Hotărârea nr. 227/2018

Hotărârea nr. 227 din 28.06.2018 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018

HOTĂRÂREA nr. 227 din 28.06.2018

privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art. 3 9(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 6051/ 19.06.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6052/ 19.06.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 6053/ 19.06.2018, favorabil;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1030/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1031/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l032/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018 ;

  • - Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 90/ 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată și completată;

  • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.l 15 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art. 45(2) lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

9

ART. 1. Se aprobă îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018, în sensul că a fost eronat trecută suma în lei pentru premierea unor sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora, suma corectă fiind de 162.380 lei.

ART . 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 211/2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului

5                                            7

Cabinet Primar și Clubului Sportiv Știința Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


ȘEBINJĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI