul Revoluției

Pasajul Revoluției, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1071

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Andreescu

Str. Pictor Andreescu - PT 12,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1072

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 8,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1073

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 4-6,

S=487,5mp, 39 locuri

51.545

Domeniul public al municipiului Bacău

1074

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 1,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1075

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 7 (Club

60), S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1076

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 9,

S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1077

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 14 (Cascada), S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1078

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 115-119,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău j

1079

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Prelungirea Bradului nr. 119-121,

15.860

Domeniul

o_________•

Prelungirea Bradului

S=150mp, 12 locuri

public al municipiului Bacău

1080

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 119,

S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1081

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 110,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău j

1082

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 123,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1083

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 106 - la stradă, S=325mp, 25 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

1084

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 102 -spate, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1085

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 104 -spate, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1086

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 100 -spate, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău i

1087

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 10   - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1088

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 12   - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1089

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 14,  S=100mp, 8

locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1090

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 3 - spate, S=600mp, 48 locuri

63.440

Domeniul public al municipiului Bacău

1091

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Prieteniei, S=100mp, 8 locuri,

10.573

Domeniul

Prieteniei

asfalt

public al municipiului Bacău

1092

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Primăverii

Str. Primăverii, nr. 9-11,

Pavaj ecologic, S=200mp, 16 locuri

2012

21.167

Domeniul public al municipiului Bacău

1093

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Progresului

Str. Progresului nr. 10, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1094

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Progresului

Str. Progresului nr. 6, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1095

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 4, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1096

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 1-3-5,

S=462,5mp, 37 locuri

48.902

Domeniul public al municipiului Bacău

1097

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 9, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1098

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 5, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1099

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni nr. 12, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1100

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni      (Administrația

Financiară), S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1101

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni     nr. 7 - spate,

S=425mp, 34 locuri

44.937

Domeniul public al municipiului Bacău

1102

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni nr. 7 spate - bloc

Select, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1103

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Războieni - Ateneu, S=62,5mp, 5

6.608

Domeniul

Războieni

locuri

public al municipiului Bacău

1104

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni - față Casa Modei,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1105

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Războieni + Oituz nr. 1

Pavaj ecologic, S=435,60mp, 28 locuri

2011

44.257

Domeniul public al municipiului Bacău

1106

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 5 B, S=162,50mp,

13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

1107

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 56A, S=62,5mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

1108

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 68A, S=537,5mp,

43 locuri

56.832

Domeniul public al municipiului Bacău

1109

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 70, S=500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1110

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 68-70, S=100mp,

8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1111

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 72, S=212,5mp,

17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1112

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 74, S=262,5mp,

21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

1113

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 54, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău j

1114

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 62, S=200mp,

16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1115

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Republicii nr. 60, S=312,5mp,

33.042

Domeniul

---

Republicii

25 locuri

public al municipiului Bacău

1116

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 58-60, S=187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1117

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 21, S=237,50mp,

19 locuri, ecologică

13.070

Domeniul public al municipiului Bacău

1118

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 23, S=50mp,

4 locuri, ecologică

2.752

Domeniul public al municipiului Bacău

1119

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 46, S=900mp,

30 locuri

95.160

Domeniul public al municipiului Bacău

1120

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 44, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1121

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 50, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1122

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 52, S=237,5mp,

19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

1123

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Republicii

Pavaj ecologic, S=185,40mp, 10 locuri

2011

18.837

Domeniul public al municipiului Bacău

1124

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Parc Republicii (parc)

Pavaj ecologic, S=1569,57mp, 125

locuri

2013

172.757

Domeniul public al municipiului Bacău

1125

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Republicii

Str. Republicii, bl. 76, sc. B-C

Pavaj ecologic, S=56,67mp, 5 locuri

2013

6.237

Domeniul public al municipiului Bacău

1126

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Slănicului

Str. Slănicului nr. 4, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1127

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Slănicului nr. 3, S=25mp, 2 locuri

2.643

Domeniul

Slănicului

public al municipiului Bacău

1128

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Slănicului

Str. Slănicului (CT),  S=200mp, 16

locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1129

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Slănicului

Str. Slănicului nr. 5   - lateral,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1130

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Spiru Haret - Carpați

Str. Spiru Haret - Carpați, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1131

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 9 D lateral,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1132

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 11-17 - capăt,

S=312,5mp, 25 locuri

33.042

Domeniul public al municipiului Bacău

1133

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 17, sc. A,

S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1134

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 17, sc. B,

S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

1136

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 15, sc. A,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1137

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 36, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

1138

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 34 - spate,

S-262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

1139

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Stadionului

Str. Stadionului nr. 24, S=200mp,

16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău j

1140

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Stadionului nr. 12, S=87,5mp,

9.252

Domeniul

Stadionului

7 locuri

public al municipiului Bacău

1141

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Stadionului

Str. Stadionului - față Complex, pavaj grosime 8 cm, S=220,94mp, 17 locuri

2013

53.615

Domeniul public al municipiului Bacău

1142

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Șoimului

Pavaj ecologic, S=147mp, 9 locuri

2014

16.802

Domeniul public al municipiului Bacău

1143

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 8, S=150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1144

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 10, S=275mp,

22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1145

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 10-12,

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1146

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 18,

S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1147

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (E-ON,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău j

1148

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 7, S=475mp,

38 locuri

50.223

Domeniul public al municipiului Bacău

1149

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11,

S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1150

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (PT 59),

S=487,5mp, 39 locuri

51.545

Domeniul public al municipiului Bacău

1151

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11, S=750mp,

60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău ,

1152

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Ștefan cel Mare nr. 13,

269.300

Domeniul

1

Ștefan cel Mare

S=2546,97mp, 84 locuri

public al municipiului Bacău

1153

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 13, S=750mp,

60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1154

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 44, S=375mp,

30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1155

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 28,

S=212,50mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1156

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 30,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1157

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 32,

S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1158

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 40,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1159

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 42, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1160

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 46,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1161

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ștefan Cel Mare

Str. Ștefan Cel Mare, nr. 30, Pavaj ecologic, S=633mp, 18 locuri

2012

66.993

Domeniul public al municipiului Bacău

1162

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ștefan Gușe

Pavaj ecologic, S=3500mp, 280 locuri

2012

370.417

Domeniul public al municipiului Bacău

1163

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 1-2,  S=50mp, 4

locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1164

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Tazlăului nr. 2-4, S=137,5mp, 11

14.538

Domeniul

_Q_________________ Q

Tazlăului

locuri

public al municipiului Bacău

1165

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 3-6, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1166

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 4,  S=125mp, 10

locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1167

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Tazlăului

Pavaj ecologic, S=1605mp, 40 locuri

2012

169.863

Domeniul public al municipiului Bacău

1168

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Teiului

Str. Teiului nr. 9,   S=162,5mp, 13

locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

1169

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Tipografilor

Str. Tipografilor, S=50mp, 20 locuri, asfalt

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1170

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Pavaj ecologic, S=1198mp, 75 locuri

2014

136.931

Domeniul public al municipiului Bacău

1171

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei nr. 1

Pavaj ecologic, S=173mp, 14 locuri

2014

19.774

Domeniul public al municipiului Bacău

1172

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei nr. 25

Pavaj ecologic, S=162,50mp, 9 locuri

2014

18.574

Domeniul public al municipiului Bacău

1173

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei - E2-E3, S=400mp,

32 locuri, ecologică

22.013

Domeniul public al municipiului Bacău

1174

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vadu Bistriței

Str. Vadu Bistriței nr. 52-54, S=800mp, 64 locuri

84.587

Domeniul public al municipiului Bacău

1175

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Valea Albă

Str. Valea Albă (PT 41), S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1176

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Valea Albă nr.6, S=200mp, 16

11.007

Domeniul

Valea Albă

locuri, pavele ecologice

public al municipiului Bacău

1177

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Valea Albă

Str. Valea Albă, bl. 7,

Pavaj ecologic, S=460mp, 20 locuri

2011

46.736

Domeniul public al municipiului Bacău

1178

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri (Prefectură),

S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1179

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri - IPJ,

S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1180

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri nr. 39,

S=337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

1181

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Veniamin Costache

Pavaj ecologic, S=70mp, 4 locuri

2014

8.001

Domeniul public al municipiului Bacău

1182

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Veniamin Costache

Str. Veniamin Costache    nr. 3,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

1183

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Violetelor

Str. Violetelor nr. 5, S=387,50mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1184

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Violetelor

Str. Violetelor nr. 2, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

1185

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Violetelor

Str. Violetelor nr. 1B, S=62,50mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

Domeniul public al municipiului Bacău

1186

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Violetelor

Str. Violetelor nr. 7, S=62,50mp,

5 locuri

6.608

1187

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 5, S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1188

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Viorelelor nr. 3D, S=312,5mp, 25

33.042

Domeniul

Viorelelor

locuri

public al municipiului Bacău

1189

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 3A, S=525mp, 42 locuri

55.510

Domeniul public al municipiului Bacău

1190

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 2, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1191

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Zefirului

Str. Zefirului nr. 1 - spate, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

PARCURI, PĂRCULEȚE DE JOACĂ PENTRU COPII, ȘTRANDURI, BAZE SPORTIVE, ZONE DE AGREMENT ȘI CIMITIRE

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

- lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

CIMITIRE

1192

0

Teren Cimitir „Central”

Suprafața din act=48510 mp (din care se scade:

-98 mp imobil cu nr. cadastral 68419, -444 mp imobil cu nr. cadastral 69630, -197,42 mp suprafață atribuită în proprietatea Parohiei ortodoxe Sf. Treime conform HCL 23/2009, rămânând 47770,58mp),

Calea Mărășești 161, la N-

1993

14.602.798

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

n____________ o

Inst.Pedagogic, S-Poșta, Creșa, E-str.Comișa, V-Calea Mărășești; Suprafața măsurată=48004 mp, carte nr. funciară 83411, nr. cadastral 83411

1193

1.6.4.

Clădire administrativă,

Cimitir „Central”

Calea Mărășești nr. 161, Sconstruită desfașurată=64mp, Carte funciară 83411

1983

68.878

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1194

I.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

„Central”

L=1010ml, din plăci de beton și metal

1993

51.408

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1195

1.3.7.2.

Alei Cimitir „Central”

S=1736mp, din asfalt

1993

55.118

Domeniul Public al municipiului Bacău I HCL 174/1999 i

1196

1.3.7.1.

Alei Cimitir „Central”

S=735mp, din pământ stabilizat

1993

9.335

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1197

0

Teren Cimitir Nou „Sărata I”

Str. Alexei Tolstoi nr. 18,

Sl=88399mp, carte funciară 81481, nr. cadastral 81481,

S2=4592mp - atribuită în folosință gratuită Parohiei „Sfântul Dumitru”, vecini: N-prop. particulară, S-teren U.M., E-cimitir evreiesc, V-Cl.Onești (DN11), carte funciară 81480

1993

9.356.643

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 174/1999   !

1198

1.3.7.2.

Alei Cimitirul Nou „Sărata I”

S=855mp, asfalt

1993

27.146

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1199

1.3.7.L

Alei Cimitirul Nou „Sărata I”

S=4862 mp, din pământ stabilizat

1993

30.388

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1200

1.3.7.2.

Platformă       parcare

Cimitirul Nou „Sărata I”

S=1884mp,

1993

114.924

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1201

1.6.3.2.

împrejmuire Cimitir Nou

„Sărata I”

L=920 ml, din plăci de beton

1993

62.436

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1202

0

Teren Cimitir

Sărata II

S=97.272mp, Str. Poligonului (drumul județean Bacău-Sărata)

Nr. cadastral 13850

2007

10.021.025

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL nr. 108/2004

HCL nr. 99 / 2007

1203

0

Teren alocat pentru extinderea Cimitirului Sarata II

S=150.000mp; în hotar cu cimitirul Sărata II, cu intrare din str. Poligonului     (drumul     Bacău-

Sărata),compus din:

-Sl=64.767mp, nr. cadastral 138541/1 -S2=85.233mp, nr. cadastral 9673/5

2007

15.453.098

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 108/2004 HCL nr.444/2007 HCL nr.16/2014

Amenajare cimitir Sarata II

1204

1.6.2.

Capelă mortuară

S=88mp

2014

216.369

Domeniul Public al municipiului Bacău

1205

1.6.4.

Sediul administrativ

S=128,70mp

2014

314.451

Domeniul Public al municipiului Bacău |

1206

1.6.2

Grup sanitar

S=29,95mp

2014

88.205

Domeniul Public al municipiului Bacău

1207

1.6.2

Cabină poartă

S=14mp

2014

45.155

Domeniul Public al municipiului Bacău

1208

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Sarata II

L=1320ml, din plăci prefabricate

2014

658.719

Domeniul Public al municipiului Bacău

1209

1.3.7.1.

Alei betonate

S=15.750mp

2014

1.212.342

Domeniul

Public al

__n

O

municipiului Bacău

1210

1.3.7.2.

Acces platforme betonate

S=17.850mp

2014

966.487

Domeniul Public al municipiului Bacău

1211

1.3.7.2.

Drum acces

S=3.700mp, din beton

2014

1.387.211

Domeniul Public al municipiului Bacău

1212

2.4.2.8.2

Spațiu verde

S=4.000mp

2014

4.938

Domeniul Public al municipiului Bacău

1213

1.7.1.2.

Stâlpi metalici iluminat

81 bucăți

2014

491.248

Domeniul Public al municipiului Bacău

1214

1.7.1.2.

Racord electric

L=2.000ml

2014

420.796

Domeniul Public al municipiului Bacău

1215

1.8.6.

Alimentare cu apă

Țeavă D=2 A țoii, L=11 Oml;

Țeavă DN 50, L=610ml;

Țeavă DN 63, L=225ml;

2014

240.880

Domeniul Public al municipiului Bacău

1216

1.8.7.

Canalizare

Tub canalizare DN 200, L=231ml;

Cămine canalizare - 81 buc.

2014

302.960

Domeniul Public al municipiului Bacău

1217

0

Teren Cimitir „CFR”

S=12160mp, situat în Cartierul CFR-str.Militari nr. 35; vecini:N-str.Militari, S- pârâul Negel, EV-prop.particulară, carte funciară nr. 79682, nr. cadastral 79682

1993

1.216.182

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1218

1.6.2.

Capelă Cimitir CFR

Str. Militari nr. 35, din cărămidă,

Suprafață construită=21mp, carte funciară 79682, nr. cadastral 79682-C1

1993

17.203

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1219

1.6.3.2.

împrejmuire Cimitir CFR

L=461ml, din plăci de beton

1993

39.107

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1220

1.3.7.1.

Alei Cimitir CFR

S=270mp, din pământ stabilizat

1993

3.402

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1221

0

Teren Cimitir învierea

Domnului

S=26978mp, str.Bradului nr.40

1993

5.161.719

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 211/1999 HCL 434/2010

1222

1.3.7.1.

Alei Cimitir învierea Domnului

S=688mp, din pământ stabilizat

1993

8.670

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 211/1999

1223

0

Teren Cimitir Lazareth

S=6154mp (5573+581), str. Digu

Bâmatnr.19;

vecini: N-Agricola Internațional, S-str.Călugăreni, E-str. Digul Bâmat, str.Prel. Bradului

nr. cadastral 878/3/3

nr.cadastral 4562

1993

1.109.830

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 230/2009

1224

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Lazareth

L=300 ml, din plasă și plăci de beton

1993

9.217

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1225

1.3.7.1.

Alee Cimitir Lazareth

S=352mp, alee pietruită

1993

7.153

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1226

0

Teren Cimitir Șerbănești

Str. Triumfului nr. 18,

S=23506mp, vecini: N,S,E - prop. pârtie., V- str. Triumfului,

carte funciară nr. 83418, nr. cadastral 83418

1993

2.134.359

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1227

1.6.2.

Biserica „Sf. Voievozi

Mihail     și     Gavril

Șerbănești”

Str. Triumfului nr. 18, din cărămidă,

Sconstruită desfășurată^ 171 mp, carte funciară nr. 83418, nr. cadastral 83418-C1

1938

534.163

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1228

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Șerbănești

L=655 ml, din plăci de beton și plasă de sârmă

1993

29.813

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1229

1.3.7.1.

Alei Cimitir Șerbănești

S=1278mp, din pământ stabilizat

1993

16.105

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1230

0

Teren Parohia Șerbănești

S=400mp, Calea Romanului nr.20, biserica ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh

1995

88.431

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 100/1995

1231

0

Teren Parohia Ortodoxă

Gherăiești

S=2642mp, Calea Moldovei nr.89

2000

584.084

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.56/2000

1232

0

Teren Cimitir Gherăiești

Suprafața din act=9721mp, str. Liniștii, vecini: N,S,E- prop. particulară, V-cale ferată,

Suprafața măsurată=9776mp, carte funciară nr. 83417, nr. cadastral 83417

1993

882.673

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1233

1.6.2.

Capelă Cimitir Gherăiești

Str.Liniștii, din cărămidă,

Sdesfașurată construită=66mp, carte funciară nr. 83417, nr. cadastral 83417-C1

1993

150.037

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1234

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Gherăiești

L=512m, construită din beton și plasă metalică

1993

26.217

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1235

1.3.7.1.

Alei Cimitir Gherăiești

S=288mp, din pământ stabilizat

1993

4.011

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1236

0

Teren Cimitir Parohia

Izvoare

Suprafața din act = 5247mp. str.

Veronica Micle nr.45, vecini:N,S,E-prop.partic, V-str.V.Micle - atribuire

1992

476.431

Domeniul public al municipiului Bacău

"în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Izvoare prin HCL nr. 27 din 29.01.2001

Suprafața măsurată=5296mp, carte funciară nr. 83428, nr. cadastral 83428

HCL 27/2001

1237

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Izvoare

L=792,5m, din stâlpi de beton și plasă de sârmă

1993

32.464

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1238

1.3.7.1.

Alei Cimitir Izvoare

S=1842mp, din pământ stabilizat

1991

23.212

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1239

1.6.3.2.

împrejmuire din șipci Cimitir Izvoare

L=562,5ml

1991

13.442

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1240

0

Teren Cimitir Parohia Izvoare

S=11446,73mp, str.Veronica Micle nr.39A, vecini: N-cimitir Bicaz, S-teren Primărie, E-str.V.Micle, E-str.Cireșoaiei, atribuire în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Izvoare prin HCL nr. 288/2008, carte funciară nr. 83410, nr. cadastral 83410

1992

1.039.370

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr.288/2008

1241

0

Teren Cimitir Parohia Ortodoxă      Nașterea

Maicii Domnului

S=4122mp, str. Veronica Micle nr.39A, vecini:N-teren Primărie, S-cimitir Izvoare, E-str.V.Micle, V-teren Primărie, HCL nr.304/2012

Număr cadastral 15941

1992

374.280

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.289/2008

1242

0

Teren Parohia Ortodoxă

Nașterea         Maicii

Domnului

S=1956mp, str.Bicaz nr.9, teren pe care se află biserica Nașterea Maicii Domnului

2009

261.533

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 24/2009

1243

0

Teren Cimitirul Eroilor

Str. Constanței, S=21034mp, vecini:

N-COMAT,   S-AGROSEM, E-

1993

2.814.523

Domeniul Public al

"str.Constanței, V-I.L.F. și COMAT, carte funciară nr. 81330, nr. cadastral 81330

municipiului Bacău

HCL 174/1999

1244

I.6.3.2.

împrejmuire Cimitirul

Eroilor

Din plăci de beton și metal, L=350ml

1993

17.815

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1245

1.3.7.2.

Alei Cimitirul Eroilor

S=465,75mp, din asfalt

1993

35.472

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1246

1.3.7.1.

Alei Cimitirul Eroilor

S=1432mp, din balast

1993

29.099

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1247

1.3.7.2.

Platformă    ceremonial

Cimitirul Eroilor

S=44mp, din pavaj

1993

2.684

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1248

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru”

S = 4208,14 mp(teren aferent bisericii Sf. Dumitru), str.Republicii nr.2, atribuire în folosință gratuită Parohiei Sf. Dumitru din Bacău, din care 615 mp (număr cadastral 69500, carte funciară 69500) obținuți în urma contractului de schimb imobiliar nr. 384/2013 între Municipiul Bacău și Cucu Ioan

2007

648.369

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.314/2007 HCL nr.50/2013

1249

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru”

S=518mp, str. Republicii nr.2 (teren aferent capelei mortuare), atribuire în folosință gratuită Parohiei Sf. Dumitru,

2007

79.811

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.314/2007

1250

0

Teren       Congregația

„Maestre Pie”

S=4200mp, str.Digul Bâmat nr.4, vecini: N-propr. part. E-Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia,S-str. Digul Bâmat,V-SC Tofidencom

1998

757.440

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr. 162/1998

Q____________.    ;____________ :j.

C Li       oir Tlimi Dn»^in+ «-!♦• A

1251

0

Teren Parohia Romano-

Catolică       „Fericitul

Ieremia”

S=9600mp, str.Digu Bâmat nr.4, vecini:N-propr.part.E-drum acces, S-str.Digul Bâmat, V- Congregația Maestre Pie, decizia nr.408/1990

1990

1.731.291

Domeniul Public al municipiului Bacău decizia nr.408/1990

1252

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi”

S=3500mp, str. Ștefan cel Mare nr.21A, între blocurile de locuințe nr.21 și 23, conform deciziei nr. 197/1991

1991

848.653

Domeniul public al municipiului Bacău deciziei nr. 197/1991

1253

0

Teren Biserica Militară Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului

S=22.021,36mp, str.Constanței nr.7A, se      află      cimitirul      militar,

HCLnr. 137/2008

2008

2.944.435

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 137/2008

1254

0

Teren Parohia pentru Deficienții    de    auz

Acoperământul Maicii Domnului

S=444mp,    str.Călugăreni,    între

blocurile 9C și 1 IA, HCLnr.262/2008

2008

80.072

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.262/2008

1255

0

Teren       Misionarele

Carității - Casa Sf. Iosif

S=2924mp, str. Tecuciului nr.21, vecini: N.V.S.E-teren prop.particulară HCLnr. 10/2003

1994

741.197

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCLnr. 10/2003   1

1256

1.6.2.

Clădire      Misionarele

Carității - Casa Sf. Iosif

S=254mp, str. Tecuciului nr.21, prefabricate+beton

1994

810.543

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 10/2003

1257

0

Teren Fundația Adrian

S=1000mp, str..Digu Bâmat

HCLnr. 187/1998

1998

275.977

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 187/1998

1258

0

Teren Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România-Betania

S=591,98mp, str.Nordului nr.2-4 HCLnr. 182/1999

1999

135.930

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 182/1999

1259

0

Teren Parohia Romano-Catolică Sfântul Francisc

S=1295,18mp, str.Infrățirii nr.4

HCLnr.48/2002

2002

266.073

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr.48/2002

O---------------r—O-

1260

0

Teren Parohia Romano-

Catolică Sfânta Cruce

S=278mp, str.Republicii nr.45

HCLnr.80/2002

2002

63.834

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.80/2002  1

1261

0

Teren parohia Romano-

Catolică        „Sfântul

Nicolae”

S=689mp, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul” spre strada Mihai Viteazu

2009

249.450

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.406/2009

r PARCURI

1262

0

Teren    total    Parcul

Cancicov

Situat în str. Mărășești nr. 14, cuprins între str. Mărășești-Gării-Aleea Parcului și str. Spiru Haret; Suprafață din acte=241.190mp, Suprafață măsurată=192.583mp, Număr cadastral 68066,

Carte funciară 68066

1938

71.913.809

Domeniul public al municipiului Bacău

1263

2.4.2.8.2.

Spațiu verde Parcul Cancicov

Vegetație din conifere-foioase, arbori, arbuști, gard viu, flori și gazon; Suprafața din acte=214.090mp, Suprafață măsurată=162.097mp

1938

527.732

Domeniul Public al municipiului Bacău

1264

1.3.7.

Alei, trotuare, platforme din Parcul Cancicov

Aleile din parc betonate și covor asfaltic pe o suprafață de 30.486mp

1938

774.344

Domeniul Public al municipiului Bacău

1265

1.6.3.2.

Gard Parcul Cancicov

Gard ce împrejmuiește parcul din beton și plasă de sârmă; L=398ml

1938

20.380

Domeniul Public al municipiului Bacău

1266

1.6.3.1.

Gard Parcul Cancicov

Gard din plasă și stâlpi metalici,1=45 8ml

1938

6.515

Domeniul Public al municipiului Bacău

1267

1.8.13

Fântână arteziană (trei fete)

Situată în Parcul Cancicov în partea de sud S=95mp

1992

907

Domeniul Public al municipiului Bacău

1268

1.8.13

Fântână arteziană din piatră

S=131mp, situată în parcul Cancicov

1992

907

Domeniul public al municipiului Bacău

1269

Insulă

S=154,28 mp, situat în Parcul

33.880

Domeniul

0

"Cancicov

2007

Public al municipiului Bacău HCL 244/2007

1270

1.8.13

Cișmele

3 buc.,fără pompă

1992

498

Domeniul Public al municipiului Bacău L 213/1998

1271

3.4.

Troiță - monument

Parcul Cancicov, alee pietonală pavată cu plăci mozaicate L=24m, 1=3 m; pavarea rotondei cu plăci de gresie gri închis; instalație electrică pentru iluminat cu două proiectoare amplasate în spațiul verde din fața troiței

2002

48.863

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 134/2002

1272

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Cancicov, Str. Mărășești, regim de înălțime P, Sc=35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă Carte funciară 68066-C1

Nr. cadastral 68066-C1

2014

112.175

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 102/2014

1273

0

Teren    total    Parcul

Trandafirilor

Situat în zona centrală între strada N.

Bălcescu și str.Oituz, S=6366mp, din care:

-teren spațiu verde=3977mp,

-teren alei, trotuare=2101mp,

-teren aferent construcțiilor (foișor + construcții) = 56mp,

-teren aferent terasei=105mp,

-teren aferent fântânei

arteziene=l 18mp,

-teren aferent postament statuie=9mp, carte funciară 73652, nr. cadastral 73652 (conform HCL 354/2013)

1939

2.437.399

Domeniul public al municipiului Bacău

1274

2.4.2.8.2.

Spațiu verde Parcul Trandafirilor

S=3977mp, vegetație foioase, conifere, gard viu, gazon

--

1939

9.803

Domeniul Public al municipiului Bacău

1275

1.3.7.2.

Alei + trotuare Parcul

Trandafirilor

S=2101mp, aleile din parc sunt din beton și covor asfaltic

1939

66.707

Domeniul Public al municipiului Bacău

1276

1.8.13.

Fântână arteziană

Situată în Parcul Trandafirilor,

S=118mp

1992

121

Domeniul Public al municipiului Bacău

1277

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Trandafirilor, Str. N. Bălcescu, regim de înălțime P, Sc=35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă Carte funciară 73652-C1

Nr. cadastral 73652-C1

2014

111.399

Domeniul Public al municipiului Bacău !

HCL 102/2014

1278

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Nord, Str. H. Berescu, regim de înălțime P, Sc=35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă

Carte funciară 73637-C1

Nr. cadastral 73637-C1

2014

111.401

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 102/2014

1279

1.8.13.

Fântână        arteziană

(ciupercuțe)

S=380mp,situată la intersecția str.9

Mai-Mărășești-Policlinica Veche

1992

907

Domeniul Public al municipiului Bacău

1280

0

Teren Parc Gherăiești

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca

Bistriței nr. 21

S=22,84ha, HCL nr. 10/2008

Carte funciară 62114 (Nr. CF vechi:42684)

2008

25.117.332

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 10/2008

1281

0

Teren Parc B-dul Unirii

S=15.226mp, nr.cadastral 15028,

2009

5.829.884

Domeniul

a_._____T_______^_q

---3

nr.3

”vecini:N-str.Lucrețiu Pătrășcanu,E-parcela 4, S-b-dul Unirii, V-parcela 1 și 2

public al municipiului Bacău Act de dezlipire nr. 1820/2008

PĂRCULEȚE DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONE DE AGREMENT

1282

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Republicii 76; S=8626mp

 • - 2 foișoare cu 3 x ans. masă + 2 bănci

 • - bănci - 42 buc.

 • - leagăn dublu lemn - 3buc.

 • - ansamblu cățărare funie - lbuc.

 • - aparate fitness - 5buc.

 • - figurine arc - 3buc.

 • - zid cățărare - lbuc.

 • - ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane

-

920.107

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1283

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Electricienilor 6A; S=1026mp -leagăne duble lemn - 3buc. -foișoare cu câte 4 bănci - 2buc. -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane -rotativă - lbuc.

-cub - lbuc.

-balansoar metalic -1 buc. -figurină arc - lbuc.

-tobogan cu scară funie - lbuc. -balansoar cu semicerc pe arc - lbuc. -ansamblu cățărare spațial - 1 buc. -punte cu 5 tălpi - 1 buc.

-bănci - 11 buc.

2003

109.440

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1284

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aviatorilor 7A; S=101 lmp -rot. orizontală 81ocuri - lbuc.

-rot. verticală 41ocuri - lbuc. -tobogan 3 uluce scară dublă - lbuc. -cumpănă 2 locuri - 3buc.

-leagăn dublu 41ocuri - 2buc. -bănci fibră - 7buc.

2003

107.840

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

o_________o

1285

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Bicaz nr,136A, S=985mp -tobogan 3 uluce - 1 buc: -cumpănă 2 locuri - 2 buc.

2003

105.067

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1286

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bucegi nr.l33A (Sf. Dumitru); S=990 mp

-căsuță joacă lemn - lbuc. -figurină arc - 1 buc.

-foișor cu 3 bănci - 1 buc. -ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -ansamblu 6 leagăne - lbuc. -tobogan metalic - lbuc.

-balansoar cu demicerc pe arc -lbuc. -bănci - 3buc.

2003

105.600

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1287

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Bucegi nr.142 bis, S=2435mp

2004

275.967

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1288

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Leteanr.17; S=2505mp; Locație veche:

-leagăne duble lemn - 2buc. -tobogan cu scară funie - lbuc. Locație nouă:

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă - lbuc.

-figurine arc - 4buc.

-joc ecologic mic - lbuc.

-bănci - 7buc.

2004

283.900

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1289

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Toamnei; S=421 mp -rot. verticală 4 locuri - lbuc -tobogan 3 uluce - lbuc -cumpănă 2 locuri - 2buc -leagăn dublu 4 locuri - 2buc -leagăn simplu 21ocuri - 2buc

1999

33.680

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1290

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru

Aleea Ghioceilor 18A (Divertis Parc);

2003

922.535

Domeniul

copii

S=8648,77mp

-2 foișoare cu ans. 2 mese + 4 bănci

Locația 1:

-tobogan cu scară funie - 2buc.

-1 ansamblu tobogan cu turn și leagăn

- panou plasă cățărare - lbuc.

Locație 2:

-leagăn dublu lemn - 2buc.

-figurine arc - 3buc.

-panou plasă cățărare - 1 buc.

Locație 3:

-ansamblu tobogane ecologic - 2 buc.

-leagăne duble lemn - 8 buc.

-module cățărare - 2 buc.

Public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1291

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Cancicov; S=2046 mp -ansamblu 6 turnuri, 4 tobogane -leagăn dublu lemn - 6buc. -tobogan caracatiță - lbuc.

-figurine arc - 5buc.

-zid cățărare - lbuc. -tobogan multifuncțional - lbuc. -tobogan cu scăriță funie - 1 buc.

-2 foișoare cu 2 x ans. masă + 2 bănci -ansamblu cățărare funie - 1 buc. -nisipar mare - 1 buc.

-aparate fitness - 5 buc. -ansamblu ecologic - loc dejoacă nisip -1 buc.

2001

190.960

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1292

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri, S=397mp -tobogan 3 uluce - lbuc. -leagăn simplu 4 locuri - lbuc. -bănci fibră - 2 buc.

1999

31.760

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1293

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri nr.3(PNL);

S=397mp

-ansamblu tobogan cu 2 leagăne-lbuc. -rotativă - lbuc.

1998,2010

60.873

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

""-balansoar metalic - lbuc. -leagăn dublu metalic - lbuc. -bănci - 10 buc.

1294

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bradului nr. 19 bis; S=992mp -rotativă - lbuc.

-leagăne duble lemn - 3buc. -foișor - 2buc.

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc.

-ansamble tobogane - 2buc. -figurine arc -3 buc.

-bănci - 10 buc.

2004

112.427

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 147/2004

1295

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aprodu Purice; S=6901mp -complex joc ecologic - 1 buc -rot. verticală 4 locuri- 2 buc -tobogan 3 uluce - 2buc -cumpănă 2 locuri - 4buc -leagăn dublu 4 locuri - 2buc -leagăn simplu 4 locuri - 2buc -bănci fibră 4 locuri - 15 buc

2001

644.093

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1296

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aviatorilor; S=500 mp -complex joc ecologic - lbuc -rot.orizontală 8 locuri - lbuc -leagăn dublu 4 locuri- lbuc

1999

40.000

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 213/2010

1297

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Spicul; S=350mp -leagăne duble lemn- 3buc. -figurine cu arc - 2 buc. -tobogane cu turn -2 buc.

- banei - 7 buc.

1999

28.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1298

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz nr.l36A, S=310mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic - 71 m

-bănci - 6 buc

-figurine arc - 3 buc -măsuță joacă cu 2 scaune - 1 buc

2007

41.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1299

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Republicii nr.l, S=538mp

-joc ecologic - 1 buc

2007

71.733

Domeniul Public al

'-rame + plasă metalică

-bănci - 1 Obuc

municipiului Bacău

HCL 401/2007

1300

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Milcov nr.81, S=262mp -ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -balansoar metalic -1 buc

2007

34.933

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1301

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Pictor Andreescu-str.Poet Cârlova (cartier CFR), S=378mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic

-leagăn dublu metalic - lbuc -balansoar metalic - 1 buc

2007

50.400

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1302

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bradului nr.52, S=415mp -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane -figurină arc - 1 buc

-gard metalic

-bănci - 6buc

2007

55.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1303

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Nordului nr.3 (în spatele restaurantului Grădinița), S=400mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic

-bănci - 5buc.

-figurină arc - 1 buc.

-leagăn dublu metalic

2007

53.333

1

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1304

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Nordului (ANL Depoului nr.80),

S=144mp

-ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -gard metalic

-bănci - 5 buc

-leagăn dublu metalic - lbuc.

-figurină arc - 2 buc.

2007

19.200

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1305

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița Lizuca - S2, str.Bucovinei nr.10, S=400mp

-joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 8buc

2007

53.333

Domeniul     '

Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

O-------------r~O

1306

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița Violeta, str.Valea Albă nr.4, S=200mp

-joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 8buc

2007

26.667

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1307

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr. 11, Școala Mihai Drăgan, str.Logofăt Tăutu, S=210mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 4buc

2008

29.400

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 163/2008

1308

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.13, str.Bicaz, S=340mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

2007

45.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1309

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.15, str.Henri Coandă nr.l, S=64mp, S=80mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - lObuc

2007

8.533

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1310

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.l8, str.Gh.Vrânceanu nr.40, S=375mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

50.000

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1311

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.21, str. Pictor    N.

Grigorescu nr.5, S=504mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 4buc

2007

67.200

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1312

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.23, str. Mircea Eliade, S=385mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

51.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1313

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru

Grădinița nr.24, str. Aviatorilor,

2008

29.400

Domeniul

Q________________-C

copii

S=210mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 2buc

Public al municipiului Bacău HCL 163/2008

1314

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.27, str. Alecu Russo nr.59, S=460mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - lObuc

2007

61.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1315

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.28, str. Carpați nr.8, S=400mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 5buc

2007

53.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1316

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.30, str. Alecu Russo nr.29, S=304mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 9buc

2007

40.533

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1317

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.31, str. Bicaz nr.3, S=230mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

30.667

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1318

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.33, str.Alex.Cel Bun nr.10, S=430mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

57.333

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1319

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.35, str.Costache Negri nr.l, S=540mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 6buc

2007

72.000

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1320

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Școala Gimnazială „Nicu Enea”,

Calea Romanului nr. 144,

54.000

Domeniul Public al

-leagăne duble de lemn - 2buc

-balansoare lemn - 2 buc.

-groapă nisip

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -bănci - 3buc

municipiului Bacău

1321

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.32, str. Bicaz nr. 17

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1322

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr. 17, str. Oituz nr. 85

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1323

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.8, str. Mioriței nr.76

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1324

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.34, str. Republicii nr.45

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1325

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Narciselor nr. 13B (lângă cămin nefamiliști), S=247mp -ansamblu tobogan - lbuc.

-figurină arc -lbuc.

-leagăn dublu metalic - lbuc. -bănci - 5buc.

44.460

Domeniul Public al municipiului Bacău

1326

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz nr. 7 (lângă biserică), S=352mp

-ansamblu 1 tobogan, 1 turn - lbuc. -figurină arc -3buc.

-leagăn dublu metalic - lbuc.

-zid de cățărare - 1 buc.

-măsuță j oacă-1 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan caracatiță - 1 buc. -bănci - 6buc.

63.360

Domeniul Public al municipiului Bacău

1327

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Teiului F.N. (zona ANL),

S=500mp

-ansamblu 3 tobogane, 3 turnuri -lbuc.

90.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

'"-figurină arc - 4buc.

-leagăn dublu lemn - 2buc.

-zid de cățărare - 1 buc.

-măsuță joacă -2 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan caracatiță - 1 buc. -ansamblu cățărare funie - 1 buc. -aparate fitness - 3buc.

1328

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Costache Negri nr. 3-5 (în spatele

10 A, str. Mioriței), S=463mp -ansamblu 3 tobogane, 3 turnuri -lbuc. -leagăn dublu lemn - 2buc.

-măsuță joacă - 2buc.

-balansoar dublu pe arc - 1 buc. -bănci - 4buc.

83.340

Domeniul Public al municipiului Bacău

1329

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Hatman Berescu (Cartier Nord), S=2009mp

-ansamblu tobogan ecologic -lbuc.

-figurine arc - 9buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-zid de cățărare - 1 buc.

-măsuță joacă cu scaune -1 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan cu scăriță funie - 1 buc.

-1 ansamblu tobogan cu tubulatură

-tobogan mic - 2 buc.

-ansamblu cățărare funie - 1 buc. -aparate fitness - 4buc.

-mese șah cu scaune -3 buc.

-bănci - 4 buc.

361.620

Domeniul Public al municipiului Bacău

1330

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz (sub pod), S=538mp -ansamblu 4 tobogane, 4 turnuri -lbuc. -figurină arc - lbuc.

-leagăn dublu metalic - lbuc. -balansoar metalic - 1 buc.

-bănci -5 buc.

96.840

Domeniul Public al municipiului Bacău

G     ...... Q

1331

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Caneicov 2 (loc mic dejoacă), -tobogan cu turn - 2buc.

-figurine arc - 4buc.

-leagăne duble lemn - 3buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1332

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Cancicov 3 (la spații verzi), -figurine arc - 2buc.

-leagăne duble lemn - 2buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1333

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Catedrală,

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -tobogan caracatiță - 1 buc.

-figurine arc - 2buc.

-leagăne duble lemn - 2buc. -bănci - lObuc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1334

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Gherăiești,

-1 ansamblu ecologic cu 3 tobogane -1 ansamblu ecologic cu 1 tobogan -foișor - 1 buc.

-figurine arc - 3buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă-1 buc.

-mudul cățărare -1 buc.

-bănci - 12buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1335

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Florilor, -foișor -1 buc. -figurine arc - 2buc. -leagăne duble lemn - 4buc. -rotativă-1 buc.

-tobogan caracatiță -1 buc. -turn cu tobogan + leagăne - 1 buc. -turn cu 2 tobogane - 1 buc. -băncă- lbuc.

-împrejmuire

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1336

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Aviatori (restaurant Aviatori), -ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane 1 -6 ani

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

=.. . ..

"-foișoare cu 2 mese + 4 bănci - 2 buc. -figurine arc - 3buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă-1 buc.

1337

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Papagali, str. Decebal, -leagăne - 2 buc.

-nisipar în jurul unui copac cu bănci -balansoar

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1338

1.6.6.

Parc Agrement

S=5822,71 mp, Insula de Agrement, str.I.L.Caragiale, carte funciară nr.39478, nr.cadastral 14128, încheiere nr. 40777/2007

2007

1.941.218

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339

1.6.6.

Parc Agrement

S=80.03 l,22mp, Insula de Agrement, str.I.L.Caragiale, carte funciară nr.39450, nr.cadastral 14127, încheiere nr. 40768/2007

2007

25.908.165

Domeniul Public al municipiului Bacău

1340

0

Teren aferent restaurant Marinarul

S=866,45mp, Insula de Agrement, str. I.L.caragiale

2005

375.331

Domeniul

Public al municipiului Bacău Sentință Civilă nr.9634/2006 HCL 212/2005

BAZE SPORTIVE

1341

0

Teren total Stadionul Municipal Bacău

Str. Pictor Aman nr.94, S=45.214,16mp, nr. cadastral 14752, carte funciară nr. 72504, din care: Suprafața aferentă Stadionului Municipal Bacău - 31.068,39mp

1948

12.768.934

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 196/2007 Act de alipire nr. 2905/2013

1342

1.6.2

Clădire          Stadion

Municipal Bacău

S=12.201,85mp, din care: -tribună - S=11,982,22mp, -tribună oficială - S=133,83mp, -casă de bilete - S=18,40mp, -casă de bilete - S=17,30mp,

1948

897.200

Domeniul Public al municipiului Bacău

—          —           -                  -s.

-post transformare - S=26,64mp, -post transformare - S=23,46mp, nr cadastral 14752

1

1

1343

0

Teren de fotbal Stadion Municipal Bacău

S=6000mp, nr cadastral 7356

1948

2.107.020

Domeniul Public al municipiului Bacău

1344

0

Pistă de atletism, Stadion Municipal Bacău

S=3200mp, pistă pentru atletism, nr.cadastral 7356

1948

144.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1345

1.6.2.

Teren Baza Sportivă „Lucrețiu Avram” (fostă Proletarul)

Bacău, Str. Banul Mărăcine nr.2, Stotală=25526mp, din care: -teren minifotbal din suprafață artificială în suprafață de S= 447mp; -teren principal de fotbal gazonat (I) în suprafață de S=8673mp cu nr.cadastral 9191;

-teren de joc gazonat (II) în suprafață de S=7257mp;

-teren de joc gazonat (III) în suprafață de S=6763mp;

-parcare din bitum în suprafață de S=2354mp;

-alee acces în suprafață de S=32mp; -stâlpi noctumă=4 buc.

1997

7.208.800

1

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 160/2009   1

i

1

1346

1.6.3.2.

Gard Baza Sportivă Lucrețiu Avram

L=200ml, împrejmuire cu plasă și stâlpi metalici

1997

8.876

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1347

1.6.3.2.

Gard Baza Sportivă Lucrețiu Avram

L=220ml, din beton

1997

9.705

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1348

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor mini-pich

L=65ml

1997

2.885

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 64/2005

1349

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor

L=1630 ml, din plasă metalică și rame

1997

72.337

Domeniul

'gard

public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1350

1.6.5.

Clădire +      centrală

termică + vestiare

Sconstruită=226,64mp, din care: -Suprafață clădire administrativă=l 66,33mp; -Suprafață vestiare=60,3 lmp

1997

298.558

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 160/2009

CLĂDIRI ȘI TERENURI AFERENTE PIEȚELOR, TÂRGURILOR, ODOARELOR

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată -lei-

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1351

0

Teren        platformă

mozaicată și betonată Piața Centrală

S=3912mp, str.Pieții, situat în partea de V și de S a clădirii Piața Centrală, Număr cadastral 69605,

Carte funciară 69605,

Suprafața din act = 5965,86 mp (3436,57mp + 2529,29mp)

1992

1.366.070

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1352

0

Teren aferent Clădire și Acoperiș Piața Centrală

S=8399mp, str.Pieții nr.l, teren în indiviziune cu proprietarii spațiilor comerciale, nr.cadastral 1842/1, carte funciară 19883

1992

5.123.483

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1353

1.6.4.

Clădire Piața Centrală

S=4865,37mp, Str. Pieței nr.l, pereți din zidărie, planșeu din beton armat (birouri, spații, magazii), Subsol: S=819,38mp; S=608,52mp;

S=119,49mp;   S=80,70mp;

1980

6.757.771

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

S=10,67mp (poliția pieței)

Parter: S=2663,77mp; S=25,89mp

Etajul I: S=104,20mp; S=432,75mp

1

i

1354

1.5.2.

Acoperiș         zonă

producători        Piața

Centrală

S=2742mp, situat în zona de N a clădirii Pieței Centrale, nr.cadastral 15903, carte funciară nr.43800, tâmplărie metalică și pavaj din plăci ceramice, teren curți construcții, din care construcții:S=1722,13mp-terasă legume fructe; S=562,72mp-terasă parter (parțial)

1996

936.102

i

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1355

1.5.9.

Platformă     container

Piața Centrală

S=26mp, situată la subsolul clădirii pieței Centrale, construită din pereți cărămidă și platformă betonată

1994

3.419

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1356

0

Teren Piața de Gross

Calea Moldovei nr. 76, S=19780 mp, teren pe care sunt amplasate clădirea administrativă, hala și platforma betonată, nr. cadastral 4780/1

2008

7.572.159

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1357

1.5.1.

Pavilion Piața de Gros

S=88,02mp, situat în Piața de Gros, construit din zidărie cărămidă

2008

195.213

Domeniul Public al municipiului Bacău i HCL 94/2005

1358

1.5.2.

Hală Piața de Gros

S=1180,02mp, situată în Piața de Gros, construită din zidărie de cărămidă

2008

1.198.557

Domeniul Public al municipiului Bacău ■ HCL 94/2005

1359

1.6.3.2.

Gard beton Piața de

Gros

L=550ml, beton

2008

44.791

Domeniul

1

Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1360

1.1.5.

Teren Bazar Milcov

S=6558,17 mp, str. Milcov nr.93-95, teren pe care sunt amplasate clădirea administrativă, WC și platforme betonate

1992

3.250.016

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 344/2008 i

1361

1.5.1.

Clădire Administrativă

181.754

Domeniul

Bazar

S=98,80 mp, str. Milcov 93-95, din cărămidă

1996

--------------------------------,

Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1362

1.5.9

Platformă beton Bazar

S=5240 mp, str.Milcov 93-95, din ciment

1996

698.667

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1364

1.6.11

Grup   social   Bazar

Milcov

S totală teren=160mp CC.

S totală construită=55 mp, situat în Bacău, str. Milcov 93-95, din zidărie și cărămidă,

Cartea funciară 68955,

Nr. cadastral 68955

1992

86.731

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

i

i

1365

1.6.32

Gard metal Bazar

L=128,54 ml, îngrădește Bazarul

Milcov

1996

29.595

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1366

1.6.32

Gard beton Bazar

L=148,32 ml, îngrădește Bazarul

Milcov

1996

10.066

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1367

0

Teren Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

S=7184mp, număr cadastral 15904, carte funciară 43798

1992

3.940.641

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1368

0

Teren în indiviziune cu proprietarii      spațiilor

comerciale - Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

S=93mp, nr. cadastral 6590, carte funciară 43799

1992

28.589

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1369

__

1.6.4

CI (parțial) - Birouri DSV, magazii Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

Sconstr. la sol (parter)=66,27 mp, S+P+l, pereți din zidărie, planșeu beton armat, nr. cadastral 15904/C1 ;0;l, carte funciară 4398; Suprafață constr. hol acces - parter în indiviziune cu FCM Bacău=20,40mp

1980

114.175

1

Domeniul

Public al municipiului Bacău

HCL 344/2008

I

(10,20mp în cotă de Î4);

Suprafață constr. etaj I=162,57mp, nr. cadastral 15904/C1 ;1 ;1, carte funciară 4398;

Suprafață constr. subsol=38,37mp, nr. cadastral 15904/C1 ;-l ;1, carte funciară 4398;

Suprafață constr. hol acces - subsol în indiviziune cu FCM Bacău = 12,29mp, nr. cadastral 6590/C1; -1;1, carte funciară 43799

--

----------------------1

1

1370

1,5.2

C4 (parțial) - Hală Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

Sconstr. desfășurată=489,98 mp, hală de lactate și flori, pereți din zidărie, planșeu din lemn cu tiranți, învelitoare din tablă, nr. cadastral 15904/C4;l, carte funciară 43798

1980

521.151

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1371

1.6.6.

C5 - Magazie Piața Sud

Sconstr. desfășurată = 22,77 mp, pereți din zidărie, planșeu beton armat

1983

31.686

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 344/2008 j

1372

1.6.4.

C6 - Birouri Piața Sud

Sconstr. desfășurată - 102,68 mp, construit din zidărie, acoperiș din lemn

1958

86.684

Domeniul Public al municipiului Bacău !

HCL 344/2008   ,

1373

1.5.2.

C7 - Copertină Piața Sud

Sconstr. desfășurată = 2334,47 mp, situată între cele două hale ale Pieței Sud, din confecții metalice

1999

879.419

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1374

1.5.9

Platformă     pietonală

Piața Sud

S=2334,47 mp, construită din beton, situată sub copertină

1999

186.758

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1375

1.3.7.3.

Platforme și parcări Piața Sud

S=3465 mp, construite din beton, situate în Piața Sud la intrarea din str. Mărășești

1999

277.200

.J

Domeniul Public al municipiului Bacău i

Q___________Q

HCL 344/2008

1376

1.5.9

Trotuar pietonal Piața Sud

S= 1228,5 mp, din beton

1999

98.280

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1377

1.6.1.1

W.C. subteran Piața Sud

S totală teren=80 mp CC.

S totală construită=49 mp, situat la subsolul parcării aflată la intrarea din str. Mărășești nr. 98, din beton cu planșeu din beton armat,

Cartea funciară 68975, Nr. cadastral 68975

1975

35.359

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1378

1.6.3.2

Gard din plăci beton

Piața Sud

L=126 m.l., situat în partea dinspre str.Carpați, din plăci beton

1999

6.413

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

ȘCOLI, GRĂDINIȚE, CREȘE

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

- Iei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

COLEGIUL „HENRICOANDĂ”

1379

0

Teren curți-construcții

Str.Condorilor nr.8, Steren=31169 mp, Sconstr .=8 5 OOmp,

1973

13.185.263

Domeniul Public al municipiului Bacău

O_______________.__Q

Scurți=22669mp

Nr.cadastral 6517

Carte funciară nr.25331/N

-o--

1380

1.5.3.

CI - Magazie

S=218,81 mp,   cărămidă, acoperiș

etemită

1985

35.030

Domeniul Public al municipiului Bacău

1381

1.6.2.

C2 - Atelier auto -clădire atelier școală Corp C

S=679,31mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+l

1985

349.101

Domeniul Public al municipiului Bacău

1382

1.6.2.

C3 - Clădire atelier școală

S=1363,06 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P

1973

210.284

Domeniul Public al municipiului Bacău

1383

1.6.5.

C4- Centrală termică

S=287,48 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

56.544

Domeniul Public al municipiului Bacău

1384

1.6.2.

C5 - Garaj

S=112,07 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1994

38.408

Domeniul Public al municipiului Bacău

1385

1.5.3.

C6 - Magazie

S=59,75 mp, lemn

1973

1.031

Domeniul Public al municipiului Bacău

1386

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=52,13    mp,    beton+cărămidă,

acoperiș tablă

1973

11.632

Domeniul Public al municipiului Bacău i

1387

1.6.2.

C8 - Atelier tâmplărie

S=32,58 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1985

6.368

Domeniul Public al municipiului Bacău

1388

1.6.2.

C9 - Spălătorie

8=57,18 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

18.432

Domeniul Public al municipiului Bacău .

1389

1.5.11.

Cil-Pubelă

S=40,13 mp, pereți beton

1973

662

--4----------------1---------------

Domeniul

Public al municipiului Bacău Domeniul Public al municipiului Bacău |

1390

1.6.2.

C12 - Școală (corp B)

S=901,97 mp, cadre beton+BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+2

1985

3.292.861

___

o_______________,__o

1391

1.6.2.

C14 - Clădire Cantină

------

S=822,09 mp, cadre beton + BCA. acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+l

1973

1.858.749

Domeniul Public al municipiului Bacău

1392

1.6.6.

CI5 - Tribună și bază sportivă

S=343,08 mp, schelet metalic+beton

1985

60.528

Domeniul Public al municipiului Bacău '

Domeniul Public al municipiului Bacău ■

1393

1.6.3.2.

împrejmuiri-gard

Plasă sârmă

1973

39.635

1394

1.6.1.

C16 - Cămin(l)

S=600,9 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+3

1973

2.501.689

Domeniul Public al municipiului Bacău

1395

1.6.1.

C17-Cămin (2)

S=603,66 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+3

1973

2.513.023

Domeniul Public al municipiului Bacău

1396

1.6.7.

C18 - Cabină poartă

S=29,04 mp, cadre beton și BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

9.295

Domeniul public al municipiului Bacău ,

1397

1.6.2.

C19 - Școală (corp A)

S=1344,41 mp, cadre beton + BCA. acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+2

1973

4.408.152

Domeniul public al municipiului Bacău :

1398

1.6.2.

C20 - Sală de sport (gimnastică)

S=588,28mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

706.331

Domeniul public al municipiului Bacău j

1399

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

Gard=96,5ml, h=4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

212.058

Domeniul

Public al municipiului Bacău 1 HCL 114/2008

1400

1.8.6.

Alimentare cu apă

L=280m

1985

81.048

Domeniul Public al municipiului Bacău 1

1401

1.9.3.

Branșament gaze

L=153m

1973

23.423

Domeniul Public al municipiului Bacău

1402

1.8.7.

Canalizare

L=290m

1973

84.174

Domeniul Public al

municipiului Bacău 1

1403

1.3.7.2.

Drumuri

L=3450m

1973

262.754

Domeniul Public al municipiului Bacău j

1404

1.3.20.

Rețele telefonice-cablu telefonic

1973

55.733

Domeniul Public al municipiului Bacău '

1405

I.7.I.2.

Rețele electrice - cablu electric

1973

668.849

Domeniul Public al municipiului Bacău

1406

1.9.2.1.

Tunele și canal termic - conducte + canale pref.

1973

845.406

Domeniul Public al municipiului Bacău

1407

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

34.870

1

Domeniul Public al municipiului Bacău !

HCL 513/2007

COLEGIUL „MIHAIEMINESCU”

1408

0

Teren curți-construcții

Str. Mihai Eminescu nr.35, Steren= 6635,45 mp, Sconstr=2276,83 mp, Scurți=4358,62 mp

Nr.cadastral 7165

Carte funciară nr.26782/N

1938

3.621.999

1

Domeniul Public al ' municipiului Bacău j

!

1409

1.6.5.

C2 - Punct trafo

S=18,76 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu carton asfaltic

1970

21.216

Domeniul Public al municipiului Bacău

1410

1.6.2.

C5 - Cantină

S=286,81 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1968

408.429

Domeniul Public al municipiului Bacău

1411

1.6.2.

C6 - ClădireLiceu

S=1141,23 mp, P+2, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică și țiglă ceramică

1970

4.077.810

Domeniul Public al municipiului Bacău

1412

1.6.1.

C7 - Clădire internat (cămin)

S=612,30 mp, P+2, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1970

2.069.268

Domeniul Public al

municipiului Bacău

1413

1.1.5.1.

Teren sport

S=406mp, suprafață sintetică

Gard-L=85ml; h=4m

Panouri baschet=6 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

93.177

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1414

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

20.110

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 513/2007

COLEGIUL „GRIGORE ANTIPA”

1415

0

Teren curți-construcții

Str. Henri Coandă nr.7,

Steren=l2122,08 mp,

Sconstr=3328,33 mp, Scurți=8793,75mp, nr. cadastral 6998, carte funciară nr. 73233

5.127.942

Domeniul Public al municipiului Bacău

1416

1.6.1.

CI - Cămin

S=568,14 mp, P+3, cărămidă+BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

2.768.735

Domeniul Public al municipiului Bacău

1417

1.6.2.

C2 - Cantină

S=806,99 mp, cărămidă + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

915.454

Domeniul Public al municipiului Bacău

1418

1.1.12.

C4 - Coș fum

S=5,71 mp, structură din beton și cărămidă

1979

16.414

Domeniul public al municipiului Bacău

1419

1.6.3.2.

C6 - Stație gaze

S=5,31 mp, împrejmuire plasă sârmă, acoperiș tablă

1980

573

Domeniul Public al municipiului Bacău

1420

1.5.3.

C7 - Magazie

S=3,2 mp, cărămidă, tablă

1980

0

Domeniul Public al municipiului Bacău

1421

1.6.2.

C8 - Sală sport

S=497,81mp, cadre beton , BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

650.136

Domeniul Public al municipiului Bacău

1422

1.6.2.

C9 - Sală curs

S=761,63 mp, P+3, cadre beton, BCA, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1979/

2008

4.270.480

Domeniul Public al municipiului Bacău

1----------------------------

1423

1.6.8.

CIO- Cabină poartă

S=l,88 mp, placaj de lemn, acoperiș etemită

1980

4.840

Domeniul Public al mumcipiului Bacău

1424

1.6.2.

Cil - Atelier

S=606,45 mp, P+l, cadre beton, BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

885.519

Domeniul Public al municipiului Bacău

1425

1.5.3.

C12 - Magazie

S=12,065 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1981

8.269

Domeniul Public al municipiului Bacău :

1426

1.6.3.2.

Gard

S=457mp, beton + plasă de sârmă

1982

7.800

Domeniul Public al municipiului Bacău i

1427

1.1.5.1.

Teren sport

S=51 Omp, suprafață sintetică

Gard=94ml, h=4m

Panouri baschet=6buc.

Porți handbal/minifotbal:=2buc.

2008

117.045

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL TEHNIC „DUMITRU MANGERON”

1428

0

Teren curți-construcții

Str.Aeroportului nr.5, Steren=13331,41 mp, Sconstr. = 3528,46 mp Scurți = 9802,95 mp Nr.cadastral 7040

Carte funciară nr.25449/N

5.639.518

Domeniul     ,

Public al municipiului Bacău

1429

1.6.2.

CI - Clădire Sală curs Corp A

S=750 mp, S+P+3, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1980/

2008

4.219.987

Domeniul Public al municipiului Bacău

Domeniul Public al municipiului Bacău

1430

1.6.2.

C2 - Clădire Sală curs

Corp B

S=551 mp, P+3, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

2.711.957

1431

1.6.1.

C3 - Clădire Internat

S=526,20 mp, P+3, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

2.432.289

Domeniul Public al municipiului Bacău

1432

1.6.2.

C4 - Clădire Cantină

S=450,20 mp, P+l, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

1.202.090

Domeniul

Public al

municipiului Bacău

1433

1.6.2.

C5 - Atelier

S=511,50 mp, P+l, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1980

1.156.630

Domeniul Public al municipiului Bacău

1434

1.5.3.

C6 - Magazie

S=108,56   mp, pereți cărămidă,

acoperiș tip șarpantă cu tablă

1980

35.593

Domeniul Public al municipiului Bacău 1

1435

1.6.5.

C7-P.T.

S=61 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

13.259

Domeniul Public al municipiului Bacău

1436

1.6.2.

C8 - Sală sport

S=570 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1980

1.019.814

Domeniul public al municipiului Bacău

1437

1.5.3.

Beci

S=69,57mp, pereți beton

1980

11.526

Domeniul public al municipiului Bacău

1438

1.6.3.

Gard plasă sârmă

Plasă sârmă

1984

26

Domeniul public al municipiului Bacău

1439

1.1.5.1.

Teren sport

S=800mp, suprafață sintetică

Gard-L=106ml; h=4m

Panouri baschet=4 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

183.600

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL TEHNIC „LETEA” (LICEU INTERNAT)

1

1440

0

Teren curți-construcții

Str. Letea nr.24,

Steren=12212,16 mp, Sconstr.=2395,97 mp Scurți=9816,19 mp Nr.cadastral 6535/1,6535/2 Carte funciară nr.25409/N

5.166.048

Domeniul public al i municipiului Bacău

1441

1.6.1.

CI - Clădire cămin

S=721,17 mp, plăci de beton, acoperiș tip șarpantă de lemn cu țiglă metalică, P+3

1970

3.045.364

Domeniul Public al municipiului Bacău

1442

1.6.6.

C2-Chioșc (gospodărie

S=5,48 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1972

495

Domeniul

anexă paznici)

Public al municipiului Bacău ;

1443

1.6.2.

C3 - Clădire școală corp A

S=627,01 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+l

1962

1.209.089

Domeniul Public al municipiului Bacău

1444

1.6.2.

C4 - Clădire Cantină

S=837,73 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1972

1.036.532

Domeniul Public al municipiului Bacău i

1445

1.1.2.

C5 - Magazie

S=99,24 mp, metal, acoperiș tablă

1982

5.978

Domeniul Public al municipiului Bacău

1446

1.5.3.

C6 - Beci

S=10,74 mp, acoperiș beton

1985

544

Domeniul Public al municipiului Bacău

1447

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=2,21 mp, acoperiș din beton

1985

103

Domeniul Public al municipiului Bacău

1448

1.1.2.

C8 - Magazie

S=19,85    mp,    cărămidă+metal,

acoperiș tablă

1982

2.583

Domeniul Public al municipiului Bacău

1449

1.1.2.

C9 - Magazie

S=37,31 mp, metal, acoperiș tablă

1982

3.331

Domeniul Public al municipiului Bacău

1450

1.1.2.

Cil - Magazie

S=64mp, metal

1985

4.495

Domeniul Public al : municipiului Bacău |

1451

1.6.2.

C12 - Garaj

S=28mp, cărămidă, tablă

1972

4.184

Domeniul Public al i municipiului Bacău |

1452

1.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă, L=98ml

3.011

Domeniul Public al ] municipiului Bacău i

1453

1.6.3.2.

Gard

Țeavă, L=84ml

2.581

Domeniul Public al municipiului Bacău

1454

1.6.3.2.

Gard

Placă beton, L=230ml

7.024

Domeniul Public al municipiului Bacău

Domeniul

Public al municipiului Bacău

HCL 114/2008 i

1455

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

Gard=128ml, h=4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

212.058

1456

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

39.644

Domeniul Public al municipiului Bacău '

HCL 513/2007

COLEGIUL TEHNIC „LETEA” (LABORATOARE)

1457

0

Teren curți-construcții

Str. Letea nr.24, Steren=2866,58 mp Sconstr.=l 050,08 mp Scurți=1816,5 mp,

Nr cadastral 6536

Carte funciară nr.25409/N

1.212.635

Domeniul Public al municipiului Bacău

1458

1.1.2.

C1 - Magazie

S=43,54 mp, metal, acoperiș tablă

1983

2.623

Domeniul Public al municipiului Bacău

1459

1.1.2.

C2 - Magazie

S=29,31 mp, metal, acoperiș tablă

1983

1.766

Domeniul Public al municipiului Bacău

1460

1.6.2

C3 - Clădire școală corp B (Laborator chimie)

S=736,26mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă, P+l

1939

1.159.265

Domeniul Public al municipiului Bacău

1461

1.6.2.

C5    -    Laborator

tehnologic

S=175,26 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită

1972

49.666

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „NICOLAE VASILESCU-KARPEN” + GRĂDINIȚA NR.8

1462

0

Teren curți-construcții

Str. Mioriței 76 bis, Steren=22335,71 mp Sconstr.=5913.95 mp, Scurți=l 6421,76 mp Nr cadastral 6515 Carte funciară 25330/N

12.192.077

Domeniul Public al municipiului Bacău

1463

1.5.3.

CI - Magazie

S=63,27 mp, cărămidă, acoperiș

Onduline

1980

21.643

Domeniul Public al municipiului Bacău

1464

1.6.2.

C2 - Sală sport

S=616,93 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

1.103.779

Domeniul Public al

municipiului Bacău

1465

1.6.2.

C3 - Liceu - corp A

S=1962,34 mp, BCA, înveliș tablă,

P+2

1976

6.080.260

Domeniul public al municipiului Bacău

1466

1.5.3.

C4 - Magazie (Poligon instruire practică)

S=185,40 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1996

331.876

Domeniul public al municipiului Bacău |

1467

1.1.10.

C6 - Rampă

S=32,05 mp, structură metalică cu bază cimentată

1973

1.410

Domeniul Public al municipiului Bacău

Domeniul Public al municipiului Bacău

1468

1.6.32.

C7 - Stație gaz

S=39,07 mp, împrejmuire plasă sârmă, acoperiș - terasă hidroizolație

1977

4.696

1469

1.6.2.

C8 - Cantină

S=709,14 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, S+P+l

1980,2014

2.550.594

Domeniul Public al municipiului Bacău

1470

1.6.7.

C9 - Cabină poartă

S=22,09 mp, cărămidă, acoperișul cu carton ondulat

1980

35.351

Domeniul Public al municipiului Bacău j

1471

1.5.3.

CIO - Magazie

S=79,59 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1982

13.315

Domeniul Public al municipiului Bacău

1472

1.5.3.

Cil - Magazie

S=21,22 mp, cărămidă, acoperiș

Onduline

1982

7.020

Domeniul Public al municipiului Bacău

1473

1.5.3.

C12 - Magazie

S=78,18 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1980

14.126

Domeniul Public al municipiului Bacău

1474

1.5.3.

C13 - Magazie

S=12,54 mp, lemn, acoperiș Onduline

1981

2.512

Domeniul Public al municipiului Bacău

1475

1.6.1.

C14 - Cămin intemat-corp C

S=1073,22 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolație, P+3

1970

5.525.894

Domeniul Public al municipiului Bacău |

1476

1.6.2.

C15     -    Școală

profesională - corp B

S=727,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1969

1.681.609

Domeniul Public al municipiului Bacău

o___________

1477

1.6.4

C16    -    Clădire

administrativă

S=169,62 mp, cărămidă, acoperiș Onduline

1946

189.474

Domeniul Public al municipiului Bacău

1478

1.6.5.

C17-P.T.

S=24,72 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

10.551

Domeniul Public al municipiului Bacău '

1479

1.5.3.

CI 8 - Magazie

S=9,23 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1981

3.940

Domeniul Public al municipiului Bacău

1480

1.6.2.

Hală

Suprafață construită=383,25 mp, cu structură de rezistență din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de BCA, tâmplărie din PVC cu geam termoizolant, acoperiș din lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă

2017

273.600

Domeniul Public al municipiului Bacău

1481

1.6.3.2.

Gard beton

L=274ml, plăci beton

1977

29.408

Domeniul Public al j municipiului Bacău

1482

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

Gard=128ml, h=4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

212.058

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1483

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă

L=198ml, oțel

1970

19.104

Domeniul Public al municipiului Bacău 1

1484

1.9.3.

Branșament

L=52ml

1970

953

Domeniul Public al municipiului Bacău !

1485

1.9.3.

Conductă    transport

gaze naturale

L=286ml

1970

5.239

Domeniul Public al municipiului Bacău >

Domeniul Public al municipiului Bacău

1486

1.8.7.

Conductă canal

L=149ml, beton

1970

14.376

1487

1.8.7.

Conductă canalizare

L=229ml, beton

1970

22.095

Domeniul Public al municipiului Bacău

Domeniul

1488

1.3.7.3.

Alee acces

L=708mp, beton

1970

35.400

Public al municipiului Bacău

1489

1.3.7.2.

Drumuri de acces

L=1030mp, asfalt

1970

32.703

Domeniul Public al municipiului Bacău

1490

1.7.1.2.

Rețele de alimentare electrică    -    cablu

electric 6kw

1970

1.279

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINAND I”

1491

1

0

Teren curți construcții

Str. George Bacovia nr.45, Steren = 22937,62 mp, Sconstr=5889,70 mp Scurți=17047,92 mp

Nr. cadastral 6908

Carte funciară nr. 76176

12.520.633

Domeniul Public al municipiului Bacău

1492

1.5.3.

CI - Magazie

S=89,91 mp, cărămidă, acoperiș tablă (garaj+beci)

1992

35.093

Domeniul Public al municipiului Bacău

1493

1.6.2.

C3 - Liceu (corp C)

S=365,28 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1993

785.373

Domeniul Public al municipiului Bacău

1494

1.5.3.

C4 - Pivniță

S=7,12 mp, cărămidă, acoperiș din planșeu beton

1992

1.201

Domeniul Public al | municipiului Bacău j

1495

1.6.2.

C5 - Cantină

S=418,22 mp, cărămidă, acoperiș din tablă, P

1971

598.140

Domeniul Public al municipiului Bacău ,

1496

1.6.1.

C6 - Internat cămin

S=682,10 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2, 208 locuri

1970

2.249.064

Domeniul public al municipiului Bacău

1497

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=21,55 mp, cărămidă, planșeu

beton+carton

1972

1.921

Domeniul public al municipiului Bacău

1498

1.6.2.

C8 - Luminator

S=32,53 mp, tablă

1990

2.178

_

Domeniul

Public al

O_________________.-£1

---

municipiului Bacău

1499

1.6.2.

CI0 - Liceu (corp A)

S=2339,43 mp, cărămidă, acoperiș din țiglă metalică, P+2

1992

9.141.271

Domeniul Public al municipiului Bacău

1500

1.5.3..

Cil - Pivniță

S=4,08 mp, cărămidă, plafon beton

1972

364

Domeniul Public al municipiului Bacău

1501

1.6.2.

CI2 - Liceu (corp B)

S=233,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1992

701.533

Domeniul Public al municipiului Bacău

1502

1.6.2.

CI4 - Sală sport -gimnastică

S=589,71 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1982

857.110

Domeniul Public al municipiului Bacău

1503

1.6.2.

CI5 - Bibliotecă

S=113,98 mp, cărămidă, acoperiș tablă lindab (foste vestiare), P

1968

192.747

Domeniul Public al municipiului Bacău

1504

1.6.2.

C16 - Sală sport

S=298,83 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P

1992

505.259

Domemul Public al municipiului Bacău

1505

1.5.3.

C17 - Magazie

S=31,85 mp, cărămidă, închisă cu pereți și acoperiș de tablă ( anexă sală sport)

1993

15.564

Domeniul Public al municipiului Bacău

1506

1.6.6.

CI 8 - Cabină poartă

S=7,42 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1992

6.333

Domeniul Public al municipiului Bacău

1507

1.6.3.2.

împrejmuire

L=274ml, gard din panouri de plasă de sârmă cu ramă de oțel, montate în stâlpi de zidărie - gardul din str. Cuza Vodă și Păcii

1992

10.913

Domeniul Public al municipiului Bacău

1508

I.6.3.2.

A împrejmuire

L=202ml, împrejmuiește terenul de sport din curtea școlii, sprijinit pe stâlpi din țeavă

1992

4.022

Domemul Public al municipiului Bacău

1509

1.6.3.2.

A          e

împrejmuire

L=100ml, împrejmuiește partea de N-V a curții, gard din stâlpi prefabricați cu fundație și soclu din beton

1992

2.731

Domeniul Public al municipiului Bacău

1510

1.6.3.2.

Minipich (amenajare teren sport)

S=600mp, covor artificial minipich, tribună, lămpi iluminat

2006

186.733

Domeniul Public al municipiului Bacău

1511

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

Gard=128ml, h=4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

212.058

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU”

1512

0

Teren curți construcții

Str. Războieni nr.24,

Steren=3333,55mp,

Sconstr=1362,9mp, Scurți=1970,65mp

Nr. cadastral 7082

Carte funciară nr.25466/N

1976

1.819.638

Domeniul Public al municipiului Bacău

1513

1.6.2.

CI - Clădire Liceu (corp A,B,C,D)

Suprafață construită la sol=1362,91mp cărămidă, (corp A,B - terasă șarpantă, corp C,D - terasă hidroizolație ), corp A,B,D - P+2; corp C- P+l

1976,1981

5.388.847

Domeniul Public al municipiului Bacău

1514

1.1.5.1.

Teren sport

S=335,65mp, suprafață sintetică

Gard-L=51ml; h=4m

Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

117.405

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1515

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

8.571

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE VRÂNCEANU”

1516

0

Teren curți-construcții

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.30, Steren=8758,77 mp, Sconstr=2320 mp Scurți=6438,68 mp

Nr.cadastral 7172

Carte funciară nr.26872/N

1964

4.429.042

Domeniul Public al municipiului Bacău

1517

1.6.2.

C1 - Sală Sport

S=588,51 mp, construcție celulară, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă

1976

1.021.734

Domeniul Public al

o__o

și învelitoare cu tablă

municipiului Bacău '

1518

1.5.3.

C2 - Magazie

S=34,61 mp, tablă, acoperiș tablă

1982

10.425

Domeniul Public al municipiului Bacău

1519

1.5.3.

C3 - Magazie

S=58,71 mp, tablă, acoperiș tablă

1971

17.985

Domeniul Public al municipiului Bacău

1520

1.5.3.

C4 - Spațiu comercial

S=17,20 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1971

8.405

Domeniul Public al municipiului Bacău

1521

1.5.3.

C5 - Magazie

S=30,28 mp, pereți scândură

1971

303

Domeniul Public al municipiului Bacău j

1522

1

1.6.2.

C6 - Atelier sudură + atelier școală

S=226,53 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș hidroizolație, P+2

1973

910.450

Domeniul Public al municipiului Bacău

1523

1.6.2.

C7 - Școală postliceală

S-232,05 mp, cărămidă, terasă hidroizolantă

1973

383.691

Domeniul public al municipiului Bacău

1524

1.6.2.

C8 - Clădire Liceu

S=1132,20 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș tablă, P+2

1964

4.359.686

Domeniul public al municipiului Bacău

1525

1.5.3.

C9    -    Depozit

combustibil

S=12mp, metal, subteran

1982

2.846

Domeniul Public al municipiului Bacău

1526

1

1.6.6.

CIO - Cabină paznic

S=4mp, tablă, acoperiș din tablă

1997

181

Domeniul Public al municipiului Bacău '

1527

1.6.3.2.

Gard

L=80ml, beton

1964

2.488

Domeniul Public al municipiului Bacău

1528

1.6.3.2.

împrejmuire

L=40ml, plasă

1964

1.252

Domeniul Public al municipiului Bacău

1529

1.6.3.2.

împrejmuire

L=80ml, plasă

1964

2.503

_

Domeniul Public al

r--------------

municipiului Bacău ;

1530

1.6.3.2.

Gard

L=128ml, țeavă pătrată

1964

4.005

Domeniul public al municipiului Bacău

1531

0

Teren sport

Fundație beton, S=2488mp

1964

486.552

Domeniul public al municipiului Bacău

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

1532

1.1.5.1.

Teren sport

S=1120mp, suprafață sintetică

Gard-L=134ml; h=4m

2008

257.040

1533

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

35.597

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

1534

0

Teren curți-construcții

Str.V.Alecsandri nr.37,

Steren=9146,36 mp,

Sconstr=3342,72 mp,

Scurți=5803,64 mp, nr. cadastral 6837, carte funciară nr. 34125

1978

4.625.034

- ---

Domeniul Public al municipiului Bacău

1535

1.6.2.

CI - Clădire Liceu

S=1796,59 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică, P+2

1935

7.022.570

_

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1

| 1536

1.6.2.

C3 - Clădire internat

S=715,24 mp, cărămidă+plăci beton, acoperiș tablă, P+3

1969

3.684.502

Domeniul Public al municipiului Bacău

1537

1.5.3.

C4 - Magazie spate

S=54,24 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1989

4.418

Domeniul Public al municipiului Bacău

1538

1

1.5.3.

C7 - Magazie

S=4,10 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1970

321

Domeniul Public al municipiului Bacău

1539

1.6.2.

C8 - Atelier

S=97,57 mp, zidărie bolțari, acoperiș țiglă

1970

116.216

Domeniul

Public al

i----------------------------------------------------------------------

municipiului Bacău

1540

1.6.6.

C9 - Cabină poartă

S=2,71 mp, cărămidă, acoperiș placă beton

1990

1.908

Domeniul Public al municipiului Bacău .

1541

I.6.3.2.

Gard

S=48mp, beton

1980

2.185

Domeniul Public al municipiului Bacău

1542

I.6.3.2.

Gard

S=300mp, plasă cu postament din beton

1982

22.189

Domeniul public al municipiului Bacău

1543

1.1.5.1.

Teren sport

S=860mp, suprafață sintetică

Gard-L=l 1 lml; h=4m

2008

197.370

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1544

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

22.307

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

1545

0

Teren curți-construcții

Str. 9 Mai nr. 13,

Steren=5168 mp,

Sconstr=1723 mp,

Scurți=3445 mp

Nr. cadastral 67233

Carte funciară nr.67233

1961

2.613.299

Domeniul Public al municipiului Bacău

1546

1.5.3.

CI - Magazie (ruină)

S=25 mp, tablă, lemn, acoperiș etemită

1985

2.357

J

Domeniul Public al municipiului Bacău

1547

1.6.2.

C2 - Sală sport, ateliere

S=816 mp, cărămidă, acoperiș hidroizolație carton

1961

900.878

Domeniul Public al municipiului Bacău

1548

1.6.5.

C3 - Centrală termică (dezafectată)

S=103 mp, cărămidă, acoperiș hidroizolație carton

1972

7.621

Domeniul Public al , municipiului Bacău |

1549

1.6.3.2.

C4 - Stație gaz

(dezafectată)

S=3 mp, tablă, acoperiș planșeu beton

1972

231

Domeniul Public al municipiului Bacău

1550

1.6.2.

C5 - Clădire Liceu

S=776 mp, plăci prefabricate,

1964/

3.149.512

Domeniul

cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică, P+2, Sdesf.=2.328mp

2008

Public al municipiului Bacău

1551

1.6.2.

Clădire Cămin

Str. Cuza Vodă nr.6, P+2, S=621,96 mp, Sdesf.=1865,88mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1964

2.215.388

Domeniul Public al municipiului Bacău

1552

1.1.5.1.

Teren sport

S=748mp, suprafață sintetică

Gard - L=99,75ml, h=4 m

2008

171.666

Domeniul Public al

municipiului Bacău 1

HCL 114/2008

1553

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

21.314

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” -

SEDIU

i

1

1554

0

Teren curți-construcții

Lotul 2

Str. 9 Mai, Steren=6138 mp,

Sconstr=2008,63 mp, Scurți=4129,37 mp

Nr.cadastral 41370

Carte funciară nr.14710

1969

3.103.799

Domeniul

Public al municipiului Bacău j

1555

1.6.2.

CI - Școală

S=1184,63 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2, Sdesf.=3553,89 mp

1969

4.433.763

Domeniul public al municipiului Bacău

1556

1.6.2.

C2 - Chioșc

S=50,23 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

39.965

Domeniul public al municipiului Bacău

1557

1.5.3.

C3 - Magazie

S=15,50 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

436

Domeniul Public al municipiului Bacău

1558

1.6.2.

C4 - Cămin

S=715,34 mp, plăci beton, acoperiș etemită, P+3, Sdesf.=2861,36 mp

1970

2.405.793

Domeniul Public al municipiului Bacău

1559

1.5.3.

C7 - Magazie

S=39,22 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1975

7.672

Domeniul Public al municipiului Bacău ;

.Q_____________________ . •

1560

1.6.3.1.

C13 - Regulator gaze

S=3,70 mp, împrejmuire plasă sârmă

1975

234

Domeniul Public al municipiului Bacău

1561

1.1.12.

Coș fum

S=6,87 mp, cărămidă

1975

16.562

Domeniul Public al municipiului Bacău ■

1562

1.6.3.2.

Gard

L=140ml;

h=l,86m din care: soclu beton 0,50m; țeavă + grilaj l,36m

2012

13.382

Domeniul Public al municipiului Bacău

1563

1.6.2.

Modul PVC pază

S=4mp, PVC

2009

5.385

Domeniul Public al municipiului Bacău

1564

1.1.2.

Copertină corp A față

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

3,994

Domeniul Public al municipiului Bacău

1565

1.1.2.

Copertină corp A spate

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

5.490

Domeniul Public al municipiului Bacău

1566

1.1.2.

Copertină corp B față

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

6.767

Domeniul Public al municipiului Bacău

Domeniul Public al municipiului Bacău

1567

1.1.2.

Copertină traversare corp A - corp B

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

13.734

1568

0

Teren curți-construcții

Lotul 1

Str. 9 Mai, Steren=5681 mp,

Sconstr=620,63 mp, Scurți=5060,37 mp

Nr.cadastral 15007

Carte funciară nr.41729

1969

2.872.708

Domeniul Public al municipiului Bacău Act de alipire nr.

1503/2008

1569

1.6.2.

C5 - Cantină

S=383,05 mp, cărămidă, terasă bitum

1970

557.348

Domeniul Public al municipiului Bacău

1570

1.6.2.

C6 - Garaj

S=24,04 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1975

7.601

Domeniul Public al municipiului Bacău i

1571

1.5.3.

C8 - Magazie

S=21,38 mp, pereți tablă, acoperiș etemită

1975

2.325

Domeniul Public al municipiului Bacău

1572

1.6.2.

C9 - Magazie

S=91,04 mp, (formată din 3 corpuri de clădire:

 • 1 - pereți etemită, acoperiș etemită,

 • 2 - pereți cărămidă, acoperiș etemită,

 • 3 - pereți tablă, acoperiș tablă)

1975

7.275

Domeniul Public al municipiului Bacău

1573

1.6.2.

CIO- Magazie

S=44,47 mp, pereți etemită, acoperiș etemită

1975

4.013

Domeniul Public al municipiului Bacău

1574

1.6.2.

Cil - Tribună

S=51,00 mp

1975

6.482

Domeniul Public al municipiului Bacău

1575

1.1.2.

C12 - Șopron

S=5,65 mp, stâlpi de metal, acoperiș etemită

1975

328

Domeniul Public al municipiului Bacău

1576

1.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă

-

2.264

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” -INTERNAT

1577

0

Teren curți-construcții

Str.Oituz nr.15,

Steren=3334,59 mp

Sconstr=1358,54mp,

Scurți=1976,05mp

Nr.cadastral 6519

Carte funciară nr.25307/N

1972

r

1.686.200

Domeniul Public al municipiului Bacău

1578

1.6.2.

CI - Cantină

S=579,24 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită

1972

710.972

Domeniul Public al municipiului Bacău

1579

1.6.2.

C2 - Cămin

S=697,07mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită, P+l

1972

3.139.238

Domeniul Public al municipiului Bacău

1580

1.6.2.

C3 - Garaj

S=20,02mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu carton

1972

3.807

--- ------------------- —— '

Domeniul Public al

Q___________ O

municipiului Bacău

1581

1.5.11.

C4 - Pubelă

S=5,15 mp, pereți beton

1972

622

Domeniul Public al municipiului Bacău

1582

1.6.2.

C5 - Anexe

S=45,60 mp, cărămidă, plăci beton

1972

8.666

Domeniul Public al municipiului Bacău

1583

1.1.2.

C6 - Șopron

S=11,47 mp, acoperiș etemită, pe stâlpi cărămidă

1972

700

Domeniul public al municipiului Bacău

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19

1584

0

Teren curți-construcții

Str.Spiru Haret nr.6, Steren=25814 mp Sconstr=6683 mp Scurți=19131 mp Nr.cadastral 62387 Carte funciară 62387

1938

13.052.713

Domeniul public al municipiului Bacău

1585

1.6.2.

CI - Liceu (clădire veche - corp A)

Sconstruită la sol=1810 mp, Sdesfașurată=5430mp, P+2, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1919

4.681.681

Domeniul Public al municipiului Bacău

1586

1.6.2.

C2 - Beci

S=176 mp, cărămidă

1969

12.024

Domeniul Public al municipiului Bacău

1587

1.6.2.

C3 - Liceu (corp B)

Sconstruită la sol=770 mp,

Sdesfașurată=2310mp, P+2,

structură beton, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1969

2.880.700

Domeniul Public al municipiului Bacău

1588

1.6.2.

C4 - Liceu (corp C)

Sconstruită la sol=813 mp, Sdesfașurată=4065mp, P+4, structură beton, terasă hidroizolantă

1982

3.341.202

Domeniul Public al municipiului Bacău

1589

1.6.2.

C5 - Internat

Sconstruită la sol=641 mp, Sdesfășurată=3205mp, P+4, structură beton, terasă hidroizolantă

1969

2.302.481

Domeniul Public al municipiului Bacău

Q___________

1590

1.6.4.

C6 - Anexă

S=11 mp

---

26.885

Domeniul Public al municipiului Bacău

1591

1.6.4.

C7 - Cabină poartă

S=15 mp

-

29.190

Domeniul Public al municipiului Bacău

1592

1.6.2.

C8 - Cantină

S=842 mp, P, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1919

939.362

Domeniul Public al municipiului Bacău

1593

1.6.2.

CIO - Sală de sport

S=1605mp, P, cărămidă, capacitate = 150 locuri, vecini: N-Parcul Cancicov, E-Spitalul Județean, S-alei acces parc, V-ParculCancicov

2007/

2008

3.052.327

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 505/2007

1594

1.1.5.1.

Teren sport

S=510mp, suprafață sintetică

Gard-L=94ml; h=4m

Panouri baschet=6 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc

2008

117.045

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1595

1.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă

-

84

Domeniul Public al municipiului Bacău

1596

1.6.3.2.

Gard

Metal

-

131.878

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” - SEDIU

1597

0

Teren curți-construcții

Str.Vasile Alecsandri nr.18, Steren= 17939,76 mp Sconstr=6185,66 mp Scurți=l 1754,1 mp Nr.cadastral 7166

Carte funciară nr.26899/N

9.071.588

Domeniul Public al municipiului Bacău

1598

1.6.2.

CI - Sală curs (E)

S=608,87 mp, structură beton, acoperiș tablă, P+3

1974

2.294.588

Domeniul Public al municipiului Bacău

1.6.2.

C2 - Magazie

S=34,24 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

494

Domeniul Public al municipiului Bacău

Q___________

1599

1.6.2.

C3 - Magazie

S=17,77 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

315

Domeniu] Public al municipiului Bacău

1600

1.6.2.

C4 - Magazie

S=29.53 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

9.030

Domeniul Public al municipiului Bacău

1601

1.6.2.

C5 - Ateliere

S=689,10 mp, cadre beton+cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă, P+2

1972

1.219.379

Domeniul public al municipiului Bacău

1602

1.6.2.

C6 - Sală de sport

S=592,77 mp, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă, P+l

1974

776.699

Domeniul public al municipiului Bacău

1603

1.6.2.

C7 - Magazie

S=5,05 mp, beton, acoperiș placă beton

1962

77

Domeniul Public al municipiului Bacău

1604

1.1.2.

C8 - Șopron

S=89,l 1 mp, acoperiș etemită pe stâlpi de metal

1972

0

Domeniul Public al municipiului Bacău

1605

1.6.2.

C9 - Magazie

S=14,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

435

Domeniul Public al municipiului Bacău

1606

1.6.2.

CIO-Pivniță

S=96,02 mp, beton

1972

2.089

Domeniul Public al municipiului Bacău

1607

1.6.2.

CI 1 - Cantină

S=1200,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1974

1.545.159

Domeniul Public al municipiului Bacău

1608

1.6.2.

C12 - Garaj

S=59,43 mp, beton, acoperiș tablă

1972

3.575

Domeniul Public al municipiului Bacău

1609

1.1.12.

CI5 - Coș fum

S=6,43 mp, cărămidă

1972

20.767

Domeniul Public al municipiului Bacău

1610

1.6.2.

C16 - Magazie

S=17,56 mp, cărămidă, acoperiș placă beton

1972

1 026

Domeniul Public al municipiului Bacău

1611

1.6.2.

CI7 - Sală curs (C)

S=1070,77 mp, structură beton,

1974

3.802.869

Domeniul

o___________ o

acoperiș din țiglă metalică, P+2

Public al municipiului Bacău

1612

1.6.2.

CI8 - Sală curs (A)

S=1217,43mp,    structură    beton,

acoperiș tablă, P+3

1972

5.503.001

Domeniul Public al municipiului Bacău

1613

I.6.3.2.

Gard

L=559ml, stâlpi beton cu rame metalice și panouri prefabricate

17.140

Domeniul Public al municipiului Bacău

1614

1.1.5.1.

Teren sport

S=800mp, suprafață sintetică Gard-L= 12Gml; h=4m Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

183.600

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1615

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

28.679

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/207

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY „ - CĂMIN

1616

0

Teren curți construcții

Str.Vasile Alecsandri nr.25, CF=7166

Steren=1617,54 mp

Sconstr=887,80 mp,Scurți=729,74 mp Nr.cadastral 7239

Carte funciară nr.28504/N

1980

817.940

Domeniul Public al i municipiului Bacău

1617

1.6.1.

CI - Cămin

S=887,80 mp, beton, acoperiș tablă,

P+4

1980

6.111.170

Domeniul Public al municipiului Bacău

1618

1.6.3.2.

Gard

L=233ml, beton și lemn

1980

10.584

Domeniul Public al municipiului Bacău

1

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CORP F - FOSTA ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII „ING. DIMITRIE LEONIDA”

1619

0

Teren curți construcții

Str. Vasile Pârvan nr. 22,

Steren=5663,50 mp,

Sconstr= 1251,16 mp,

Scurți=4412 mp, carte funciară nr.

1969

2.081.801

Domeniul Public al municipiului Bacău

63408, nr.cadastral 6538

1620

1.6.2.

C2 - Clădire Școală

S=989,99 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică, D+P+l

1939/

2008

4.164.965

Domeniul Public al municipiului Bacău

1621

1.6.5.

C3 - Centrală termică

S=172,40 mp, cărămidă, acoperiș țiglă metalică

1969

66.549

Domeniul Public al municipiului Bacău

1622

1.6.3.2

Gard

S=336mp, plasă, beton

2001

19.499

Domeniul Public al municipiului Bacău

1623

1.6.2.

Clădire „Casa de Cultură”

Str. Alba Iulia nr.6, Bacău, Sconstr.=236mp, regim de înălțime P, cărămidă, tâmplărie din lemn, acoperiș tip șarpantă cu lemn

1926

48.292

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 295/2008

1624

0

Teren aferent

S=1050,07mp, str.Alba Iulia nr.6, Bacău

1926

219.589

Domeniul Public al ■ municipiului Bacău

HCL 295/2008

1625

1.1.5.1.

Teren sport

S=390mp, suprafață sintetică

Gard-L=82ml; h=4m

Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

89.505

Domeniul Public al mumcipiului Bacău HCL 114/2008

1626

1.6.2.

Sală de sport

S=415mp, acoperiș tip șarpantă

2010

1.148.572

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” - ATELIERE

1627

0

Teren curți construcții

B-dul Unirii nr.48

Steren = 11.158 mp - din acte (măsurată 11.1 OOmp)

Sconstr.=2.918mp, ScurțU8.240 mp

Carte funciară 68722

Număr cadastral 68722

1920

4.962.207

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Domeniul Public al municipiului Bacău

1628

1.6.2.

CI - Atelier auto

Cărămidă,acoperit cu tablă, S-310mp

1920

_

4.840

Domeniul Public al municipiu