Hotărârea nr. 226/2018

Hotărârea nr. 226 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 – 08.07.2018

HOTĂRÂREA nr. 226 din 28.06.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 -08.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa înaintată de Asociația Surf The Earth Project și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 29712/ 07.06.2018 prin care solicită sprijinul în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 -08.07.2018;

 • - Referatul nr. 6077/ 20.06.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018 și alocarea de la bugetul local a sumei de 13.177 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6238/ 22.06.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 6239/ 22.06.2018, favorabil;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1027/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1028/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1029/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile HCL nr.62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06-08.07.2018.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 13.177 lei și asigurarea salubrizării zonei respective în timpul și după desfășurarea evenimentului, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART.3. Alocarea celor 13.177 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive și Asociației Surf The Earth Project.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. £2 6 DIN 28.06.2018

CONTRACT DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIULUI BACĂU ȘI ASOCIAȚIA SURF THE EARTH PROJECT ÎN VEDEREA REALIZĂRII EVENIMENTULUI „BACĂU STREETBALL CHALLENGE”, ÎN PERIOADA 06 - 08.07.2018


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU OVICI


NICOLAE - OVIDIU PCONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis Ia Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Surf The Earth Project denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Muncii nr. 19A, având contul nr. ROI 1RNCM0026121273600001, deschis la BCR Bank, Cod Fiscal 28320374, reprezentată prin Răzvan Bondalici, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a’" coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/ 2001 republicata si actualizata, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea

organizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge 2018”. (06 - 08.07.2018)

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 46157 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 13177 lei.

BL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către părți, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 13177 lei și asigurarea salubrizării locației în timpul și după desfășurarea evenimentului. Suma va fi virata in contul nr . RO27INGB0000999902917409, deschis la ING Bank, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Asociația Surf the Earth Project se obliga :

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacău si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Surf the Earth Project își asuma întreaga răspundere luând-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmează a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Surf the Earth Project se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Surf the Earth Project se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Surf the Earth Project nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Surf the Earth Project:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) hi cazul rezilierii contractului din vina Asociația Surf The Earth Projectin cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna știința.

Art8 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al părților prin act adițional.

Art. 10. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Surf the Earth Project își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului va exonera Municipiul Bacău de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubiri sau acțiune apăruta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neînlăturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apără de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre părți, in caz de forță majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata:

 • a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forță majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Artl4 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

vn. LITIGII

ArL15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău


Asociația Surf the Earth Project

PRIMAR

COSMINNECULA


Președinte

Răzvan Bondalici


Direcția Economică

Direcția Juridică

Anexă la contractul nr.______________________________

BUGETUL EVENIMENTULUI

lafoffOuM

MSij|ai

Contract Firma pentru diverse montaje ia ziua evenimentului

i

2000

2000

Subtotal amenajari

2000

tHKl

Podium

1

400

400

Perete Parteneri

1

400

400

Subtotal costuri echipamente si bunuri

800

f

SIMM

închirieri Panouri baschet închirieri suprafețe joc Subtotal costuri închirieri

7000 7000 14000

M—

lilMBiiiiailM

Mape de prezentare

Buc 10

50

500

Tricouri personalizate voluntari

Buc 70

30

2100

Bannere identitate vizuala

10

300

3000

Rollup-uri identitate vizuala

2

400

800

Mesh

1

500

500

Diplome Participant! si voluntari Diploma komatex

Grafician Identitate vizuala Website

Canvas

Ecusoane

Sport promovare Video Medalii

Buc 100

2

1

1

10

60

1

81

2,5

17

375

750

83,33

7

400

15

250

34

375

750

833

420

400 1215

Subtotal costuri tipărituri

10177

Transport invitat! străini

4

900

2700

Transport invitați străini Subtotal costuri transport

12

100

1200 3900

6WBosțuriOzare^mă^Waiurna^^»<i

Cazare invitați speciali Hotel Decebal

Camere 8

110

880

Subtotal costuri cazare, masa, diurna

880

—8

Aviz de Securitate ISU

1

1000

1000

Aviz de securitate/ Plan de acțiune pe legea sportului

Recompensa concurs dunkeri

Recompensa concurs OPEN +18

1

1

1

2000

4600

2000

2000

4600

2000

Serviciu Medicalț ambulanta) MC

1

1

2000

1200

2000

1200

Subtotal alte costuri

12800

MBSII

Subtotal fond de rezerva

1600

TOTAL GENERAL

46157

Partener, Municipiul Bacău

PRIMAR

COSMINNECULA


Asociația Surf the Earth Project

Președinte Răzvan Bondalici

Direcția Economică

Direcția Juridică