Hotărârea nr. 22/2018

Hotărârea nr.22 din 31.01.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78014/ 11.01.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Dispoziția Primarului Municipiului Bacău nr. 2573/ 14.09.2017 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău pe anul 2017 și a subcomisiilor care vor proceda la inventariere pe categorii de bunuri;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 628 din 18.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 629 din 18.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 93/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 94/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 95/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 96/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.97/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice si Direcției Drumuri Publice.

7                  5                                           5                    5

ART.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA /Wx

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUJMBACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVWI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ COMUNĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE ȘI

LA HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 31.01.2018

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU -2017-

PROTECȚIA CIVILĂ

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.1.

Centrul municipal de pregătire pentru Protecția Civilă+Tabăra de sinistrați

Calea Moldovei nr.96-98 împrejmuire gard beton, platformă betonata, cale acces, alei

1999

23.175,55

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL nr.42/2000

2

0

Teren aferent Centrului de pregătire Protecție Civilă, Tabăra de sinistrați

Calea Moldovei nr.96-98

Stotală-12.774 mp, din care:

S~10.319mp, nr. cadastral 15602, carte funciară nr. 43124,

vecini: N-teren Primărie și ARA; E-dig protecție; S-ARA și Agricola Internațional; V-SC Comautosport și ARA,

S=2.455mp, nr. cadastral 71853, carte funciară nr. 71853

1999

2.427.196,39

Domeniul public al municipiului Bacău HCL42/2000

3

1.5.12.

Container ISO tip bucătărie duplex; Inventar:chiuvetă, bucătărie+acce sorii instalați i=2buc;      boyler

electric de 15 1 = lbuc; dulap suspendat = 2 buc; taburet = 8 buc; masă ~ 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

4

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr. 1;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

5

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr.2;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

6

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr.3;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă = 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic ~ 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

haine = 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

7

1.5.12.

Container     ISO     tip

dormitor, Nr. 4;

Inventar: pat cu saltea = 3 buc; față de pernă ~ 3 buc; cearșaf pat = 3 buc; cearșaf plic = 3 buc; pernă = 3 buc; noptieră = 3 buc; dulap haine - 1 buc; cuier perete = 1 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

8

1.5.12.

Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr. 1;

Inventar:    cabină duș

echipată complet = 2 buc; cabină wc echipată complet « 2 buc; lavoar + accesorii instalații = 2 buc; boyler electric 45 1 = 1 buc; băncuță = 2 buc; cuier perete = 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

9

1.5.12.

Container ISO tip grup sanitar-duplex, Nr.2;

Inventar:    cabină duș

echipată complet = 2 buc; cabină wc echipată complet = 2 buc; lavoar + accesorii instalații = 2 buc; boyler electric 45 I = 1 buc; băncuță = 2 buc; cuier perete = 2 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

IO

1.5.12.

Container ISO tip sală de

Calea Moldovei nr. 96-98

1999

Domeniul

mese, Nr.l;

Inventar : mese lemn ~ 4 buc; scaune taburet = 20 buc; instalație electrică completă

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

4.201,97

public al municipiului Bacău HCL 213/2010

11

1.5.12.

Container ISO tip sală de mese, Nr.2;

Inventar : mese lemn = 4 buc; scaune taburet - 20 buc; instalație electrică completă

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

1999

4.201,97

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

12

1.5.12.

Container pentru birou

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău

13

1.5.12.

Container pentru bucătărie

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău

14

1.5.12.

Container grup sanitar

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Centrul de Afaceri din organizarea de șantier)

2012

3.198

Domeniul public al municipiului Bacău

15

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

16

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.05.2016

17

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip

Calea Moldovei nr. 96-98

2016

3.908

Domeniul

dormitor

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.052016

18

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.052016

19

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m (preluat de la Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.052016

20

1.5.12.

Container ISO.03.01, tip dormitor

Calea Moldovei nr. 96-98

L=6m; 1=2,40m; h=2,50m

(preluat de Ia Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din organizarea de șantier)

2016

3.908

Domeniul public al municipiului Bacău Proces verbal de predare-primire nr. 3327/05.052016

21

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă Sală de pregătire de specialitate          pentru

Protecția Civilă

Str. Mărășești nr. 4, sc. A,B, parter, subsol, carte funciară 60190-C1-U64, Sconstruită=304 mp; cap.=150 pers., Sutilă=231,95mp din care: Sconstruită parter=33mp, Sutilă parter=26,95mp,

Sconstruită subsol=271mp, Sutilă subsol=205mp

2005

308.076,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

22

1.6.1.

Punct comandă municipal Protecție Civilă

Str. N. Bălcescu nr.12, S=525 mp; cap. = 150 pers.

1978

128.008,78

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

23

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Aviatori bl. 14A, Sc. A, dreapta

1974

45.632,76

Domeniul

S=55 mp

Capacitate=55 persoane

public al municipiului Bacău HCL174/1999

24

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Aviatori bl. 14A, Sc. A, stânga,

S=55 mp,

Capacitate^ 5 persoane

1974

45.632,76

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

25

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neptun bl. 12, Sc. A, dreapta,

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

1974

45.632,76

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

26

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neptun bl. 12, Sc. A, stânga

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

1974

45.632,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

27

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării nr. 60 bl.C4,

S”180 mp,

Capacitate=180 persoane,

Inst.ventilat.4

1974

149.343,57

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

28

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.9, Sc. A,

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

29

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.6, Sc. A dreapta, S-55 mp,

Capacitate=55 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

45.632,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

30

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl.6, Sc. A stânga, S=55 mp, Capacitate-55 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1974

45.632,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

31

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Narciselor bl. 13, Sc.A,

S=8 Omp, Capacitate=8 Opersoane, Instalație ventilație (2 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

32

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 58, Sc. A, dreapta

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

45.632,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

33

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 58, Sc. A, stânga

S=55 mp,

Capacitate=55 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

45.632,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

34

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. G. Bacovia nr. 45,

S=90 mp,

Capacitate=90 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

74.671,79

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

35

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești bl. 159,

S-80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

36

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.80, bl.El-1

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

37

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.90, bl.El-2,

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

38

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mărășești nr.94, bl.El-3

S=80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

39

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 46,

S-80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1974

66.374,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

40

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. A.Russo bl. 51, Sc.A

S=140 mp

Capacitate=140 persoane

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

116.156,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

C'\

41

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. A.Russo bl. 51, Sc.B ,

S=140 mp,

Capacitate=140 persoane,

Instalație ventilație (4 buc.)

1974

116.156,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

42

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 136, Sc. D,

S=140 mp,

Capacitate=140 persoane

1974

116.156,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

43

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 136, Sc. E,

S=140 mp,

Capacitate™ 140 persoane

Instalație ventilație (2 buc.)

1974

116.156,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

44

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 38,

S=90 mp,

Capacitate=90 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

76.271,90

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

45

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 40,

S™90 mp,

Capacitate=90 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

76.271,90

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

46

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. P.Aman bl.8, sc. C+D,

S"170 mp,

Capacitate-170 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1977

144.069,14

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

47

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Garofiței bl. 11, sc. A+B, S=170 mp,

Capacitate=170 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1977

144.069,14

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

48

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.B- dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

49

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.B- stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane

1977

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

50

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2. sc.C- dreapta,

S=60mp, C apacitate=6 Opersoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1977

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

51

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Letea bl.2, sc.C- stânga, S-60mp,Capacitate=60persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1977

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

52

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. A dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

53

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. A stânga,

S=60 mp.,Capacitate~60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

54

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. B dreapta,

S=60 mp,

Capacitate-60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

55

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 130, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

56

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. B dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

57

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

58

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. C dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL174/1999

59

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 146, sc. C stânga, S~60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

60

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. A dreapta, S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

61

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. A stânga, S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

62

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. B dreapta,

S=60 mp.,Capacitate=60 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

63

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Republicii bl. 7, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane

1978

50.847,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

64

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. A dreapta,

S~60 mp,

Capacitate=60 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

65

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. A stânga, S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

66

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. B dreapta,

S=60 mp,

Capacitatc=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

67

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 148, sc. B stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău

Instalație ventilație (1 buc.)

HCL174/1999

68

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. C dreapta, S=60 mp.

Capacitate=60 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public ai municipiului 3acău HCL174/1999

69

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. C stânga,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

70

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. D dreapta,

S=60 mp,

Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

71

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 154, sc. D stânga,

S=60 mp, Capacitate=60 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

72

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. B dreapta,

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

73

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate”65 persoane

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

74

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. C dreapta

S=65 mp,

Capacitate~65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

75

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 4 sc. C stânga

S=65 mp,

Capacitate-65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

76

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. A dreapta

S=65 mp,

1979

55.855,68

Domeniul public ai

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău

HCL174/1999

77

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. A stânga S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

78

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. B dreapta S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

79

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 6 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

80

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. B dreapta S=65 mp, Capacitate=65 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

81

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. B stânga

S=65 mp,

Capacitate^65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

82

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. C dreapta S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

83

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Proiectantului bl. 8 sc. C stânga S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1979

55.855,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

84

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Electricienilor bl. 2 sc. D

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

85

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bicaz bl. 166 sc. A

S=65 mp,

1980

56.240,89

Domeniul public ai

Capacitate-65 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău

HCL174/1999

86

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Milcov bl. 63 sc. A S~80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

69.219,56

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

87

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

str. Milcov bl. 63 sc. B S-80 mp,

Capacitate=80 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

69.219,56

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL174/1999

88

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Slănicului bl. 2 sc. A S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

89

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 9 Mai bl. 25 sc. A S=150 mp,

Capacite-150 persoane,

Instalație ventilație (2 buc.)

1980

129.786,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

90

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 9 Mai bl. 25 sc. F

S=150 mp, Capacitate=150 persoane, Instalație ventilație (2 buc.)

1980

129.786,68

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

91

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Neagoe Vodă bl. 12 sc. A S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

92

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. 22 Decembrie bl. 3 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

93

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. A S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

94

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Logofăt Tăutu bl. 8 sc. D

S=65 mp,

1980

56.240,89

Domeniul public al

Capacitate=65 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău

HCL174/1999

95

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Prieteniei bl. 3 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane

Inst.ventilat.l

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

96

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Prieteniei bl. 3 sc. D S=65 mp.

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

97

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 21 sc. A S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

98

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 23 sc. B

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

99

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Ion Luca bl. 7 sc. B S=65 mp,

Capacitate-65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

100

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor bl. 12 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

101

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bradului bl. 56 sc. B S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

102

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței bl. 84 sc. A

S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

103

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării bl. 70 sc. A

S=65 mp,

1980

56.240,89

Domeniul public al

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

municipiului Bacău HCL 174/1999

104

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Gării bl. 70 sc. C S=65 mp,

Capacitate=65 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

1980

56.240,89

Domeniul public a.'. municipiului Bacău HCL 174/1999

105

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.136 A, sc.A(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp, capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

61.726,37

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2910

106

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.136 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp, capacitate-50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

61.726,37

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2910

107

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.138 A, sc.A(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=60,91 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

61.726,37

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2910

108

1.6.1.

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.138 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă~60,91 mp; capacitate"50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

61.726,37

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2910

109

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.140 A, sc.A(bloc ANL Bucegi etapa I), SutiIă=60,98 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

61.797,30

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2910

110

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Bucegi nr.140 A, sc.B(bloc ANL Bucegi etapa I), Sutilă=50 mp; capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2005

50.670,14

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

111

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.50 bis, bl.50bis sc.Ațbloc ANL), Sutilă-60,99 mp;

capacitate^ 0 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

62.530,33

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

112

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.50 bis, bl.SObis sc.B(bloc ANL), S=50 mp;

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

capacitate=50 persoane, Instalație ventilație (1 buc.)

HCL 213/2010

113

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.46 A, bl.46 A, sc. A(bloc ANL), Sutilă=60,89 mp;

capacitate=50 persoane,

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

62.066,95

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

114

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Letea nr.46 A;bl.46 A,sc. B(bloc ANL), Sutilă=60,89 mp; capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

62.066,95

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

115

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.4,sc.A (bloc ANL Bucegi etapa a Il-a), S=50 mp; capacitate=5 Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

116

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.4,sc.B (bloc ANL Bucegi etapa a II-a), S=50 mp; capacitate=5 Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2006

50.966,46

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

117

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.6, sc.A (bloc ANL Bucegi etapa a II-a), S=50 mp; capacitate=5 Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

118

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.6,sc.B, (bloc ANL Bucegi etapa a II-a), S~50mp; capacitate=5 Opers;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

119

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.8, sc.A(bIoc ANL Bucegi etapa a II-a), S=50 mp; capacitate^ Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

120

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str.Făgăraș nr.8, sc.B (bloc ANL Bucegi etapa a II-a), S=50 mp; capacitate=5 Opersoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

51.559,09

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

121

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței nr.88 A, sc.A S=95 mp;

2006

96.836,27

Domeniul public al

capacitate-95 persoane,

municipiului Bacău HCL 213/2010

122

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Mioriței nr.88 A, sc.B S=95 mp;

capacitate=95 persoane

2006

96.836,27

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

123

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 80, sc. A (bloc ANL) S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

124

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 80, sc. B (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

125

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 82, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate~50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

126

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 82, sc. B (bloc ANL S=50 mp;

capacitate^ 50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

127

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 84, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

128

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 84, sc. B (bloc ANL S=50 mp; capacitate=50 persoane; instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

129

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 86, sc. A (bloc ANL S=50 mp;

capacitate=50 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

130

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Depoului bl. 86, sc. B (bloc ANL S=50 mp; capacitate=50 persoane; Instalație ventilație (1 buc.)

2007

51.262,77

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

131

Str. Teiului bl.9A, (locuințe sociale)

Domeniul public al

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

S=55 mp; capacitate~43 persoane; Instalație ventilație (1 buc.)

2008

56.715

municipiului Bacău

HCL 213/2010

132

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Teiului bl.9B, (locuințe sociale) S=55 mp; capacitate=43 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

56.715

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

133

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Teiului bl.9C, (locuințe sociale) S=55 mp; capacitate~43 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

56.715

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

134

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor b!.16A, (locuințe sociale), S=83 mp; capacitate=74 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2008

85.588,09

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

135

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Tipografilor bl.l 8A, (locuințe sociale), S=83 mp; capacitate=74 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2009

86.079,98

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

136

1.6.1

Adăpost de protecție civilă

Str. Făgăraș bl.25, (locuințe sociale), S=96 mp;

capacitate=90 persoane;

Instalație ventilație (1 buc.)

2011

100.700,24

Domeniul public al municipiului Bacău

137

1.8.11.

Bazin de înmagazinare a apei

Situat în fața Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” la subsolul Piațetei, cu o capacitate de 200 de tone (construit în mod special pentru o rezervă de apă pentru situații de urgență în caz de incendii)

2016

500

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 399/2016

DRUMURI MUNICIPALE, STRĂZI CU TROTUARELE AFERENTE, ALEI, PODURI, PODEȚE, PASAJE, PARCĂRI

Nn Crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

ALEI ȘI ACCESE

138

1.3.7.2.

Alee acces str.Zimbrului

84 -22 Decembrie 78

Carosabil: L=70m, l=7m,S=490mp

Trotuar: 1-Om

Sist.rutier=ASFALT

2008

80.821,23

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

139

1.3.7.2

Alee acces str. Venus 8 -

Zimbrului 13

Carosabil: L=140m, l=6,5-7m

Trotuar: l=0m

Sist.rutier=ASFALT

2008

161.642,45

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

140

1.3.7.2.

Alee Acces str.M.Eminescu

Carosabil: L=69m,l=4,7m,S=324,3mp

Trotuar :1= lm

Sist.rutier:ASFALT

2005

56.762,48

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

141

I.3.7.2.

Alee Acces Vrancei 35-

Prel. Bradului 42

Carosabil:L=80m,I=7m,S=560mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

2008

92.367,12

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

142

1.3.7.2.

Aleea Armoniei

Carosabil: L=130m, l=3,5m,S=455mp Trotuar: L=25 Om, 1=1,2m, S=300mp Sist.rutier=ASFALT

1990

39.087,65

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

143

1.3.7.2.

Aleea Ateneului

Carosabil: L=150m, I=3,5m,S=525mp Trotuar: L=145m, l=lm, S=145mp Sist.rutier=ASFALT

1990

45.101,13

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

144

13.7.2.

Aleea Constructorului

Carosabil:L=734m,l=3,5m,S=2569mp

Trotuar:l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

283.750,55

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

145

13.7.2.

Aleea Electricienilor

Carosabil:

L=463m,l=3,5m,S=1620,5mp

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

178.987,06

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

146

13.7.2.

Aleea Eternității

Carosabil: L=386m, l=4m,S=1544mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

132.640,28

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

147

13.7.3.

Aleea Ghioceilor

Carosabil:L=630m, l=7m,S=4410mp

Trotuar: 1=1-1,5m

Sist.rutier=BETON

1990

378.555,36

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

148

13.7.2.

Aleea Iulian Antonescu

Carosabil: L=230m, l=7m,S=1610mp

Trotuar: l=l,5-2m

Scarosabi l+trotuar=2346mp

Sist.rutier= ASFALT

1990,2011

730.638,33

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 141/2001 HCL 35/2009

149

13.7.2.

Aleea Metalurgiei

Carosabil:L=896m,l=3,5m,S=3I36mp Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

346376,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

150

13.7.1.

Aleea Moldoviței

Carosabil:L=280m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=l 153mp

Sist.rutier=BALAST

2007

7.456,72

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL264/2007 HCL 35/2009

151

13.7.2.

Aleea Oțelarilor

Carosabil:L=385m,l=3,5m,

S=1347,5mp,

Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT

1990

148.833,73

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

152

13.7.2.

Aleea Parcului

Carosabil:L=800m,l=6m,S=4800mp

1975

247.411,92

Domeniul

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

public al municipiului Bacău HCL 174/1999

153

1.3.7.2.

Aleea Proiectantului

CarosabiI:L=721m.l=3,5m,

S=2523,5mp,

Trotuar: 1=1 m

Sist.rutier=ASFALT

1990

278.724,99

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

154

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Aleea Vișinului

Carosabil:L=877m,l=3,5m,

S=3069,5mp,Trotuar: l=lm

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

339.031,65

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

155

I.3.7.2.

Alee Acces Calea Bârladului 6-52

Carosabil:L=260m,l=4-5m,

Trotuar: 1= Im

Sist.rutier=ASFALT

2008

235.866,03

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

156

1.3.7.2.

Alee Acces str. I.S.

Sturza 65-77

Carosabil:L=100m,l=6m,S=600mp

Trotuar:I=0

Sist.rutier= ASFALT

2007

98.964,77

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

157

1.3.7.2.

Alee     Acces     I.L.

Caragiale - Insula de Agrement

Carosabil: S=586mp

Trotuar: S=96mp Sist.rutier=ASFALT

-

50.341,45

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 143/2011

158

1.3.7.1

Aleea Zorilor

S=792mp, cartier Șerbănești, str. Dorului nr.l, teren arabil, sola 28, parcela 315/5, reprezentând cale de acces, nr. cadastral 62400, Sistem rutier=neamenajat

2012

21.369,94

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 68/2011 Contract de donație nr.975/23.032011 HCL nr. 191/2012

159

1.3.7.2.

Alee Acces str. Oituz nr. 67-77

Carosabil:L~100m

Trotuar: 1=0 Sist.rutier= ASFALT

2013

153.909,66

Domeniul Public al municipiului Bacău

160

1.3.7.1

Aleea Colonel Comeliu Chirie ș

Bacău, str. Calea Moldovei între nr.

169 și 171

L= 160,4 m; l=4m

2013

127.554,59

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL nr. 181/2013

161

13.73.

Scări acces și terenul aferent

Str. Alecu Russo nr. 22-26 - str.

Cornișa Bistriței, Suprafața=123mp

2017

31.451

Domeniul     1

public al municipiului Bacău HCL nr. 182/2017

162

13.73.

Scări acces și terenul aferent

Str. Alecu Russo nr. 33 - str. Cornișa

Bistriței, Suprafața=26mp

2017

6.648

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 182/2017

163

13.73.

Scări acces și terenul aferent

Str. - str. Pictor Aman - str. Calea Mărășești (vis a vis de Universitatea George Bacovia), Suprafața=439mp

2017

112.251

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr. 182/2017

164

13.73.

Scări acces Cascada și terenul aferent

Str. - str. Pictor Aman - str. 9Mai,

Suprafața=48mp

2017

12.273

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr. 182/2017

BULEVARDE

165

1.3.73.

B-dul Alexandru cel Bun

Carosabil:L=570m,l=12m,S=6840mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990

570.837,45

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

166

13.73.

B-dul Ioniță Sandu

Sturza

Carosabil:L=l 100m,l=9m,S=9900mp

Trotuar: 1=1,5mp,

Sist.rutier= BETON

1990,2011

841.234,14

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

167

13.7.2.

B-dul Unirii

Carosabil:L=l 900m,l=l 4m,

S=26600mp,

Trotuar: 1=1,5-6m

Sist.rutier=ASFALT

1948

1.566.942,16

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

168

13.7.2.

B-dul Vasile Pârvan

Carosabil:L=817m,l=9m,S=7353mp

Trotuar:l=2-4m

Sist.rutier= ASFALT

1990,2011

1.819.219,85

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

CĂI

169

1.3.7.2.

Calea Bârladului

Carosabil:L=2000m,l=14m,

S=28000mp,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1986

1.443.236,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

170

I.3.7.2.

Calea Mărășești

Carosabil:L=2100m,l=14m,

S=29400mp,

Trotuar: l=3-7m

Sist.rutier=ASFALT

1986,2012

7.559.196,17

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

171

1.3.7.2.

Calea Moinești

Carosabil:L=2570m, 1=9-12m,

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2014

3.431.386,83

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

172

1.3.7.2.

Calea Moldovei

Carosabil:L=2973m,l=14m,

S=41622mp,Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1986

2.375.231,75

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

173

1.3.7.2.

Calea Dr. Alexandru Șafran

Carosabil:L=3692m,l=7-15m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier-ASFALT

1986

2.093.311,02

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005 HCL 321/2009

174

1.3.7.2.

Calea Republicii

Carosabil:L=3700m,l=14m,

S=51800mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=ASFALT

1986

3.051.413,68

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

175

1.3.7.2.

Calea Romanului

Carosabil:L=3520m,l=14m,

S=49280mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=ASFALT

1986

2.902.966,53

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

FUNDĂTURI

176

1.3.7.1.

Fdt. B.P. Hașdeu

Carosabil:L=80m, l=6m,S=480mp

1990

34.960,38

Domeniul

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

public al municipiului Bacău HCL174/1999

177

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Fdt. Stadionului

Carosabil:L=60m, l=6m,S=360mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

30.926,49

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

178

1.3.7.2.

Fdt. Trotuș

Carosabil: L=70m, 1=4-6,8m, Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

64.656,98

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

PIEȚE

179

I.3.7.2.

Str. Piața Gării

Carosabil:L=100m,l=10m,S=1000mp Trotuar: l=2m, Sist.rutier=ASFALT

1990

103.088,30

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

180

1.3.7.2.

Str. Piața Revoluției

Carosabil: L= 141 m, l=9m, S=1269mp, Trotuar: l=l,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990

127.185,19

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

181

1.3.7.2.

Piața Tricolorului Piață pietonală Casa de Cultură V.Alecsandri

S=5010mp, Calea Mărășești nr.5, carte funciară 38718, nr.cadastral 13797, vecini: N-str. Luminii, E-Casa de Cultură,S-str.Erou Gh.Rusu,V-calea Mărășești, sistem rutier ASFALT

2008

826.355,81

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 298/2007

TRECĂTORI

182

1.3.7.2.

Str. Trecătoarea 9 Mai

Carosabil:L=235m,l=3,5m,S=822,5mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

70.658,44

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

183

1.3.7.2.

Str. Trecătoarea

Gherăiești

Carosabil :L=370m,

Trotuar: 1=0,75m,

1948,2010

446.269,25

Domeniul public al

Scarosabil+trotuar=3036mp,

Șist.rutier=ASF ALT

municipiului Bacău HCL174/1999 HCL35/2O09

184

13.7.1.

Str. Trecătoarea Islaz

Carosabil:L=300m,l=4m,S=1200mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

87.400,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

185

13.7.2.

Str. Trecătoarea Tecuciului

Carosabil :L=300m,l”7m,S=21 OOmp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

180.404,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

STRĂZI

186

13.7.2.

13.73.

Str. 1 Mai

Carosabil: L=295m, l=7m, S=2065mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

118.265,19

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

187

13.7.2.

Str. 13 Septembrie

Carosabil: L=732m, 1=7m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

1.026.264,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

188

13.7.2.

1.3.73.

Str.22 Decembrie

Carosabil:L=1080m,l=7m, S=7406mp

Trotuar:l=l-l,5m,

S ist. rutier=ASFALT+B ETON

1990

765.430,63

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

189

13.7.2.

Str. 8 Martie

Carosabil: L=310m, l=4m, S=I240mp Trotuar: l=l-l,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990

139.813,51

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

190

13.7.2.

Str. 9 Mai

Carosabil:    L=1528m,    l=12m,

S"18336mp,

Trotuar: l=2-3m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

1.015.121,94

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

191

13.7.2.

Str. Abatorului

Carosabil: L=700m, l=7m, S=3640mp

Trotuar:l=l,5m,

1990,2004

817.833,85

Domeniul public al

Sist.rutier=ASFALT

municipiului Bacău

HCL174/1999

192

I.3.7.2.

Str. Aeroportului

Suprafață totală = 10.779mp, compusă din:

  • > Zona 1 = 7859mp (suprafața cuprinsă între Str. Calea Republicii până la trecerea la nivel cu calea ferată) din care:

  • -  Suprafață parte carosabilă = 3.403,65mp,

  • - Suprafață trotuare = 1.855,07mp,

Suprafață spații verzi =

1.598,60mp;

  • > Zona 2 = 2920mp (suprafața

cuprinsă între trecerea la nivel cu calea ferată până la limita de proprietate     a     Aeroportului

Internațional „George Enescu”) din care:

  • -  Suprafață parte carosabilă = 1.421,72mp,

  • - Suprafață trotuare = 506,40mp,

Suprafață spații verzi = 991,88mp;

Sistem rutier = ASF + BET.

(conform HCL 95/2017)

1990

399.896,70

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

193

1.3.7.1.

Str. Agudului

Carosabil: L=976m, l=4m,S=3904mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

47.026,19

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

194

1.3.7.2.

Str. Alba Iulia

Carosabil:L=607m,l=7m, S=4249mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier= ASFALT

1948,2008

901.074,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

195

1.3.7.2.

Str. Alecu Russo

Carosabil:L=1379m,l=7m,S=9653mp

Trotuar: 1-I,5m,

1990

1.006.957,92

Domeniul public ai

Sist.rutier=ASFALT

municipiului 3acău

HCL174/1999

196

1.3.7.2.

Str.AIexandru Golescu

Carosabil: L=70m, l=6m,S=420mp Trotuar: 1=1-1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

81.975,82

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

197

I.3.7.2.

Str.Alexandru

Lăpușneanu

Carosabil: L=770m, l=7m, Trotuar: 1=1,5m, Șist.rutier=ASF ALT

1990,2008

1.079.540,68

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

198

1.3.7.2.

Str. Alexandru Vlahuță

Carosabil: L=70,9m, l=6m,S=425,4mp Trotuar: I=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

78.449,51

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

199

1.3.7.2.

Str.Alexei Tolstoi

Carosabil:L=1630m,l=7-9m,

Trotuar: 1=1,5m,

Si st.rutier=A SF ALT

1986,2010

2.766.958,70

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

200

1.3.7.3.

Str. Alunului

Carosabil: L=100m, l=6m,S=600mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BETON

1964

23.306,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

201

1.3.7.3.

Str. Ana Ipătescu

Carosabil: L=646m, 1=7 m, S=4522mp Trotuar: l=l,5-2m, Sist.rutier=BETON

1990

423.457,60

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

202

1.3.7.2.

Str. Mitropolit Andrei Șaguna

Carosabil: L=61m, I=4m, S=244mp Trotuar: l=lm, Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

52.403,22

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

203

1.3.7.3.

Str. Aprodu Purice

Carosabil: L=600m, l=7m,S=4200mp Trotuar: l=l,5-2m, Sist.rutiei=BETON

1948

209.762,28

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

204

I.3.7.3.

Str. Apusului

Carosabil: L=360m, l=4m,S=1440mp

Trotuar: l=0m,

1948

55.936,61

Domeniul public al

Sist.rutier=BETON

municipiului Bacău HCL174/1999

205

13.7.2.

Str. Arcadie Șeptilici

Carosabil :L=2610m,l=7m,S=l 8270mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

1.905.844,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

206

13.7.3.

Str.Ardealului

Carosabil: L=352m, l=7m,S=2464mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Si st.rutier=B ETON

1948,2017

135.650,03

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

207

13.7.3.

13.7.1.

Str. Arinilor

Carosabil: L=1358m, l=7-8m, Trotuar: l=lm, Sist.rutier=BETON+BALAST

1948

448386,30

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

208

13.7.2.

Str. Arțarului

Carosabil: L=178m, I=3,5-5m Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

161.477,51

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

209

13.7.2.

Str. Aurel Vlaicu

Carosabil: L=54m, l=3,5m,S=189mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

8.659,42

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

210

13.73.

Str. Austrului

C arosabi 1: L=6 3 Om, 1=3,5 m, S=2205mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2004

330.375,59

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

211

13.7.2.

Str. Aviatorilor

Carosabil: L=1545m,l=6m,S=9270mp

Trotuar: 1=1,5m

S i st.rutier=A SF ALT

1990

1.592.714,24

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

212

13.7.3.

Str. Avram Iancu

Carosabil: L=291m, l=7m,S=2037mp

Trotuar: 1=1,5m

Șist.rutier=B ETON

1948

96.082,78

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

213

13.7.1.

Str. B.P. Hașdeu

Carosabil:L=l 70m,l=7,5m, S=1275mp

1990

15358,20

Domeniul

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

public al municipiului Bacău HCL174/1999

214

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Banatului

Carosabil:L=441m, l=7m, S=3087mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

171.745,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

215

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Banca Națională

Carosabil:L=630m, l=7m, S=4410mp

Trotuar: l=l,5“2m,

S i st .rutier=ASF ALT+BETON

1990,2001

473.561,88

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

216

I.3.7.2.

Str. Banu Mărăcine

Carosabil: L=490m,

Trotuar: 1=1 m,

Scarosab il+trotuar=3 582mp, Sist.rutier=ASFALT

1948,2008

340.191,39

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999 HCL35/2009

217

1.3.7.1.

Str. Barajului

Carosabil: L=55m, 1=3m, S=165mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

1990

1.987,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

218

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Bicaz

Carosabil:L=3020m,l=7m,S=21140mp

Trotuar:l=l,5m,

Sist.rutier= ASFALT+BETON

1990,2004

2.205.230,55

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

219

1.3.7.2,

Str. Bogdan Voievod

Carosabil:L=310m,l=6m, S=1860mp

Trotuar:l=l,5m

Sist.rutier=ASFALT

1948

106.524,58

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

220

1.3.7.3.

Str. Bradului

Carosabil:L=750m,l=7m, S=5250mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=BETON

1990

464.317,55

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

221

1.3.7.3.

1.3.7.1.

Str. Brândușei

Carosabil:L=951m, 1=7m, S=6657mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990

554.122,02

Domeniul public ai municipiului Bacău

HCL 174/1999

222

1.3.7.3.

Str. Bucegi

Carosabil:L=1350m,l=7m, S=9450mp

Trotuar: 1-1,5 m,

Sist.rutier=BETON

1964

445.744,85

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

223

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Buciumului

Carosabil:L=817m,l=7m, S=5719mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1965

318.176,31

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

224

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Bucovinei

Carosabil:L=620m,l=3,5m, S=2170mp

Trotuar:l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

134.931,13

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

225

1.3.7.3.

Str. Bujorilor

Carosabil: L=650m,l=7m, S=4550mp Trotuar:l=lm

Si st. rutier :BETON

2004

605.979,92

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 298/2004

226

1.3.7.2.

Str. Caișilor

Carosabil:L=149m,l=4m, S=596mp

Trotuar: 1=1,5m,

Șist.rutier=ASF ALT

1965

37.547,05

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

227

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Câmpului

Carosabil:L=750m,l=3,5-5m,

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sistrutier= ASFALT +BALAST

1990

402.688,67

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

228

1.3.7.1.

Str. Cantonului

Carosabil:L=160m, l=4m,S=640mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

7.709,21

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

229

1.3.7.2.

Str. Caraiman

Carosabil :L=66m, l=6m, S=396mp

Trotuar: I=lm,

Sist.rutiei=ASFALT

1990,2007

70.381,82

Domeniul public ai. municipiului Bacău HCL 174/1999

230

1.3.7.3.

Str. Carpați

Carosabil:L=800m, I=7m, S=5600mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutiei=BETON

1962

264.145,09

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

231

1.3.7.3.

Str. Castanilor

Carosabil: L=515m, l=4m,S=2060mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990

150.038,30

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

232

I.3.7.3.

Str. Călugăreni

Carosabil:L=820m, l=7m, S=5740mp Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990

522.584,85

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

233

1.3.7.1.

Str. Constantin Platon

Carosabil:L=291m, l=6m, S=1746mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

19.825,22

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 259/2008

234

1.3.7.1.

Str. Căpitan Ioan Boroș

Carosabil:L=190m, l=5m, S=950mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

78.418,07

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

235

1.3.7.1.

Str. Căpitan Vasile Merica

Carosabil:L=238m,l=6m,S=1428mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

16.214,44

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 355/2003

236

I.3.7.I.

Str. Căpitan Victor Precup

Carosabil: L=80m, 1=5m, S=400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

5.460,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

237

1.3.7.2.

Str. Ceahlăului

Carosabil:L=188m,l=4m,S=752mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

148.584,60

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

238

1.3.7.1.

Str. Cerbului

Carosabil: L=148m, l=6m,S=888mp Trotuar: l=0m, Sist.rutier=BALAST

1962

5.704,82

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

239

1.3.7.1.

Str. Cezar Bolliac

Carosabil:L=230m, l=4m, Trotuar: 1=1 m, Scarosabil+trotuai= 1572mp,

1948,2009

197.585,91

Domeniul public al municipiului Bacău

Sist.rutier=ASFALT

HCL 174/1999

HCL 35/2009

240

1.3.7.1.

Str. Cezar Uncescu

Carosabil: L=841m, l=6m, S=5046mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

57.295,58

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

241

1.3.7.2.

Str. Chimiei

Carosabil:L=3851m,I=7m,S-26957mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

2.812.034,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL 220/2008

242

1.3.7.2.

Str. Ciprian Porumbescu

Carosabil:L=1600m,l=3-6m,

Trotuar: l=lm,

Șist. rutier=ASF ALT

1990,2007

1.517.459,78

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

243

I.3.7.I.

Str. Cireșoaiei

Carosabil:L=1562m, l=5m, S=7810mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

94.076,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

244

1.3.7.1.

Str. Col. Nicolae

Drăghici

Carosabil: L=336m, l=6m, S=2016mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

22.890,98

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 355/2003

245

1.3.7.2.

Str. Condorilor

Carosabil :L~629m, I=7m, S=4403mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

459.301,33

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

246

13.7.2.

Str. Constantin Ene

Carosabil:L=l 112m,1=7-9,5m,

Trotuar: 1=1,5m,

Șist.rutier=ASF ALT

1990,2000

907.520,67

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

247

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Str. Constantin Mușat

Carosabil: L=900m,I=7m,S=6300mp

Trotuar: 1=Im,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1995

701.000,44

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

248

1.3.7.2.

Str. Constanței

Carosabil:L=1670m,l=7m,S-l 1690mp

1.836.346,25

Domeniul

Trotuar: 1= Im,

Sist.rutiei=ASFALT

1990,2004

public al municipiului Bacău HCL 174/1999

249

1.3.7.1.

Str. Corbului

Carosabil: L=580m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=3977mp,

Sist.rutier=BALAST

1990

249.130,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL 35/2009

250

1.3.7.2.

Str. Cornișa Bistriței

Carosabil: L=430m, l=9m,S=3870mp

Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2002

387.869,73

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

251

1.3.7.2.

Str. Costache Negri

Carosabil:L=360m, l=4m, S=1440mp

Trotuar: I=lm, Sist.rutier=ASFALT

1948

82.470,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

252

1.3.7.1.

Str. Costache Radu

Carosabil:L=1250m, l=6m, S=7500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2001

76.195,70

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 141/2001

253

I.3.7.2.

Str. Crângului

Carosabil: L=160m, l=7m,S=l 120mp Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1964

51.315,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

254

1.3.7.3.

Str. Crăițelor

Carosabil: L=650m, l=7m,S=4550mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

605.979,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

255

1.3.7.3.

Str. Cremenea

CarosabiI:L=3 86m, l=3,5m,S=l 35 lmp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990

126.512,88

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

256

1.3.7.2.

Str. Crinului

Carosabil: L=267m, 1=3-6m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

264.235,93

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

257

1.3.7.3.

Str. Crizantemelor

Carosabil: L=750m, l=7m, S=5250mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

699.207,60

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

258

1.3.7.2.

Str. Cronicar Ion Neculce

Carosabil: L=126m, l=7m, S=882mp Trotuar: 1=1,5m,

S i st .rutier=A S F ALT

1990

92.006,31

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

259

1.3.7.1.

Str. Cpt. Emest Târțescu

Carosabil:L=350m, l=6m, S=2100mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei= BALAST

2003

19.825,22

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 259/2008

260

1.3.7.2.

Str. Cuza Vodă

Carosabil:L=550m, l=7m,S=3850mp

Trotuar: 1=1,5m

Sist.rutier=ASFALT

1990,2004

401.614,84

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

261

1.3.7.2.

Str. Daciei

Carosabil:L=649m, l=3,5-6m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

724.796,66

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

262

I.3.7.3.

Str. Decebal

Carosabil :L=592m, l=7m,S=4144mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2017

393.479,99

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

263

1.3.7.L

Str. Depoului

Carosabil:L=1000m,l=4,5m

S=4500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1997

63.239,63

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

264

I.3.7.3.

Str. Digul Bâmat

Carosabil:L=808m, l=7m,S=5656mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

500.224,77

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

265

1.3.7.1.

Str. Dimitrie Bușilă

Carosabil: L=610m, l=6m,S=3360mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

44.087,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

266

1.3.7.3.

Str. Dimitrie Cantemir

Carosabil:     L=406m,     1=7,5 m,

S=3045mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2009

517.486,46

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

267

1.3.7.1.

Str. Dorului

Carosabil: L=900m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=5353mp

Sist.rutier=BALAST

2000

110.177,49

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 35/2009

268

I.3.7.3.

Str. Dr. Constantin Istrate

Carosabil: L=363m, I=4m,S=1452mp

Trotuar: l=2m,

S i st ,rutier=B ETON

1990,2007

291.884,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

269

1.3.7.2

Str. Dr. Victor Babeș

Carosabil:L=565m,l=5-6m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

480.520,34

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

270

1.3.7.1.

Str. Dragoș Vodă

Carosabil:L=291m, 1=7- 12m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

29.933,42

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

271

1.3.7.3.

Str. Dumbrava Roșie

Carosabil: L=118m, l=6m,S=708mp Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=BETON

1990

62.309,59

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

272

1.3.7.3.

Str. Dumbravei

Carosabil:L=180m, 1=1 lm, S=1980mp

Trotuar: I=2m,

Șist.rutier=B ETON

1990

170.431,85

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

273

I.3.7.2.

Str. Ecaterina Teodoroiu

Carosabil:L=318m, l=6m,S=1908mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

87.418,88

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

274

1.3.7.2.

Str. Ecaterina Varga

Carosabil :L=3 5 5m,l=5,5m, S=1952,5mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2000

263.493,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

275

1.3.7.3.

Str. Emil Racoviță

Carosabil: L=125m, l=7m,S=875mp Trotuar: l=l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

77.386,26

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

276

L3.7.2.

Str. Energiei

Carosabil:L=730m,l=14m,S=10220mp

Trotuar: l=l,5-2m

Sist.rutier=ASFALT

1964

526.781,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

277

1.3.7.2.

Str. Erou C.M. Hasan

Carosabil:L=410m, l=6m,S=2460mp

Trotuar: l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

264.163,77

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

278

1.3.7.2.

Str.Erou Ciprian Pintea

Carosabil: L=564m, l=7-9m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2003

460.289,26

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

279

1.3.7.2.

Str. Erou Gheorghe Rusu

Carosabil:L=251m, l=6m,S=1506mp

Trotuar:l=2-4m,

Sist.rutiei=ASFALT

1990

194.063,72

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

280

1.3.7.2.

Str. Erou Gheorghe Nechita

Carosabil:L=152m, l=6m,S=912mp

Trotuar: l=lm, Sist.rutier=ASFALT

1990

91.404,96

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

281

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Fagului

Carosabil: L=250m, l=6m,S=1500mp

Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990,2005

236.673,56

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

282

1.3.7.2.

Str. Făgăraș

Carosabil:L=550m, l=7m,S=3850mp

Trotuar: 1=1,5m,

S i st .rutier=BETON

2004

617.384,37

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 44/2004

283

1.3.7.3.

Str. Florilor

Carosabil: L=434m, l=7m,S=3038mp Trotuar :l=2m,

Sist.rutier=BETON

1965

122.011,73

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

284

1.3.7.3.

Str. Frasinului

Carosabil: L=153m, I=7m,S=l071 mp

Trotuar: l=L5-4m,

S ist.rutier=B ETON

1965

57.946,83

Domeniul public al municipiului 3acău

HCL 174/1999 ‘

285

1.3.7.3.

Str. Frunzei

Carosabil:L=720m. l=7m,S=5040mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990

367.083,99

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

286

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Garofiței

Carosabil:L=l 346m,l=7m,S=9422mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

982.861,03

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

287

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Gării

Carosabil:L=1340m,l=7-14m,

Trotuar:l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1964

782.783,82

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

288

1.7.3.1.

Str. General Dr. Dragomir Badiu

Carosabil:L=115m, l=6m,S=690mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2000

6.872,55

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

289

L3.7.1.

Str. General Eremia Grigorescu

Carosabil:L=1470m,l=6m,S=8820mp

Trotuar: I=0m,

Sist.rutier= BALAST

2003

100.148,04

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 355/2003

290

1.3.7.1.

Str. General Grigore Cantilli

Carosabil:L=365m, l=5m,S=1825mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

24.914,41

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

291

1.3.7.2.

Str.General Ștefan Gușă

Carosabil:L=1000m, l=7m,S=7000mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2013

3.660.381,67

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

292

1.3.7.2.

Str. George Apostu

Carosabil:L=207m,l=5,5m, S=1138,5mp,

Trotuar: 1=1,5m,

1990

124.479,12

Domeniul public al municipiului Bacău

Sist.rutiei=ASFALT

HCL 174/1999

293

13.7.2.

13.73.

Str. George Bacovia

Carosabil:L=l 045m,l=7m,S=7315mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier-ASFALT+BETON

1990,2001

785.511,37

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

294

13.7.1.

Str.George Coșbuc

Carosabil:L=71m, l=5,5m,S=390,5mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

5.059,17

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

295

13.7.2.

Str. George Enescu

Carosabil:L=421m, l=6m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2010

564.202,27

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

296

13.7.1.

Str. Gheorghe Asachi

Carosabil:L=300m, l=6,5m,S=1950mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

23.489,01

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

297

13.7.2.

Str.Gheorghe Donici

Carosabil:L=860m, l=7-8m, Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2004

664.919,54

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

298

13.7.1.

Str. Gheorghe Glod

Carosabil:L=450m, l=6m,S=2700mp

Trotuar: 1=1,2m,

S i st .rutier=A SF ALT

1990,2006

489.875,60

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

299

13.7.1.

Str. Gheorghe Hociung

Carosabil:L=1025m,l=6m,S=6150mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenajată

2001

62.480,47

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

300

13.7.1.

Str. Gheorghe Lazăr

Carosabil:L=149,80m,l=4,5m,

S=674,lmp

Trotuar: l=0,5-lm,

Sist.rutier=BALAST

1948,2009

135.122,99

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

301

13.7.1.

Str. Gheorghe Negel

Carosabil:L=500m, l=6m, S=3000mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

2001

30.478,28

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 64/2005

302

1.3.7.L

Str. Gheorghe Șincai

Carosabil:L=231m, l=8m,S=1848mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

22.260,35

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

303

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Vrânceanu

Carosabil: L=310m, l=6m,S=1860mp Trotuar: 1=0 m,

Sist.rutier= BALAST

2003

21.119,66

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

304

1.3.7.2.

Str. Gladiolei

Carosabil: L=141m, 1=3 m, S=423mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

69.770,16

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

305

1.3.7.1.

Str. Gloriei

Carosabil: L=142m, l=12m,S=1704mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

17.779,37

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

306

1.3.7.1.

Str. Grigore Tăbăcaru

CarosabiI:L=845m, l=6m,S=5070mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenajat

2000

50.498,33

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

307

I.3.7.3.

Str. Hatman Berescu

CarosabiI:L=309m, l=7m,S=2163mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

191.298,83

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

308

1.3.7.3.

Str. Henri Coandă

Carosabil:L=717m, l=7m, S=5019mp

Trotuar: l=l,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

443.887,57

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

309

1.3.7.2.

Str. Hoitului

Carosabil:L=1550m, l=6m,S=9300mp

Trotuar: I=lm,

Sist.rutier= ASFALT

1990,2010

1.938.747,30

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

310

1.3.7.2.

Str. I.L. Caragiale

Suprafață totală=19.455 mp din care:

Suprafață parte carosabilă=13.094 mp,

Suprafață trotuare=5.831mp,

1990,2013, 2015

2.710.669,28

Domeniul public ai municipiului Bacău

Suprafață spații verzi=530mp,

Lungime stradală=944m, Sist.rutier=ASFALT+BETON

Conform HCL 448/28.12.2010

HCL 174/1999

311

13.7.2.

Str. Iasomiei

Carosabil: L=235m, l=7m,S=1645mp

Trotuar: l=l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

329.470,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

312

13.7.3.

Str. Iașilor

Carosabil: L=660m, l=6m,S=3960mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutiei=BETON

1990,2007

619.148,33

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

313

1.3.7.3.

Str. Iernii

Carosabil: L=190m, I=7m,S=1330mp Trotuar: l=2m.

Sist.rutier=BETON

1964

51.663,67

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

314

13.7.2.

13.73.

Str. I. Ghelu Destelnica

Carosabil :L=306m,l=6m,S= 1836mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

2006

358.561,73

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL162/2006

315

13.7.2.

Str. Ilarie Voronca

Carosabil:L=300m,l=6m,S=l 800mp

Trotuar: 1=0,5-1,201,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

331.944,33

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

316

13.73.

Str. Independentei

Carosabil:L=340m, l=6m,S=2040mp

Trotuar: 1=1-1,4m,

Sist.rutier=BETON

1990,2005

299.540,54

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

317

13.7.2.

Str. înfrățirii

Carosabil:L=l 127m,l=7m,S=6860mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1962,2008

1.533.582,79

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

318

13.7.1.

Str. Ion Creangă

Carosabil:L=l 50m ,l=7m,S=l 050mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BALAST

1990

14.334,32

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

319

1.3.7.2.

Str. Ion Ionescu de la Brad

Carosabil:L=780m,l=7m,S=5460mp

Trotuar:l=l-l,5m,

S ist.rutier=ASFALT

1990

552.811,01

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

320

1.3.7.3.

Str. Ion Luca

Carosabil:L=430m, l=7m,S=3010mp

Trotuar:l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2001

250.549,39

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

321

I.3.7.2.

Str. Ion Păun Pincio

Carosabil:L=140m,l=7m,S=980mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1988

77.173,05

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

322

1.3.7.1.

Str. Ion Roată

Carosabil:L=1025m, 1=10-12,

Trotuar: l=lm,

Scarosabil+trotuar=12053mp

Sist.rutier=BALAST

1990

148.161,42

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

323

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Iosif Cocea

Carosabil:L™5lOm, I=7m. S=3570mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1990

361.453,35

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

324

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Izvoare

Carosabil:L=1850m,l=7m,S=12950mp

Trotuar: l=I-l,5m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1962,2008

2.134.331,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

325

I.3.7.2.

Str.Lalelelor

Carosabil:L=667m,l=3,5m,

S=2334,5mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

257.849,61

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

326

1.3.7.2.

Str. Lăcrămioarelor

Carosabil:L=140m,l”3m,S=420mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

69.275,34

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

327

1.3.7.1.

Str. Leon Sakellary

Carosabil:L=1000m,l=6m,S=6000mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenajat

2001

60.956,56

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

328

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Letea

CarosabiI:L=1763m,l=5-6m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutiei=ASFALT+BETON

1990

1.022.313,79

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

329

1.3.7.2.

Str. Libertății

Carosabil:L=113m,I=8m,S=904mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

77.659,85

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 219/2008

330

1.3.7.2.

Str. Licurici

Carosabil:L=980m, l=3-6m, Trotuar: l=0,5-l,2m, Sist.rutier=ASFALT

1965,2010

1.050.675,95

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

331

1.3.7.1.

Str. Liliacului

Carosabil :L=20 Om, l=7m,S=1400mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1965

8.994,08

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

332

1.3.7.1.

Str. Limpedea

Carosabil:L=500m, l=5m,S=2500mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

30.114,11

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

333

13.7.2.

Str. Liniștei

Carosabil:L=160m, l=6m,S=960mp

Trotuar: l=l-l,3m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

174.177,99

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

334

1.3.7.3.

Str. Livezilor

Carosabil:L=456m, l=7m,S=3192mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1964

150.562,70

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

335

I.3.7.I.

Str. Lt. Vasile Niculescu

Carosabil:L=560m, l=5m,S=2800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

38.224,84

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

336

1.3.7.1.

Str. Lt. Victor Botocan

Carosabil :L=200m, l=6m, S=1200mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1997

16.863,90

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

o             o

337

1.3.7.3.

Str. Logofăt Tăutu

Carosabil:L=625m, l=7m, S=4375mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1948

206.363,35

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

338

1.3.7.1.

Str. Lt. Col. Ion Zărnescu

Carosabil:L=250m, I=5m,S=1250mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

17.064,66

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

339

1.3.7.2.

Str. Luceafărului

Carosabil:L=568m, l=3-5m, Trotuar: l=0,75-lm, Sist.rutier=ASFALT

1948,2008

468.433,24

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

340

I.3.7.3.

Str. Lucrețiu Pătrășcanu

Carosabil:L=300m, l=14m,S=4200mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier=BETON

1990

349.603,80

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

341

1.3.73.

Str. Luminii

Carosabil:L=151m,l=3,5m,S=528,5mp

Trotuar :l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1964

30.794,27

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

342

  • 1.3.7.2,

  • 1.3.7.3.

Str. Lunca Bistriței

Carosabil:L=l 642m,l=6m,S=9852mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948

451.389,30

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

343

I.3.7.2.

Str. Lunei

Carosabil:L=168m,l=5m,S=840mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

151.539,80

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

344

I.3.7.I.

Str. Lupeni

Carosabil:L=980m, 1=5-6m, Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=BALAST

1990,2011

1.227.472,39

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

345

I.3.7.3.

Str. Macilor

Carosabil :L=250m,l=7m,S=l 75 Omp Trotuar: l=lm, Sist.rutier=BETON

2004

233.069,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

346

1.3.7.1.

Str. Maior Alexandru Velican

Carosabil:L=175m,l=5m,S”875mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1995

11.945,26

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

347

1.3.7.3.

Str. Magnoliilor

Carosabil:L=450m,I=7m,S=3150mp

Trotuar: l=lm, Sist.rutier=BETON

2004

419.524,56

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 353/2006

348

1.3.7.3.

Str. Maramureș

Carosabil:L=270m,l=6m,S=1620mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1948,2008

264.300,47

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

349

1.3.7.1.

Str.Mareșal AI. Averescu

Carosabil:L=1350m,l=6m,S=8100mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=neamenajat

2001

82.291,36

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

350

1.3.7.3.

Str. Margaretelor

Carosabil:L=250m,l=7m,S=1750mp

Trotuar: l=lm,

S i st .rutier=B ETON

2004

233.069,20

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

351

I.3.7.3.

Str. Martir Cloșca

Carosabil:L=190m,l=7m,S”1330mp

Trotuar: l=2m,

Sist.rutier-BETON

1948,2017

75.775,9

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

352

I.3.7.2.

Str.Martir Cri șan

Carosabil :L=300m, l=5-7m, Trotuar: 1=1-2m,

Șist.rutier=ASFALT

1948,2010

402.044,37

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

353

I.3.7.3.

Str. Martir Horia

Carosabil:L=468m,l=7m,S=3276mp

Trotuar: I=2m,

Sist.rutier=BETON

1948,2017

184.693,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

354

1.3.7.2.

Str.Măgura Cașin

Carosabil:L=157m,l::=6m,S=942mp

Trotuar: I=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990

94.411,70

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

355

1.3.7.2.

Str.Mărăști

Carosabil:L=845m,l=7m,S=5915mp

Trotuar: l=l-l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

1.054.026,32

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

356

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str.Mihai Eminescu

Carosabil: L=692m,l=8,5m,S=5 8 82mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1990

564.752,07

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

357

I.3.7.3.

Str. Mihai Viteazu

Carosabil:L=494m,l=14m,S=6916mp

Trotuar: 1=3 m,

Sist.rutiei=BETON

1948

326.219,19

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

358

1.3.7.2.

Străpungere M.Viteazu-Piața Centrală+Parcare

Carosabil :L=3 5 0m,l= 10-12m, Trotuar: 1=7-15m, Sist.rutier=ASFALT

2007

608.564,60

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 213/2910

359

1.3.7.2.

Str.Mihail Kogălniceanu

Carosabil:L=130m,l=12m,S=1560mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

2003

229.165,29

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

360

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str.Milcov

Carosabil:L=2365=14m,S=331 lOmp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1964

1.400.988,67

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

361

1.3.7.2.

Str. Militari

Carosabil:L=750m,l=7m,S=5250mp

Trotuar: l=l-l,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

918.516,75

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

362

1.3.7.2.

Str. Mioriței

CarosabiI:L=1799,5m, 1=14m,

S=25193mp

Trotuar:l=2-3m,

Sist.rutiei=ASFALT

1964,2015, 2016

7.773.170,82

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

363

1.3.7.3.

Str. Mircea Eliade

Carosabil:L=323m,l=3,5m,

S=1130,5mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

1990

105.864,40

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

364

13.7.2.

Str. Miron Costin

Carosabil:L=960m,l=7m,S=6720mp

Trotuar: 1-1 m,

Sist.rutier=ASFALT

1962

351.874,73

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

365

13.7.2

Str. Mitropolit Veniamin Costache

Carosabil:L=124m,l=4m,S=496mp

Trotuar: 1=1.2m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

29.542,82

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

366

1.3.7.1.

Str. Morii

Carosabil:L=110m,l=5-6m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BALAST

1948

4.946,74

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

377

13.7.2.

13.7.1.

Str. Muncii

Carosabil:L=1100m, l=4-6m,

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1986,2009

944.976,08

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

378

13.7.2.

Str. Mușcatelor

Carosabil:L=280m,l=6m,S=1680mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= BALAST

1965,2011

311.739,02

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

379

13.7.2.

Str. Nalbei

Carosabil:L-160m,I=3m,S=480mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

79.171,81

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

380

13.7.2.

Str. Narciselor

Carosabil:L~924m,l=14m,

S=12936mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

1.230358,86

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

381

1.3.73.

13.7.2.

Str. Neagoe Vodă

Carosabil:L=983m,l=7m,S=6881mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON+ASFALT

1948,2017

377301,9

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

382

13.7.2.

13.7.1.

Str. Neptun

Carosabil:L=666m,l=3,5m,S=2331mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT+BALAST

1990

257.463,03

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

383

13.7.2.

Str. Nicolae Bălcescu

Carosabil:L=430m,l=l 8m,S=7740mp

Trotuar: 1=4-12m,

Sist.rutier=ASFALT

1948

512.234,31

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

384

1.3.7.2.

Str. Nicolae Copernic

Carosabil :L=613m,l=6m,S=3678mp Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

707.763,03

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

385

1.3.7.2.

Str. Nicolae Lascăr Bogdan

Carosabil:L=570m,l=7m,S=3990mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

342.768,60

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

386

1.3.7.2.

Str. Nicolae Titulescu

Carosabil:L=450m,l=7m,S=3150mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

338.258,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

387

1.3.7.2.

Str. Nicu Enea

Carosabil :L=577in,l=7m,S=4039mp

Trotuar: 1=1,5m,

S i st.rutier=A SF ALT

1990

421.330,47

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

388

1.3.7.2.

13.73.

Str. Nordului

Carosabil:L=1687m,l=6-7m,

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1948,2008

2.156.483,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

389

13.7.3.

Str. Nucului

Carosabil:L=150m,l=5m,S=750mp Trotuar: l=l-l,5m, Sist.rutiei=BETON

1964

36.417,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

390

13.7.3.

13.7.2.

Str. Nufărului

Carosabil:L=481m,l=7m,S=3367mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1965

192.832,39

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

391

13.7.2.

Str. Ogorului

Carosabil:L=235m,l=3,5m,S=822,5mp

Trotuar: 1=0,75m,

Sist.rutier=ASFALT

1964,2008

164.735,10

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

392

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Oituz

Carosabil:L=1405m,l=8-14m,

Trotuar: 1=1 -2m,

Sist.rutier=ASFALT+BETON

1896

804.661,45

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

393

I.3.7.3.

Str. Orhideelor

Carosabil:L=300m,l=7m,S=2100mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

279.683,04

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

394

1.3.7.2.

Str. Orizontului

Carosabil:L=785m,l=7m,S=5495mp

Trotuar: 1=1 -l,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2001, 2017

633.890,97

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

395

1.3.7.3.

Str. Ozanei

Carosabil:L=700m,l=8m,S=5600mp

Trotuar: 1=1,5m,

S i st .ruti ei=B ETON

1990,2006

852.450,60

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

396

1.3.7.2.

Str. Panselelor

Carosabil:L=323m,l=4m,S=1292mp

Trotuar: 1=1-1,501,

Sist.rutier=ASFALT

1990

145.676,65

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

397

I.3.7.2.

Str.Pasajul Revoluției

Carosabil:L=125m,l=7m,S=875mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

93.960,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

398

1.3.7.2

Str. Păcii

Carosabil:L=239m,l=6m,S=1434mp Trotuar: 1=1-1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990

148.855,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

399

L3.7.3.

Str. Petru Rareș

Carosabil:L=251m,l=3,5mîS=878,5mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990

86.836,49

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

400

1.3.7.3.

Str. Petuniilor

Carosabil:L=270m,l=7m,S=1890mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON

2004

251.714,74

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

401

1.3.7.2.

Str. Prof. Dr. Ghe.

Marinescu

Carosabil: L=235m, l-7m,S=1645mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

343.198,13

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

402

1.3.7.2

Str. Pictor I. Andreescu

Carosabil:

L=370m,l=6m,S=2220mp Trotuar: 1=1,2m, Sist.rutier=ASFALT

1990

190.713,36

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

403

1.3.7.1.

Str. Pictor N.Grigorescu

Carosabil:L=162m,l=7m,S=l 134mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

13.659,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

404

I.3.7.I.

Str. Pictor Ștefan Luchian

Carosabil:L=340m,l=8m,S=2720mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

32.764,15

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

405

1.3.7.2

Str. Pictor Theodor Aman

Carosabil:L=l 327m,l=7m,S=9289mp Trotuar: 1=1-2m,

Sist.rutier=ASFALT

1980

581.392,24

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

406

I.3.7.3.

Str. Pieții

Carosabil:L=240m,l=7m,S=:1680mp

Trotuar: 1=1 -2m,

S i st.rut ier=B ETON

1964

79.243,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

407

1.3.7.2

Str. Plaiului

Carosabil:L=735m,l=6m,S=4410mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2001

378.849,50

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

408

1.3.7.2

Str. Plantelor

Carosabil:L=90m,l=6m,S=540mp

Trotuar: l=l-l,3m,

Sist.rutier=ASFALT

1964

29.483,25

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

409

I.3.7.2.

Str. Plopilor

Carosabil:L=209m,l=6m,S=1254mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2007

231.254,55

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

410

1.3.7.2.

Str. Poet Andrei Mureșanu

Carosabil:L=172m, l=7m. S=1870mp

Trotuar: 1=1,5m,

S ist.rutier=ASFALT

1990,2005

211.001,13

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

411

1.3.7.1.

Str. Poet Vasile Cârlova

Carosabil:L=390m, Trotuar: l=0m.

Scarosabil~Hrotuar=4443mp, Sist.rutier=BALAST

1990

46.978,01

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

412

1.3.7.2.

Str. Poligonului

Carosabil:L=1680m,l=7m,S=l 1760mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

1.010.265,34

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 64/2005

413

1.3.7.2.

Str. Pomilor

Carosabil:L=315m,

Trotuar: 1-1 m,

Scarosabi I+trotuar=2356mp Șist.rutier=ASF ALT

1990,2010

280.537,63

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

414

1.3.7.3.

Str. Popa Șapca

Carosabil:L=290m,l=7-10m,

Trotuar: 1=1 -2m,

Sist.rutier=BETON

1948

112.650,11

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

415

1.3.7.3.

Str. Prelungirea Bradului

Carosabil:L=l 185m,l=7m,S=8295mp Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

1986

427.226,77

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

416

1.3.7.3.

Str. Prieteniei

Carosabil:L=760m,l=3,5m,S=2660mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

1965

154.991,02

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

417

1.3.7.2.

Str. Primăverii

Carosabil:L=809m,l=7m,S=5663mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

S i st. rutier=A SF ALT

1990,2005

963.251,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

418

1.3.7.3.

Str. Procopie Strat

Carosabil :L=400m,I=7m,S=2800mp

Trotuar: 1=1,2-1,5m,

1990,2006

431.391,67

Domeniul public al

o             o

Sist.rutier-BETON

municipiului Bacău HCL 174/1999

419

1.3.7.2.

Str. Progresului

Carosabil:L=520m,l=3,5m,S=l 820mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990

156.350,59

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

420

1.3.7.1.

Str. Prunului

Carosabil: L=190m, I=7m,S=1330mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

16.020,71

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

421

L3.7.1.

Str. Prutului

Carosabil:L=150m,l=5-6m, S=750mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

12.587,70

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

422

1.3.7.2.

Str. Radu Negru

Carosabil:L=341m,l=3-4m, Trotuar: 1=1 m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2017

146.977,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

423

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Războieni

Carosabil:L=1071m,l=7-14m,

Trotuar:l=l,5~2,5m, Sist.rutiei=BETON+ASFALT

1984

717.649,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

424

1.3.7.2.

Str. Răzoare

Carosabil:L=256m,l=4-7m,

Trotuar: 1=1-1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

312.288,82

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

425

1.3.7.1.

Str. Rodnei

Carosabil:L=200m,l=4m,S=800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

9.636,52

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

426

1.3.7.1.

Str. Romanței

CarosabiI:L=200m,l=4m,S=800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

9.636,52

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

427

1.3.7.2.

Str. Rozelor

Carosabil:L=l 320m,l=3-6m,

Trotuar: 1=1 m,

1964,2008

1.306.334,94

Domeniul public ai

o.

Si st ,ru tier=A SF ALT

municipiului Bacău HCL 174/1999

428

1.3.7.1.

Str. Salcâmilor

Carosabil:L=l 00m.l~4m,S~400mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1990

4.818,26

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

429

1.3.7.L

Str. Sălciei

Carosabil :L=367m, 1=3-6m, Trotuar: l=0m, Sist.rutiei=BALAST

1990

39.750,62

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

430

1.3.7.3.

Str. Sânzienelor

Carosabil:L=470m,l=7m,S=3290mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

2004

438.170,10

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

431

1.3.7.1.

Str. Scânteii

Carosabil:L=153m,l=5m,S=765mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutiei=BALAST

1990

9.214,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

432

1.3.7.3.

Str. Serei

Carosabil:L=75+170m,        l=7m,

S=525mp

Trotuar: I=lm,

Sist.rutier=BETON

1990,2008

142.754,89

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

433

1.3.7.2.

Str. Siliștei

CarosabiI:L=210m,l=7m,S=1470mp

Trotuar: 1=1,2m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2008

284.028,88

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

434

1.3.7.1.

Str. Silozului

Carosabil :L=225m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuar=2771mp

S ist.rutier=B ALA ST

1990

23.127,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

435

1.3.7.3.

1.3.7.1.

Str. Șiretului

Carosabil:L=1014m,l=6m,S=6084mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=BETON+BALAST

1990,2006

909.878,85

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

436

1.3.7.2.

Str. Slănicului

Carosabil:L=329m,l=3,5m,

1964

67.832,10

Domeniul

S=1151,5mp, Trotuar: I=lm, Sist.rutier=ASFALT

public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

437

13.73.

Str.Slt. Adam

Carosabil:L=280m,l=7m,S=1960mp

Trotuar: 1=1 m,

S i st .rutier=B ETON

1990

163.148,44

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

438

13.7.1.

Str. Speranței

Carosabil:L=1570m,l=6m,S=9420mp

Trotuar: l=0m,

S i st.rutier=B ALA ST

1990

113.469,96

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

439

13.7.1.

Str. Spicului

Carosabil:L=230m,

Trotuar: l=0m,

Scarosabil+trotuai=2401mp

Sist.rutier=BALAST

1964

11.820,79

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

440

13.7.2

Str. Spiru Haret

Carosabil:L=417m, 1=8-1 Om Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutiei=ASFALT

1990

376.143,43

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

441

1.3.7.2

Str.Stadionului

Carosabil:L=430m,l=7m,S=3010mp

Trotuar: l=lm,

Șist.rutier=ASF ALT

1965

157.610,56

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

442

13.7.2.

Str. Sucevei

Carosabil:L=185m,l=6m,S=l 1 lOmp Trotuar: l=l-l,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2006

204.328,17

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

443

13.7.2.

Str. Șerbănești

Carosabil:L=l 154m, l=4-7m, Trotuar: 1=0,5 -2m, Sist.rutier=ASFALT

1986,2010

1.391.877,61

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

444

13.7.2

Str. Șoimului

Carosabil:L=415m,l=6m,S=2490mp Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1965

142.605,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

n

445

13.7.2

13.7.3.

Str. Ștefan Cel Mare

Suprafață totală=64.121 mp (carte funciară 704679), din care:

Suprafață parte carosabilă=34.421 mp,

Suprafață trotuare=21.460mp,

Suprafață spații verzi=14.709mp,

Lungime stradală=1282,70m,

Sistem rutier = ASFALT + BETON

Conform HCL 97/12.04.2013

1990,2016

10.800.873,1

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

446

13.7.1.

Str. Ștefan Zeletin

Carosabil:L=165m,l=6m,S=990mp

Trotuar: l=0m

Sist.rutier=neamenajat

2003

11.241,11

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

447

13.73.

Str. Tazlăului

Carosabil :L=5 88m ,l=7m,

S=4116mp, Trotuar: l=l,5-2m, Sist.rutier=BETON

1964

199.856,84

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

448

13.7.2

Str. Tecuciului

Carosabil:L=760m,l=7m,S=5320mp

Trotuar: l=0m.

Sist.rutier-ASFALT

1986

274.214,88

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

449

13.7.2.

Str. Teiului

Suprafața totală = 5632 mp, din care: -Carosabil:L=686m,l=6m,S=4116mp, Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier= ASFALT;

-Carosabil: L=228m, 1=6,65m,

S=1516mp, sistem rutier = BALAST (tronson suplimentar conform HCL 279/2017)

1964,2010

919341,46

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

450

13.7.2.

Str. Theodor Neculuță

Carosabil:L=300m,l=5m,S=1500mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier= ASFALT

1990,2013

358.747,28

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

451

13.7.1.

Str. Timpului

Suprafața totală = 6621 mp,

Sist.rutier= BALAST,

Număr cadastral 82996, carte funciară nr. 82996

2008

674.976

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 302/2008

HCL 349/2316 Act de dezmembrare nr.

121/12.01.2017

452

1.3.7.L

Str. Tineretului

Carosabil:L=640m,l=l lm,S=7040mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST+PAVAJ

1990

84.801,33

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

453

1.3.7.3.

Str. Tipografilor

Carosabil:L=470m,l=7m,S=3290mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

S i st.rutiei=BETON

1990

282.414,32

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

454

1.3.74.

Str. Tisei

Carosabil :L= 1 OOm, l=7m, S=700mp

Trotuar: l=0m,

Si st.rutier=B ALA ST

1948

4.497,04

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

455

1.3.7.2

Str. Toamnei

Carosabil:L=462m,l=3,5-5m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1965

116.421,05

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

456

1.3.7.2.

Str. Toporași

Carosabil:L=765,44m,l=3-8m,

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier= ASFALT

1965,2012

1.859.580,36

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

457

1.3.7.2

Str. Traian

Carosabil:L=360m,l=6m,

S=2160mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1896

119.582,43

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

458

1.3.7.2

Str. Traian Vuia

Carosabil:L=l 92m,l=7m,S=l 344mp Trotuar: 1=1,25m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

228.608,61

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

459

1.3.7.3

Str. Trandafirilor

Carosabil:L=200m,I=3-7m,

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1990,2003

94.684,36

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

o             o

460

1.3.7.3.

Str. Triumfului

Carosabil:L=730m,l=8m,S=5840mp

Trotuar: 1=1,5 m,

Sist.rutier=BETON

1990,2006

895.718,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

461

I.3.7.3.

Str. Tudor Vladimirescu

Carosabil:L=850m,l=9m,S=7650mp

Trotuar: l=4,5-2m,

Sist,rutier=BETON

1990,2006

1.171.318,40

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

462

1.3.7.2.

Str. Turbinei

Carosabil :L=470m,l=5m,S=850mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= ASFALT

1990

10.238,80

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

463

1.3.7.1.

Str. Ulmilor

Suprafață totală = 3809mp,

Sistem rutier=BALAST (conform HCL 228/2017)

1990

37.341,50

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

464

I.3.7.2.

Str. Vadul Pomilor

Carosabil:L=230m,

Trotuar: 1=1 m,

Scarosabil+trotuar=2144mp

Sist.rutier=ASFALT

1990,2009

282.633,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999 HCL35/2009

465

1.3.7.2

Str. Vadu Bistriței

Suprafață totală=12.605 mp din care:

Suprafață parte carosabilă=8.931 mp,

Suprafață trotuare=3.405mp,

Suprafață spații verzi=269mp,

Lungime stradală=507m,

Sist.rutier=ASFALT

Conform HCL 448/28.12.2010

1948,2016

3.287.792,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

466

1.3.7.3.

Str. Valea Alba

Carosabil :L=333m, l=7m, S=2331 mp, Trotuar: l=l,5-2m, Sist.rutier=BETON

1948

113.184,23

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

467

1.3.7.2.

Str. Vântului

Carosabil:L=494m, 1=4,5-7m,

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier= ASFALT

1948,2016

1.301.095,54

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

468

13.73.

Str. Vasile Alecsandri

Carosabil:L=970m,l=7m,S=6790mp

Trotuar: l=l,5-2m,

Sist.rutier=BETON

1990,2002

618.179,64

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

469

13.7.2.

Str. Vasile Lupu

Carosabil:L=55 8m,l=5m,S=2790mp Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=ASFALT

1990,2011

33.607,35

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

470

13.73.

Str. Venus

Carosabil:L=665m,l=6m,S=3990mp

Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1986

217.956,12

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

471

13.7.2.

13.7.1.

Str. Veronica Micle

Carosabil:L=1025m,l=3-6m,

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutiei=ASFALT+BALAST

1990,2008

929.856,47

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

472

13.7.2.

13.7.1.

Str. Victor Nadolschi

Carosabil:L=443m,l=5m,S=2215mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier= ASFALT+BALAST

1997

31.127,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

473

13.7.1.

Str. Viilor

Carosabil:L=225m,l=8m,S=l 800mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1964

11.563,82

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

474

13.73.

Str. Viitorului

Carosabil:L=653m,l=8m,S=5224mp

Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

1990,2007

787.604,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

475

13.7.2

Str. Violetelor

Carosabil:L=200m,l=4m,S=800mp

Trotuar: l=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1990

85.906,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

476

13.7.2.

Str. Viorelelor

Carosabil:L=754m,l=3,5m,S=2639mp

Trotuar: I=lm,

Sist.rutier=ASFALT

1965

155.457,16

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

477

13.7.2.

Str. Viselor

Carosabil :L=295m,

Trotuar: 1=0,5-lm, Scarosabil+trotuar=l 923mp, Si st.rutier= ASFALT

1990,2013

989.021,42

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL35/2009

478

13.7.2.

Str. Vrancei

Carosabil:L=530m,l=7m,S=3710mp Trotuar: 1=1,2-1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

638.704,18

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

479

13.7.2

Str. Vulturului

Carosabil:L=258m,l=6m,S=1548mp Trotuar: 1=1,5m, Sist.rutier=ASFALT

1990,2005

279.266,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

480

13.7.1.

Str. Xenopol

Carosabil:L=240m,l=5m,S=1200mp

Trotuar: l=0m, Sist.rutier=BALAST

1948

7.709,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

481

13.7.1.

Str. Zambilelor

Carosabil:L=100m,l=4m,S=400mp

Trotuar: l=0m, Sist.rutier=BALAST

1990

4.818,26

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

482

13.73.

Str. Zefirului

Carosabil:L=227m,l=7m,S=15 89mp Trotuar: 1=1,5m,

Sist.rutier=BETON

1948

74.951,17

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

483

13.7.1.

Str. Zimbrului

Carosabil:L=170m,I=6m,S=1020mp

Trotuar: l=0m,

Sist.rutier=BALAST

1948

6.552,83

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 174/1999

484

13.73.

Str. Zorelelor

Carosabil:L= 13 0m,l=7m, S=91 Omp Trotuar: 1=1 m,

Sist.rutier=BETON

2004

121.195,98

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 64/2005

SENSURI GIRATORII

485

13.7.1.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Prelungirea Bradului și accesul la Hypermarket Carrefour în suprafață de S=3226mp, din care:

2009

744.049,14

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010 Contract donație

S=989mp  - donație de la SC

ROGARIU SRL

nr.318/2010

486

1.3.74.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str.Ștefan cel Mare și Aprodu Purice, Raza=12m

2009

784.180,75

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 213/2010

487

1.3.74.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Prelungirea Bradului și Aprodu Purice, Raza=12m

2009

675.041,39

Domeniul public al municipiului Bacău

488

1.3.74.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Arcadie Șeptilici și str. General Ștefan Gușă, Raza=29,5m

2009

1.434.760,52

Domeniul public al municipiului Bacău

489

1.3.74.

Sens giratoriu

Situat la intersecția între str. Oituz, str. Mihai Eminescu și str. N. Titulescu, Raza=15m

2011

240.715,76

Domeniul public al municipiului Bacău

490

1.3.74.

Sens giratoriu

Situat la intersecția str. Mioriței cu

Calea Moinești, Aria=2921 mp, Raza=30,5m

2014

936.929,15

Domeniul public al municipiului Bacău

PASAJE

491

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Letea pe str.Mărășești - Calea Republicii

L=752,5m, i=14m; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura = grinzi beton armat, precomprimat; îmbrăcăminte = asfalt

1963

6.260.251,13

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

492

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Mărgineni, pe str.

Energiei - Calea Moinești

L=600m,    1=19m;    infrastructură:

fundații pile din beton simplu și elevații     din     beton     armat;

suprastructură: pile din beton armat, grinzi din beton armat, precomprimat; îmbrăcăminte din beton asfaltic; lățime carosabil=14,80m, lățime trotuar=2x2m

1979, 2014

22.547.762,16

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

493

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Milcov, pe str. Letea - str. Milcov

L=30m, 1=1 lm; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte =asfalt, lățime trotuar =l,5m

1982

61.433,41

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

O                   P>

494

1.3.17.2.

Pasaj suprateran Chimiei, pe str.Chimiei-peste calea ferată

L=88m, l=9m; infrastructura = pile, beton armat; suprastructura = grinzi beton     armat,     precomprimat;

îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=2m

1983

60.047,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

495

1.3.17.2.

Pasaj rutier subteran str. Oituz — str. Ștefan Gușe

  • a)  Pasaj rutier, L=305,38m, părți componente:

~ rampa Oituz din beton armat, formată din 14 tronsoane,

  • - pasajul subteran propriu zis, cu formă paralelipipedică, din beton armat postcomprimat,

  • - rampa Ștefan Gușe din beton armat -20 tronsoane;

  • b) Pasaj rutier superior A din beton armat, L= 157,5Om;

  • c) Pasaj rutier superior B din beton armat, L=167m;

  • d)  Bretele de acces din beton, Ltotal=56I,34m

2012

31.696.152,69

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 349/2016

PODURI, PODEȚE

496

1.3.17.2

Pod Șerbănești peste râul Bistrița de pe Bdul Unirii

L“316m, l=15m; infrastructura = pile, blocuri piatră; suprastructura = grinzi celulare,     din     beton     armat;

îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=3,4m

1954,2008

49.793.329,69

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

497

1.3.17.2.

Pod Șerbănești peste canalul de fugă

L=30m, l=15m

1954,2008

530.156

Domeniul public al municipiului Bacău

498

1.3.17.2

Pod peste pârâul Negel, situat pe str.Arcadie Șeptilici

L=22m, l~7m; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuai=l,5m

1972

21.962,29

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

499

1.3.17.2

Pod peste pârâul Bâmat, situat pe str. Ștefan cel Mare

L=49m, l=19m; infrastructura~pilă din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat;îmbrăcăminte = asfalt, lățime trotuar=2,5m

1975

45.297,22

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

500

1.3.17.2

Pod peste pârâul Limpedea

L=10,5m, l=9m; infrastructura=culei din beton armat; suprastructura=grinzi beton armat, îmbrăcăminte = beton, lățime trotuar=lm

1980

8.802,35

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

501

1.3.17.2

Pod peste pârâul Trebeș (Calea Moinești 30A-30H)

Carosabil: L~15m, 1=7m

Trotuar: l=lm

Infrastructură - culei din beton armat, fundații     din    blocuri    beton,

îmbrăcăminte din beton armat și asfalt, 6 grinzi din beton armat, parapeți pietonali din stâlpi metalici

1961

141.186,15

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 420/2011

502

1.3.17.2

Pod peste pârâul Trebeș (Calea Moinești)

Carosabil: L=27,10m, l=19m; infrastructură pod: culei de greutate din beton simplu cu banchete de rezemare din beton armat; suprastructură pod: grinzi prefabricate din beton precomprimat; racordarea cu terasamentele realizată prin ziduri întoarse din beton armat, prin sferturi de con pereate și plăci de racordare din beton armat;

lățime carosabil=14,80m, lățime trotuar=2x2m

2014

1.833.665,93

Domeniul public al municipiului Bacău

503

1.3.17.2

Pod Insula de agrement

L=53m, l=5m

Lățime trotuar=0,70m

88.057

Domeniul public al municipiului Bacău

504

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - stația OMV, L=5m, l=9m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

505

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - cimitir Sarata, L=5m, l=9m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

506

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran - intersecție str. Constantin Mușat, L=5m, 1=9 m

19.563

Domeniul public al municipiului Bacău

507

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Alexandru Șafran ~ intersecție sens giratoriu, L=6m, 1=3 6m

93.902

Domeniul public al municipiului Bacău

508

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Șiretului, L=8m, 1=5m

17.389

Domeniul public al municipiului Bacău

509

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Gheorghe Hociung, L=llm, l=4m

19.128

Domeniul public al municipiului Bacău

510

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Romanului nr. 186,

L=5m, 1=2 8 m

60.862

Domeniul public al municipiului Bacău

511

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Col. Nicolae Drăghici,

L=4,5m, 1=6,5m

12.716

Domeniul public al municipiului Bacău

512

1.3.17.2

Podeț dalat

Calea Bârladului, L=l,5m, 1=14m,

9.129

Domeniu] public al municipiului Bacău

513

1.3.17.2

Podeț dalat

Str. Cezar Uncescu, L=4m, 1=5,5m

9.564

Domeniul public al municipiului Bacău

PARCĂRI

514

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. 9 Mai - Biserica Precista

Pavaj, S=600mp 25 locuri

1979

70.420,51

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

515

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. 9 Mai-Piața Centrală

Beton, S=2590mp, 62 locuri

1989

306.855,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

516

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Pavaj,

1987

78.323,26

Domeniul

str. 9 Mai-Policlinica cu plată(CAS)

S=539mp(Sl-223mp+S2-316mp),

32 locuri

public al municipiului Bacău HCL 84/2008

517

13.73.

Parcare autovehicule str.

Abatorului-zona stației llOkw

Beton, S=1131mp, 60 locuri

1989

133.997,71

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

518

13.73.

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor- Bazin înot

Beton, S=2436mp, 42 locuri

1985

268.285,78

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

519

13.73.

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor-Sala atletism

Beton, S-llOOmp, 30 locuri,

2001

162.447,26

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

520

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatori lor-Complex

Aviatori -față

Asfalt, S=260mp, 14 locuri

2001

31.888,72

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 226/2001

521

13.7.3.

Parcare autoturisme str. Aviatori lor-Complex Aviatori-Ia N de Piața Aviatori

Beton, S-168mp, 11 locuri

2001

24.810,13

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 226/2001

522

13.7.2.

Parcare autoturisme -B-dul Unirii -în față la Hotel Moldova

Pavele autobl., S=1729mp, 44 locuri

-S-2.183,43mp (găsită la măsurători)

Carte funciară 64954

Nr. cadastral 7087

2008

556.603,74

Domeniul Public al municipiului Bacău HC1 84/2008

523

13.7.2.

Parcare autoturisme str. C-tin Ene-Spiru Haret

Asfalt,   S=1044mp(663mp+3 81 mp),

42 locuri

2001

128.045,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

524

13.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Chimiei-intersecție Str.Bicaz

Pavaj, S=540mp, 26 locuri

2001

126.756,93

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 145/2004

525

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Chimiei - pistă karting

Asfalt 2215, beton ușor 1930, beton tr. Greu 520, S=1856mp, 57 locuri

2003

247.148,11

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 252/2002

526

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Condorilor-Aerostar Bacău

Beton, S-1440mp, 62 locuri

1980

152.585,28

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

527

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Dumbravei- Piața Centrală

Beton, S=452mp(314mp+138mp), 43 locuri

1989

53.551,69

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

528

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Gării - în fața complexului comercial

Asfalt, S=468mp, 66 locuri

1980

32.799,83

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

529

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale-atelier

Colegiul .A. Saligny

S=800mp, beton, 10 locuri

1992

101.456,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

530

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. I.S.Sturza- Hotel

Decebal

Asfalt,

S=300mp(109mp+l 16mp+41mp+34m p), 28 locuri

1985

21.025,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

531

1.3.7.2.

Parcare autoturisme în fața Stadionului Municipal

Asfalt, S=3291mp, 67 locuri

1992

307.533,43

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

532

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Luminii- în spatele Casei de Cultură

Asfalt, S=1812mp. 78 locuri

1988

142.868,48

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

533

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mihai Viteazu-Bancpost

Asfalt,

S=620mp(S 1=150mp+S2-276mp+S3 =194mp), 46 locuri

1987

47.073,83

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL 84/2008

534

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mihai Viteazu-Pambac-Hotel Moldova

Asfalt,

S=233 lmp(50mp+l 70mp+29mp+61 m p+226mp+217mp+154mp+3 61 mp+41 3mp+650mp), 158 locuri

2008

392.084,10

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 84/2008

535

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Mihai Eminescu-R.M.B.

Pavaj, S=140mp, 18 locuri

1985

18.778,80

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

536

1.3.7.2.

Parcare autoturisme în spatele Hotelului Moldova

Asfalt,

S=579mp(Sl=200mp+S2=379mp), 35 locuri

1978

33.816,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

537

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești - Complex Orizont

Asfalt, S=399mp, 11 locuri

1988

31.459,45

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

538

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Mărășești - la E de Piața Sud

Beton, S=1805mp, 55 locuri

1987

206.321,37

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

539

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Mărășești-zona Mc Donald's

Asfalt,

S=709mp(Sl-74mp+S2=635mp), 22 locuri

1995

66.253,78

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

540

13.73.

Parcare autoturisme Str. Milcov- în fața Centrului de calcul

Beton, S=993mp, 43 locuri

1978

101.077,74

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

541

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu -magazin Luceafărul

Asfalt, S=225mp, 30 locuri

2004

31.538,30

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 149/2004

542

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu

Asfalt,

S=656mp(162mp+321mp+173mp), 44

locuri

2005

96.549,24

Domeniul Public al municipiului Bacău

HC1 84/2008

543

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. N.Titulescu-Stare Civilă

Asfalt, S=286mp, 18 locuri

1985

20.044,34

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

544

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Pieții - la V de Piața Centrală

Beton,

S=826mp(S 1 =410mp+S2=416mp), 67 locuri

1989

97.862,17

Domeniul public al municipiului Bacău HCL84/2008

545

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Pieții, zona ceas

Beton,

S=376mp(S 1=174mp+S2=202mp), 36 locuri

1985

41.410,28

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 84/2008

546

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Popa Șapcă-față Vivariu

Beton,

S=855mp(Sl=671mp+S2=56mp+S3=

128mp), 39 locuri

1989

101.298,01

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

547

I.3.7.2.

Parcare autoturisme -str. Popa Șapcă - față IIRUC

Asfalt,

S=326mp(Sl=142mp+S2=184mp), 31 locuri

2002

41.125,94

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 84/2008

548

1.3.7.3.

Parcare autoturisme

Str. Republicii- la E de Pod Letea

Beton, S=1612mp, 59 locuri

2001

238.059,07

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

549

I.3.7.3.

Parcare autoturisme str.

Spiru Haret - Poliția

Municipală

Beton, S=1182mp, 120 locuri

2001

174.556,96

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

550

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Sala Sporturilor

asfalt, S=1145mp, 42 locuri

2001

140.433,03

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 171/2001

551

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Asfalt, S=692mp, 158 locuri

2001

84.873,06

Domeniul

Tolstoi-Poliția Județeană

public al municipiului Bacău HCL 64/2005

552

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Tolstoi - față Spital

Asfalt, S-195mp, 13 locuri

1989

15.944,36

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

553

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Vasile Alecsandri Teatrul de Vară

Beton, S-1068mp, 48 locuri

2002

160.394,77

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 171/2001

554

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 42, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

555

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 4-6, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

556

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai (Medical Service), S~150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

557

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai (Banca Românească), S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

558

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 25 (interior), S=812,5mp, 65 locuri

85.908

Domeniul public al municipiului Bacău

559

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 21, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

560

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Asirom, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

561

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 62, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

562

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. 9 Mai nr. 33,  S=287,5mp, 23

30.398

Domeniul

9 Mai

locuri

public ai municipiului Bacău

563

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

564

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - fostul Bancorex, S-200mp. 16 locuri

21.147

Domeniul public ai municipiului Bacău

565

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - fosta Bancă Transilvania, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

566

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Patria, S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

567

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Administrația Județeană a Finanțelor Publice, S=429mp, 9 locuri, pavele

52.052

Domeniul public al municipiului Bacău

568

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Carpatica, S=790mp, 24 locuri, pavele

95.853

Domeniul public ai municipiului Bacău

569

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Bancă, S=809mp, 32 locuri

85.538

Domeniul public al municipiului Bacău

570

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 29-31, S=342mp, 24 locuri, asfalt

36.161

Domeniul public al municipiului Bacău

571

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 78-80, S=1977mp, 71 locuri, pavele

239.876

Domeniul public al municipiului Bacău

572

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, S=350mp, 28 locuri

19.262

Domeniul public al municipiului Bacău

573

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai între 31-33 - pe stradă, S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

574

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. 9 Mai nr. 15-17, S=525mp, 42

55.510

Domeniul

9 Mai

locuri

public al municipiului Bacău

575

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 54 - trecătoare, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

576

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 46,

Pavaj ecologic, S=378,15mp, 15 locuri

2011

51.051

Domeniul public al municipiului Bacă

577

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 16, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

578

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 1, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

579

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie - Comunitatea

Evrei, S=687,5mp, 55 locuri

72.692

Domeniul public al municipiului Bacău

580

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 21 spate, S”912,5mp, 73 locuri

96.482

Domeniul public al municipiului Bacău

581

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

1 Mai

Str. 1 Mai nr. 1-3-5, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

582

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. 1 Mai (spate)

Str. 1 Mai, bl. 5,

Pavaj ecologic, S=355mp, 28 locuri

2012

47.925

Domeniul public al municipiului Bacău

583

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 2, S=130mp, 10 locuri

13.745

Domeniul public al municipiului Bacău

584

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 4, S=270mp, 24 locuri

28.548

Domeniul public al municipiului Bacău

585

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului - PT 247, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

586

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aeroportului - intrare Aeroport,

7.401

Domeniul

Aeroportului

S=70mp, 5 locuri

public al municipiului Bacău

587

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34-36, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

588

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 35 - spate, S-l 12,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

589

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33G - 33H,

S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

590

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33H - spate, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public ai municipiului Bacău

591

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 39 - 41, S-662,5mp, 53 locuri

70.048

Domeniul public ai municipiului Bacău

592

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 35, S=287,5mp,

23 locuri

30.398

Domeniul public ai municipiului Bacău

593

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 - față, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public ai municipiului Bacău

594

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 - lateral, S=25mp, 2 locuri

2.643

Domeniul public al municipiului Bacău

595

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 45-47, S=150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

596

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

597

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47-49, S~150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

598

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Alecu Russo nr. 51 - stânga,

3.965

Domeniul

Alecu Russo

S=37,5mp, 3 locuri

public al municipiului Bacău

599

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 53, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

600

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 55, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

601

I.3.7.2,

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 - spate,

S=550mp, 44 locuri

58.153

Domeniul public al municipiului Bacău

602

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

603

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 - față,

S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

604

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 13 - spate,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

605

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 - spate,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

606

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 11, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

607

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19, S~175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

608

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19 - centrală,

S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

609

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 27 - față,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

610

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Alecu Russo nr. 29 - față,

3.965

Domeniul

Alecu Russo

S=37,5mp, 3 locuri

public al municipiului Bacău

611

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 - lateral, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

612

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 17, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

613

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo - școală, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

614

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alecu Russo - Milcov

Str. Alecu Russo nr. 9 - Milcov nr. 116, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

615

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului    nr.    1,

S=562,5mp, 45 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

616

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 7, S=200mp,

15 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

617

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 - spate, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

618

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 - față, S=608mp, 24 locuri

64.286

Domeniul public al municipiului Bacău

619

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 7, S=756mp,

27 locuri, ecologică

41.605

Domeniul public al municipiului Bacău

620

13.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 2, S=625mp,

50 locuri

66.083

Domeniul public ai municipiului Bacău

621

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea     Electricienilor     (garaje),

S-475mp, 38 locuri

50.223

Domeniul public ai municipiului Bacău

622

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor - Bazin înot față,

39.650

Domeniul

Aleea Ghioceilor

S-375mp, 30 locuri

public al municipiului Bacău

623

13.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor ~ intersecție, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

624

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor - Azil bătrâni, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

625

13.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=638mp, 24 locuri

67.458

Domeniul public ai municipiului Bacău

626

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=175mp, 10 locuri

18.503

Domeniul public ai municipiului Bacău

627

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public ai municipiului Bacău

628

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2, S=112mp, 6 locuri, ecologică

6.164

Domeniul public ai municipiului Bacău

629

13.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 - lângă conducta CET, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

630

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 - lângă conducta CET, S=575mp, 46 locuri

60.797

Domeniul public al municipiului Bacău

631

13.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Milcov

Str. Milcov nr. 3, S=58mp, 3 locuri

6.133

Domeniul public al municipiului Bacău

632

13.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Oțelarilor

Aleea Oțelarilor nr. 1, S=1207,5Omp,

63 locuri

127.673

Domeniul public al municipiului Bacău

633

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 1 - față, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

634

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aleea Proiectantului (CT),

34.363

Domeniul

Aleea Proiectantului

S=325mp, 26 locuri

public ai municipiului Bacău

635

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 6, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public ai municipiului Bacău

636

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 8, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

637

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 4, S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

638

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 10, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

639

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Proiectantului

Aleea Proiectantului nr. 3-5, pavaj ecologic, S=2969mp, 123 locuri

2012

400.815

Domeniul public al municipiului Bacău

640

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Parcului

Str. Aleea Parcului nr. 14, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

641

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Parcului

Str. Aleea Parcului nr. 6, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

642

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 10B,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

643

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 11,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public ai municipiului Bacău

644

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 11,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

645

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului     nr. 2 A,

S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

646

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aleea Vișinului nr. 1B, C,

11.895

Domeniul

Aleea Vișinului

S=112,5mp, 9 locuri

public al municipiului Bacău

647

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 5, S=225mp, 18 locuri, asfalt

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

648

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun - stradă, S~2350mp, 188 locuri

248.473

Domeniul public al municipiului Bacău

649

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 1, S=150mp, 12 locuri, asfalt

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

650

I.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 5,

S=75mp, 6 locuri, ecologice

4.128

Domeniul public al municipiului Bacău

651

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 9, S=300mp, 12 locuri, asfalt

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

652

1.3.7.2.

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr. 9,

S=112,mp, 9 locuri, ecologice

6.164

Domeniul public ai municipiului Bacău

653

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Alunului

Str. Alunului nr. 1-1 bis, S=327mp, 97 locuri

34.575

Domeniul public ai municipiului Bacău

654

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Alunului

Str. Alunului, nr. 1-lbis,

Pavaj ecologic, S=700mp, 56 locuri

2012

94.500

Domeniul public al municipiului Bacău

655

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ana Ipătescu

Pavaj ecologic, S=242mp, 9 locuri

2014

35.090

Domeniul public al municipiului Bacău

656

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 12, S~562,5mp, 45 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

657

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice (PT 63), S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

658

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aprodu Purice nr. 2, S=75mp, 6

7.930

Domeniul

Aprodu Purice

locuri

public al municipiului Bacău

659

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr.    11,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

660

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1-3, S=300mp, 24 locuri, pavele ecologice

16.510

Domeniul public al municipiului Bacău

661

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 11 - față, S=100mp, 8 locuri, pavele normale

12.133

Domeniul public al municipiului Bacău

662

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1, S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

663

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 5, S=125mp, 10 locuri, pavele ecologice

6.879

Domeniul public al municipiului Bacău

664

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 9-11, S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

665

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Apusului

Str. Apusului (CT), S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

666

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Apusului

Str. Apusului nr. 6, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

667

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Apusului- intersecție

Maramureș

Pavaj ecologic, S=370mp, 29 locuri

2014

53.650

Domeniul public al municipiului Bacău

668

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 3-5, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

669

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 4-6, S=182mp, 12 locuri

19,243

Domeniul public al municipiului Bacău

670

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Ardealului nr. 2-4, S=2288mp, 30

241.918

Domeniul

Ardealului

locuri

public al municipiului Bacău

671

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 7, S=121mp, 10 locuri, pavele ecologice

6.659

Domeniul public al municipiului Bacău

672

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului,

Pavaj ecologic, S=503,20mp, 33 locuri

2011

67.932

Domeniul public al municipiului Bacău

673

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului, bl. 1-3,

Pavaj ecologic, S=140mp, 17 locuri

2012

18.900

Domeniul public al municipiului Bacău

674

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Armoniei

Str. Armoniei nr. 6,  S=100mp, 8

locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

675

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (Școala 15), S=150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

676

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 4, S=187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

677

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (bloc nou), S-125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

678

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 13, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

679

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (CT), S=112,5mp,

9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

680

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 27, S=87,5mp,

7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

681

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 31-32, S=75mp,

6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

682

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Aviatorilor - C 2, S= 137,5mp,

7.567

Domeniul

Aviatorilor

11 locuri, pavaj ecologic

public al municipiului Bacău

683

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor

Str. Aviatorilor-C 1, S=137,5mp,

8+3 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

684

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 35, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

685

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor - Grădinița 24,

S=85mp, 8 locuri, pavaj ecologic

4.678

Domeniul public al municipiului Bacău

686

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 10, pavaj ecologic, S“1 lOOmp, 50 locuri

2012

148.500

Domeniul public al municipiului Bacău

687

13.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor, S=162,5mp,

13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

688

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 28, S=400mp,

32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

689

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Banatului

Str. Banatului nr. 4, S-lOOmp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

ș

690

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Banatului

Pavaj ecologic, S=50mp, 4 locuri

2014

7.250

Domeniul public al municipiului Bacău

691

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Banatului 3

Str. Banatului, nr. 3,

Pavaj ecologic, S=26mp, 2 locuri

2014

3.770

Domeniul public al municipiului Bacău

692

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 3,

S=364,5mp, 22 locuri

38.540

Domeniul public al municipiului Bacău

693

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 25, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

694

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Banca Națională nr. 25, S=240mp,

25376

Domeniul

Banca Națională

18 locuri

public al municipiului Bacău

695

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str.    Banca    Națională    (CT),

S=562,5mp, 24 locuri

59.475

Domeniul public al municipiului Bacău

696

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 16-22, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

697

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 42-44, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

698

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 43, S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

699

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 42-părculeț, S=153,6mp, 9 locuri, ecologică

8.453

Domeniul public al municipiului Bacău

700

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 29, S=183,75mp, 9 locuri, pavele normale

22.295

Domeniul public ai municipiului Bacău

701

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 41, S=152mp, 8 locuri

16.071

Domeniul public ai municipiului Bacău

702

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 44, S=248,4mp, 21 locuri, ecologică

13.670

Domeniul public al municipiului Bacău

703

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 43, S=343mp, 14 locuri

36.267

Domeniul public al municipiului Bacău

704

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 46, S-128mp, 10 locuri, asfalt

13.534

Domeniul public al municipiului Bacău

705

13.7.2.

Parcare autoturisme

B-dul Unirii

B-dul Unirii - piațetă, S=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

706

13.7.2.

Parcare autoturisme

B-dul Unirii nr. 15, S=587,5mp, 47

62.118

Domeniul

;-O

B-dul Unirii

locuri

public al municipiului Bacău

707

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 132, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

708

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 4 - intersecție str.

Chimiei, S=325mp, 26 locuri, pavaj ecologic

17.886

Domeniul public al municipiului Bacău

709

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 148 - spate, S=500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

710

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 15

Pavaj ecologic, S=170mp, 12 locuri

2014

18.125

Domeniul public al municipiului Bacău

711

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 13

Pavaj ecologic, S=216mp, 13 locuri

2014

31.320

Domeniul public al municipiului Bacău

712

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-1-garaje

Pavaj ecologic, S=242mp, 18 locuri

2014

35.090

Domeniul public al municipiului Bacău

713

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-2-garaje

Pavaj ecologic, S=105mp, 7 locuri

2014

15.225

Domeniul public al municipiului Bacău

714

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-centrală termică

Pavaj ecologic, S=296mp, 22 locuri

2014

42.920

Domeniul public al municipiului Bacău

715

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-transformator

Pavaj ecologic, S=234mp, 18 locuri

2014

33.930

Domeniul public al municipiului Bacău

716

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bradului

Pavaj ecologic, S~760mp, 61 locuri

2014

110.200

Domeniul public al municipiului Bacău

717

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 133 (gard biserică), S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

718

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Bucegi nr. 123 - față, S~300mp,

31.720

Domeniul

Bucegi

24 locuri

public al municipiului Bacău

719

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 117-119, S“187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

720

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 113 - față, S=500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

721

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 131 - spate, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

722

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 - față, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

723

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 138, S-150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

724

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str, Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 (alveolă), S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

725

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, S“112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

726

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 117 -119, S=87,5mp, 7 locuri, ecologică

4.815

Domeniul public al municipiului Bacău

727

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

728

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 A, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

729

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, S=100mp, 8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

730

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Bucegi nr. 111, S=125mp, 10

13.217

Domeniul

Bucegi

locuri

public ai municipiului Bacău

731

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - față, S“187,5mp,

15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public ai municipiului Bacău

732

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - față, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

733

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121, S=225mp,

18 locuri, ecologică

12.383

Domeniul public al municipiului Bacău

734

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - lateral, S^lOOmp,

8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

735

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 121 - lateral, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

736

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 135 - lateral, S=475mp, 38 locuri

50.223

Domeniul public al municipiului Bacău

737

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - spate, S=225mp,

18 locuri, ecologică

12.383

Domeniul public al municipiului Bacău

738

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Bucegi - intersecție Narciselor

Pavaj ecologic, S=474mp, 20 locuri

2012

63.990

Domeniul public al municipiului Bacău

739

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Bucium 2-4

Str. Bucium, nr. 2-4,

Pavaj ecologic, S=419mp, 26 locuri

2014

60.755

Domeniul public al municipiului Bacău

740

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 151 - spate, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public ai municipiului Bacău

741

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 4 - spate, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public ai municipiului Bacău

742

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Calea Mărășești     nr. 160,

40.972

Domeniul

Calea Mărășești

S~387,5mp, 31 locuri, pavele

public al municipiului Bacău

743

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - Erou Ghe. Rusu, S=150mp, 12 locuri, pavele

18.200

Domeniul public al municipiului Bacău

744

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești -  E5-E6,

S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

745

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Calea Mărășești

Pavaj grosime 8 cm, S=828,25mp, 66 locuri

2013

93.498

Domeniul public al municipiului Bacău

746

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Calea Mărășești (Curcanul de Aur)

Pavaj grosime 8 cm, S=237,70mp, 10 locuri

2013

26.855

Domeniul public ai municipiului Bacău

747

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Calea Mărășești (ING)

Pavaj grosime 8 cm, S=904,13mp, 72 locuri

2013

79.744

Domeniul public al municipiului Bacău

748

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești (Spital)

Pavaj grosime 8 cm, S=378,21mp, 30 locuri

2013

33.359

Domeniul public al municipiului Bacău

749

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E5, S=119mp,

9 locuri, pavaj ecologic

2014

17.255

Domeniul public al municipiului Bacău

750

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6, S=86mp, 8 locuri, pavaj ecologic

2014

12.470

Domeniul public ai municipiului Bacău

751

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6 lateral, S=92mp, 7 locuri, pavaj ecologic

2014

13.340

Domeniul public al municipiului Bacău

752

13.7.2.

Parcare autoturisme

Calea Moinești

Situată de-a lungul străzii Calea

Moinești, L=125m, 25 locuri

2014

85.899,13

Domeniul public ai municipiului Bacău

753

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 1B, S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

754

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Calea Republicii nr. 1 - spate,

23.790

Domeniul

Calea Republicii

S=225mp, 18 locuri

public al municipiului Bacău

755

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 88, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

756

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 86 - lateral, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

757

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 76, S-400mp, 32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

758

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 16, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

759

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 12, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

760

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2, S=237,5mp, 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

761

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2-4, S=962,5mp,

77 locuri

101.768

Domeniul public al municipiului Bacău

762

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 10 - colț cu Zefirului 4, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

763

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 11   - spate,

S=400mp, 32 locuri

42.293

Domeniul public al municipiului Bacău

764

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Călugăreni

Str. Călugăreni, nr. 1-3,

Pavaj ecologic, S=1400mp, 88 locuri

2014

203.000

Domeniul public al municipiului Bacău

765

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2, S“250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

766

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Carpați nr. 2, S=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul

Carpați

public al municipiului Bacău

767

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați - PT 9, pavaj ecologic, S=560mp, 20 locuri

2012

75.600

Domeniul public al municipiului Bacău

768

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 16 - spate, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

769

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 6 - spate, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

770

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 2, S=187,5mp, 15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

771

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 2-PT 11, S=187,5mp,

15 locuri, ecologică

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

772

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 4 - spate restaurant, S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

773

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 4A, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

774

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 7, S”125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

775

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 5, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

776

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 - dreapta, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

777

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 - stânga, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

778

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Cornișa Bistriței nr. 17 - dreapta,

9.252

Domeniul

Cornișa Bistriței

S=87,5mp, 7 locuri

public al municipiului Bacău

779

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 23 (spre Școala 10), S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public ai municipiului Bacău

780

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 25 (spre Școala 10), S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

781

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public ai municipiului Bacău

782

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6-7,

S= 13 7,5 mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public ai municipiului Bacău

783

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 7-7 A - spate, S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public ai municipiului Bacău

784

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public ai municipiului Bacău

785

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8-9, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

786

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 9-10, S“287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

787

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 10-11, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

788

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 11-12, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

789

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 12 - spate, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

790

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Cornișa Bistriței nr. 37,

4.815

Domeniul

Cornișa Bistriței

S=87,5mp, 7 locuri, ecologică

public al municipiului Bacău

791

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 29, S=525mp,

42 locuri

55.510

Domeniul public al municipiului Bacău

792

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa B istriței - El -E2,

S=162,5mp, 13 locuri, ecologică

8.943

Domeniul public al municipiului Bacău

793

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței -   E4,

S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

794

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței —  E4-E5,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

795

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E5, S=225mp,

18 locuri, ecologică

12383

Domeniul public al municipiului Bacău

796

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - scări + lateral, S=287,5mp, 23 locuri, ecologică

15.822

Domeniul public al municipiului Bacău

797

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - centrală 26,

S=125mp, 10 locuri, ecologică

6.879

Domeniul public al municipiului Bacău

798

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 20, S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

799

13.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 34, S~225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

800

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 26, S=337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

801

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 5, pavaj ecologic, S=1651mp, 58 locuri

2012

222.885

Domeniul public al municipiului Bacău

803

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Costache Negri nr. 3, S=150mp,

15.860

Domeniul

Costache Negri

12 locuri

public al municipiului Bacău

804

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Costache Negri

Str. Costache Negri nr. 5, S-lOOmp, 8 locuri, ecologică

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

805

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 34,  S=160mp, 10

locuri

16.917

Domeniul public al municipiului Bacău

806

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 21, S=320,3mp, 19 locuri, ecologică

17.627

Domeniul public al municipiului Bacău

807

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 15-17, S=364mp, 16 locuri

38.487

Domeniul public al municipiului Bacău

808

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 15-17, S=162,5mp, 13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

809

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 7, S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

810

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat (PT 62), S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

811

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 3-5, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

812

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 17, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

813

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 3, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

814

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Digu Bârnat

Str. Digu Bârnat nr. 1, S=240mp, 8 locuri

25.376

Domeniul public al municipiului Bacău

815

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Digu Bârnat nr. 1, S=216mp, 15

22.838

Domeniul

Digu Bâmat

locuri

public al municipiului Bacău

816

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str. Dumbrava Roșie (Raiffeisen), S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

817

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str. Dumbrava Roșie (ANAF),

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

818

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Dumbravei

Str. Dumbravei nr. 2 (spate), S~287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

819

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, S=14mp, 2 locuri

2014

2.030

Domeniul public al municipiului Bacău

820

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, S=521mp, 32 locuri

2014

75.545

Domeniul public al municipiului Bacău

821

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 30, S“350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

822

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 25, S“237,5mp, 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

823

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 21, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

824

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 34-36, S=1770mp, 57 locuri, asfalt

187.148

Domeniul public al municipiului Bacău

825

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Energiei

Pavaj ecologic, S=248,04mp, 20 locuri

2013

38.193

Domeniul public al municipiului Bacău

826

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr. 4, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

827

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Erou Gheorghe Rusu (Muzeu),

10.573

Domeniul

Erou Gheorghe Rusu

S=100mp, 8 locuri

public ai municipiului Bacău

828

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr. 4 -incintă, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public ai municipiului Bacău

829

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 8 - spate, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public ai municipiului Bacău

830

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 6-8, S=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public ai municipiului Bacău

831

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 4 - față, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public ai municipiului Bacău

832

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 17-19, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

833

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici, S™325mp,

26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

834

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici,

S=137,50mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului 3acău

835

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 19, S=212,50mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

836

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 - față, 8=25 Om p, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

837

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 - lateral,

S=337,50mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

838

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Fagului

Str. Fagului - spate bl. 26-28, S=306mp, 11 locuri

32.354

Domeniul public al municipiului Bacău

839

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Florilor (Biserică), S=62,5mp, 5

6.608

Domeniul

Florilor

locuri

public al municipiului Bacău

840

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Frasinului

Str. Frasinului nr. 4, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

841

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Asfalt, S=438mp, 35 locuri

2014

21.900

Domeniul public al municipiului Bacău

842

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării, nr. 70,

Pavaj ecologic, S=234mp, 19 locuri

2014

33.930

Domeniul public al municipiului Bacău

843

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării bl. 82

Pavaj ecologic, S=192mp, 15 locuri

2014

27.840

Domeniul public al municipiului Bacău

844

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării bl. 70

Pavaj ecologic, S-390mp, 31 locuri

2014

56.550

Domeniul public al municipiului Bacău

845

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării bl. 84

Pavaj ecologic, S=317mp, 25 locuri

2014

45.065

Domeniul public al municipiului Bacău

846

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării nr. 70 - lateral, ecologică, S=187,50mp, 15 locuri

10.319

Domeniul public al municipiului Bacău

847

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Gării

Str. Gării nr. 70 , ecologică, S=362,50mp, 29 locuri

19.950

Domeniul public al municipiului Bacău

848

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 13, S-225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

849

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 19, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

850

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 1, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

851

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Garofiței nr. 11, S=625mp, 50

66.083

Domeniul

Garofiței

locuri

public al municipiului Bacău

852

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu (Valhalla Pub), S=262.5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

853

13.7.2.

Parcare autoturisme str. George Apostu

Str. George Apostu (parcare BRD), S-150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

854

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 4-6, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

855

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 1, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

856

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. George Bacovia

Str. George Bacovia nr. 65 Pavaj ecologic, S=440mp, 35 locuri

2014

63.800

Domeniul public al municipiului Bacău

857

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Hatman Berescu

Pavaj ecologic, S=763,67mp, 40 locuri

2011

103.095

Domeniul public al municipiului Bacău

858

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Hatman Berescu (lângă parc Nord)

Pavaj ecologic, S=804,52mp, 64 locuri

2013

70.960

Domeniul public al municipiului Bacău

859

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Henri Coandă

Str. Henri Coandă (Evidența populației), S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

860

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă (Colegiul D. Mangeron), S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

861

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 10, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

862

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str.    Henry    Coandă    (garaje),

S=750mp, 60 locuri

79300

Domeniul public al municipiului Bacău

863

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Henry Coandă nr. 3, S=62,5mp, 5

6.608

Domeniul

Henry Coandă

locuri

public al municipiului Bacău

864

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 7 - spate,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

865

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 9, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

866

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 1, S-554mp, 30 locuri

58.576

Domeniul public al municipiului Bacău

867

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 12, S-173mp, 7 locuri

18.292

Domeniul public al municipiului Bacău

868

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 10, S=405mp,

16 locuri

42.822

Domeniul public al municipiului Bacău

869

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 8, S"283mp, 9 locuri

29.923

Domeniul public al municipiului Bacău

870

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 6, S=356mp, 12 locuri

37.641

Domeniul public al municipiului Bacău

871

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str.     I.L.Caragiale     nr.     1-13,

S=1882mp, 13 locuri

198.990

Domeniul public al municipiului Bacău

872

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza    - Bibliotecă,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

873

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 3 - spate,

S=37,5mp, 3 locuri

3.965

Domeniul public al municipiului Bacău

874

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 28, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

875

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Iernii, S=1250mp, 100 locuri

132.167

Domeniul

Iernii

public al municipiului Bacău

876

135.2.

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (Adăpost ALA), S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

877

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (în spate la cinema Central), S=625mp, 50 locuri

66.083

Domeniul public al municipiului Bacău

878

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (Cameră Comerț), S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

879

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (Teatru - spate), S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

880

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Iernii

Pavaj ecologic, S=348mp, 25 locuri

2012

46.980

Domeniul public al municipiului Bacău

881

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Intersecție Energiei -Bacovia

Pavaj ecologic, S=180mp, 14 locuri

2014

26.100

Domeniul public al municipiului Bacău

882

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Intersecție str. Oituz-I.S. Sturza

Pavaj ecologic, S=312mp, 25 locuri

2012

42.120

Domeniul public al municipiului Bacău

883

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 5, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

884

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 7, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

885

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ion Luca

Str. Ion Luca, bl. 7

Pavaj ecologic, S=112mp, 9 locuri

2014

16.240

Domeniul public al municipiului Bacău

886

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iosif Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 1, S~150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

887

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Iosif Cocea nr. 4, S=400mp, 32

42.293

Domeniul

Iosif Cocea

locuri

public al municipiului Bacău

888

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Iosif Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 4 (Vogue),

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

889

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 9, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

890

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 8,  S=225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

891

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7D, S=75mpî 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

892

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7,  S=225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

893

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 6, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

894

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 5, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

895

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 1B, 5, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

896

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 4A, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

897

1.3.7.2.

Parcări autoturisme Str. Lalelelor

Pavaj ecologic, S-364,32mp, 20 locuri

2011

49.183

Domeniul public al municipiului Bacău

898

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 12 - față, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

899

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Letea nr. 10 - față, S™75mp, 6

7.930

Domeniul

Letea

locuri

public al municipiului Bacău

900

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 8 - față, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

901

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 9A, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

902

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 3, S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

903

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, S=37,50mp, 3 locuri, ecologică

2.064

Domeniul public al municipiului Bacău

904

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, S=50mp, 4 locuri, ecologică

2.752

Domeniul public al municipiului Bacău

905

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea - Elvila, S=162,5mp, 13 locuri, pavele

19.717

Domeniul public al municipiului Bacău

906

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Stadion Letea

Pavaj ecologic, S”170,42mp, 13 locuri

2013

15.029

Domeniul public al municipiului Bacău

907

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Ștrand Letea

Pavaj ecologic, S=246,30mp, 20 locuri

2013

21.724

Domeniul public al municipiului Bacău

908

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Livezilor

Str. Livezilor nr. 9, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

909

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Livezilor

Str. Livezilor nr. 9 la stradă, S=75mp,

6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

910

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Livezilor

Str. Livezilor, nr. 1-2,

Pavaj ecologic, S=93mp, 7 locuri

2014

13.485

Domeniul public al municipiului Bacău

911

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Logofăt Tăutu, bl. 11,

2012

177.525

Domeniul

Str. Logofăt Tăutu

Pavaj ecologic, S=1315mp, 8 locuri

public al municipiului Bacău

912

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5A, pavaj ecologic, S“127mp, 10 locuri

2014

18.415

Domeniul public al municipiului Bacău

913

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5, S~312,5mp,

25 locuri

33.042

Domeniul public al municipiului Bacău

914

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 3, S=800mp,

35 locuri

84.587

Domeniul public al municipiului Bacău

915

L3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 4-6, S™87,5mp,

7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

916

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Luminii

Pavaj ecologic, S=245mp, 20 locuri

2012

34.290

Domeniul public al municipiului Bacău

917

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Luminii

Str. Luminii - interior, S=512,5mp, 41 locuri

54.188

Domeniul public al municipiului Bacău

918

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Luminii

Str. Luminii - spre Casa de Cultură,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

919

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Pătrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 - spate,

S=312,5mp, 25 locuri

33.042

Domeniul public al municipiului Bacău

920

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Pătrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 - față,

S=1687,5mp, 135 locuri

178.425

Domeniul public al municipiului Bacău

921

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Maramureș

Str. Maramureș nr. 3, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

922

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 189, S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

923

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mărășești nr. 10, S=150mp, 12

15.860

Domeniul

Mărășești

locuri

public al municipiului Bacău

924

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 12, S~187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

925

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 195, S=173mp, 6 locuri

18.292

Domeniul public al municipiului Bacău

926

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 110, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

927

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mărășești

Str. Mărășești nr. 7-9-11, S=1175mp,

94 locuri

124.237

Domeniul public al municipiului Bacău

928

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Mărășești (Piața Sud)

Pavaj ecologic, S=109,52mp, 7 locuri

2011

14.785

Domeniul public al municipiului Bacău

929

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 5 - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

930

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 9, S~375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

931

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 2, S=117mp, 4 locuri

12.371

Domeniul public al municipiului Bacău

932

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 6-8, S=512,5mp,

41 locuri

54.188

Domeniul public al municipiului Bacău

933

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 17, S=225mp, 18 locuri

23.790

Domemul public al municipiului Bacău

934

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 22, S=396mp, 23 locuri

41.870

Domemul public al municipiului Bacău

935

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Martir Horia nr. 24, S=172mp, 6

20.869

Domeniul

Martir Horia

locuri, pavele normale

public al municipiului Bacău

936

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 14A, S=84mp, 4 locuri, beton

8.882

Domeniul public al municipiului Bacău

937

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str.Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, S=78mp, 6 locuri

2014

11.310

Domeniul public al municipiului Bacău

938

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei nr. 6, pavaj ecologic,

S=543mp, 34 locuri

2014

78.735

Domeniul public al municipiului Bacău

939

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, S=161mp, 13 locuri

2014

23.345

Domeniul public al municipiului Bacău

940

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str. Mihai Eminescu (Dispensar),

S=287,5mp, 23 locuri

30.398

Domemul public al municipiului Bacău

941

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str. Mihai Eminescu (Teleconstrucția),

S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

942

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 1 - spate,

S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domemul public al municipiului Bacău

943

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 3 - spate,

S=337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

944

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 97A, S-237,5mp, 19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

945

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 63,65,67, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

946

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 71 - față, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domemul public al municipiului Bacău

947

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Milcov nr. 71,73,79, S=212,5mp,

22.468

Domeniul

Milcov

17 locuri

public al municipiului Bacău

948

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 79 - capăt, S”225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

949

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 73C, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

950

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 77, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

951

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 87, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

952

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 89A, S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

953

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 85 - 89, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

954

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov (Bazar), S=344mp, 28 locuri

36.372

Domeniul public al municipiului Bacău

955

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 140, S~287,5mp, 23 locuri

30.398

Domeniul public al municipiului Bacău

956

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 142-144, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

957

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 10, S^SOmp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

958

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 10, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

959

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Milcov nr. 14,   S=168mp, 5

17.763

Domeniul

Milcov

locuri

public al municipiului Bacău

960

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov     nr. 53-55 - față,

S=495mp, 42 locuri

52.338

Domeniul public al municipiului Bacău

961

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

962

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 110 E, S=100mp, 6 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

963

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 53-55 - spate, S=2116mp, 32 locuri

223.732

Domeniul public al municipiului Bacău

964

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 3, S=192mp, 4 locuri

20.301

Domeniul public al municipiului Bacău

965

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov    nr. 116  - Nord,

S=225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

966

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 114-116, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

967

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov     nr. 124 - spate,

S-187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

968

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 132 - față PT 167, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

969

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 146, S~437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

970

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 59, S=166,30mp, 33 locuri

17.583

Domeniul public al municipiului Bacău

971

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței nr. 1, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul

Mioriței

public al municipiului Bacău

972

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 3 - spate, S=600mp, 48 locuri

63.440

Domeniul public al municipiului Bacău

973

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Piața Mioriței

S=1187,5mp, 95 locuri

125.558

Domeniul public al municipiului Bacău

974

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 5, S=37,5mp, 3 locuri

3.965

Domeniul public al municipiului Bacău

975

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 10 - spate, S=359mp,

28 locuri, asfalt

37.958

Domeniul public al municipiului Bacău

976

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str, Mioriței bl. 23-25,  S=45mp, 4

locuri, asfalt

4.758

Domeniul public al municipiului Bacău

977

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 14,   S=241mp, 21

locuri, asfalt

25.482

Domeniul public al municipiului Bacău

978

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 10,   S~303mp, 23

locuri, asfalt

32.037

Domeniul public al municipiului Bacău

979

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 86, S=75mp, 6 locuri, ecologică

4.128

Domeniul public al municipiului Bacău

980

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 11 bis - spate, S=735mp, 9 locuri, asfalt

77.714

Domeniul public al municipiului Bacău

981

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 4, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

982

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 13,  S=360mp, 12

locuri

38.064

Domeniul public al municipiului Bacău

983

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței nr. 6, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul

Mioriței

public al municipiului Bacău

984

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 10,  S=425mp, 25

locuri

44.937

Domeniul public al municipiului Bacău

985

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 29,31,34,36

S~3917mp, 62 locuri, asfalt

414.157

Domeniul public al municipiului Bacău

986

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 78, S=570mp, 10 locuri, asfalt

60.268

Domeniul public al municipiului Bacău

987

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 74,   S=451mp, 39

locuri, asfalt

47.686

Domeniul public al municipiului Bacău

988

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 70-72, S=281mp, 23 locuri, asfalt

29.711

Domeniul public al municipiului Bacău

989

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 44-46, S"352mp, 29 locuri, asfalt

37.218

Domeniul public al municipiului Bacău

990

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 3,   S=307mp, 27

locuri, asfalt

32.460

Domeniul public al municipiului Bacău

991

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 4-6,   S=201mp, 8

locuri, asfalt

21.252

Domeniul public al municipiului Bacău

992

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 2, S-l 06mp, 8 locuri, asfalt

11.208

Domeniul public al municipiului Bacău

993

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 14,  S~225mp, 18

locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

994

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 1,  S=162,5mp, 13

locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

995

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str, Mioriței nr. 12,  S=125mp, 10

13.217

Domeniul

Mioriței

locuri

public al municipiului Bacău

996

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 84, S=287,50mp, 23 locuri, ecologică

15.822

Domeniul public al municipiului Bacău

997

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80   - lateral,

S=62,50mp, 5 locuri, ecologică

3.440

Domeniul public al municipiului Bacău

998

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80 - lateral, S=50mp,

4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

999

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80   - spate,

S=387,50mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1000

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88,  S=150mp, 12

locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1001

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88   - lateral,

S=250mp, 20 locuri, ecologică

13.758

Domeniul public al municipiului Bacău

1002

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Miorița

Str. Miorița nr. 10,

Pavaj ecologic, S=155,75mp, 9 locuri

2011

21.026

Domeniul public al municipiului Bacău

1003

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, S“87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1004

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, S=437,5mp,

35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1005

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

| 1006

i

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, S=225mp,

18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

| 1007

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Mircea Eliade nr. 2, S=250mp,

26.433

Domemul

Mircea El iade

20 locuri

public al municipiului Bacău

1008

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5 - lângă gard

Ascoma, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

1009

13,7.2.

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5, S~75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1010

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 13, S=500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1011

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 11, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domemul public al municipiului Bacău

1012

1,3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 7, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1013

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 85, S=375mp,

30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1014

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 11, S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1015

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin     nr. 83-85,

S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1016

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin     nr. 75-79,

S=200mp, 16 locuri

21.147

Domemul public al municipiului Bacău

1017

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 19,33,39, S~950mp, 76 locuri

100.447

Domeniul public al municipiului Bacău

1018

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 9, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1019

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Miron Costin nr. 5-7, S=250mp,

26.433

Domeniul

Miron Costin

20 locuri

public al municipiului Bacău

1020

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 1, S=325mp, 26 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

1021

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin - PT 8, S=100mp,

8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1022

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1023

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn față,

S=100mp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1024

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 22 - turn spate,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1025

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 7, S=500mp, 40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1026

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor (bloc ANL spate),

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1027

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - față,

S=100mp, 4 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1028

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - spate,

S=940mp, 75 locuri, ecologică

51.731

Domeniul public al municipiului Bacău

1029

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A - spate,

S~280mp, 10 locuri

29.605

Domeniul public al municipiului Bacău

1030

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis - spate,

S=150mp, 12 locuri, ecologică

8.255

Domeniul public al municipiului Bacău

1031

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Narciselor nr. 2 bis - față,

6.191

Domeniul

Narciselor

S=112,50mp, 9 locuri, ecologică

public al municipiului Bacău

1032

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis - față, S=112,50mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1033

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Pavaj ecologic, S=546,67mp, 27 locuri

2011

73.800

Domeniul public al municipiului Bacău

1034

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă, bl. 31,

Pavaj ecologic, S=346mp, 11 locuri

2012

46.710

Domeniul public al municipiului Bacău

1035

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă nr. 3-5, S=100mp,

8 locuri, ecologice

5.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1036

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Neptun

Str. Neptun nr. 12, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1037

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 10, S=337,5mp,

27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

1038

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 8, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1039

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 2, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1040

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 6, S~168mp,

10 locuri

17.763

Domeniul public al municipiului Bacău

1041

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4, S=468mp,

10 locuri

49.483

Domeniul public al municipiului Bacău

1042

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4, S=255mp, 19 locuri

26.962

Domeniul public al municipiului Bacău

1043

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Nicolae Bălcescu     nr. 3,

13.217

Domeniul

Nicolae Bălcescu

S~125mp, 10 locuri

public al municipiului Bacău

1044

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5 - spate,

S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1045

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nicu Enea

Str. Nicu Enea - spate bl. 40,46,48,

S-1762mp, 38 locuri

186.302

Domeniul public al municipiului Bacău

1046

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Acces Nucului

Pavaj ecologic, S=129mp, 10 locuri

2014

18.705

Domeniul public al municipiului Bacău

1047

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nucului

Str. Nucului nr. 2

Pavaj ecologic, S=194mp, 15 locuri

2014

28.130

Domeniul public al municipiului Bacău

1048

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nufărului

Str. Nufărului nr. 13, S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1049

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nufărului

Str. Nufărului, bl. 11 - spate,

Pavaj ecologic, S=250mp, 15 locuri

2012

33.750

Domeniul public al municipiului Bacău

1050

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nufărului

Pavaj ecologic, S=99,5mp, 5 locuri

2014

14.427

Domeniul public al municipiului Bacău

1051

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Nufarului-garaje

Pavaj ecologic, S=446mp, 23 locuri

2014

64.670

Domeniul public al municipiului Bacău

1052

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Nufărului

Str. Nufărului nr. 3, S=87,50mp,

7 locuri, pavele ecologice

4.815

Domeniul public al municipiului Bacău

1053

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Oituz

Str. Oituz nr. 1, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1054

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Orizontului

Str. Orizontului nr. 4A, S=275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1055

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Orizontului nr. 6A, S=487,5mp,

■51.545

Domeniul

Orizontului

39 locuri

public al municipiului Bacău

1056

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 4-6, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1057

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 9-11, S~54mp, 22 locuri, ecologică

2.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1058

1.3.7*2.

Parcare autoturisme

Str. Oțelarilor 1

Str. Oțelarilor nr. 3

Pavaj ecologic, S=897mp, 56 locuri

2014

130.065

Domeniul public al municipiului Bacău

1059

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Oțelarilor 2

Str. Oțelarilor nr. 3

Pavaj ecologic, S™1206mp, 75 locuri

2014

174.870

Domeniul public al municipiului Bacău

1060

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 5—12 (PT 26), S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1061

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 10, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1062

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 6, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1063

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Parc Nord

Pavaj ecologic, S=860,36mp, 68 locuri

2013

75.885

Domeniul public al municipiului Bacău

1064

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Parc Nord

Pavaj grosime 8 cm, S=1566,07mp,

125 locuri

2013

138.129

Domeniul public al municipiului Bacău

1065

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7-9,

pavaj ecologic, S=1722,26mp, 69 locuri

2011

232.505

Domeniul public al municipiului Bacău

1066

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7 - spate,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1067

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Petru Rareș nr. 12 B-12 C,

14.446

Domeniul

Str. Petru Rareș

pavaj ecologic, S=262,5mp, 21 locuri

public al municipiului Bacău

1068

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 12, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1069

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Petru Rareș

Str. Petru Rareș - Catedrala Catolică,

S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1070

13.7.2.

Parcare autoturisme

Pasajul Revoluției

Pasajul Revoluției, S~275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1071

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Andreescu

Str. Pictor Andreescu - PT 12,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1072

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 8,

S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1073

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 4-6,

S-487,5mp, 39 locuri

51.545

Domeniul public al municipiului Bacău

1074

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 1,

S=250mp. 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1075

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 7 (Club

60), S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1076

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 9,

S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1077

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr. 14 (Cascada), S=437,5mp, 35 locuri

46.258

Domeniul public al municipiului Bacău

1078

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 115-119,

S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1079

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Prelungirea Bradului nr. 119-121,

15.860

Domeniul

Prelungirea Bradului

S-150mp, 12 locuri

public al municipiului Bacău

1080

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 119,

S“50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1081

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 110,

S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1082

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 123,

S=75mp, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1083

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 106 - la stradă, S=325mp, 25 locuri

34.363

Domeniul public al municipiului Bacău

1084

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 102 -spate, S~250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1085

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 104 -spate, S=200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1086

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 100 -spate, S=250mp, 20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1087

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 10   - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1088

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 12   - spate,

S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1089

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 14, S^lOOmp, 8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1090

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 3 - spate, S=600mp,

48 locuri

63.440

Domeniul public al municipiului Bacău

1091

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Prieteniei, S=100mp, 8 locuri,

10.573

Domeniul

Prieteniei

asfalt

public al municipiului Bacău

1092

I.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Primăverii

Str. Primăverii, nr. 9-11,

Pavaj ecologic, S=200mp, 16 locuri

2012

27.000

Domeniul public al municipiului Bacău

1093

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Progresului

Str. Progresului nr. 10, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1094

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Progresului

Str. Progresului nr. 6, S~112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1095

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 4, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1096

1,3.7.2.

Parcare autoturisme str. Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 1-3-5, S=462,5mp, 37 locuri

48.902

Domeniul public al municipiului Bacău

1097

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 9, S=150mp, 12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1098

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 5, 6 locuri

7.930

Domeniul public al municipiului Bacău

1099

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni nr. 12, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1100

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni       (Administrația

Financiară), S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1101

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni     nr. 7 - spate,

S=425mp, 34 locuri

44.937

Domeniul public al municipiului Bacău

1102

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni nr. 7 spate - bloc

Select, S=112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1103

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Războieni - Ateneu, S=62,5mp, 5

6.608

Domeniul

Războieni

locuri

public al municipiului Bacău

1104

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni - față Casa Modei, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1105

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Războieni + Oituz nr.

1

Pavaj ecologic, S=435,60mp, 28 locuri

2011

58.806

Domeniul public al municipiului Bacău

1106

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 5 B, S=162,50mp,

13 locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

1107

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 56A, S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

1108

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 68A, S=537,5mp,

43 locuri

56.832

Domeniul public al municipiului Bacău

1109

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 70, S=500mp,

40 locuri

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

1110

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 68-70, S=100mp,

8 locuri

10.573

Domeniul public al municipiului Bacău

1111

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 72, S=212,5mp,

17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1112

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 74, S=262,5mp,

21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

1113

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 54, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1114

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 62, S=200mp,

16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1115

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Republicii nr. 60, S=312,5mp,

33.042

Domeniul

Republicii

25 locuri

public al municipiului Bacău

1116

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 58-60, S~187,5mp,

15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1117

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 21, S=237,50mp,

19 locuri, ecologică

13.070

Domeniul public al municipiului Bacău

1118

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 23, S~50mp,

4 locuri, ecologică

2.752

Domeniul public al municipiului Bacău

1119

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 46, S=900mp,

30 locuri

95.160

Domeniul public al municipiului Bacău

1120

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 44, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1121

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 50, S=125mp,

10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1122

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 52, S=237,5mp,

19 locuri

25.112

Domeniul public al municipiului Bacău

1123

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Republicii

Pavaj ecologic, S=185,40mp, 10 locuri

2011

25.029

Domeniul public al municipiului Bacău

1124

13.7.2.

Parcare autoturisme Parc Republicii (parc)

Pavaj ecologic, S=1569,57mp, 125 locuri

2013

241.687

Domeniul public al municipiului Bacău

1125

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Republicii

Str. Republicii, bl. 76, sc. B-C Pavaj ecologic, S=56,67mp, 5 locuri

2013

8.726

Domeniul public al municipiului Bacău

1126

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului nr. 4, S~50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1127

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Slănicului nr. 3, S~25mp, 2 locuri

2.643

Domeniul

Slănicului

public al municipiului 3acău

1128

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului (CT),  S=200mp, 16

locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1129

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului nr. 5   - lateral,

S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1130

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Spiru Haret - Carpați

Str. Spiru Haret - Carpați, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

1131

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 9 D lateral, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1132

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 11-17 - capăt, S~312,5mp, 25 locuri

33.042

Domeniul public ai municipiului Bacău

1133

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 17, sc. A,

S=50mp, 4 locuri

5.287

Domeniul public ai municipiului Bacău

1134

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 17, sc. B,

S=62,5mp, 5 locuri

6.608

Domeniul public ai municipiului Bacău

1136

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 15, sc. A,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1137

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 36, S=300mp, 24 locuri

31.720

Domeniul public al municipiului Bacău

1138

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 34 - spate, S=262,5mp, 21 locuri

27.755

Domeniul public al municipiului Bacău

1139

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 24, S=200mp,

16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1140

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Stadionului nr. 12, S=87,5mp,

9.252

Domeniul

Stadionului

7 locuri

public al municipiului Bacău

1141

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Stadionului

Str. Stadionului - față Complex, pavaj grosime 8 cm, S=220,94mp, 17 locuri

2013

19.487

Domeniul public al municipiului Bacău

1142

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Șoimului

Pavaj ecologic, S=147mp, 9 locuri

2014

21.315

Domeniul public al municipiului Bacău

1143

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 8, S"150mp,

12 locuri

15.860

Domeniul public al municipiului Bacău

1144

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 10, S=275mp,

22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1145

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 10-12, S”275mp, 22 locuri

29.077

Domeniul public al municipiului Bacău

1146

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 18, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1147

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (E-ON, S=175mp, 14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1148

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 7, S=475mp,

38 locuri

50.223

Domeniul public al municipiului Bacău

1149

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11, S=387,5mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1150

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (PT 59), S=487,5mp, 39 locuri

51.545

Domeniul public al municipiului Bacău

1151

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11, S=750mp,

60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1152

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Ștefan cel Mare nr. 13,

269.300

Domeniul

Ștefan cel Mare

S=2546,97mp, 84 locuri

public al municipiului Bacău

1153

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 13, S=750mp,

60 locuri

79300

Domeniul public al municipiului Bacău

1154

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 44, S=375mp,

30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1155

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 28, S=212,50mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1156

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 30,

S=87,5mp, 7 locuri

9.252

Domeniul public al municipiului Bacău

1157

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 32, S"112,5mp, 9 locuri

11.895

Domeniul public al municipiului Bacău

1158

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 40, S=187,5mp, 15 locuri

19.825

Domeniul public al municipiului Bacău

1159

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 42, S=175mp,

14 locuri

18.503

Domeniul public al municipiului Bacău

1160

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 46, S=137,5mp, 11 locuri

14.538

Domeniul public al municipiului Bacău

1161

13.7.2.

Parcare autoturisme Str. Ștefan Cel Mare

Str. Ștefan Cel Mare, nr. 30, Pavaj ecologic, S=633mp, 18 locuri

2012

85.455

Domeniul public al municipiului Bacău

1162

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Ștefan Gușe

Pavaj ecologic, S=3500mp, 280 locuri

2012

472.500

Domeniul public al municipiului Bacău

1163

13.7.2.

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 1-2,   S=50mp, 4

locuri

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1164

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Tazlăului nr. 2-4, S=137,5mp, 11

14.538

Domeniul

Tazlăului

locuri

public al municipiului Bacău

1165

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 3-6, S=212,5mp, 17 locuri

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

1166

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 4,  S=125mp, 10

locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1167

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Tazlăului

Pavaj ecologic, S=1605mp, 40 locuri

2012

216.675

Domeniul public al municipiului Bacău

1168

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Teiului

Str. Teiului nr. 9,   S=162,5mp, 13

locuri

17.182

Domeniul public al municipiului Bacău

1169

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Tipografilor

Str. Tipografilor, S=50mp, 20 locuri, asfalt

5.287

Domeniul public al municipiului Bacău

1170

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Pavaj ecologic, S=1198mp, 75 locuri

2014

173.710

Domeniul public al municipiului Bacău

1171

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei nr. 1

Pavaj ecologic, S=173mp, 14 locuri

2014

25.085

Domeniul public al municipiului Bacău

1172

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei nr. 25

Pavaj ecologic, S=162,50mp, 9 locuri

2014

29.290

Domeniul public al municipiului Bacău

1173

13.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei - E2-E3, S-400mp,

32 locuri, ecologică

22.013

Domeniul public al municipiului Bacău

1174

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vadu Bistriței

Str. Vadu Bistriței nr. 52-54,

S=800mp, 64 locuri

84.587

Domeniul public al municipiului Bacău

1175

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Valea Albă

Str. Valea Albă (PT 41), S-200mp, 16 locuri

21.147

Domeniul public al municipiului Bacău

1176

13.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Valea Albă nr.6, S=200mp, 16

11.007

Domeniul

Valea Albă

locuri, pavele ecologice

public al municipiului Bacău

1177

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Valea Albă

Str. Valea Albă, bl. 7,

Pavaj ecologic, S-460mp, 20 locuri

2011

62.100

Domeniul public al municipiului Bacău

1178

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri (Prefectură), S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1179

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri - IPJ, S=750mp, 60 locuri

79.300

Domeniul public al municipiului Bacău

1180

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri nr. 39, S"337,5mp, 27 locuri

35.685

Domeniul public al municipiului Bacău

1181

I.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Veniamin Costache

Pavaj ecologic, S=70mp, 4 locuri

2014

10.150

Domeniul public al municipiului Bacău

1182

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Veniamin Costache

Str. Veniamin Costache    nr. 3,

S”225mp, 18 locuri

23.790

Domeniul public al municipiului Bacău

1183

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 5, S=387,50mp, 31 locuri

40.972

Domeniul public al municipiului Bacău

1184

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 2, S=350mp, 28 locuri

37.007

Domeniul public al municipiului Bacău

1185

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 1B, S~62,50mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

1186

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 7, S=62,50mp,

5 locuri

6.608

Domeniul public al municipiului Bacău

1187

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 5, S=375mp, 30 locuri

39.650

Domeniul public al municipiului Bacău

1188

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Str. Viorelelor nr. 3D, S-312,5mp, 25

33.042

Domeniul

Viorelelor

locuri

public al municipiului Bacău

1189

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 3A, S=525mp, 42 locuri

55.510

Domeniul public al municipiului Bacău

1190

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 2, S=125mp, 10 locuri

13.217

Domeniul public al municipiului Bacău

1191

I.3.7.2.

Parcare autoturisme str.

Zefirului

Str. Zefirului nr. 1 - spate, S=250mp,

20 locuri

26.433

Domeniul public al municipiului Bacău

PARCURI, PĂRCULEȚE DE JOACĂ PENTRU COPII, ȘTRANDURI, BAZE SPORTIVE, ZONE DE AGREMENT ȘI CIMITIRE

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

CIMITIRE

1192

0

Teren Cimitir „Central”

Suprafața din act=48510 mp (din care se scade:

-98 mp imobil cu nr. cadastral 68419, -444 mp imobil cu nr. cadastral 69630, -197,42 mp suprafață atribuită în proprietatea Parohiei ortodoxe Sf. Treime  conform HCL  23/2009,

rămânând 47770,5 8mp),

Calea   Mărășești   161,   la N-

1993

16.591.068,68

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

Inst.Pedagogic, S-Poșta, Creșa, E-str.Cornișa, V-Calea Mărășești;

Suprafața măsurată=48004 mp, carte nr. funciară 83411, nr. cadastral 83411

1193

1.6.4.

Clădire administrativă,

Cimitir „Central”

Calea Mărășești nr. 161, Sconstruită desfașurată=64mp, Carte funciară 83411

1983

70.561,70

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1194

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

„Central”

L=1010ml, din plăci de beton și metal

1993

56.292,26

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1195

1.3.7.2.

Alei Cimitir „Central”

S=1736mp, din asfalt

1993

178.558,41

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1196

1.3.7.1.

Alei Cimitir „Central”

S=735mp, din pământ stabilizat

1993

10.249,07

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1197

0

Teren Cimitir Nou „Sărata I”

Str. Alexei Tolstoi nr. 18,

Sl=88399mp, carte funciară 81481, nr. cadastral 81481,

S2=4592mp - atribuită în folosință gratuită Parohiei „Sfântul Dumitru”, vecini: N-prop. particulară, S-teren U.M., E-cimitir evreiesc, V-Cl.Onești (DN11), carte funciară 81480

1993

9.619.095,06

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1198

I.3.7.2.

Alei Cimitirul Nou „Sărata I”

S~855mp, asfalt

1993

71.304,38

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1199

1.3.7.1.

Alei Cimitirul Nou „Sărata I”

S=4862 mp, din pământ stabilizat

1993

69.007,91

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1200

1.3.7.2.

Platformă        parcare

Cimitirul Nou „Sărata I”

S= 18 84mp,

1993

264.080,67

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1201

1.6.3.2.

împrejmuire Cimitir Nou „Sărata I”

L=920 ml, din plăci de beton

1993

68.368,16

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1202

0

Teren Cimitir

Sărata 11

S=97.272mp, Str. Poligonului (drumul județean Bacău-Sărata)

Nr. cadastral 13850

2007

9.916.365,83

Domeniul public al municipiului Bacău

HCL nr. 108/2004 HCL nr. 99/ 2007

1203

0

Teren alocat pentru extinderea    Cimitirului

Sarata II

S“150.000mp; în hotar cu cimitirul Sărata II, cu intrare din str. Poligonului     (drumul     Bacău-

Sărata),compus din:

-Sl=64.767mp, nr. cadastral 138541/1 -S2=85.233mp, nr. cadastral 9673/5

2007

15.291.706,5

Domeniul public al municipiului Bacău HCL nr. 108/2004 HCL nr.444/2007 HCL nr.16/2014

Amenajare cimitir Sarata II

1204

1.6.2.

Capelă mortuară

S-88mp

2014

243.696

Domeniul Public al municipiului Bacău

1205

1.6.4.

Sediul administrativ

S=128,70mp

2014

326.206,23

Domeniul Public al municipiului Bacău

1206

1.6.2

Grup sanitar

S=29,95mp

2014

91.502,37

Domeniul Public al municipiului Bacău

1207

1.6.2

Cabină poartă

S=14mp

2014

46.842,84

Domeniul Public al municipiului Bacău

1208

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Sarata II

L=1320ml, din plăci prefabricate

2014

721.306,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

1209

1.3.7.1.

Alei betonate

S=15.750mp

2014

1.365.461,38

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1210

1.3.7.2.

Acces platforme betonate

S=17.850mp

2014

1.058.316,99

Domeniul Public al municipiului Bacău

1211

1.3.7.2.

Drum acces

S=3.700mp, din beton

2014

1.519.016,30

Domeniul Public al municipiului Bacău

1212

2.4.2.8.2

Spațiu verde

S=4.000mp

2014

49.377,51

Domeniul Public al municipiului Bacău

1213

1.7.1.2.

Stâlpi metalici iluminat

81 bucăți

2014

516.406,41

Domeniul Public al municipiului Bacău

1214

I.7.I.2.

Racord electric

L=2.000ml

2014

442.346,20

Domeniul Public al municipiului Bacău

1215

1.8.6.

Alimentare cu apă

Țeavă D=2 țoii, L=1 lOml;

Țeavă DN 50, L=610mI;

Țeavă DN 63, L=225ml;

2014

294.574,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

1216

1.8.7.

Canalizare

Tub canalizare DN 200, L=231ml; Cămine canalizare - 81 buc.

2014

516.406,41

Domeniul Public al municipiului Bacău

1217

0

Teren Cimitir „CFR”

S=12160mp, situat în Cartierul CFR-str.Militari nr. 35; vecini:N-str.Militari, S- pârâul Negel, EV-prop .particulară, carte funciară nr. 79682, nr. cadastral 79682

1993

1.240.259,34

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1218

1.6.2.

Capelă Cimitir CFR

Str. Militari nr. 35, din cărămidă, Suprafață construită=21mp, carte funciară 79682, nr. cadastral 79682-C1

1993

18.080,79

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1219

I.6.3.2.

împrejmuire Cimitir CFR

L=461ml, din plăci de beton

1993

42.822,99

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1220

1.3.7.1.

Alei Cimitir CFR

S=270mp, din pământ stabilizat

1993

3.832,20

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1221

0

Teren Cimitir învierea Domnului

S=26978mp, str.Bradului nr.40

1993

7.207.805,52

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 211/1999 HCL 434/2010

1222

1.3.7.1.

Alei Cimitir învierea Domnului

S=688mp, din pământ stabilizat

1993

9.765

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 211/1999

1223

0

Teren Cimitir Lazareth

S-6154mp (5573+581), str. Digu Bâmat nr.19;

vecini: N-Agricola Internațional, S-str.Călugăreni, E-str. Digul Bârnat, str.Prel. Bradului

nr. cadastral 878/3/3

nr.cadastral 4562

1993

1.479.744,97

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 230/2009

1224

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Lazareth

L=300 ml, din plasă și plăci de beton

1993

10.092,79

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1225

1.3.7.1.

Alee Cimitir Lazareth

S=352mp, alee pietruită

1993

8.056,13

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1226

0

Teren Cimitir Șerbănești

Str. Triumfului nr. 18,

S=23506mp, vecini: N,S,E - prop. pârtie., V- str. Triumfului,

carte funciară nr. 83418, nr. cadastral 83418

1993

2.396.312,35

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1227

1.6.2.

Biserica „Sf. Voievozi Mihail     și     Gavril

Șerbănești”

Str. Triumfului nr. 18, din cărămidă, Sconstruită desfășurată”171mp, carte funciară nr. 83418, nr. cadastral

1938

590.489,78

Domeniul Public al municipiului Bacău

83418-C1

HCL 174/1999

1228

1.63.2.

împrejmuire     Cimitir

Șerbănești

L=655 ml, din plăci de beton și plasă de sârmă

1993

32.645,82

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1229

13.7.1.

Alei Cimitir Șerbănești

S=1278mp, din pământ stabilizat

1993

18.139,06

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1230

0

Teren Parohia Șerbănești

S=400mp, Calea Romanului nr.20, biserica ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh

1995

96.181,02

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 100/1995

1231

0

Teren Parohia Ortodoxă Gherăiești

S=2642mp, Calea Moldovei nr.89

2000

635.275,63

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.5 6/2000

1232

0

Teren Cimitir Gherăiești

Suprafața din act=9721mp, str. Liniștii, vecini: N,S,E- prop. particulară, V-cale ferată,

Suprafața măsurată~9776mp, carte funciară nr. 83417, nr. cadastral 83417

1993

991.004,53

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1233

1.6.2.

Capelă Cimitir Gherăiești

Str.Liniștii, din cărămidă,

Sdesfașurată construită~66mp, carte funciară nr. 83417, nr. cadastral 83417-C1

1993

327.323,28

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1234

1.63.2.

împrejmuire     Cimitir

Gherăiești

. L=512m, construită din beton și plasă metalică

1993

28.708,39

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1235

13.7.1.

Alei Cimitir Gherăiești

S~288mp, din pământ stabilizat

1993

4.517,96

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1236

0

Teren Cimitir Parohia Izvoare

Suprafața din act = 5247mp, str. Veronica Micle nr.45, vecini:N,S,E-

1992

534.903,89

Domeniul public al

prop.partic, V-str.V.Micle - atribuire în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Izvoare prin HCL nr. 27 din 29.01.2001

Suprafața măsurată=5296mp, carte funciară nr. 83428, nr. cadastral 83428

municipiului Bacău

HCL 27/2001

1237

1.6.3.2.

împrejmuire     Cimitir

Izvoare

L~792,5m, din stâlpi de beton și plasă de sârmă

1993

35.549,06

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1238

1.3.7.L

Alei Cimitir Izvoare

S=1842mp, din pământ stabilizat

1991

26.144,09

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1239

L6.3.2.

împrejmuire din șipci Cimitir Izvoare

L=562,5ml

1991

14.718,66

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1240

0

Teren Cimitir Parohia Izvoare

S=11446,73mp, str.Veronica Micle nr.39A, vecini: N-cimitir Bicaz, S-teren Primărie, E-str.V.Micle, E-str.Cireșoaiei, atribuire în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Izvoare prin HCL nr. 288/2008, carte funciară nr. 83410, nr. cadastral 83410

1992

1.166.933,57

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr.288/2008

1241

0

Teren Cimitir Parohia Ortodoxă      Nașterea

Maicii Domnului

S=4122mp, str. Veronica Micle nr.39A, vecini:N-teren Primărie, S-cimitir Izvoare, E-str.V.Micle, V-teren Primărie, HCL nr.304/2012

Număr cadastral 15941

1992

420.216,09

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.289'2008

1242

0

Teren Parohia Ortodoxă

Nașterea         Maicii

Domnului

S=1956mp, str.Bicaz nr.9, teren pe care se află biserica Nașterea Maicii Domnului

2009

345.375,77

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 24/2009

1243

0

Teren Cimitirul Eroilor

Str. Constanței, S=21034mp, vecini:

1993

3.719.146,10

Domeniul

N-COMAT,   S-AGROSEM,   E-

str.Constanței, V-I.L.F. și COMAT, carte funciară nr. 81330, nr. cadastral 81330

Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1244

1.6.3.2.

împrejmuire   Cimitirul

Eroilor

Din plăci de beton și metal, L=350ml

1993

19.507,22

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

1245

1.3.7.2.

Alei Cimitirul Eroilor

S=465,75mp, din asfalt

1993

38.842,13

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1246

1.3.7.1.

Alei Cimitirul Eroilor

S=1432mp, din balast

1993

32.773,79

Domeniul Public ai municipiului Bacău HCL 174/1999

1247

1.3.7.2.

Platformă    ceremonial

Cimitirul Eroilor

S=44mp, din pavaj

1993

3.745,66

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

1248

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru”

S - 4208,14 mp (teren aferent bisericii Sf. Dumitru), str.Republicii nr.2, atribuire în folosință gratuită Parohiei Sf. Dumitru din Bacău, din care 615 mp (număr cadastral 69500, carte funciară 69500) obținuți în urma contractului de schimb imobiliar nr. 384/2013 între Municipiul Bacău și Cucu Ioan

2007

743.041,71

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.314/2007 HCL nr.50/2013

1249

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sf. Dumitru”

S=518mp, str. Republicii nr.2 (teren aferent capelei mortuare), atribuire în folosință gratuită Parohiei Sf. Dumitru,

2007

91.464,54

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL nr.314/2007

1250

0

Teren       Congregația

„Maestre Pie”

S=4200mp, str.Digul Bâmat nr.4, vecini: N-propr. part. E-Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia,S-

1998

1.009.900,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

o             o

str. Digul Bâmat, V-SC Tofidencom

HCL nr. 162'1998

1251

0

Teren Parohia Romano-Catolică       „Fericitul

Ieremia”

S=9600mp, str.Digu Bâmat nr.4, vecini :N-propr.part.E-drum acces, S-str.Digul Bârnat, V- Congregația Maestre Pie, decizia nr.408/1990

1990

2.308.344,44

Domeniul Public al municipiului Bacău decizia nr.408/1990

1252

0

Teren Parohia Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi”

S=3500mp, str. Ștefan cel Mare nr.21A, între blocurile de locuințe nr.21 și 23, conform deciziei nr. 197/1991

1991

1.197.046,80

Domeniul public al municipiului Bacău deciziei nr.197/1991

1253

0

Teren Biserica Militară Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului

S=22.021,36mp, str.Constanței nr.7A, se      află      cimitirul      militar,

HCLnr. 137/2008

2008

3.888.366,10

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 137'2008

1254

0

Teren Parohia pentru Defîcienții    de    auz

Acoperământul Maicii Domnului

S=444mp,    str.Călugăreni,    între

blocurile 9C și 1 IA, HCLnr.262/2008

2008

106.760,93

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.262'2008

1255

0

Teren       Misionarele

Carității - Casa Sf. Iosif

S=2924mp, str. Tecuciului nr.21, vecini: N.V.S.E-teren prop.particulară HCLnr. 10/2003

1994

719.031,30

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 10/2003

1256

1.6.2.

Clădire      Misionarele

Carității - Casa Sf. Iosif

S=254mp, str. Tecuciului nr.21, prefabricate+beton

1994

846.045,68

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 10/2003

1257

0

Teren Fundația Adrian

S=1000mp, str..Digu Bâmat

HCLnr.187/1998

1998

435.874,80

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr.187/1998

1258

0

Teren Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România-B etan ia

S=591,98mp, str.Nordului nr.2-4 HCLnr. 182/1999

1999

191.291,59

Domemul Public al municipiului Bacău HCLnr. 182/1999

1259

0

Teren Parohia Romano-Catolică Sfanțul Francisc

S=1295,18mp, str.înfrățirii nr.4

HCLnr.48/2002

2002

418.522,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCLnr.48/2002

1260

0

Teren Parohia Romano-Catolică Sfanta Cruce

S=278mp, str. Republic ii nr.45 HCLnr.80/2002

2002

89.832,53

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.80/2002

1261

0

Teren parohia Romano-Catolică        „Sfântul

Nicolae”

S=689mp, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul” spre strada Mihai Viteazu

2009

404.006,73

Domeniul public al municipiului Bacău HCLnr.406'2009

PARCURI

1262

0

Teren    total    Parcul

Cancicov

Situat în str. Mărășești nr. 14, cuprins între str. Mărășești-Gării-Aleea Parcului și str. Spiru Haret; Suprafață din acte=241.190mp, Suprafață măsurată=192.583mp, Număr cadastral 68066,

Carte funciară 68066

1938

82.490.205,19

Domeniul public al municipiului Bacău

1263

2.4.2.8.2.

Spațiu verde Parcul Cancicov

Vegetație din conifere-foioase, arbori, arbuști, gard viu, flori și gazon;

Suprafața din acte=214.090mp, Suprafață măsurată=162.097mp

1938

5.277.318,50

Domeniul Public al municipiului Bacău

1264

1.3.7.

Alei, trotuare, platforme din Parcul Cancicov

Aleile din parc betonate și covor asfaltic pe o suprafață de 30.486mp

1938

949.653,15

Domeniul Public al municipiului Bacău

1265

I.6.3.2.

Gard Parcul Cancicov

Gard ce împrejmuiește parcul din beton și plasă de sârmă; L=398ml

1938

22.316,29

Domeniul Public al municipiului Bacău

1266

1.6.3.1.

Gard Parcul Cancicov

Gard din plasă și stâlpi metalici,1=45 8ml

1938

8.560,18

Domeniul Public al municipiului Bacău

1267

1.8.13

Fântână arteziană (trei fete)

Situată în Parcul Cancicov în partea de sud S=95mp

1992

953,07

Domeniul Public al municipiului Bacău

1268

1.8.13

Fântână arteziană din piatră

S-13 Imp, situată în parcul Cancicov

1992

953,07

Domeniul public al municipiului Bacău

1269

0

Insulă

S=154,28 mp, situat în Parcul Cancicov

2007

498.502,09

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 244/2007

1270

1.8.13

Cișmele

3 buc.,fără pompă

1992

524

Domeniul Public al municipiului Bacău L 213/1998

1271

3.4.

Troiță - monument

Parcul Cancicov, alee pietonală pavată cu plăci mozaicate L=24m, 1=3 m; pavarea rotondei cu plăci de gresie gri închis; instalație electrică pentru iluminat cu două proiectoare amplasate în spațiul verde din fața troiței

2002

51.365,60

Domeniul Public al municipiului Bacău HCLnr. 134/2002

1272

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Cancicov, Str. Mărășești, regim de înălțime P, Sc”35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă Carte funciară 68066-C1

Nr. cadastral 68066-C1

2014

116.368,20

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 102/2014

1273

0

Teren    total    Parcul

Trandafirilor

Situat în zona centrală între strada N.

Bălcescu și str.Oituz, S=6366mp, din care:

-teren spațiu verde=3977mp,

-teren alei, trotuare=2101mp,

-teren aferent construcțiilor (foișor + construcții) = 56mp,

-teren aferent terasei=105mp,

-teren aferent fântânei

arteziene=l 18mp,

-teren aferent postament statuie=9mp, carte funciară 73652, nr. cadastral

1939

3.732.618,03

Domeniul public al municipiului Bacău

73652 (conform HCL 354/2013)

1274

2.4.2.8.2.

Spațiu verde Parcul Trandafirilor

S=3977mp, vegetație foioase, conifere, gard viu, gazon

1939

98.033,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

1275

1.3.7.2.

Alei + trotuare Parcul Trandafirilor

S=2101mp, aleile din parc sunt din beton și covor asfaltic

1939

368.122,01

Domeniul Public al municipiului Bacău

1276

1.8.13.

Fântână arteziană

Situată în Parcul Trandafirilor,

S=118mp

1992

127,48

Domeniul Public al municipiului Bacău

1277

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Trandafirilor, Str. N. Bălcescu, regim de înălțime P, Sc=35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă Carte funciară 73652-C1 Nr. cadastral 73652-C1

2014

115.563,40

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 102/2014

1278

1.6.2

Grup sanitar

Situat în Parcul Nord, Str. H. Berescu, regim de înălțime P, Sc=35,43mp, structură de rezistență din zidărie portantă din cărămidă, tâmplărie PVC cu geam termopan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din membrană bituminoasă

Carte funciară 73637-C1 Nr. cadastral 73637-C1

2014

115.565,80

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 102/2014

1279

1.8.13.

Fântână        arteziană

(ciupercuțe)

S=380mp,situată la intersecția str.9 Mai-Mărășești-Policlinica Veche

1992

953,07

Domeniul Public al municipiului Bacău

1280

0

Teren Parc Gherăiești

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca

Bistriței nr. 21

S=22,84ha, HCL nr. 10/2008

Carte funciară 62114 (Nr. CF vechi :42684)

2008

23.284.171,76

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 10/20C8

1281

0

Teren Parc B-dul Unirii nr.3

S=15.226mp, nr.cadastral 15028, vecini:N-str.Lucrețiu Pătrășcanu,E-parcela 4, S-b-dul Unirii, V-parcela 1 și 2

2009

8.928.020,90

Domeniul public al municipiului Bacău Act de dezlipire nr. 1820/2008

PĂRCULEȚE DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONE DE AGREMENT

1282

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Republicii 76; S=8626mp

  • - 2 foișoare cu 3 x ans. masă + 2 bănci

  • - bănci — 42 buc.

  • - leagăn dublu lemn - 3buc.

  • - ansamblu cățărare funie - lbuc.

  • - aparate fitness - 5buc.

  • - figurine arc — 3buc.

  • - zid cățărare — lbuc.

  • - ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane

-

1.531.305,59

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1283

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Electricienilor 6A; S=1026mp -leagăne duble lemn - 3buc. -foișoare cu câte 4 bănci - 2buc. -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane -rotativă — lbuc.

-cub - lbuc.

-balansoar metalic -1 buc.

-figurină arc - lbuc. -tobogan cu scară funie - lbuc. -balansoar cu semicerc pe arc - lbuc. -ansamblu cățărare spațial - 1 buc. -punte cu 5 tălpi - 1 buc.

-bănci - 11 buc.

2003

184.816,13

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1284

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aviatorilor 7A; S-101 Imp -rot. orizontală 81ocuri - lbuc. -rot. verticală 41ocuri - lbuc. -tobogan 3 uluce scară dublă - lbuc. -cumpănă 2 locuri - 3buc.

-leagăn dublu 41ocuri - 2buc.

2003

182.113,92

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

-bănci fibră - 7buc.

1285

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Bicaz nr. 136A, S=985mp -tobogan 3 uluce - 1 buc: -cumpănă 2 locuri - 2 buc.

2003

192.859,30

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1286

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bucegi nr,133A (Sf. Dumitru); S=990 mp

-căsuță joacă lemn - lbuc.

-figurină arc - 1 buc.

-foișor cu 3 bănci - 1 buc. -ansamblu tobogane ecologic - lbuc.

-ansamblu 6 leagăne - lbuc. -tobogan metalic - lbuc.

-balansoar cu demicerc pe arc -lbuc. -bănci - 3buc.

2003

206.760,91

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1287

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Bucegi nr.142 bis, S-2435mp

2004

489.478,28

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1288

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Letea nr.17; S=2505mp; Locație veche:

-leagăne duble lemn - 2buc. -tobogan cu scară funie - lbuc. Locație nouă:

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă - lbuc.

-figurine arc - 4buc.

-joc ecologic mic - lbuc.

-bănci - 7buc.

2004

398.915,38

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1289

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Toamnei; S-421 mp -rot. verticală 4 locuri - lbuc -tobogan 3 uluce - lbuc -cumpănă 2 locuri - 2buc -leagăn dublu 4 locuri - 2buc -leagăn simplu 21ocuri - 2buc

1999

95.619,06

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1290

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Aleea Ghioceilor 18A (Divertis Parc);

S=8648,77mp

-2 foișoare cu ans. 2 mese + 4 bănci Locația 1:

-tobogan cu scară funie - 2buc.

-1 ansamblu tobogan cu turn și leagăn - panou plasă cățărare - lbuc.

Locație 2:

-leagăn dublu lemn - 2buc.

-figurine arc - 3buc.

-panou plasă cățărare - 1 buc.

Locație 3:

-ansamblu tobogane ecologic - 2 buc. -leagăne duble lemn - 8 buc.

-module cățărare - 2 buc.

2003

1.816.257,49

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1291

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Cancicov; S=2046 mp -ansamblu 6 turnuri, 4 tobogane -leagăn dublu lemn - 6buc. -tobogan caracatiță - lbuc.

-figurine arc - 5buc. -zid cățărare — lbuc.

-tobogan multifuncțional - lbuc. -tobogan cu scăriță funie - 1 buc.

-2 foișoare cu 2 x ans. masă + 2 bănci -ansamblu cățărare funie - 1 buc. -nisipar mare - 1 buc.

-aparate fitness - 5 buc. -ansamblu ecologic - loc dejoacă nisip -1 buc.

2001

523.118,05

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1292

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri, S=397mp -tobogan 3 uluce - lbuc. -leagăn simplu 4 locuri - lbuc. -bănci fibră - 2 buc.

1999

102.278,41

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1293

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri nr.3(PNL);

S=397mp

-ansamblu tobogan cu 2 leagăne-lbuc.

1998,2010

147.280,91

Domeniul public al municipiului Bacău

-rotativă - lbuc.

-balansoar metalic — lbuc. -leagăn dublu metalic — lbuc. -bănci -10 buc.

HCL 213/2010

1294

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bradului nr.19 bis; S=992mp -rotativă - lbuc.

-leagăne duble lemn - 3buc. -foișor - 2buc.

-ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -ansamble tobogane - 2buc.

-figurine arc -3 buc. -bănci - 10 buc.

2004

221.030,98

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 147/2004

1295

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aprodu Purice; S=6901mp -complex joc ecologic - 1 buc -rot. verticală 4 locuri- 2 buc -tobogan 3 uluce - 2buc -cumpănă 2 locuri - 4buc -leagăn dublu 4 locuri - 2buc -leagăn simplu 4 locuri - 2buc -bănci fibră 4 locuri - 15buc

2001

1.193.590,51

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1296

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Aviatorilor; S=500 mp -complex joc ecologic - lbuc -rot.orizontală 8 locuri - lbuc -leagăn dublu 4 locuri- lbuc

1999

104.424,47

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1297

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Spicul; S=350mp -leagăne duble lemn- 3buc. -figurine cu arc - 2 buc. -tobogane cu turn -2 buc.

- banei - 7 buc.

1999

63.960,08

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1298

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz nr.l36A, S=310mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic - 71 m

-bănci - 6 buc

-figurine arc - 3 buc -măsuță joacă cu 2 scaune - 1 buc

2007

64.743,47

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1299

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru

Str. Republicii nr.l, S=538mp

2007

119.383,69

Domeniul

copii

-joc ecologic - 1 buc -rame + plasă metalică -bănci - lObuc

Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1300

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Milcov nr.81, S=262mp -ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -balansoar metalic -1 buc

2007

57.454,23

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1301

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Pictor Andreescu-str.Poet Cârlova (cartier CFR), S=378mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic

-leagăn dublu metalic — lbuc -balansoar metalic — 1 buc

2007

84.866,13

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1302

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bradului nr.52, S-415mp -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane -figurină arc - 1 buc -gard metalic

-bănci - 6buc

2007

94.256,25

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1303

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Nordului nr.3 (în spatele restaurantului Grădinița), S=400mp -ansamblu tobogan ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 5buc.

-figurină arc - 1 buc. -leagăn dublu metalic

2007

90.849,21

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1304

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str.Nordului (ANL Depoului nr.80), S-144mp

-ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -gard metalic

-bănci - 5buc

-leagăn dublu metalic - lbuc. -figurină arc - 2 buc.

2007

30.074,07

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1305

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița Lizuca - S2, str.Bucovinei nr.10, S=400mp

-joc ecologic - lbuc

-gard metalic

2007

101.291,66

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

(O

-bănci - 8buc

1306

1.6.6

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița Violeta, str.Valea Albă nr.4, S=200mp

-joc ecologic - 1 buc

-gard metalic

-bănci - 8buc

2007

48.557,42

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1307

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.l 1, Școala Mihai Drăgan, str.Logofat Tăutu, S=210mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 4buc

2008

48.243,91

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 163/2008

1308

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.13, str.Bicaz, S=340mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

2007

71.009,09

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1309

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinițanr.15, str.Henri Coandă nr.l, S=64mp, S=80mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - lObuc

2007

15.931,21

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1310

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.l8, str.Gh.Vrânceanu nr.40, S=375mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

110.292,40

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1311

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.21, str. Pictor    N.

Grigorescu nr.5, S=504mp -joc ecologic - lbuc

-gard metalic

-bănci - 4buc

2007

138.968,59

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1312

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.23, str. Mircea Eliade, S=385mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

101.438,48

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1313

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.24, str. Aviatorilor, S-210mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 2buc

2008

40.020,94

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 163/2008

1314

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.27, str. Alecu Russo nr.59, S=460mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci — 1 Obuc

2007

108.079,29

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1315

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.28, str. Carpați nr.8, S=400mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 5 buc

2007

96.070,82

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1316

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.30, str. Alecu Russo nr.29, S=304mp

-joc ecologic — lbuc -gard metalic -bănci - 9buc

2007

67.458,58

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1317

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.31, str. Bicaz nr.3, S=230mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

46.834,26

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1318

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.33, str.AIex.Cel Bun nr.10, S=430mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 4buc

2007

121.199,57

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1319

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.35, str.Costache Negri nr.l, S=540mp

-joc ecologic - lbuc -gard metalic -bănci - 6buc

2007

133.924,40

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 401/2007

1320

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru

Școala Gimnazială „Nicu Enea”,

54.000

Domeniul

copii

Calea Romanului nr. 144, -leagăne duble de lemn - 2buc -balansoare lemn - 2 buc.

-groapă nisip -ansamblu tobogane ecologic - lbuc. -bănci - 3buc

Public al municipiului Bacău

1321

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.32, str. Bicaz nr. 17

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1322

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr. 17, str. Oituz nr. 85

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1323

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.8, str. Mioriței nr.76

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1324

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Grădinița nr.34, str. Republicii nr.45

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1325

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Narciselor nr. 13B (lângă cămin nefamiliști), S=247mp -ansamblu tobogan - lbuc.

-figurină arc -lbuc.

-leagăn dublu metalic - lbuc. -bănci - 5 buc.

44.460

Domeniul Public al municipiului Bacău

1326

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz nr. 7 (lângă biserică), S=352mp

-ansamblu 1 tobogan, 1 turn - lbuc. -figurină arc -3buc.

-leagăn dublu metalic - lbuc.

-zid de cățărare - 1 buc. -măsuță joacă -1 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan caracatiță - 1 buc. -bănci - 6buc.

63.360

Domeniul Public al municipiului Bacău

1327

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Teiului F.N. (zona ANL), S=500mp

90.000

Domeniul Public al

-ansamblu 3 tobogane, 3 turnuri -lbuc. -figurină arc - 4buc.

-leagăn dublu lemn - 2buc.

-zid de cățărare - 1 buc.

-măsuță joacă -2 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan caracatiță - 1 buc.

-ansamblu cățărare funie - 1 buc.

-aparate fitness - 3buc.

municipiului Bacău

1328

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Costache Negri nr. 3-5 (în spatele 10 A, str. Mioriței), S=463mp -ansamblu 3 tobogane, 3 turnuri -lbuc. -leagăn dublu lemn - 2buc.

-măsuță joacă - 2buc.

-balansoar dublu pe arc - 1 buc. -bănci - 4buc.

83.340

Domeniul Public al municipiului Bacău

1329

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Hatman Berescu (Cartier Nord), S=2009mp

-ansamblu tobogan ecologic -lbuc.

-figurine arc - 9buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-zid de cățărare - 1 buc.

-măsuță joacă cu scaune -1 buc.

-căsuță joacă - 1 buc.

-tobogan cu scăriță funie - 1 buc.

-1 ansamblu tobogan cu tubulatură -tobogan mic - 2 buc.

-ansamblu cățărare funie - 1 buc. -aparate fitness - 4buc.

-mese șah cu scaune -3 buc.

-bănci - 4 buc.

361.620

Domeniul Public al municipiului Bacău

1330

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Bicaz (sub pod), S=538mp -ansamblu 4 tobogane, 4 turnuri -lbuc. -figurină arc - lbuc.

-leagăn dublu metalic - lbuc. -balansoar metalic - 1 buc.

96.840

Domeniul Public al municipiului Bacău

-bănci -5 buc.

1331

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Cancicov 2 (loc mic dejoacă), -tobogan cu turn - 2buc.

-figurine arc - 4buc.

-leagăne duble lemn - 3buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1332

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Cancicov 3 (la spații verzi), -figurine arc - 2buc.

-leagăne duble lemn - 2buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1333

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Catedrală,

-ansamblu tobogane ecologic - Ibuc. -tobogan caracatiță - 1 buc.

-figurine arc - 2buc.

-leagăne duble lemn - 2buc. -bănci - lObuc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1334

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Gherăiești,

-1 ansamblu ecologic cu 3 tobogane -1 ansamblu ecologic cu 1 tobogan -foișor — 1 buc.

-figurine arc - 3buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă -1 buc.

-mudul cățărare -1 buc.

-bănci - 12buc.

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1335

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str. Florilor,

-foișor - 1 buc.

-figurine arc - 2buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă -1 buc.

-tobogan caracatiță -1 buc.

-turn cu tobogan + leagăne - 1 buc.

-turn cu 2 tobogane - 1 buc. -bancă - lbuc.

-împrejmuire

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1336

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Aviatori (restaurant Aviatori), -ansamblu 3 turnuri, 3 tobogane -ansamblu 2 turnuri, 2 tobogane 1-6

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

ani

-foișoare cu 2 mese + 4 bănci - 2 buc. -figurine arc - 3buc.

-leagăne duble lemn - 4buc.

-rotativă -1 buc.

1337

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Parc Papagali, str. Decebal, -leagăne - 2 buc.

-nisipar în jurul unui copac cu bănci -balansoar

54.000

Domeniul Public al municipiului Bacău

1338

1.6.6.

Parc Agrement

S=5 822,71 mp, Insula de Agrement, str.I.L.Caragiale, carte funciară nr.39478, nr.cadastral 14128, încheiere nr. 40777/2007

2007

1.124.865,27

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339

1.6.6.

Parc Agrement

S=80.031,22mp, Insula de Agrement, str.I.L.Caragiale, carte funciară nr.39450, nr.cadastral 14127, încheiere nr. 40768/2007

2007

13.580.518,44

Domeniul Public al municipiului Bacău

1340

0

Teren aferent restaurant Marinarul

S=866,45mp, Insula de Agrement, str. I.L.caragiale

2005

377.663,72

Domeniul Public al municipiului Bacău Sentință Civilă nr.9634/2006 HCL 212/2005

BAZE SPORTIVE

1341

0

Teren total Stadionul Municipal Bacău

Str. Pictor Aman nr.94, S=45.214,16mp, nr. cadastral 14752, carte funciară nr. 72504, din care: Suprafața aferentă Stadionului Municipal Bacău = 31.068,39mp

1948

15.463.847,32

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 196/2007 Act de alipire nr. 2905/2013

1342

1.6.2

Clădire          Stadion

Municipal Bacău

S=12.201,85mp, din care: -tribună - S“11.982,22mp, -tribună oficială - S=133,83mp, -casă de bilete - S=18,40mp,

1948

3.137.219

Domeniul Public al municipiului Bacău

-casă de bilete - S=17,30mp,

-post transformare - S=26,64mp,

-post transformare - S=23,46mp, nr cadastral 14752

1343

0

Teren de fotbal Stadion Municipal Bacău

S=6000mp, nr cadastral 7356

1948

1.418.584,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

1344

0

Pistă de atletism, Stadion Municipal Bacău

S=3200mp, pistă pentru atletism, nr.cadastral 7356

1948

912.970,99

Domeniul Public al municipiului Bacău

1345

1.6.2.

Teren Baza Sportivă „Lucrețiu Avram” (fostă Proletarul)

Bacău, Str. Banul Mărăcine nr.2, Stotală=25526mp, din care: -teren minifotbal din suprafață artificială în suprafață de S= 447mp; -teren principal de fotbal gazonat (I) în suprafață de S=8673mp cu nr.cadastral 9191;

-teren de joc gazonat (II) în suprafață de S=7257mp;

-teren de joc gazonat (III) în suprafață de S=6763mp;

-parcare din bitum în suprafață de S=2354mp;

-alee acces în suprafață de S=32mp; -stâlpi noctumă=4 buc.

1997

8.730.233,33

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 160/2009

1346

1.6.3.2.

Gard Baza Sportivă Lucrețiu Avram

L=200ml, împrejmuire cu plasă și stâlpi metalici

1997

9.718,99

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1347

1.6.3.2.

Gard Baza Sportivă Lucrețiu Avram

L"220ml, dîn beton

1997

10.626,79

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1348

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor mini-pich

L=65ml

1997

3.158,67

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1349

1.6.3.2.

Gard împrejmuitor

L-1630 ml, din plasă metalică și rame gard

1997

79.209,73

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

1350

1.6.5.

Clădire +     centrală

termică + vestiare

Sconstruită=226,64mp, din care: -Suprafață clădire administrativă”166,33mp; -Suprafață vestiare-60,31 mp

1997

353.167,07

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 160/2009

CLĂDIRI ȘI TERENURI AFERENTE PIEȚELOR, TÂRGURILOR, OBOARELOR

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1351

0

Teren        platformă

mozaicată și betonată Piața Centrală

S“3912mp, str.Pieții, situat în partea de V și de S a clădirii Piața Centrală, Număr cadastral 69605,

Carte funciară 69605,

Suprafața din act ~ 5965,86 mp (3436,57mp + 2529,29mp)

1992

2.218.150,14

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 111/2007

1352

0

Teren aferent Clădire și

Acoperiș Piața Centrală

S=8399mp, str.Pieții nr.l, teren în indiviziune cu proprietarii spațiilor comerciale, nr.cadastral 1842/1, carte funciară 19883

1992

4.924.894,75

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1353

1.6.4.

Clădire Piața Centrală

S=4865,37mp, Str. Pieței nr.l, pereți din zidărie, planșeu din beton armat (birouri, spații, magazii), Subsol: S=819,38mp; S=608,52mp;

1980

7.923.765,64

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

S=119,49mp;   S=80,70mp;

S=10,67mp (poliția pieței)

Parter: S=2663,77mp; S=25,89mp

Etajul I: S=104,20mp; S=432,75mp

1354

1.5.2.

Acoperiș         zonă

producători        Piața

Centrală

S=2742mp, situat în zona de N a clădirii Pieței Centrale, nr.cadastral 15903, carte funciară nr.43800, tâmplărie metalică și pavaj din plăci ceramice, teren curți construcții, din care construcții: S=1722,13mp-terasă legume fructe; S™562,72mp-terasă parter (parțial)

1996

1.012.676,71

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1355

1.5.9.

Platformă     container

Piața Centrală

S=26mp, situată la subsolul clădirii pieței Centrale, construită din pereți cărămidă și platformă betonată

1994

3.644,43

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1356

0

Teren Piața de Gross

Calea Moldovei nr. 76, S-19780 mp, teren pe care sunt amplasate clădirea administrativă, hala și platforma betonată, nr. cadastral 4780/1

2008

6.584.741,90

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1357

1.5.1.

Pavilion Piața de Gros

S=88,02mp, situat în Piața de Gros, construit din zidărie cărămidă

2008

197.409,61

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1358

1.5.2.

Hală Piața de Gros

S”1180,02mp, situată în Piața de Gros, construită din zidărie de cărămidă

2008

1.288.092,79

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1359

1.6.3.2.

Gard beton Piața de

Gros

L=550ml, beton

2008

49.046,72

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 94/2005

1360

1.1.5.

Teren Bazar Milcov

S—6558,17 mp, str. Milcov nr.93-95, teren pe care sunt amplasate clădirea administrativă, WC și platforme betonate

1992

3.000.834,88

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1361

1.5.1.

Clădire Administrativă Bazar

8=98,80 mp, str. Milcov 93-95, din cărămidă

1996

182.744,18

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1362

1.5.9

Platformă beton Bazar

S=5240 mp, str.Milcov 93-95, din ciment

1996

918.114,86

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1364

1.6.11

Grup social Bazar Milcov

S totală teren=l 60mp CC.

S totală construită=55 mp, situat în Bacău, str. Milcov 93-95, din zidărie și cărămidă,

Cartea funciară 68955, Nr. cadastral 68955

1992

87.226,15

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1365

1.6.32

Gard metal Bazar

L=128,54 ml, îngrădește Bazarul Milcov

1996

32.407,26

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1366

1.6.32

Gard beton Bazar

L=148,32 ml, îngrădește Bazarul Milcov

1996

11.022,14

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1367

0

Teren Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

S=7184mp, număr cadastral 15904, carte funciară 43798

1992

4.212.482,08

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1368

0

Teren în indiviziune cu proprietarii      spațiilor

comerciale - Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

S=93mp, nr. cadastral 6590, carte funciară 43799

1992

28.589

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1369

1.6.4

CI (parțial) - Birouri DSV, magazii Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

Sconstr. la sol (parter)=66,27 mp, S+P+l, pereți din zidărie, planșeu beton armat, nr. cadastral 15904/C1 ;0;l, carte funciară 4398;

Suprafață constr. hol acces - parter în

1980

132.786,69

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

indiviziune cu FCM Bacău=20,40mp (10,20mp în cotă de 14);

Suprafață constr. etaj I=162,57mp, nr. cadastral 15904/C1 ;1 ;1, carte funciară 4398;

Suprafață constr. subsol=38,37mp, nr. cadastral 15904/C1 ;-l ;1, carte funciară 4398;

Suprafață constr. hol acces - subsol în indiviziune cu FCM Bacău = 12,29mp, nr. cadastral 6590/C1;

-1; 1, carte funciară 43799

1370

1.5.2

C4 (parțial) - Hală Piața Sud

Str. Mărășești nr. 98,

Sconstr. dcsiășurată=489,98 mp, hală de lactate și flori, pereți din zidărie, planșeu din lemn cu tiranți, învelitoare din tablă, nr. cadastral 15904/C4;l, carte funciară 43798

1980

550.307,76

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1371

1.6.6.

C5 - Magazie Piața Sud

Sconstr. desfășurată = 22,77 mp, pereți din zidărie, planșeu beton armat

1983

35.283,09

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1372

1.6.4.

C6 - Birouri Piața Sud

Sconstr. desfășurată = 102,68 mp, construit din zidărie, acoperiș din lemn

1958

114.553,51

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1373

1.5.2.

C7 - Copertină Piața Sud

Sconstr. desfășurată - 2334,47 mp, situată între cele două hale ale Pieței Sud, din confecții metalice

1999

940.151,85

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1374

1.5.9

Platformă      pietonală

Piața Sud

S=2334,47 mp, construită din beton, situată sub copertină

1999

446.091,68

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1375

1.3.7.3.

Platforme și parcări Piața Sud

S=3465 mp, construite din beton, situate în Piața Sud la intrarea din str.

1999

641.804,34

Domeniul Public al

Mărășești

municipiului Bacău HCL 344/2008

1376

1.5.9

Trotuar pietonal Piața Sud

S-1228,5 mp, din beton

1999

215.248,87

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1377

1.6.1.1

W.C. subteran Piața Sud

S totală teren=80 mp CC.

S totală construită=49 mp, situat la subsolul parcării aflată la intrarea din str. Mărășești nr. 98, din beton cu planșeu din beton armat, Cartea funciară 68975,

Nr. cadastral 68975

1975

35.359,29

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

1378

1.6.3.2

Gard din plăci beton

Piața Sud

L=126 m.l., situat în partea dinspre str.Carpați, din plăci beton

1999

7.022,60

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 344/2008

ȘCOLI, GRĂDINIȚE, CREȘE

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

COLEGIUL „HENRI COANDĂ”

1379

0

Teren curți-construcții

Str.Condorilor nr.8, Steren=31169 mp, Sconstr.=8500mp, Scurți=22669mp

1973

13.585.781,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

Nr.cadastral 6517

Carte funciară nr.25331/N

1380

1.5.3.

CI - Magazie

8=218,81 mp, cărămidă, acoperiș eternită

1985

37.776,20

Domeniul Public al municipiului Bacău

1381

1.6.2.

C2 - Atelier auto -clădire atelier școală Corp C

S=679,31mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+l

1985

386.451,14

Domeniul Public al municipiului Bacău

1382

1.6.2.

C3 - Clădire atelier școală

S=1363,06 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P

1973

216.628,86

Domeniul Public al municipiului Bacău

1383

1.6.5.

C4- Centrală termică

S=287,48 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

57.076,40

Domeniul Public al municipiului Bacău

1384

1.6.2.

C5 - Garaj

S=112,07 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1994

26.957,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1385

1.5.3.

C6 - Magazie

S=59,75 mp, lemn

1973

758,78

Domeniul Public al municipiului Bacău

1386

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=52,13    mp,    beton+cărămidâ,

acoperiș tablă

1973

11.812,40

Domeniul Public al municipiului Bacău

1387

1.6.2.

C8 - Atelier tâmplărie

S=32,58 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1985

7.382,47

Domeniul Public al municipiului Bacău

1388

1.6.2.

C9 - Spălătorie

S=57,18 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

21.100,92

Domeniul Public al municipiului Bacău

1389

1.5.11.

Cil-Pubelă

S=40,13 mp, pereți beton

1973

372,77

Domeniul Public al municipiului Bacău

1390

1.6.2.

C12 - Școală (corp B)

S=901,97 mp, cadre beton+BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+2

1985

3.421.787,53

Domeniul Public al municipiului Bacău

1391

1.6.2.

C14 - Clădire Cantină

S=822,09 mp, cadre beton + BCA,

1973

1.959.708,58

Domeniul

acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+l

Public al municipiului Bacău

1392

1.6.6.

C15 - Tribună și bază sportivă

S~343,08 mp, schelet metalic+beton

1985

85.215,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1393

1.63.2.

împrejmuiri-gard

Plasă sârmă

1973

43.400,68

Domeniul Public al municipiului Bacău

1394

1.6.1.

C16-Cămin(l)

S=600,9 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+3

1973

2.682.137,94

Domeniul Public al municipiului Bacău

1395

1.6.1.

C17 - Cămin (2)

S=603,66 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, P+3

1973

2.712.078,37

Domeniul Public al municipiului Bacău

1396

1.6.7.

C18-Cabină poartă

S=29,04 mp, cadre beton și BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

10.340,50

Domeniul public al municipiului Bacău

1397

1.6.2.

C19 - Școală (corp A)

S=1344,41mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+2

1973

5.911.284,82

Domeniul public al municipiului Bacău

1398

1.6.2.

C20 - Sală de sport (gimnastică)

S=588,28mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1973

986.909,12

Domeniul public al municipiului Bacău

1399

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

Gard=96,5ml, h=4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

224.278,62

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1400

1.8.6.

Alimentare cu apă

L=280m

1985

94.519,19

Domeniul Public al municipiului Bacău

1401

1.9.3.

Branșament gaze

L=153m

1973

40.220,88

Domeniul Public al municipiului Bacău

1402

1.8.7.

Canalizare

L~29 Om

1973

105.266,46

Domeniul Public al municipiului Bacău

1403

I.3.7.2.

Drumuri

L=3450m

1973

287.719,45

Domeniul Public al municipiului Bacău

1404

1.3.20.

Rețele telefonice-cablu telefonic

1973

68.656,98

Domemul

Public al municipiului Bacău

1405

1.7.1.2.

Rețele electrice - cablu electric

1973

703.103,52

Domemul Public al municipiului Bacău

1406

1.9.2.1.

Tunele și canal termic - conducte + canale pref.

1973

925.731,82

Domeniul Public al municipiului Bacău

1407

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

41.238,03

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL „MIHAIEMINESCU”

1408

0

Teren curți-construcții

Str. Mihai Eminescu nr.35, Steren= 6635,45 mp, Sconstr=2276,83 mp, Scurți=4358,62 mp Nr.cadastral 7165

Carte funciară nr.26782/N

1938

3.890.807,58

Domeniul Public al municipiului Bacău

1409

1.6.5.

C2 - Punct trafo

S=18,76 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu carton asfaltic

1970

24.298,21

Domeniul Public al municipiului Bacău

1410

1.6.2.

C5 - Cantină

S=286,81 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1968

444.893,25

Domemul Public al municipiului Bacău

1411

1.6.2.

C6 - ClădireLiceu

S"1141,23 mp, P+2, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică și țiglă ceramică

1970

4.289.611,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

1412

1.6.1.

C7 - Clădire internat (cămin)

S=612,30 mp, P+2, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1970

2.110.293,70

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1413

1.1.5.1.

Teren sport

S=406mp, suprafață sintetică

Gard-L=85ml; h=4m

Panouri baschet=6 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

134.634,25

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1414

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

23.782,87

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 513/2007

COLEGIUL „GRIGORE ANTIPA”

1415

0

Teren curți-construcții

Str. Henri Coandă nr.7, Steren=12122,08 mp, Sconsti=3328,33 mp, Scurți=8793,75mp, nr. cadastral 6998, carte funciară nr. 73233

5.283.709,20

Domeniul Public al municipiului Bacău

1416

1.6.1.

CI - Cămin

S=568,14 mp, P+3, cărămidă+BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

2.924.054,81

Domeniul Public al municipiului Bacău

1417

1.6.2.

C2 - Cantină

S=806,99 mp, cărămidă + BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

1.213.743,72

Domeniul Public al municipiului Bacău

1418

1.1.12.

C4 - Coș fum

S=5,71 mp, structură din beton și cărămidă

1979

1.464,11

Domeniul public al municipiului Bacău

1419

I.6.3.2.

C6 - Stație gaze

S=5,31 mp, împrejmuire plasă sârmă, acoperiș tablă

1980

490,50

Domeniul Public al municipiului Bacău

1420

1.5.3.

C7 - Magazie

S=3,2 mp, cărămidă, tablă

1980

80,68

Domeniul Public al municipiului Bacău

1421

1.6.2.

C8 - Sală sport

S=497,81mp, cadre beton , BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

676.339,93

Domeniul Public al municipiului Bacău

1422

1.6.2.

C9 - Sală curs

S=761,63 mp, P+3, cadre beton, BCA, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1979/

2008

4.417.607,06

Domeniul Public al municipiului Bacău

1423

1.6.8.

CIO - Cabină poartă

S=l,88 mp, placaj de lemn, acoperiș

1980

143,25

Domeniul


o

etemită

Public al municipiului Bacău

1424

1.6.2.

CI 1 - Atelier

S-606,45 mp, P+l, cadre beton, BCA, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1979

1.570.908,82

Domeniul Public al municipiului Bacău

1425

1.5.3.

C12 - Magazie

S=12,065 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1981

10.805,29

Domeniul Public al municipiului Bacău

1426

1.6.3.2.

Gard

S=457mp, beton + plasă de sârmă

1982

8.541,49

Domeniul Public al municipiului Bacău

1427

1.1.5.1.

Teren sport

S=510mp, suprafață sintetică

Gard=94ml, h~4m

Panouri baschet-6buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

139.481,65

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL TEHNIC „DUMITRU MANGERON”

1428

0

Teren curți-construcții

Str.Aeroportului nr.5, Steren=13331,41 mp, Sconstr. = 3528,46 mp Scurți = 9802,95 mp Nr.cadastral 7040

Carte funciară nr.25449/N

5.810.825,67

Domeniul Public al municipiului Bacău

1429

1.6.2.

CI - Clădire Sală curs Corp A

S=750 mp, S+P+3, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1980/

2008

4.020.829,19

Domeniul Public al municipiului Bacău

1430

1.6.2.

C2 - Clădire Sală curs Corp B

S=551 mp, P+3, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

2.862.609,70

Domeniul Public al municipiului Bacău

1431

1.6.1.

C3 - Clădire Internat

S=526,20 mp, P+3, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

2.573.572,52

Domeniul Public al municipiului Bacău

1432

1.6.2.

C4 - Clădire Cantină

S"450,20 mp, P+l, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

1.218.431,99

Domeniul Public al municipiului Bacău

1433

1.6.2.

C5 - Atelier

S=511,50 mp, P+l, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1980

1.224.348,36

Domeniul Public al municipiului Bacău

1434

1.5.3.

C6 - Magazie

S=108,56 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1980

67.940,54

Domeniul Public al municipiului Bacău

1435

1.6.5.

C7-P.T.

S=61 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1980

29.948,31

Domeniul Public al municipiului Bacău

1436

1.6.2.

C8 - Sală sport

S=570 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1980

1.240.093,98

Domeniul public al municipiului Bacău

1437

1.5.3.

Beci

S=69,57mp, pereți beton

1980

12.391,93

Domeniul public al municipiului Bacău

1438

1.6.3.

Gard plasă sârmă

Plasă sârmă

1984

34,07

Domeniul public al municipiului Bacău

1439

1.1.5.1.

Teren sport

S=800mp, suprafață sintetică Gard-L=l 06ml; h=4m

Panouri baschet=4 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

205.120,49

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL TEHNIC „LETEA” (LICEU INTERNAT)

1440

0

Teren curți-construcții

Str. Letea nr.24,

Steren= 12212,16 mp, Sconstr.=2395,97 mp Scurți=9816,19 mp Nr.cadastral 6535/1,6535/2

Carte funciară nr.25409/N

5.322.972,80

Domeniul public al municipiului Bacău

1441

1.6.1.

CI - Clădire cămin

S=721,17 mp, plăci de beton, acoperiș tip șarpantă de lemn cu țiglă metalică, P+3

1970

3.353.067,97

Domeniul Public al municipiului Bacău

1442

1.6.6.

C2-Chioșc (gospodărie anexă paznici)

S=5,48 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1972

552,64

Domeniul Public al

municipiului Bacău

1443

1.6.2.

C3 - Clădire școală corp A

S=627,01 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+l

1962

1.401.619,90

Domeniul Public al municipiului Bacău

1444

1.6.2.

C4 - Clădire Cantină

S”837,73 mp, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1972

1.069.765,22

Domeniul Public al municipiului Bacău

1445

1.1.2.

C5 - Magazie

S=99,24 mp, metal, acoperiș tablă

1982

7.923,06

Domeniul Public al municipiului Bacău

1446

1.5.3.

C6 - Beci

S=10,74 mp, acoperiș beton

1985

636,49

Domeniul Public al municipiului Bacău

1447

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=2,21 mp, acoperiș din beton

1985

130,97

Domeniul Public al municipiului Bacău

1448

1.1.2.

C8 - Magazie

S=19,85    mp,    cărămidă+metal,

acoperiș tablă

1982

2.570,24

Domeniul Public al municipiului Bacău

1449

1.1.2.

C9 - Magazie

S=37,31 mp, metal, acoperiș tablă

1982

2.978,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

1450

1.1.2.

Cil - Magazie

S=64mp, metal

1985

3.764,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

1451

1.6.2.

C12 - Garaj

S=28mp, cărămidă, tablă

1972

3.625,52

Domeniul Public al municipiului Bacău

1452

I.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă, L=98ml

3.296,98

Domeniul Public al municipiului Bacău

1453

1.6.3.2.

Gard

Țeavă, L=84ml

2.825,98

Domeniul Public al municipiului Bacău

1454

I.6.3.2.

Gard

Placă beton, L=230ml

7.691,42

Domeniul Public al municipiului Bacău

1455

1.1.5.1.

Teren sport

S=:924mp, suprafață sintetică

Gard=128ml, h-4m

Panouri baschet~4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

208.483,99

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1456

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

46.884,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

HCL 513/2007

COLEGIUL TEHNIC „LETEA” (LABORATOARE)

1457

0

Teren curți-construcții

Str. Letea nr.24, Steren=2866,58 mp Sconstr.=1050,08 mp Scurți=1816,5 mp, Nr cadastral 6536

Carte funciară nr.25409/N

1.249.469,98

Domeniul Public al municipiului Bacău

1458

1.1.2-

CI - Magazie

S=43,54 mp, metal, acoperiș tablă

1983

731,81

Domeniul Public al municipiului Bacău

1459

1.1.2.

C2 - Magazie

S=29,31 mp, metal, acoperiș tablă

1983

800,54

Domeniul Public al municipiului Bacău

1460

1.6.2

C3 - Clădire școală corp B (Laborator chimie)

S=736,26mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă, P+l

1939

1.305.958,44

Domeniul Public al municipiului Bacău

1461

1.6.2.

C5    -    Laborator

tehnologic

S=175,26 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită

1972

66.554,70

Domemul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „NICOLAE VASILESCU-KARPEN” + GRĂDINIȚA NR.8

1462

0

Teren curți-construcții

Str. Mioriței 76 bis, Steren=22335,71 mp Sconstr.=5913,95 mp, Scurți=16421,76 mp Nr cadastral 6515 Carte funciară 25330/N

13.096.918,80

Domeniul Public al municipiului Bacău

1463

1.5.3.

CI - Magazie

S=63,27 mp, cărămidă, acoperiș Onduline

1980

13.995,32

Domeniul Public al municipiului Bacău

1464

1.6.2.

C2 - Sală sport

S-616,93 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

1.694.478,49

Domeniul Public al municipiului Bacău

1465

1.6.2.

C3 - Liceu - corp A

S= 1962,34 mp, BCA, înveliș tablă, P+2

1976

7.324.047,22

Domeniul public al municipiului Bacău

1466

1.5.3.

C4 - Magazie (Poligon instruire practică)

S=185,40 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1996

336.040,97

Domeniul public al municipiului Bacău

1467

1.1.10.

C6 — Rampă

S=32,05 mp, structură metalică cu bază cimentată

1973

1.795,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

1468

1.6.32.

C7 - Stație gaz

S=39,07 mp, împrejmuire plasă sârmă, acoperiș - terasă hidroizolație

1977

5.409,06

Domeniul Public al municipiului Bacău

1469

1.6.2.

C8 - Cantină

S=709,14 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, S+P+l

1980,2014

1.260.849,51

Domeniul Public al municipiului Bacău

1470

1.6.7.

C9 - Cabină poartă

S=22,09 mp, cărămidă, acoperișul cu carton ondulat

1980

36.182,50

Domeniul Public al municipiului Bacău

1471

1.5.3.

CIO-Magazie

S=79,59 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1982

14.715,13

Domeniul Public al municipiului Bacău

1472

1.5.3.

Cil - Magazie

S=:21,22 mp, cărămidă, acoperiș Onduline

1982

10.418,09

Domeniul Public al municipiului Bacău

1473

1.5.3.

C12-Magazie

S=78,18 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1980

14.454,44

Domeniul Public al municipiului Bacău

1474

1.5.3.

C13 - Magazie

S=12,54 mp, lemn, acoperiș Onduline

1981

3.196,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

1475

1.6.1.

C14 - Cămin internat-corp C

S=1073,22 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolație, P+3

1970

6.289.865,39

Domemul Public al municipiului Bacău

1476

1.6.2.

CI 5     -     Școală

profesională - corp B

S=727,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1969

1.837.531,02

Domeniul Public al municipiului Bacău

1477

1.6.4

C16    -    Clădire

S=169,62 mp, cărămidă, acoperiș

1946

209.820,55

Domeniul

administrativă

Onduline

Public al municipiului Bacău

1478

1.6.5.

C17-P.T.

S=24,72 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

12.136,43

Domeniul Public al municipiulu: Bacău

1479

1.5.3.

CI 8 - Magazie

S=9,23 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1981

4.531,52

Domeniul Public al municipiului Bacău

1480

1.6.2.

Hală

Suprafață construită=3 83,25 mp, cu structură de rezistență din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de BCA, tâmp lari e din PVC cu geam termoizolant, acoperiș din lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă

2017

273.600

Domeniul Public al municipiului Bacău

1481

1.6.3.2.

Gard beton

L=274ml, plăci beton

1977

32.202,39

Domeniul Public al municipiului Bacău

1482

1.1.5.1.

Teren sport

S-924mp, suprafață sintetică

Gard=128ml, h=4m

Panouri baschet-4buc.

Porți handbal/minifotbal^buc.

2008

287.455,17

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1483

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă

L=198ml, oțel

1970

2.095,38

Domeniul Public al municipiului Bacău

1484

1.9.3.

Branșament

L-~52ml

1970

1.126,50

Domeniul Public al municipiului Bacău

1485

1.9.3.

Conductă     transport

gaze naturale

L=286ml

1970

6.195,76

Domeniul Public al municipiului Bacău

1486

1.8.7.

Conductă canal

L=149ml, beton

1970

2.671,33

Domeniul Public al municipiului Bacău

1487

1.8.7.

Conductă canalizare

L=229ml, beton

1970

4.105,60

Domeniul Public al municipiului Bacău

1488

1.3.7.3.

Alee acces

L-708mp, beton

1970

6.875,54

Domeniul Public al

municipiului Bacău

1489

1.3.7.2.

Drumuri de acces

L“1030mp, asfalt

1970

10.002,55

Domeniul Public al municipiului Bacău

1490

1.7.1.2.

Rețele de alimentare electrică — cablu electric 6kw

1970

1.344,63

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINANDI”

1491

0

Teren curți construcții

Str. George Bacovia nr.45, Steren = 22937,62 mp, Sconstr=5889,70 mp Scurți=17047,92 mp

Nr. cadastral 6908

Carte funciară nr. 76176

13.449.858,84

Domeniul Public al municipiului Bacău

1492

1.5.3.

CI - Magazie

S-89,91 mp, cărămidă, acoperiș tablă (garaj+beci)

1992

40.746,32

Domeniul Public al municipiului Bacău

1493

1.6.2.

C3 - Liceu (corp C)

S"365,28 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1993

816.356,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1494

1.5.3.

C4 - Pivniță

S=7,12 mp, cărămidă, acoperiș din planșeu beton

1992

1.014,70

Domeniul Public al municipiului Bacău

1495

1.6.2.

C5 ~ Cantină

S=418,22 mp, cărămidă, acoperiș din tablă, P

1971

771.822,10

Domeniul Public al municipiului Bacău

1496

1.6.1.

C6 - Internat cămin

S=682,10 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2,208 locuri

1970

2.823.960,55

Domeniul public al municipiului Bacău

1497

1.5.3.

C7 - Pivniță

S=21,55 mp, cărămidă, planșeu beton+carton

1972

2.006,91

Domeniul public al municipiului Bacău

1498

1.6.2.

C8 - Luminator

S=32,53 mp, tablă

1990

1.701,03

Domeniul Public al municipiului Bacău

1499

1.6.2.

CIO - Liceu (corp A)

8=2339,43 mp, cărămidă, acoperiș din țiglă metalică, P+2

1992

9.238.760

Domeniul Public al municipiului Bacău

1500

1.5.3..

Cil - Pivniță

S=4,08 mp, cărămidă, plafon beton

1972

379,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

1501

1.6.2.

C12 - Liceu (corp B)

S=233,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1992

742.764,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

1502

1.6.2.

C14 - Sală sport -gimnastică

S=589,71 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1982

1.231.524,21

Domeniul Public al municipiului Bacău

1503

1.6.2.

C15 - Bibliotecă

S=113,98 mp, cărămidă, acoperiș tablă lindab (foste vestiare), P

1968

210.102,92

Domeniul Public al municipiului Bacău

1504

1.6.2.

C16 - Sală sport

S=298,83 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P

1992

615.701,59

Domeniul Public al municipiului Bacău

1505

1.5.3.

C17-Magazie

S=31,85 mp, cărămidă, închisă cu pereți și acoperiș de tablă ( anexă sală sport)

1993

17.933,58

Domeniul Public al municipiului Bacău

1506

1.6.6.

CI8 - Cabină poartă

S=7,42 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1992

7.011,72

Domeniul Public al municipiului Bacău

1507

1.6.3.2.

împrejmuire

L=274ml, gard din panouri de plasă de sârmă cu ramă de oțel, montate în stâlpi de zidărie - gardul din str. Cuza Vodă și Păcii

1992

11.949,37

Domeniul Public al municipiului Bacău

1508

I.6.3.2.

împrejmuire

L=202ml, împrejmuiește terenul de sport din curtea școlii, sprijinit pe stâlpi din țeavă

1992

4.404,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

1509

1.6.3.2.

împrejmuire

L=100ml, împrejmuiește partea de N-V a curții, gard din stâlpi prefabricați cu fundație și soclu din beton

1992

2.990,46

Domeniul Public al municipiului Bacău

1510

1.6.3.2.

Minipich (amenajare teren sport)

S=600mp, covor artificial minipich, tribună, lămpi iluminat

2006

231.598,80

Domeniul Public al municipiului Bacău

1511

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică

2008

334.838,08

Domeniul

Gard=128ml, h=4m

Panouri bascheWbuc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU”

1512

0

Teren curți construcții

Str. Războieni nr.24,

Steren=3333,55mp,

Sconstr=1362,9mp, Scurți=1970,65mp

Nr. cadastral 7082

Carte funciară nr.25466/N

1976

1.954.683,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

1513

1.6.2.

CI - Clădire Liceu (corp A,B,C,D)

Suprafață construită la sol=1362,91mp cărămidă, (corp A,B - terasă șarpantă, corp C,D - terasă hidroizolație ), corp A,B,D - P+2; corp C- P+l

1976,1981

5.649.575

Domeniul Public al municipiului Bacău

1514

1.1.5.1.

Teren sport

S=335,65mp, suprafață sintetică

Gard-L~51ml; h=4m

Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

126.222,51

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1515

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

10.136,39

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE VRÂNCEANU”

1516

0

Teren curți-construcții

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.30, Steren=8758,77 mp, Sconstr=2320 mp

Scurți=6438,68 mp

Nr.cadastral 7172

Carte funciară nr.26872/N

1964

5.135.851,94

Domeniul Public al municipiului Bacău

1517

1.6.2.

CI - Sală Sport

S-588,51 mp, construcție celulară, pereți cărămidă, acoperiș tip șarpantă și învelitoare cu tablă

1976

1.225.155,14

Domeniul Public al municipiului Bacău

1518

1.5.3.

C2 - Magazie

S=34,61 mp, tablă, acoperiș tablă

1982

11.246,60

Domeniul Public al municipiului Bacău

1519

1.5.3.

C3 — Magazie

S=58,71 mp, tablă, acoperiș tablă

1971

19.077,95

Domeniul Public al municipiului Bacău

1520

1.5.3.

C4 — Spațiu comercial

S=17,20 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1971

11.692,30

Domeniul Public al municipiului Bacău

1521

1.5.3.

C5 - Magazie

S=30,28 mp, pereți scândură

1971

384,53

Domeniul Public al municipiului Bacău

1522

1.6.2.

C6 - Atelier sudură + atelier școală

S=226,53 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș hidroizolație, P+2

1973

1.055.211,84

Domeniul Public al municipiului Bacău

1523

1.6.2.

C7 - Școală postliceală

S=232,05 mp, cărămidă, terasă hidroizolantă

1973

402.945,27

Domeniul public al municipiului Bacău

1524

1.6.2.

C8 — Clădire Liceu

S=1132,20 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș tablă, P+2

1964

5.227.598,73

Domeniul public al municipiului Bacău

1525

1.5.3.

C9    -    Depozit

combustibil

S=12mp, metal, subteran

1982

3.846,27

Domeniul Public al municipiului Bacău

1526

1.6.6.

CIO ~ Cabină paznic

S=4mp, tablă, acoperiș din tablă

1997

201,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

1527

I.6.3.2.

Gard

L=80ml, beton

1964

2.724,82

Domeniul Public al municipiului Bacău

1528

1.6.3.2.

împrejmuire

L-40ml, plasă

1964

1.370,63

Domeniul Public al municipiului Bacău

1529

1.6.3.2.

împrejmuire

L=80ml, plasă

1964

2.741,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1530

1.6.3.2.

Gard

L=128ml, țeavă pătrată

1964

4.386

Domeniul public al municipiului Bacău

1531

0

Teren sport

Fundație beton, S=2488mp

1964

952.632,14

Domeniul public al municipiului Bacău

1532

1.1.5.1.

Teren sport

S~1120mp, suprafață sintetică

Gard-L=134ml; h=4m

2008

436.495,12

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1533

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

42.097,79

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

1534

0

Teren curți-construcții

Str.V.Alecsandri nr.37,

Steren=9146,36 mp,

Sconstr=3342,72 mp,

Scurți=5803,64 mp, nr. cadastral

6837, carte funciară nr. 34125

1978

5.363.121,84

Domeniul Public al municipiului Bacău

1535

1.6.2.

CI - Clădire Liceu

S-1796,59 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică, P+2

1935

9.610.590,53

Domeniul Public al municipiului Bacău

1536

1.6.2.

C3 - Clădire internat

S-715,24 mp, cărămidă+plăci beton, acoperiș tablă, P+3

1969

4.071.813,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

1537

1.5.3.

C4 - Magazie spate

S”54,24 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1989

4.682,10

Domeniul Public al municipiului Bacău

1538

1.5.3.

C7 - Magazie

S=4,10 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1970

355,79

Domeniul Public al municipiului Bacău

1539

1.6.2.

C8 - Atelier

S=97,57 mp, zidărie bolțari, acoperiș țiglă

1970

120.362,31

Domeniul Public al municipiului Bacău

1540

1.6.6.

C9 - Cabină poartă

S=2,7i mp, cărămidă, acoperiș placă beton

1990

2.048,71

Domeniul Public al municipiului Bacău

1541

1.6.3.2.

Gard

S=48mp, beton

1980

2.392,37

Domeniul Public al municipiului Bacău

1542

I.6.3.2.

Gard

S=300mp, plasă cu postament din beton

1982

24.297,46

Domeniul public al municipiului Bacău

1543

1.1.5.1.

Teren sport

S=860mp, suprafață sintetică

Gard-L=l 1 lml; h=4m

2008

314.585,81

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1544

1.9.3.

Contorîzare    energie

termică

2009

26.380,14

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

1545

0

Teren curți-construcții

Str. 9 Mai nr. 13,

Steren=5168 mp,

Sconsti=1723 mp,

Scurți=3445 mp

Nr. cadastral 67233

Carte funciară nr.67233

1961

3.030.343,62

Domeniul Public al municipiului Bacău

1546

1.5.3.

CI - Magazie (ruină)

S=25 mp, tablă, lemn, acoperiș etemită

1985

2.941,38

Domeniul Public al municipiului Bacău

1547

1.6.2.

C2 ~ Sală sport, ateliere

S=816 mp, cărămidă, acoperiș hidro izolație carton

1961

1.044.333,78

Domeniul Public al municipiului Bacău

1548

1.6.5.

C3 - Centrală termică (dezafectată)

S-103 mp, cărămidă, acoperiș hidroizolație carton

1972

7.112,93

Domeniul Public al municipiului Bacău

1549

I.6.3.2.

C4 - Stație gaz (dezafectată)

S=3 mp, tablă, acoperiș planșeu beton

1972

193,28

Domeniul Public al municipiului Bacău

1550

1.6.2.

C5 - Clădire Liceu

S=776 mp, plăci prefabricate, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu

1964/

2008

3.545.919,29

Domeniul Public al

țiglă metalică, P+2, Sdesf.=2.328mp

municipiului Bacău

1551

1.6.2.

Clădire Cămin

Str. Cuza Vodă nr.6, P+2, S-621.96 mp, Sdesf.=1865,88mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1964

2.299.326,26

Domemul Public al municipiului Bacău

1552

1.1.5.1.

Teren sport

S=748mp, suprafață sintetică Gard ~ L=99,75ml, h=4 m

2008

242.930,26

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1553

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

25.206,51

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” - SEDIU

1554

0

Teren curți-construcții

Lotul 2

Str. 9 Mai, Steren-6138 mp,

Sconstr=2008,63 mp, Scurți=4129,37 mp

Nr.cadastral 41370

Carte funciară nr.14710

1969

3.599.119,42

Domeniul Public al municipiului Bacău

1555

1.6.2.

CI - Școală

S=1184,63 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2, Sdesf.=3553,89 mp

1969

4.664.274,95

Domeniul public al municipiului Bacău

1556

1.6.2.

C2 - Chioșc

S=50,23 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

34.823,10

Domeniul public al municipiului Bacău

1557

1.5.3.

C3 - Magazie

S=15,50 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

694,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

1558

1.6.2.

C4 - Cămin

S=715,34 mp, plăci beton, acoperiș etemită, P+3, Sdesf.=2861,36 mp

1970

2.793.130,83

Domeniul Public al municipiului Bacău

1559

1.5.3.

C7 - Magazie

S=39,22 mp, cărămidă, acoperiș eternită

1975

7.617,48

Domeniul Public al municipiului Bacău

1560

1.6.3.1.

C13 - Regulator gaze

S=3,70 mp, împrejmuire plasă sârmă

1975

1.698,93

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1561

1.1.12.

Coș fum

S-6,87 mp, cărămidă

1975

17.806

Domeniul Public al municipiului Bacău

1562

1.6.3.2.

Gard

L=140ml;

h=l,86m din care: soclu beton 0,50m; țeava + grilaj l,36m

2012

14.653,24

Domeniul Public al municipiului Bacău

1563

1.6.2.

Modul PVC pază

S=4mp, PVC

2009

7.811,80

Domeniul Public al municipiului Bacău

1564

1.1.2.

Copertină corp A fața

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

4.498,91

Domeniul Public al municipiului Bacău

1565

1.1.2.

Copertină corp A spate

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

6.183,43

Domeniul Public al municipiului Bacău

1566

1.1.2.

Copertină corp B față

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

7.621,44

Domeniul Public al municipiului Bacău

1567

1.1.2.

Copertină traversare corp A - corp B

Structură lemn ecarisat și geluit

2012

15.468,85

Domeniul Public al municipiului Bacău

1568

0

Teren curți-construcții

Lotul 1

Str. 9 Mai, Steren-5681 mp, S con str=620,63 mp, Scurți=5060,37 mp

Nr.cadastral 15007

Carte funciară nr.41729

1969

3.331.149,79

Domeniul Public al municipiului Bacău Act de alipire nr.

1503/2008

1569

1.6.2.

05 - Cantină

S=383,05 mp, cărămidă, terasă bitum

1970

580.131,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

1570

1.6.2.

C6 — Garaj

S=24,04 mp, cărămidă, acoperiș eternită

1975

4.669,15

Domeniul Public al municipiului Bacău

1571

1.5.3.

C8 - Magazie

S=21,38 mp, pereți tablă, acoperiș

1975

2.156,11

Domeniul Public al

etern ită

municipiului Bacău

1572

1.6.2.

C9 - Magazie

S=91,04 mp, (formată din 3 corpuri de clădire:

  • 1 - pereți etemită, acoperiș eternită,

  • 2 - pereți cărămidă, acoperiș eternită,

  • 3 - pereți tablă, acoperiș tablă)

1975

9.181,13

Domeniul Public al municipiului Bacău

1573

1.6.2.

CIO-Magazie

S=44,47 mp, pereți etemită, acoperiș etemită

1975

4.484,68

Domeniul Public al municipiului Bacău

1574

1.6.2.

Cil - Tribună

S=51,00 mp

1975

6.724,55

Domeniul Public al municipiului Bacău

1575

1.1.2.

C12- Șopron

S=5,65 mp, stâlpi de metal, acoperiș etemită

1975

451,08

Domeniul Public al municipiului Bacău

1576

1.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă

-

2.479,5

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” -INTERNAT

1577

0

Teren curți-construcții

Str.Oituz nr.15,

Steren=3334,59 mp

Sconstr=1358,54mp, Scurți=1976,05mp

Nr.cadastral 6519

Carte funciară nr.25307/N

1972

1.955.292,87

Domeniul Public al municipiului Bacău

1578

1.6.2.

CI - Cantină

S=579,24 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită

1972

815.970,79

Domeniul Public al municipiului Bacău

1579

1.6.2.

C2 - Cămin

S-697,07mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită, P+l

1972

3.307.499,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1580

1.6.2.

C3 - Garaj

S=20,02mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu carton

1972

3.888,37

Domeniul Public al municipiului Bacău

1581

1.5.11.

C4 - Pubelă

S=5.15 mp, pereți beton

1972

166,71

Domeniul Public al municipiulu. Bacău

1582

1.6.2.

C5 - Anexe

S=45,60 mp, cărămidă, plăci beton

1972

8.856,63

Domeniul Public al municipiului Bacău

1583

1.1.2.

C6 - Șopron

S=ll,47 mp, acoperiș eternită, pe stâlpi cărămidă

1972

915,74

Domeniul public al municipiului Bacău

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19

1584

0

Teren curți-construcții

Str.Spiru Haret nr.6, Steren=25814 mp Sconstr=6683 mp Scurți=19131 mp Nr.cadastral 62387 Carte funciară 62387

1938

15.135.733,75

Domeniul public al municipiului Bacău

1585

1.6.2.

CI - Liceu (clădire veche - corp A)

Sconstruită la sol=l 810 mp, Sdesfașurată=5430mp, P+2, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1919

4.961.237,16

Domemul Public al municipiulu l Bacău

1586

1.6.2.

C2 - Beci

S=176 mp, cărămidă

1969

13.663,44

Domemul Public al municipiului Bacău

1587

1.6.2.

C3 - Liceu (corp B)

Sconstruită la sol=770 mp,

Sdesfașurată=2310mp, P+2, structură beton, acoperiș tip șarpantă cu tablă

1969

3.424.463,35

Domeniul Public al municipiului Bacău

1588

1.6.2.

C4 - Liceu (corp C)

Sconstruită la sol=813 mp, Sdesfașurată=4065mp, P+4, structură beton, terasă hidroizolantă

1982

3.739.972,58

Domeniul Public al municipiului Bacău

1589

1.6.2.

C5 - Internat

Sconstruită la sol=641 mp, Sdesfașurată=3205mp, P+4, structură beton, terasă hidroizolantă

1969

2.465.343,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1590

1.6.4.

C6 - Anexă

S=11 mp

-

26.234,08

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1591

1.6.4.

C7 ~ Cabină poartă

S=15 mp

-

23.423,29

Domeniul Public al municipiului Bacău

1592

1.6.2.

C8 - Cantină

S=842 mp, P, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică

1919

1.386.972,40

Domeniul Public al municipiului Bacău

1593

1.6.2.

CIO - Sală de sport

S-1605mp, P, cărămidă, capacitate = 150 locuri, vecini: N-Parcul Cancicov, E-Spitalul Județean, S-alei acces parc, V-ParculCancicov

2007/

2008

3.148.663,75

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 505/2007

1594

1.1.5.1.

Teren sport

S=510mp, suprafață sintetică

Gard-L=94ml; h=4m

Panouri baschet=6 buc.

Porți handbal/minifotbal”2 buc

2008

174.352,31

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1595

1.6.3.2.

Gard

Plasă sârmă

-

92,08

Domeniul Public al municipiului Bacău

1596

1.6.3.2.

Gard

Metal

-

144.407,88

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” - SEDIU

1597

0

Teren curți-construcții

Str.Vasile Alecsandri nr.18, Steren=17939,76 mp Sconsti=6185,66 mp

Scurți-11754,1 mp

Nr.cadastral 7166

Carte funciară nr.26899/N

10.519.279,66

Domeniul Public al municipiului Bacău

1598

1.6.2.

CI - Sală curs (E)

S=608,87 mp, structură beton, acoperiș tablă, P+3

1974

2.335.676,10

Domeniul Public al municipiului Bacău

1.6.2.

C2 - Magazie

S=34,24 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

646,55

Domeniul Public al municipiului Bacău

1599

1.6.2.

C3 ~ Magazie

S=17,77 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

335,55

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1600

1.6.2.

C4 - Magazie

S=29,53 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

10.514,98

Domeniul Public al municipiului Bacău

1601

1.6.2.

C5 - Ateliere

S-689,10 mp, cadre beton+cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă, P+2

1972

1.219.301,52

Domeniul public al municipiului Bacău

1602

1.6.2.

C6 - Sală de sport

S=592,77 mp, plăci beton, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă, P+l

1974

970.110,21

Domeniul public al municipiului Bacău

1603

1.6.2.

C7 - Magazie

S=5,05 mp, beton, acoperiș placă beton

1962

95,36

Domeniul Public al municipiului Bacău

1604

1.1.2.

C8 - Șopron

S=89,l 1 mp, acoperiș etemită pe stâlpi de metal

1972

Domeniul Public al municipiului Bacău

1605

1.6.2.

C9 - Magazie

S-14,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1972

461,61

Domeniul Public al municipiului Bacău

1606

1.6.2.

CIO-Pivniță

S=96,02 mp, beton

1972

2.167,80

Domeniul Public al municipiului Bacău

1607

1.6.2.

Cil - Cantină

S=1200,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1974

1.779.241,31

Domeniul Public al municipiului Bacău

1608

1.6.2.

C12-Garaj

S-59,43 mp, beton, acoperiș tablă

1972

3.526,95

Domeniul Public al municipiului Bacău

1609

1.1.12.

CI5 - Coș fum

S=6,43 mp, cărămidă

1972

27.477,87

Domeniul Public al municipiului Bacău

1610

1.6.2.

C16 - Magazie

S=17,56 mp, cărămidă, acoperiș placă beton

1972

1.042,12

Domeniul Public al municipiului Bacău

1611

1.6.2.

C17- Sală curs (C)

S=1070,77  mp, structură beton,

acoperiș din țiglă metalică, P+2

1974

3.808.364,17

Domeniul Public al

municipiului Bacău

1612

1.6.2.

CI8 - Sală curs (A)

S=1217,43mp,    structură    beton,

acoperiș tablă, P+3

1972

6.558.316,29

Domeniul Public al municipiului Bacău

1613

I.6.3.2.

Gard

L=559ml, stâlpi beton cu rame metalice și panouri prefabricate

18.768,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

1614

1.1.5.1.

Teren sport

S=800mp, suprafață sintetică

Gard-L=120ml; h~4m

Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

300.842,92

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1615

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

33.915,66

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/207

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY „ - CĂMIN

1616

0

Teren curți construcții

Str.Vasile Alecsandri nr.25, CF-7166

Steren=l617,54 mp

Sconstr=887,80 mp,Scurți=729,74 mp Nr.cadastral 7239

Carte funciară nr.28504/N

1980

948.471,75

Domeniul Public al municipiului Bacău

1617

1.6.1.

CI - Cămin

8=887,80 mp, beton, acoperiș tablă, P+4

1980

6.222.378,41

Domeniul Public al municipiului Bacău

1618

1.6.3.2.

Gard

L=233ml, beton și lemn

1980

11.589,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CORP F-FOSTA ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII „1NG. DIMITRIE LEONIDA”

1619

0

Teren curți construcții

Str. Vasile Pârvan nr. 22,

Steren=5663,50 mp,

Sconstr=1251,16 mp,

Scurți=4412 mp, carte funciară nr. 63408, nr.cadastral 6538

1969

1.038.660,98

Domeniul Public al municipiului Bacău

1620

1.6.2.

C2 - Clădire Școală

S=989,99 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică, D+P+l

1939/

2008

4.028.533,89

Domeniul Public al municipiului Bacău

1621

1.6.5.

C3 - Centrală termică

S-172,40 mp, cărămidă, acoperiș țiglă metalică

1969

79.565,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

1622

1.6.3.2

Gard

S“336mp, plasă, beton

2001

21.351,86

Domeniul Public al municipiului Bacău

1623

1.6.2.

Clădire „Casa de Cultură”

Str. Alba Iulia nr.6, Bacău, Sconstr.=236mp, regim de înălțime P, cărămidă, tâmplărie din lemn, acoperiș tip șarpantă cu lemn

1926

55.223,95

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 295/2008

1624

0

Teren aferent

S~1050,07mp, str.Alba Iulia nr.6, Bacău

1926

192.578,22

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 295/2008

1625

1.1.5.1.

Teren sport

S=390mp, suprafață sintetică

Gard-L=82ml; h=4m

Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

101.329,60

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1626

1.6.2.

Sală de sport

S=415mp, acoperiș tip șarpantă

2010

1.316.320,01

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” - ATELIERE

1627

0

Teren curți construcții

B-dul Unirii nr.48

Steren = 11.158 mp - din acte (măsurată 11.1 OOmp)

Sconstr.=2.918mp, Scurți=8.240 mp

Carte funciară 68722

Număr cadastral 68722

1920

6.542.680,75

Domeniul Public al municipiului Bacău

1628

1.6.2.

CI - Atelier auto

Cărămidă,acoperit cu tablă, S=310mp

1920

5.017,46

Domeniul Public al municipiului Bacău

1629

1.6.2.

C2 - Grup sanitar

Cărămidă, acoperit cu tablă, S=4mp

1963

626

Domeniul Public al municipiului Bacău

1630

1.6.2.

C3 - Magazie

Cărămidă, acoperit cu tablă, S=58 mp

1962

1.734

Domemul Public al municipiului Bacău

1631

1.6.2.

C4 - Atelier construcții

Cărămidă, acoperit cu tablă S=383mp

1920

68.035

Domemul Public al municipiului Bacău

1632

1.6.2.

C5 - Atelier sală mașini

Cărămidă, acoperit cu tablă, S=230mp

1920

45.357

Domemul Public al municipiului Bacău

1633

1.6.2.

C6 - Atelier tâmplărie

Cărămidă, acoperit cu tablă, S~942mp

1920

69.914

Domeniul Public al municipiului Bacău

1634

1.6.2.

C7 - Atelier construcții

Cărămidă, acoperit cu tablă, S=508mp

1960

71.845

Domeniul Public al municipiului Bacău

1635

1.6.2.

C8 - Atelier lăcătușerie

Cărămidă, acoperit cu tablă, S=447mp

1920

69.850

Domeniul Public al municipiului Bacău

1636

1.6.2.

C9 - Gheretă portar

Cărămidă, acoperit cu carton, S=10mp

1962

270

Domeniul Public al municipiului Bacău

1637

1.6.2.

CIO-Beci

Beton, S=26mp

1960

792,44

Domeniul Public al municipiului Bacău

1638

1.6.3.2.

Gard

L=619ml, stâlpi metal cu ramă de plasă metalică și panouri prefabricate

1.928,22

Domeniul Public al municipiului Bacău

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” (nr.19)

1639

0

Teren curți - construcții

Str. Oituz nr.14, Steren"-! 0933,70 mp Sconstr=3022,84mp,

6.411.158,68

Domeniul Public al municipiului Bacău

Scurți-7910,86mp

Nr.cadastral 6861

Carte funciară nr.25319/N

1640

1.6.2.

CI - Corp clădire A2

S=486,44      mp,      construcție

beton+cărâmidă, acoperișul este cu șarpantă din lemn și învelitoare cu țiglă metalică, P+2

1979

2.731.898,22

Domemul Public al municipiului Bacău

1641

1.6.2.

C2 - Corp clădire Al

S=1216,57      mp,      construcție

beton+cărămidă, acoperișul este cu șarpantă din lemn și învelitoare cu țiglă metalică, P+l

1973

4.701.803,58

Domeniul Public al municipiului Bacău

1642

1.6.2.

C3 - Magazie

S=29,91 mp, tablă, acoperiș tablă cutată

1980

7.624,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

1643

1.6.2.

C4 - Corp clădire A

S=723,66 mp, cărămidă, acoperiș cu șarpantă din lemn și învelitoare cu tablă

1892

1.169.245,43

Domeniul Public al municipiului Bacău

1644

1.6.2.

C5-Tribună

S=34,69 mp, structură metalică

1980

4.793

Domeniul Public al municipiului Bacău

1645

1.6.2.

C6 - Corp atelier (grădinița 26)

S=476,78 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă

1987

937.086,09

Domemul public al municipiului Bacău

1646

1.5.3.

C7 - Magazie

S=50,16 mp, cărămidă, acoperiș cu șarpantă din lemn și învelitoare cu țiglă metalică

1980

44.922,79

Domeniul public al municipiului Bacău

1647

1.5.11.

C8-Pubelă

S=4,63 mp, pereți beton

1980

302,27

Domeniul Public al municipiului Bacău

1648

1.6.5.

C9 - Centrală termică

S-12,40mp, clădire anexă corp Al, cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată

2006

11.239,11

Domeniul Public al municipiului Bacău

1649

1.9.3.

Branșament      gaze

naturale

2007

24.996,97

Domeniul Public al municipiului Bacău

1650

1.6.3.2.

împrejmuire gard

L=105ml, metal

1980

1.962,49

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1651

1.1.5.1.

Teren sport

S=1156mp, suprafață sintetică

Gard-L=I 18,5ml; h=4m

2008

391.246,06

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” (nr.16) +GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16

1652

0

Teren

Str. Alecu Russo nr.5, Steren=8234,88 mp Sconstr=1389,93 mp Scurți=6844,95 mp Nr.cadastral 7257

Carte funciară nr.25839/N

4.828.660,23

Domeniul Public al municipiului Bacău

1653

1.6.2.

CI - Școală + grădiniță

S"936,28 mp, beton+cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă, P+2

1975

3.491.632,10

Domeniul Public al municipiului Bacău

1654

1.6.2.

C2 - Sală de Sport

S~453,65 mp, structură beton, acoperiș din tablă, P

1975

807.602,71

Domeniul Public al municipiului Bacău

1655

1.6.3.2.

Gard

L=368ml, plăci beton

1975

6.864,31

Domeniul Public al municipiului Bacău

1656

1.1.5.1.

Teren sport

S=390mp, suprafață sintetică

Gard-L=76,4ml; h=4m Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal”2 buc.

2008

114.661,94

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1657

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

6.934,76

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” (nr.5) + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ȘTEFĂNIȚĂ”

1658

0

Teren curți - construcții | Str. I. Sandu Sturza nr. 80,

1978

3.554.397,22

Domeniul

Steren=6061,73 mp, Sconstr=1668,93 mp Scurți=4392,8 mp Nr.cadastral 7042

Public al municipiului Bacău

1659

1.6.2.

CI - Clădire Sală de Sport

S=592,72      mp,      construcție

beton+cărămidă, tip șarpantă cu țiglă metalică, P supraînălțat

1974

1.118.996,60

Domeniul Public al municipiului Bacău

1660

1.6.2.

C2 ~ Atelier școală

S=180,07 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică P+2

1974

848.206,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

1661

1.6.2.

C3 - Clădire Școală

S=795,71 mp, cadre beton+BCA, acoperiș de tip șarpantă cu țiglă metalică, P+2

1969/

2008

3.190.569,44

Domeniul Public al municipiului. Bacău

1662

1.5.3.

C4 - Magazie

S=10,29 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1974

461,21

Domeniul Public al municipiului Bacău

1663

1.6.5.

C5 - Centrală termică

S=67,07 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1964

22.355,45

Domeniul Public al municipiului Bacău

1664

1.1.12.

C6 - Coș fum

S=6,99 mp, cărămidă,

1974

31.662,47

Domeniul Public al municipiului Bacău

1665

1.6.2.

C7 - Luminator

S=9,66 mp, sticlă

1974

463,04

Domeniul Public al municipiului Bacău

1666

I.6.3.2.

C8 - Stație gaze

S=6,42 mp, împrejmuire plasă sârmă

1974

2.223,26

Domeniul Public al municipiului Bacău

1667

1.6.3.2.

Gard

Beton, plasă sârmă

1980

40.612,13

Domeniul Public al municipiului Bacău

1668

I.6.3.2.

Gard

Țeava plasă sârmă

1972

237,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

1669

1.6.3.2.

Gard

Țeavă fier forjat

1980

21.138,94

Domeniul Public al municipiului Bacău

1670

1.1.5.1.

Teren sport

S=390mp, suprafață sintetică

2008

127.995,28

Domeniul

Gard=82ml, h=4m

Panouri baschet=2buc.

Porți handbal/minifotbal-2buc.

Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

1671

1.9.3.

Contorizare    energie

termică

2009

7.897,05

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 513/2007

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA”

1672

0

Teren curți construcții

Str. Bicaz nr.126, Steren-8510,16 mp Sconstr=2230,04mp, Scurți=6280,12mp Nr.cadatral 79636 Carte funciară nr.79636

2.749.961,19

Domeniul public al municipiului Bacău

1673

1.6.2.

CI “ Clădire Școala veche

8=807,26 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu tablă,

S constr. desf. =1585 mp,

Nr. cadastral 79636-C1

1957/ 2008

1.892.382,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

1674

1.6.2.

C2 - Clădire Școala nouă

S=750,89mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă,

S constr. desf. = 2188 mp,

Nr. cadastral 79636-C2

1971

2.418.352,91

Domeniul Public al municipiului Bacău

1675

1.6.2.

C3 - Clădire Școală

S~614,52 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă metalică,

8 constr. desf. = 1230 mp,

Nr. cadastral 79636-C3

1978

2.035.917,73

Domeniul Public al municipiului Bacău

1676

1.5.3.

C4 - Magazie

S~9,13 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu beton,

Nr. cadastral 79636-C4

1980

788,12

Domeniul public al municipiului Bacău

1677

1.6.3.2.

Gard placă beton

Placă beton, L=300ml

22.383,61

Domeniul Public al municipiului Bacău

1.63.2.

Gard placă sârmă

Placă sârmă, L=45ml

1.513,92

Domeniul Public al municipiului Bacău

1678

1.1.5.1.

Teren sport

S=390mp, suprafață sintetică

2008

107.995,27

Domeniul

Gard=82ml, h=4m

Panouri baschet~2buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” + GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4

1679

0

Teren curți-construcții

Str.Prieten iei nr.73, Steren=12472,03 mp Sconstr=2976,31 mp Scurți=9495,72 mp Nr.cadatral 6860

Carte funciară nr.25454/N

1926

5.436.243,58

Domeniul public al municipiului Bacău

1680

1.6.5.

CI - Centrală termică

S=64,35 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1984

40.272,42

Domeniul Public al municipiului Bacău

1681

1.6.2.

C2 - Școală + grădiniță

S=1713,10 mp, structură beton + cărămidă, acoperiș tablă, P+l și P+2

1960

2008

4.747.359,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

1682

1.5.3.

C3 - Magazie

S=18,40 mp, tablă

1993

4.638,97

Domeniul Public al municipiului Bacău

1683

1.6.2.

C4 - Magazie(Garaj)

S=78,22 mp, cărămidă, acoperiș din beton cu hidroizolație

1993

37.980,57

Domeniul Public al municipiului Bacău

1684

I.6.3.2.

Gard din prefabricate

L=442ml, prefabricate

1960

21.985,68

Domeniul Public al municipiului Bacău

1685

1.6.2.

C5 - Sală sport

S=1102,24mp, P, capacitate=50 locuri

2004

1.355.015,03

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 505/2007

1686

1.1.5.1.

Teren sport

S-390mp, suprafață sintetică

Gard-L=82ml; h=4m

Panouri baschet=2 buc.

Porți handbal/minifotbal=2 buc.

2008

101.329,60

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 114/2008

■O

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”

1687

0

Teren

Str.Tipografilor nr.l 1,

Steren=8501 mp,

Sconstr=20