Hotărârea nr. 221/2018

Hotărârea nr. 221 din 28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 221 din 28.06.2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C.

Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10703 din 11.06.2018 al Direcției de Asistentă Socială a

9                                                  9

Municipiului Bacău prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10723 din 12.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 10724 din 12.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1009/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, 1010/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, 1011/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1012/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1013/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Prevederile Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 (^actualizata*) privind sistemul unitar de pensii public cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile alin. (1) al art. 2 din O.U.G. nr. 2 din 6 ianuarie 2017, pentru modificarea si completarea unor acte normative;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 2 și pct. 14, și art. 45 (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1, Se modifică articolul art. 1 lit.: „b” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 1

b)veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial precum și pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani, a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1400 lei brut, beneficiari de cârduri de călătorie valabile pe un traseu, subvenționate până la valoarea de 40 lei/lună cu TVA inclus ";

Art. 2. Convenția nr. 18897/03.10.2017/935/09.10.2017 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, se va modifica prin act adițional, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.