Hotărârea nr. 228/2018

Hotărârea nr. 228 din 28.06.2018 privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA nr. 228 din 28.06.2018

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare si transformarea unor funcții publice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5238 / 24.05.2018 al Arhitectului sef al Municipiul Bacau prin care se propune modificarea Statului de funcții pentru aparatul propriu, in sensul aprobării transformării unui post de consilier debutant de la Compartimentul Administrare si Inventariere a Patrimoniului, in consilier asistent.

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacau, inregistrata cu nr. 6858/22.06.2018;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr. 5841 /13.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1033/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1034/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1035/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1036/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l037/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art 28 alin (1) din Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum si a prevederilor art. 107 alin 2 litera b din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul Funcționarilor Publici,

-Prevederile art. 47 (1) , art. 48 (2), art. 61(2), art. 115 (1), lit. b si ale art. 117 lit. „ a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art. 45 (2) lit. a din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aproba modificarea Anexei 2 la „Statul de funcții” la HCL nr. 29 / 2014, respectiv transformarea unui post vacant de consilier debutant in

consilier asistent la Compartimentul Administrare si Inventariere a Patrimoniului din cadrul Structurii Arhitect Șef.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/2014, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Aparatul Propriu al Instituției Primarului Municipiului Bacau raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ si Direcția Arhitect Sef.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției Arhitect Sef si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI