Hotărârea nr. 229/2018

Hotărârea nr. 229 din 28.06.2018 privind modificarea HCL nr. 264/2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău

HOTĂRÂREA nr. 229 din 28.06.2018

privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1762/ 04.06.2018 a Directorului Coordonator al Clubului Sportiv Municipal Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 29280/ 04.06.2018 prin care se solicită modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul propriu;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 6045/ 19.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6046/ 19.06.2018, favorabil;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1038/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1039/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1040/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1041/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l042/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile art. 47 (1) , art. 48 (2), art. 61 (2), ale art. 115 (1), lit. ”b” si ale art. 117 lit „ a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”a” alin. (3), lit.” b” și art. 45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se modifică HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacau prin suplimentarea cu doua posturi a structurii actuale, astfel:

  • - Economist - 1 post cu norma întreaga;

  • - Consilier sportiv - 1 post cu norma întreagă.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 264/ 2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Bacau raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ si Clubul Sportiv Municipal Bacau.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Clubului Sportiv Municipal Bacau si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI