Hotărârea nr. 218/2018

Hotărârea nr. 218 din 28.06.2018 privind completarea HCL nr. 198/2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 218 din 28.06.2018

privind completarea HCL nr. 198/ 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 6055/ 19.06.2018 prin care se propune completarea HCL nr. 198/ 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin nominalizarea unui consilier local;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6056/ 19.06.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6057/ 19.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 993/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 994/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 995/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 996/27.06.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.997/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 4, ale art. 5 și ale art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 31 (2), ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Hotărârea nr. 198/ 2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/ 23.06.2016 se completează, în sensul că se numește ca membru al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacă d-na consilier local Lazăr Doina-Emanuela.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 198/ 2016 cu modificările si completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată persoanei nominalizată la art. 1 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIClX