Hotărârea nr. 220/2018

Hotărârea nr. 220 din 28.06.2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie

HOTĂRÂREA nr. 220 din 28.06.2018

privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10005 din 25.05.2018 al Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10006 din 25.05.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 10007 din 25.05.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1006/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1007/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1008/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b”, art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. "d", alin. (6) lit. "a", punctul 2, alin. 7 lit. "a” și ale art. 115 alin.(l) lit. “b” și art. 45(2) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația Municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată în vederea prevenirii efectelor negative datorate temperaturilor ridicate, în valoare de 20.000 lei, ce se vor cheltui din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău (Titlul VIII -Asistență socială), în anul 2018.

  • (2) Modalitatea de distribuire a apei potabile și punctele de prim ajutor vor fi stabilite prin dispoziția Primarului Municipiului Bacău.

  • (3) Cheltuielile privind organizarea activității de distribuire a apei potabile se vor efectua din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău (Titlul II - Bunuri și servicii), în anul 2018.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială a

9                                                 9

Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.