Hotărârea nr. 222/2018

Hotărârea nr. 222 din 28.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției – concurs de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie – 12 august 2018, la Bacău

Consiliul I ,ocal al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa înaintată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28564/ 24.05.2018 prin care solicită sprijinul în vederea expoziției - concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, la Bacău;

 • - Referatul nr. 28564/ 15.06.2018 înaintat de Compartimentul învățământ Cultură Sănătate prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, la Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 6096/ 20.06.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 6097/ 20.06.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1014/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1015/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1016/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile HCL nr. 62/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e„, alin. (6) lit. „a”, punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, la Bacău.

ART.2. Se aprobă mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, acordarea „Premiului Municipiului Bacău” și alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART.3. Alocarea celor 5000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției

9                                              7                       9

Administrare Baze Sportive și Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 222 DIN 28.06.2018

CONTRACT DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIULUI BACĂU ȘI COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A EXPOZIȚIEI - CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ CONTEMPORANĂ „SALOANELE MOLDOVEI”, ÎN PERIOADA 12 IULIE - 12 AUGUST 2018, LA BACĂUCOMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SĂNĂTATE CALEAP FLdjRIN

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. 9 Mai, nr. 7, având contul nr. ______________________________ ,

deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal_____________________, reprezentată prin_____________,

având funcția de___________________________

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lît „e" si alin. (7) lit „a" coroborat cu art 45 alin (2) !it"a" si lit"f" si art 115 alin (1) lit „b" din Legea administrației publice locale nr 215/ 2001 republicata si actualizata, aie art. 1180,1182,1166,1171,1176,1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze*.

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei"editia XXVIII, în perioada 12 iulie- 12 august 2018 la Bacau și în perioada 31 august- 20 septembrie la Chișinău.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 32.355 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 5000 lei, din care 2000 lei in vederea acordării unui premiu special "Premiul Municipiului Bacau " către un artist din Republica Moldova, precum si 3000 lei cofînantarea albumului omagial "Artîsiti basarabeni premiati ai Saloanelor Moldovei in colecțiile Muzeului de Arta din Bacau".

III.   DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV.   OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 5000 lei, mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, participarea la vernisajele organizate la Bacău și Chișinău și acordarea "Premiului Municipiului Bacău". Suma va fi virata in contul nr.                                                 , deschis la

__________________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

Art 4. (1) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" se obliga :

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa Ia prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" îsî asuma întreaga răspundere iuandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul"

 • (3) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si Îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz sî fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Complexul Muzeal "Iulian Antonescu":

 • •  nu îsî îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiîntat in scris sa isî îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) în cazul rezilierii contractului din vina Complexului Muzeal "Iulian Antonescu", in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce I s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării expoziției - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti,

VI .FORȚA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce Ie generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in conținuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau PRIMAR

COSM1N NECULA

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"

Direcția Economica

Direcția Juridica

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACĂU PROIECT: SALOANELE MOLDOVEI, EDIȚIA A XXVHI-A 2018

ANEXĂ 1


DEVIZ ESTIMATIV

Denumire indicatori

UM

Valoare / DM (LEI)

Total cost (LEI)

I

2

3

.4

1. Costuri amenajari

Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar

Subtotal costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri

Km

Mașina lucrări dus-întors Bacău-București-Bacău

‘ 2 drumuri x

600 km

2000

2000

Mașina lucrări dus- întors Bacău -Chișinău- Bacău

2 drumuri x

600 km

4000

4000

Mașina lucrări dus- întors Bacău -Iași- Bacău

250 km

500

500

Microbus transport vernisaj Chișinău

900 km

1500

1500

Mașina transport lucrări local

2 drumuri x

200

400

400

Subtotal costuri închirieri

8,400

4, Costuri tipărituri

buc

Catalog „Saloanele Moldovei - ediția a XXVIII-a”

' 400 buc

15

6000

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”

3000

- Primăria Municipiului Bacău

3000

Subtotal costuri tipărituri

6.000

5. Costuri consumabile

Afiș A0

4 buc

56/buc

224

Afiș A3

5 buc

4/buc

20

Schoch - role mari

40 buc.

5/buc

200

Sfoară

20 buc.

1,5/buc

30

Folie plastic

40 kg.

8/kg

320

Folie protecție sticlă

lOOm

1,2/m

120

Subtotal costuri consumabile

914

6, Costuri transport

persoane

Bilete membri juriu Bucuresti-Bacău

3

200/pers.

600

Decont transport premianți

4

200/pers.

800

Sublotal costuri transport (lucrări) sijurizare,

1,400

7. Costuri cazare; masa, diurna

Cazare membri jurlu 5 persoane/ 2 zile

10

130/zi

1300

Cazare invitați vernisaj 17 persoane/2 zile

34

130/zi

4420

Ciumă extern 2 persoane/3 zile

6

145/ zi

870

Diurnă intern 1 persoană/ 3 zile

3

17 7 zi

51

Sublotal costuri cazare, masa, diurna

6.641

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, indeminizații - maxim 20 %) și Fond de premiere

Premiul Consiliului Județean Bacău .

2000

Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”

3500

Premiul Primăriei Municipiului Bacău

2000

Sublotal costuri resurse umane

7.500

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica

Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

10. Alte costuri

Costuri coletărie

150Q

1500

Subtotal alte costuri (cheltuieli coletărie)

1.500

11. Fond de rezerva (maxim 5 %)

Subtotal fond de rezervă

12, Costuri administrative (maxim 8 %)

Subtotal costuri administrative

TOTAL

32.355

REPREZENTANT LEGAL,

Manager,


RESPONSABIL FINANCIAR,

Contabil șef,

Ec. Camelia Dîrlău


COORDONATORI DE PROIECT,

Sef secție, muzeograf Dionis Pușc

Muzeograf Marcela Gavrilă