Hotărârea nr. 219/2018

Hotărârea nr. 219 din 28.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare şi amenajare Parcul Catedralei”, municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6242 / 22.06.2018 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții„Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6248 din 22.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 6249 din 22.06.2018; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1003/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1004/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.l005/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-HCL nr. 62/ 2018 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICE^

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 2J3 DIN 28.06.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICES.C. SOCIETATEA DE SERVICit PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judel Bacau CUI: RO 36BB643O, Nr.Reg.Gom.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: otfice@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FAR A TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

:.7    -77: „•  •

<< 3......

..'4

£

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

302.421,60

57460,10

359881,70

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

9.600,00

1824,00

11424,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

312.021,60

59.284,10

371.305,70

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.1.1. Studii de teren

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.3. Alte studii specifice

2.000,00

380,00

2.380,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

46.000,00

8.740,00

54.740,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabiiitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

35.000,00

6.650,00

41.650,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.2. Auditui financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.1.1. Pe perioada de e recutie a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. Pentru participare t proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stai in Construcții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.2. Dirigintie de santie;

10.000,00

1.900,00

11.900,00

TOTAL CAPITOL 3                                                         | 118.000,00

22.420,00

140.420,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

659.750,00

125.352,50

785.102,50

i

4.1.1.

Arhitectura

î 199.500,00

37.905,00

237.405,00

4.1.2.

Structura de rezistenta

J 163.750,00

31.112,50

194.862,50

4.1.3.

Instalații

i 296.500,00

56.335,00

352.835,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

î          0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente teh lologice si funcționale care necesita montaj

j          0,00

0,00

O,G0

4.4.

Utilaje, echipamente Tet nologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

| 0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

659.750,00

125.352,50

785.102,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.800,00

722,00

4.522,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.800,00

532,00

3.332,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

11.720,29

2.226,85

13.947,14

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

4.872,86

0,00

4.872,86

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

974,57

0,00

974,57

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

4.872,86

0,00

4.872,86

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

99.677,16

18.938,66

118.615,82

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

115.697,45

21.982,52

137.679,96

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.205.469,05

229.039,12

1.434.508,17

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

974.571,60

185.168,60

1.159.740,20


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3, Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: of ficegsspm bacau.ro, Web: www.sspmbacau.roPROIECT Nr. 12/2018


CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

AMPLASAMENT:

Strada : Bulevardul UNIRII -Nr. Cadastrale: 67265, 62290, 72968

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU
FAZA:

D.A.L.I.

EX.1S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel:0756264979, Fax: +-

Email: office@ssombacau.ro, Web: www.ssombacau.ro

Construire Parcare si Amenajare Parcul Catedralei

Amplasament :Str.B-dul UNIRII, nr. Cadastrale 67265, 62290, 72968, Bacau

LISTA de SEMNATURIARHITECTURA:
Sef proiect: C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU
PEISAGISTICA:
Designer peisagist ARSENE LIVIA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

A.PIESE SCRISE:

1.Informații generale privind obiectul de investiții

 • 1.1 .Denumirea obiectului de investiție:

„Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei"
 • 1.2.Elaborator:

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

1.3.Ordonatorul principal de credite:

PRIMĂRIA BACAU

1.4.Autoritatea Contractanta/Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA BACAU

1.5 .Amplasamentul:

Str. Bulevardul Unirii.

2.Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Parcul din jurul Catedralei face parte dintr-un ansamblu arhitectural amplu ce merita dezvoltat pentru a atinge maximul de potențial.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

In prezent, in zona in care se dorește construirea parcării si amenajarea Parcului Catedralei terenul este intr-un stadiu avansat de degradare, vegetația haotica si imbatranita, deseurile si reziduurile necolectate. De asemenea, terenul include o platforma betonata precum si mari diferente de nivel pe parcursul carora sunt amplasare guri aerisire gaz, tubulatura cămine rețea apa, zone acces tunel ALA si deșeuri rezultate in urma realizării construcției. Tot aici se afla un Punct Termic apartinand DelGaz si o conducta de alimentare a zonei cu agent termic. 2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește imbunatatirea aspectului general a! zonei si maximizarea potențialului Parcului Catedralei.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 .Particularități ale amplasamentului

Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau.Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu urbanistic existent (Parcul Catedralei) si are următoarele veclnatati:

 • -  Nord    :    Colegiul “GHEORGHE VRANCEANU"

 • -  Est       :      Parcul Catedralei

 • -  Sud      :      intersecție Rond Statuie “Ștefan ce! Wlare“

 • -  Vest     :     Banca Naționala a României

Terenul are 22000 mp si forma aproximativ dreptunghiulara.

Amplasamentul in care este încadrat obiectivul se afla intre străzile Bulevardul Unirii, Strada George Bacovia, si Strada Lucretiu Patrascanu, cele trei străzi formând un triunghi care delimitează zona amenajata.

Amenajarea se afla la Nord de B-dul Unirii, situata Ia distanta de 17,50 m fata de axul străzii. La sud-vest fata de amplasament se afla Strada George Bacovia. La nord-est fata de amplasament se afla Strada Lucretiu Patrascanu.

SITUAȚIA PROPUSA

Se propune construirea unei parcari de 107 locuri, pe latura nordica a ariei vizate, precum si amenajarea spațiului verde din proximitatea clădirii Catedralei. Acestea sunt proiectate tinandu-se cont de contextul arhitectural si specificul zonei, urmaridu-se in mod special integrarea armonioasa a acestora in ansamblul Parcului Catedralei.

Pentru accesul auto in incinta, se propune realizarea a doua accese:

-Una in partea de Nord a amplasamentului în continuarea străzii Lucretiu Patrascanu respectiv un fir de circulație avand 3,60m.Strada se continua in Parcarea Nou Proiectata, ce va avea o zona de circulație auto in lățime de 6,18m +parcari stanga-dreapta.

-Cealalta intrare va fi in partea de Sud, in raport cu strada George Bacovia.

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80+90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

In stratul de depozite necoezive de granulozitate mare (pietrișuri cu nisip si bolovani) circula un acvifer freatic continuu si cu potențial apreciabil al cărui nivel hidrostatic este situat intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN. Nivelul hidrostatic suferă variații sezoniere a căror amplitudine este de ± 0,5 m.

Conform Normativ P100 -1/ 2013, amplasamentul se află în zona de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35 g și perioada de colț Tc = 0,7 secunde.

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97.

Geotehnîca

Stabilitatea terenului

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren.

Adâncimea maxima de îngheț, Conform STAS 6054-77 in zona amplasamentului este de -0,90m (fata de Gota terenului amenajat).

Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc=0,7s conform P100-1/2013.

Conform CR 1-1 -3-2012„ COD DE PROIECTARE- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" amplasamentul este situate in zona cu incarnarea din zapada pe sol avand IMR=50 ani de 2,5 KN/m2.

Conform CR1-1-4-2012 „COD DE PROIECTARE- Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului" amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referința a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de 0,6 kPa.

Concluzii si recomandări

Amplasamentul ocupă o suprafață plană și aproximativ orizontală. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, eroziunilor sau alunecărilor de teren.

Stratul natural de fundare va fi complexul nisipos-grosier cu o stare de îndesare medie. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,1 Om de ia cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat, sub adâncimea maximă de îngheț. Dimensionarea fundațiilor în acest loc se va face utilizând valoarea:

Presiunea convențională pentru praf argilos:Pconv =200 kPa conform NP 074/2014 Apa subterană este situata la circa 10,00m

Se recomanda punerea unui geotextil pentru separarea straturilor de umplutura si si a pernei de balast.

Relația cu monumente aflate in zona

- Distanța față de Ruinele Bisericii Vechi « Sf Nicoiae »-129m, fata de Statuia Eroului Major « Constantin Ene »-157m, fata de Casa Memoriala « George Bacovia »-137m, fata de fostul Teatru de Animatie-174m.Aceste construcții au regim de monumente si nu vor fi afectate. Aflat la peste 100 de metri fata de acestea, terenul amenajat nu influienteaza cu nimic , ieșind din zona de protecție a monumentelor istorice.

 • 3.2. Regimul juridic

In prezent terenul face parte din domeniul public al Municipiului Bacau, urmând ca după amenajare sa fie înscris in “Registrul spatiilor verzi”.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

ORGANIZAREA SPAȚIULUI:

Sunt propuse 4 terasamente, in cadrul carora se va folosi gelogrila pentru fixare structura stat suport parcare. Aceste terasamente preiau diferentele de nivel si punctele obligate ale terenului. Prin dispunerea aleilor dalate se asigura un flux optim de circulație pornind de la accesul principal, la alte patru accese secundare spre aleea din jurul Catedralei si aleile conexe ce duc ia zona de odihna cu rond si foișor.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-o sistem de canalizare ce include: amplasarea de rigole, conducte de canalizare racordate in rețeaua de apa existenta in zona si sisteme de infiltrare a apei in sol.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Finisaje exterioare:

 • -  Banei de lemn - culoare natur pe structura metalica din fier forjat negru;

 • -  Trepte si alei din dalaj cu pavele;

 • -  Parcare din pavele autoblocante.

Lucrări propuse:

 • 1. terasamente

 • 2. suprafețe pietonale

 • 3.  spații verzi

 • 4. parcare

 • 5. canalizare pluvială

 • 6.  iluminat

Se va ține cont de protejarea utilităților existente în zonă (guri de scurgere, răsuflători de gaze, cămine de racord și branșament, hidranți, cabluri de energie sau telecomunicații, etc.).

Se va avea în vedere montarea răsunătorilor de gaz pe tronsonul conductei existente, în conformitate cu marcajele existente în teren și recomandările reprezentanților SC DELGAZ GR1D SA, eventual schimbarea tipului răsuflătoril dacă este cazul.

Vor fi prevăzute și lucrări de aducere la cotă: cămine, guri de scurgere, răsuflători de gaze. .

Materialele rezultate din frezarea asfaltului, spargerea betonului, sau înlocuirea bordurilor va fi transportat la platforma ecologică de gunoi, contra unei taxe, stabilite de Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

Se vor taia 8 arbori (acer negundo,prunus serotina,popuius alba) aflati in stare avansata de degradare si dezvoltați atipic si se vor planta in loc 30 arborifarari, frasini, catalpa,elaeagnus,eyonimus).

In zona parcării propuse, pe latura acesteia cu curtea liceului Gh. Vranceanu, se va prevede un gard viu in înălțime de 60 cm de tip buxus, pentru dispersarea gazelor de eșapament ale autovehicolelor din parcare.De asemenea pentru preluarea apelor pluviale se va construi o Rigola din beton.Se va prevede Organizare de șantier corespunzătoare : Platforma beton depozitare materiale, Birou organizare șantier, Pichet PSI, Toaleta ecologica.

După realizarea investiției, Spațiul verde va fi trecut in regim de « Spatii Verzi ».

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de înălțime al amenajării terenului si al parcării noi este Parter.

S teren=22000mp.

Gard viu=108ml

Plantare=30 arbori

A construita(parcare) =3972mp

A construita(alei) =8244mp

A gazon=10016mp

P.O.T.=37,4%

C.U.T.=0,37

Categoria “D” de importanta.

Clasa IV de imp.

+/-0,00=164,01

4.Surse de finanțare

Investiția va fi finanțata integral din surse proprii, de la bugetul loca).

S.Scenariul/Optiunea tehîco-economica optima recomandata.

Vezi anexa la memoriu DALI.

6.Urbanism,acorduri si avize conforme

Certificatul de Urbanism-DA

Studiu Topografic vizat OCPI-DA

Extras de Carte Funciara-DA

Avize privind asigurarea utilitatilor-DA

ANEXA LAD.A.L.I.

CAPITOLUL 4 - CONȚINUT CADRU

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sî conjinutul-cadru al documentator tehnîco-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI
 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus (e)

 • 4.1.  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

(2 Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, județul Bacau

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Obiectivele specifice:

Asigurarea unui nivel optim crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • - . Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează in 12 luni calendaristice (durata

efectiva a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 19 ani de operare.

Valoarea investiției este de 1,249,559.50 lei cu tva

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt: Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica : alunecări de teren sau cutremure de

pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

%

 • - Poluare ape

 • - Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajari

 • 4.3.  Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 30

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenjiei financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investijiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea objinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Varianta fara proiect" si „Varianta cu proiect", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital b ) Evolujia prezumata a costurilor de operare

 • c) Evolujia prezumata a tarifelor

 • d) Evolujia prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilitajii financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenja tehnica si consultanja, cheltuieli pentru lucrările de execute, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

c

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Nr, Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

387,500.00

73625.00

461125.0D

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

9,600.00

1824.00

11424.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

397,100.0

0

75,449.0

0

472,549.0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.1.1. Studii de teren

9.000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.3. Alte studii specifice

2,000.00

380.00

2,380.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

46,000.00

8,740.00

54,740.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

6,000.00

1,140.00

7,140.00

Zi

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

35.000.00

6,650.00

41.650.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30,000.00

5.700.00

35,700.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistentă tehnică

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

15.000.00

2,850.00

17,850.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.2. Diriginte de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 3

120,000.0

0

22,800.0

0

142,800.0

0

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4,1.

Construcții sl Instalații

659,750.00

125,352.5

0

785,102,50

4.1.1

Arhitectura

199,500.00

37,905.00

237.405.00

4.1.2

Structura de rezistenta

163,750.00

31,112.50

194,862.50

4.1.3

Instalații

296,500.00

56,335.00

352,835.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4,4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

659,750.00

125,352.5

0

785,102.50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3,800.00

722.00

4,522.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2,800.00

532.00

3,332.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

12,550.55

2,384.60

14,935.15

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

5,250.25

997.55

6,247.80

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

1,050.05

199.51

1,249.56

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

5,250.25

997.55

6,247.80

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfîintare

1000.00

190,00

1,190.00

 • 5.3.

 • 5.4.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

11,768.50

2.236.02

14,004.52

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

28,619.05

5,437.62

34,056.67

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje.expertize ia recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,205,469.0

5

229,039.1

2

1,434,508.1

7

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

1,050,050.0 0

199,509.5

0

1,249,559.5 0

b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcjionare se prezuma următoarele cheltuieli.

Varianta fara proiect

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta fara proiect, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. în zona nu exista zona de recreere ecumenica si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici de ecumenice conforme.

Varianta cu proiect

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta cu proiect, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului rajionament Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de intrtinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de alimentare cu apa. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 Ron anual.

Costuri de exploatare - coșurile de exploatare aferente cresei a fost prezumat a fi de 25.0 mii ron anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

d) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta fara proiect, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In varianta cu proiect, realizarea sistemului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau

Rentabilitatea financiara a proiectului se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

2.y

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp ai proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (personal, exploatare, intrtinere si înlocuire, curent electric) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv pe toata perioada analizata si deci proiectul este autosustenabil.

Sustenabilitatea financial a proiectului se regase§te in Tabelul nr. 5 al Analizei economico-financiare.

 • f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

-1,137.466

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

-10.73%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar R1RF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanAa economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-efîcacîtate.

Întrucât obiectul de invests are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când măsurarea beneficiilor în termeni monetari este imposibila sau informajiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta Cu Proiect cu varianta Fara Proiect, in cazul "Nu face nimic”.

In varianta fara investiție numita in continuare "Nu face nimic” nu se vor mai realiza lucrările de realizare a sistemului de alimentare cu apa , astfel nerezolvandu-se probleme de fond si anume:

• Asigurarea unui nivel optim al calîtatii vieții

Comparația economica a variantelor:

c

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Cu Proiect

1,205,469.05

1,434,508.17

îndeplinește obiectivele generale si specifice

Fara Proiect

0

0

Nu îndeplinește nici un obiectiv enuntat.

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi crîteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relative a acestora

Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce.rezultatele in cazul de fata sunt calitative(judecata de merit)

Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1:A face Ceva

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calîtatii vieții

4

0.4

1.6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1.6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0.8

Total

4.0

Varianta 2:A nu face nimic

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

1

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

1

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

1

0.2

0,2

Total

1.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: A nu face nimic are un impact minimal pe când Varianta 1:A face Ceva are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finance, In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. Întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?.

Având in vedere ca invstitîa se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare este aflat sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investijii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea în cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului -RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •   identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •   Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata a condus arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate în perioada de implementare si operare

Pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •   Costurile de investee vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •   Creșterea tarifului practicat

 • •   Scăderea numărului de gospodarii branșate la sistem

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in pianul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a)  Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b)  Erori in calculul solujiilor tehnice;

 • c)  Executarea defectuoasa a unei/unor parji din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitajile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achizijii echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita gradului redus de participare la licitajii;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a prejurilor de achizijie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:
 • a) In planificarea logica si cronologica a activîtajiior cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condijii cu entitajile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execujie al lucrărilor, avand o bogata experienja in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execujie. Acesta va presupune organizarea de raportări parjiaie pentru fiecare stadiu al lucrărilor In parte. Acestea vor fi prevăzute in documentajia de licitajie si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f)  Se va urmări respectarea specificajiîlor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcjie, se va pune accent pe protecjia §i conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:
 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurenje pe piaja, in vederea objinerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadru! procedurilor de achizijie lucrări, echipamente §i utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esenjiale ale funcjiei de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizional injeîegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitaji, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității învestijiei ale variapor individuale ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de rîse evalueaza efectele variapor simultane ale acestora asupra RIR si VNF,

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

■ Anul

: Anul

. Anii): .. .

Anul

■ ' Anul :

Anul

Ar.u!

-■. Anul h;.

Aniil        . Aiiii).

Amil' ■

Ar.u!

Anul ■

.... Anul

Anul

Anul

■ Anul

Anul

Ărtul

Ar.u!

Tabel 1: Cheltuieli de operare {fara proiect)

2

4

S

6

1

3

9

' 10

ii’

12

13 '

■    14

.    15

16

17

18

19

20

CONSTRUIRE PARCARE St AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Total costuri recurente

pț*

0.000

0,000 ’

0.000

0.000

D.OGO

0.000

0.000

D.000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

Costuri de întreținere curenta

0.003

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CKOOO

0.000

0.000

0,000

0.000

Costuri de reparații

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0-000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

Tntxrt 2 ChnîtdiA d* cp*r*re (cu prefect)


And

1


And

2


AmsI

3


And , Anul      And And And' And

4          5         6         ?         »        9


Anul

10


And     And:    Anul     And     Anul     Anul     And     AmiI     Anul     Anul

11'       U       13       14       15       15       17       ÎS       19       10


CONSTRUIRI PARCAM H AMINAJAR1 PARCUL CATCDRALH

Tot»! corturi recurente

tmoc

15.000

35.000

25.WO

25.000

25.000

25.000

21000

25X00

25.000

25.000

254100

25.000

25.000

25X00

2S.O0O

X5.0W

25.000

20000

25.000

Corturi d» IntreBntre curent» Corturi dereperetn

10.000

5.000

W.0Q0

5.000

20.000

5.000

ac. m

5-tKX>

20.000

5.000

«1.000

5.000

20.000

5.OM

20.000

SIMM

204M0

5.000

20.000

5.000

ZO.ffl»

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20,000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20000

5.000

20.000

5.000

20X00

5.000

Tabef 3 Cheltuieli de operare -contribuita proiectului


Anul

And

: Arid.:?'.

Arjd

Ar.v’

Antir

Anul

t Anul

Anul

:■ Anu!

■■.■■■Âiriui ■

.••• ' Anul

■ Anul

Anu!

Anul

• : Anul: ?

Anui

'8 Anul ■

?• Ariui ?. -And

i

' 2:?

■' ' -3.

. ■ 4."."/

3

6

'■' 7 ■ '■

' 8

a

; ' 10

■ ii "

■ ■■ 13

M '

1G

' 17

■■ 18

19

20


CONSTRUIRE PARCARE S! AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI


Total costuri recurente

Costuri de întreținere curenta

Costuri de reparații


Lt-      oxx»

25.000

25.000

15.000

25.000

2S.OOO

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25,093

25.000

25.000

25.000

25.000

r:.

j ■■■         o.oco

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.003

20,000

20.000

20.000

20.000

f '■          0.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.0 DO

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

s.ora

5.000

5.000

5.000

5.000Tabe! 4 Determinarea ratei Interne de rentabilitate financiara


t&i—'

Anu! ■'■?:. Anul

■■ ■; ’Âhvtr-,

•-Ariot

? .ĂnCii.-

Anul: ;

ÂflU ;;

Anul

Anul

':';-.Âriu|.

Anul’

? Arni■ ?ÂiîuV -7 ■' ■ Anu’

Â/tuf

r:- '•

6

8

' • ii :'

.•• 12

14

: JS

is:'?-'

17

18 '

19

20


CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

FiTotal Venituri

20.000

20.000

20.000

20.000

iaooo

20.000

20X00

20,000

20.000

20.000

70.000

10.000

20.000

20.000

20.000

10= OW

20.000

2CMXX)

20.000

Venituri din exploatare

20,000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20,000

zo.ooa

20.000

10.000

20.000

20.000

20,000

IttOOO

20.000

20,000

1D.CXW

Valoare reziduala

180-820

Total costuri recurente

îi ;

0<0W

25.000

25.000

25.000

25.000

2S.OTU

25.000

25.000

25.0OO

15,000

25.W0

25*000

25.000

25*000

25.000

25.WQ

251CV0

25.000

25,000

25,000

Costuri de întreținere curenta

aooo

20,000

20.000

20.000

20.M»

20.000

20,000

20.000

70,000

20,000

20-000

20.000

lo.oao

20.000

20.000

20.000

21X000

20.000

20,000

20,000

Colturi de reparații

n1!

d.qoo

5.000

5.000

5,000

5.000

5.000

5.000

5,000

5.DW

5,000

S.tt»

5.000

S.DOD

5.000

5X00

5.MK)

SO0O

5.000

5.000

5.000

Total cu investiția de baia

r.n

Costuri totale cu realizare? investHTel

Î.VL-

ijotxrj

Total colturi

1,705.469

25.000

25.000

25.000

25.MG

25.009

25.000

25.000

25.000

25,000

25.000

25,000

15.000

25*000

25.000

25.000

25.000

25.DDO

25,000

-155.B20

flux de numerar net

».:.4      -1,205.469

-5.000

-5.000

-5.000

-5.0OG

-5.000

-5.000

-5,000

-5.KW

-S.OOO

-5.000

-5.000

■s.wo

-5,000

-5.000

-5.000

-5,000

•5-000

175*820

Factor de aetuatlure f 5%)

î-i-.i

0352

0.907

0X64

0323

M84

0.746

0.711

0.677

0.646

0,614

0585

0557

0.530

0.505

0481

0,458

0436

0.416

0.396

0377

Flux de numerar actualizat

-I.14B.0C5

-4.535

-4319

-4.114

•5.918

•3.731

•3.S53

-3.384

-3.223

-3.070

-2,923

•2.7B4

-2.652

-2.525

-2.405

-2.291

-2.131

-2,078

•1.979

66.268

]VHAF/C |

-1.137.466           1

IRJRF/C |

-10*73»           |

Tabel 5 Determinarea suitenabllltatli financiare

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI 1' ■ s “

Anul o.’.'

1

■■■

Anul

• •• .•>• !**. -eg:

■■ÂnuV/-/' a;-'-;

Anul

■■ /■>

Anut .

8

Affel::*.-- .

9

Anul io

ii

Anul

Anul

: Anul?, i

14

Anul;

10

;Ănul ■

17

Anul ia

■_’ÂW

■ ' 10-

■ȚĂRM!./..:

: 20

TotaflwM

1,2054 &9

25.000

25.000

25.000

25.000

25,000

25.000

25,000

25-000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Qidtwtell de investirii                                p’

Cheltui dl de operare                            p;

1,205.469

0.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Total Intrări                                                           l: <

1,205.459

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10,000

20.000

H;

Su rie proprii si guve rnamentale                         1 •'..;

1,205.469

0.000

0.000

Q.CGO

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Venituri din operare                               f

0.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

finanțare                                      pi

0.000

0.000

0.000

O.DQO

0.000

0.000

G.QOQ

0.000

0.000

Q.QW

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

0.000

0.000

o.ooa

O.OGfl

Flutde numerar net                                    K

0.000

«5.000

-5.000

-5.000

-5.000

•s.ooo

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

•5.000

-5.000

■5-000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Flux de numerar cumulat                                  r

O.QOO

*5.000

-îo.ooo

-15.000

-20.000

-25.000

-30,000

-35.000

*40.000

-45000

-50.000

-55,000

-S0.DG0

*65-000

-70,000

■75.000

•so.ooo

-85.000

■30.000

•95.000S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Județ Bacau

CUI: RO 36886430. Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Graficul de realizare al investiției - Fizic

A

MUL I

Nr. Crt.

Denumirea lucrării

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

0

Proiectare

1

Organizarea de șantier

2

Construcții si instalații

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MU$|ȘU’ALE BACĂU S.A.


Scaral :5.000


Verificator atest tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

Nr. /

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: Sfț/4/2017

OUmRumiU:

Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei

PROIECT

NR. 12

SSP

«JPUJWfkStr. B-dul Unirii, Mun SACAU,3ud. BACAU sEJEFEWÎ: Primăria Mun .Bacau

DIN: 2018

NUME:

SEMfc

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

C,ARH. ALEX PANAITESCU

<''' In,

r~ti5000

Plan de încadrare in Zona

D.A.L.I.

PROIECTAT:

CARH.ALEXPANAITESCU

[7

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING.VLAD IONUTPOPA

2018

AOS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Ccm.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web; www.sspmbacau.ro

RELEVEE FOTO

SITUAȚIE EXISTENTA

Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspnibacau.ro

RELEVEE FOTO SITUAȚIE PROPUSA

Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei

Releveu foto

-Situație propusa-
5^