Hotărârea nr. 225/2018

Hotărârea nr. 225 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie – 01 iulie 2018

HOTĂRÂREA nr. 225 din 28.06.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa înaintată de Asociația ”Așchiuță” și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28503/ 24.05.2018 prin care solicită sprijinul în vederea organizării evenimentului „Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018;

 • - Referatul nr. 3779/ 07.06.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului „Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018 și alocarea de la bugetul local a sumei de 45.000 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5970/ 18.06.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 5971/ 18.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1024/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1025/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l026/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile HCL nr.62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. „a”, punctele 4 și 5 și alin. (7) lit. „a” și art. 45(2) lit.”a”din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului „Hramul Bacăului’’, în perioada 29 iunie -01 iulie 2018.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 45.000 lei și asigurarea salubrizării locației în timpul și după desfășurarea evenimentului, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 45.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 5. Hotărârea va fî comunicată Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive și Asociației „Așchiuță”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

iedintOt^țdi

^-QĂTtfLĂUR;.ț

l'yfl


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICU;

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 225 DIN 28.06.2018

CONTRACT DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIULUI BACĂU CU ASOCIAȚIA ”AȘCHIUȚĂ” ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A EVENIMENTULUI „HRAMUL BACĂULUI”, ÎN PERIOADA 29 IUNIE - 01 IULIE 2018


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV ROȘU DANIEL

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bac au, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația ”Așchiuță”, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Pieții, nr. 1, având contul nr. R0271NGB0000999902917409, deschis la ING Bank, Cod Fiscal 29826850, reprezentată prin Claudîu Filip, având funcția de Președinte Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/ 2001 republicata si actualizata, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea

organizării evenimentului „Hramul Bacăului”. (29.06.2018 - 01.07.2018)

 • (2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 59.000 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 45.000 lei.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către părți, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 45.000 lei și asigurarea salubrizării locației în timpul și după desfășurarea evenimentului. Suma va fi virata in contul nr . RO27INGB0000999902917409, deschis la ING Bank, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Asociația ”Așchiuță” se obliga :

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacău si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația ” Așchiuță” își asuma întreaga răspundere luând-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmează a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația „Așchiuță” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația ” Așchiuță” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația ” Așchiuță” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustifîcate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația ”Așchiuță”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația ”Așchiuță”, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna știința.

Art.8 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al părților prin act adițional.

Art.10. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația ”Așchiuță” își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării „Hramului Bacăului” va exonera Municipiul Bacău de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubiri sau acțiune apăruta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți -

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neînlăturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apără de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre părți, in caz de forță majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata:

 • a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forță majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual în termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la incetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art*14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău

Asociația ”Așchiuță”


Președinte

Claudiu Filip


PRIMAR

COSMENNECULA

Șef Serviciu Financiar Contabil

’ CLEMENTINA VENERICA

Vizat juridic

BUGETUL solicitat de către organizator

DENUMIRE INDICATORI

Valoare/ UM (RON)

Finanțare Municipiul Bacau

Finanțare

Asociația AȘCHIUȚĂ

Total

1

3

4

5

6

I. Costuri eveniment

59. 000

45. 000

14 000

59. 000

1. Cheltuieli cu onorarii

56.500

45.000

11500

56.500

1.1.

Cheltuieli cu onorarii artiști

50 500

43 500

10 000

53 500

1

Maria Șalaru și “Boboceii de la Bacău”

1 500

1500

2

Oltița Todârcă & Nicu Chiriță

Oltița Todârcă și Ansamblul “Meleaguri Letene”

1200

1 200

3

Ansamblul folcloric „Ciucurelui”

800

800

4

Ansamblul folcloric „Plaiuri Băcăuane”

1500

1 500

5

Ansamblul Folcloric „Moineșteanca”

500

500

6

Ansamblurile folclorice reunite “Brădulețul” și “Stejărelul”

500

500

7

Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la Agăș”

800

800

8

Anton Achiței

1 000

1000

9

Maria Tătaru

1000

1000

10

Școala Steluțelor

500

500

11

C.N. de Arte Bacău

1 000

1000

12

Grupul HYPERIONII

700

700

13

Vasilîca Tătaru

1500

1500

14

Trupa “ARTIZAN”

3 000

3 000

15

Trupa “DREAMS”

1000

1000

16

Trupa “MEMORY”

1500

1500

17

DJ Cip&LARISA

1000

1000

18

Taraful "Cristi Năstase”

3 000

3 000

19

Mihaela Iordache

500

500

20

Medeea Benchea si Emma Urban

600

600

21

Andrei Ciobanu

800

22

Ștefan Liche

800

23

Mia Ojog

800

24

Iuliana Beregoi

14 000

14 000

25

Alb Negru

7 000

7 000

26

Alexandra Ungureanu

7 000

7 000

1.2. Cheltuieli cu onorariu prezentator - George Cojocărescu

2 500

1500

1 000

1.3. Cheltuieli cu sistemul de sonorizare

3 000

3 000

TOTAL GENERAL

59.000

45.000

14 000