Hotărârea nr. 217/2018

Hotărârea nr. 217 din 28.06.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA nr. 217 din 28.06.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6221 din 22.06.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6222 din 22.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 988/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 989/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 990/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 991/27.06.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.992/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 47(1) si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău conform Anexelor nr. 1A,1 A1,1A2,1B,1B1,1B2,1C și a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei holăiâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică si Direcția Tehnică.

9                                                  9                         9

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P..V.C..T.A./M.N../Ex.l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                                                             ANEXA IA

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                               LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018

BUGETUL LOCAL PEANUL2Q13 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Dtiltli 22106/2018 TiB pitgt 1 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi tinunle buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destituite stingerii plăților restante

Trim I

Triat,11

Trim.UI

Trîm.iV

A

B

W+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

(100102

TOTAL VENITURI-BUGET l-OCAL

259.464,23

97.766.78

63,643,2'3

50.023.90

48.030,26

253.43ll.tUI

261.523.00

273,097.00

000202

I. VENITURI CURENTE

230,92626

71.837.99

61.(134,11

50,023.911

4 8 03026

253 325.00

261 412.00

272.980.011

000302

A. VENITURI FISCALE

183.307,27

55.562.00

48.896.61

41.330,00

37.518.66

213.640,00

224.732.00

226.714,00

<100402

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.627,011

23 210,00

25.160,00

23.150,00

23 107,00

118 652,00

125204,00

123.873,01)

030002

A 1.2 Impozit pe venii, profit si casugun din capital de Ja persoane ILticc

94 627,1111

22 2U1.U0

25,100,1111

23.150,00

23.107,110

118.652, (HI

125.204,110

123.873,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.340,00

210,110

2.2IO,U(I

210.01)

2)0.00

2.435,00

2,574,00

2.703,00

030218

fmp.0fj.lu] pc vcnlLunlcdui raisfcrul proprietăților imobiliar din

patrimoniul personal

2 «40.00

210,00

2.210,00

210,00

210.00

2.435.00

2.574,09

2.703.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.787,110

23.000.(10

22,950,00

22.940,00

22.397,00

116.217,01)

122.030,00

121,170,00

(H02(H

Cate defalcate din impozitul pe

venit

9J.787.U0

23.000.00

22,950,110

22.940,011

22.397.00

115,213.00

121.780,01)

120.810,00

040204

Same alocate din cotele defalcate din impozitul po icnii pentru echilibrurca bugetelor locale

1.004,00

850,00

360,01)

<170002

A3 Impozite si laxe pe proprietate

35.104,27

15.360.011

7.909,61

5,860,00

5.974,66

34.731,00

40 230,00

42.241,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.104,27

li 36U.UU

7.909.61

5.860.00

5,974,66

34 731,00

40.230,00

42241,011

070201

Imperii ti inia pe clădiri

20 940.0U

12.3Ofl.liO

6.200,00

4.000,00

4.440,0(1

24.983,<)0

29.926,00

31.432,00

0711202

Impozit si laxa pe teren

5.464.27

2,200.00

1.109.61

1.069.00

1.034.66

6.118.00

6467,00

6,791,01)

070203

Taxe judiciare do limbat zi alte te.ve

de iiuibnl

L.300,00

400,00

300,00

4110.00

200,00

1.734,00

1.8X6,00

1.980,00

070230

Alte impoaie si tise pe proprietate

1.400.00

400,111)

300.00

400.00

300,00

1,346.00

1.951,00

2.048,00

100002

A4 Impozitezi lase pe bunuri ri servicii

51.116.00

16 292,110

15.007,00

11.600,00

8.217,00

58 138.00

57053,09

53.248,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39.306,00

12,222,00

12.072,00

9,105,80

5.907.08

45 I77.U0

44.303,00

42.754,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea ndtiugala pentru fi nan tarea cheltuielilor descentralizate la nudul comunelor, «ruselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37.629,00

11 774.011

11.624.00

8.717,00

5 514.0U

39.958,00

40.269,00

41) 535.0U

110206

Sume defalcate din texa pe vatoarea

adăugate pcnlru echilibrarea bugciclor

locale

3.482,011

2 297,00

492,00

11O2IW

Suine defalcate din taxa pe valoare adăugam pcnlni flruuitorco I nvotam ani ului particular suit confesional uereditet

1,737.00

448,00

448.00

393,Oii

1.737,00

1.737,00

1.737,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45.00

47,00

50,00


o            o


BUGETUL LOCAL PEANUL2018SI ESTIMĂRI PENTRU AN» 2019-2021

Puia : 22/05/2018 Tit;pugt 2 -niUlei-


Coti

Denumire indicator

Prevederi un utile buget 201B

Prevederi Irimestrlnle buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rcslnnte

Trim I

Trhn.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3 +4454-6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45.00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

25(i.au

70,00

60.00

6UJJ0

60.00

379.00

4oi.no

42L00

150201

Impozit pe spectacole

250,DO

70,00

60,00

60.00

60.00

223,00

236,00

248,00

I5O25O

Alte taxe pe servicii specifice

156,00

[65,00

173,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITATI

ll.5U0.UU

4.U 00,ou

2.875.UU

2.3 75,OU

22.Mt.0t)

)2.537,tl«

12.307, OU

15.023,011

160202

Impozit pe tuijlaacclc de transport

10.022,00

3joo.ni)

2.500.00

2.000.011

2.022.00

111.176.00

9.8)2.00

12.403,0(1

160203

Taxe st tonic pentru eliberarea de

licențe si aotorizjiii de funcționare

1.428.00

500,00

375,00

375.00

228,00

2.361,00

2 495.00

2.620.00

18UU02

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2,460,00

700.00

120.00

720.1)0

220,00

2.119.00

2.240,00

2.353,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

2.119,00

2.240,00

2.352.00

180250

Alte impozite si laxe

2.460,00

70U.UU

820,110

720.1111

320,00

2.119,00

2.240,00

2.352.0(1

290002

C. Vcnilwi ncJucrdo

47,618,9‘J

16.275,99

12.137,50

8.693,90

IU.5I1.61*

39.685.(10

36680.00

46.26u.0t)

300002

Cf. Venituri din proprietate

9.932.00

2.600.0(1

2.632,00

2.(100.00

2.700,00

8.332.00

5.913,00

10.413.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932.011

2600,00

2.632,00

2.000.01)

2 700,00

8 382.00

5911.00

I 0.413.01)

300201

VarsimHitc din profilul net al regiilor

autonome

32.00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.SOO.OU

2 600.0(1

2.600.00

2.000,00

2 700,01)

7 029,00

4487,DB

8.911.00

30020530

Alic venituri din cciccsiutti si indii*

ricri de cai re instituțiile publice

9 900,00

2.600,110

2.600,011

2.UI10.HU

2.7011.00

7.029,0 U

4 487.0(1

8.9U.0U

300250

Alte venituri di» proprietate

1.353.00

1.431,00

1,502,00

330002

C2 Vanznridclunitri si servicii

37 686.99

13 675.99

9 5U5.5O

6.693.90

7 811.60

31.303.00

30.762,00

35 853.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.320.89

5,232.39

1.762,00

812,00

1.464,00

5 225,00

3 832,00

5.800,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8222.19

4 970,89

1.500,UI)

500,00

1.252.0U

4 003,00

2.540,00

4.443.00

330210

Con tri bulin p arini i lor sau susținători 1 or

legali pentru în (reținerea copiilor m

CCC5C

448.00

112.00

112.00

U2.U0

112.00

497.U0

526.UU

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impulsii! si despăgubiri

200,00

50, un

50,00

50,00

50.01)

223,00

236,00

2-8.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

ri alte activi tari

450.00

iso.ott

100.00

150,00

50.00

502,00

530.00

557,00

3-102

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,110

500,110

500,00

4rm1ou

412,01)

2 021,011

2 136.00

2.2-3,011

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,011

500.00

500.(10

400.00

412,00

2.02I.OO

2J3t.on

2.243.B0

3502

AMENZI PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.988.00

l 950,00

1 650.00

l.950.00

1 438,00

5.189.00

4 851,00

6.869,01}

35020)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit disperi! iilor legale

1350.00

450,110

450,00

450,00

1 505,00

l 591.00

I.GTl.flO

350250

Alic amenzi, penalități sicoafircoti

5-638.00

1 500,01)

1.200,00

1.500.00

l 438,00

3 684,00

3 260,00

5.198,00


Cod

Denumire indicelor

Prevederi un unic buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnre credite bugetare destinate stingerii plot tio r resimți c

Trim I

Trlm.JJ

Trlnt.lIJ

Trint.IV

A

B

l=344+546

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

19.095.11(1

5.775.00

5.417.5(1

3.456.90

4.445.60

18,269.00

19.31O.0D

20.276510

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

4.642,50

2681,96

3 670.64

16,912.00

17 876.00

18.770.00

360230

Alic venituri

3,099,96

775.00

775,00

775.00

774.96

1.357,01)

1.434,00

l .5065)0

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE

SUBVENȚIILE

471,10

168.10

176,00

75.OO

52,bU

599,00

633,00

665,00

370203

VanamtKlc din secțiunea de firaclionaro pcnlru froanlarcn secțiunii <lc dczvollatc a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

■ 16,776.00

-12.650.00

-2O.5G5.Otf

370204

Varsstninlc din secțiunea de funcucnorc

748.95

744.68

4.27

16 776.00

12 650.00

20 565,011

370230

Alte trantCecuri voluntare

471.10

168.10

176,00

75.00

52.00

599,00

633.00

665.00

410002

IV. Subvenții

28356,54

25 928,79

2.427,75

15,00

16.00

17,00

420002

Subvenții de la alic nițele de

administrației publice

28356.54

25.928,79

2.427,75

15,011

16,00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28,356.54

25,928,79

2.427,75

15,011

16.00

17.011

420201

Rctcbnolegiiarca ccmraklor tcnnicc

si cleclncc dc tctmnficarc

2 400.00

2 400,00

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor muhianuale prioritare de mediu sî gospodărire a apelor

25 928.79

25.928,79

420234

Suto colii pentru acordiuca ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, ccmbasiiliil petrolieri

15.00

16,00

17,00

420269

Subvenții de la bugetul de stat unire btigeiclc locale necesare su minerii dcrelurii proiectelor finaniaic din fonduri externe a eratobursabi Ic (FEN) pas l aderare, aferente penoadei de programare 2014-2020

27.75

27,75

4302

SUME PRIMITE DE LA UEIALT1 DONATORI

CONTUL FLATILOR EFECTUATESI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

181.43

181.43

90,<10

95.00

1(10,011

480201

Fondul European de Dezvoltare

181,43

J8I.43

48020101

Sume primite in contul plăților cfec Iu a Ic.

la anul cu rcet

181.43

181.43

480202

Fondul Social EurqieuațFSE}

90,00

95,ou

100,00

480202112

Suine primite iu contul pielilor efectuate

hann muc r ich

90.00

95.00

100510

4990

VENITLRl PROPRII

191 1)89,16

59.447.89

48 786,11

40 783.911

42 071,26

207 549,00

216 476.00

229.561,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

312.414,87

175.771,63

63,996.06

39.907.33

32.739,85

253.430,00

261.523,00

273.097,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

21S.488.I8

99 336.33

55.581.37

34.605,33

25.965,85

207.874.00

217.567,00

219.809,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023.10

15 335,20

14.151.13

14 284.93

12.251,84

50.712,00

52.512,00

53.905,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Dulii: 22/06/2018 T)l:pag:    ■{ -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunțe buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esliiur.ri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restnnlc

Triin 1

Trini.II

Trîm.ni

Trîm.îV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

77.604,62

35 572.82

22.859.22

12.322.50

6.940.08

77 465.00

81 662.(13

77.1)86.00

30

TITLULUI DOBÂNZI

5.912.00

1 339.00

1.56(1,0(1

1.513.00

1 500.90

5.019,00

5.304.00

$.570.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764.33

14.764,33

20.326.00

20. u25.HO

24.756.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT)

ADMINISTRAȚIE) PUBLICE

23.S2$,50

8 066,80

8.662.00

3.671,81)

3.417,9»

23.813,00

25 ) 69.90

26.429,00

îi

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

5.179,93

3.072,93

1.266.(10

44I.dU

393.00

3.834.00

3.953,09

44164,00

36

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3660,68

3 66O.6S

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19,1)2,00

12.631,00

4.239.00

2.091.00

151.00

21.992.00

23 377.00

22.802.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-202(1

222,45

9,01)

213.45

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 179,27

4 884.57

2.715,57

267.10

1.312.(13

4.713,00

4 965.00

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

73.148.93

71.583.93

1.565,00

16.S66.00

12.745.90

20.665,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73.I4B.93

7J 583,93

1 565.00

|6 866.00

12 745.00

20.665.00

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.9)6.00

5.066.00

6.774.00

5.302.00

6.774.00

2S.69O.00

31.211.00

32.623.00

îl

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,0(1

6.774,00

5.3112,01)

6 774,00

28 690,00

31,211,00

32.623,00

84

Plaii cfwmoicin uii prcccdcmi ti

rccupcnto in anul curent

-223,94

-214,63

-9,31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-223.94

-214.63

-9.31

510002

Pane a La Servicii publice generale

50.448.32

20.093.07

13 564.65

11.782.11)

J l 008.50

53 150,110

56113.0»

59.3(5.00

5101

AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI

44,737,52

15.903,07

10.507,95

9.530,50

8.796,00

42.058,00

44 397,00

47.012.00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.159.35

6 689,26

5.747,59

4.228,50

3.494,00

19.760,00

20887,00

2l.9Jl.tM)

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.23 LOB

4.156,00

3.335.00

3 J 60,00

3.380,00

12147,00

)3 510.00

14.259,00

101)1

Cheltuieli sabrialc in bani

13.706.00

3.861,(10

3.235,110

3A85.0»

3.305,(10

10(1101

SabniOc baca

12.970,00

3.614.(10

3.1144.00

3.103,00

3.139.O1J

1CKHI2

In d«n natalii pielile unor persoane din

afara urjlnlii

400,0»

100,00

10(1,00

1011,110

100,00

KHH13

Indemnizații de delegare

10.00

7,00

1,00

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salantdc in bani

326,00

90,00

*20,00

81,0»

65.01)

1003

Coniribuiii

525.00

275,00

100.(10

75,00

75.00

1003111

Contribuții <la asigurări social: du

stol

134.00

134.01)

100302

Contnbulu de asigurări de șomaj

4.20

4.20

J0IJ303

Coniribuiii de asigurări sociali: de

lanatute

45.00

45,00

1111)304

Coutntulu de asigurări pcnlru accîdentcdc munca si boli profesionale

1.50

1.50


o            o


BUGETUL LOCAL I'EANULÎOWSI ESTIMĂRI PENTRU ANI) 2019-2021

Data; 22/06/2018 Tiu pag:    5  - mi; lei-


Cad

Denumire indicator

Prevederi nn unic bugel 2018

Prevederi (rin;«triale buget 2018

Estlninri 2019

Estimări 2O2O

Estimări 2521

TOTAL

din enre credite bugetare destinate stingerii plntitar resturile

Trint I

Trim.lt

Trlm.lU

Trim.1V

A

B

!?=3i4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100306

Contribuții pcnlru cuncodii îl

indemnității

9.00

9.00

100307

Contribuția asîguratoric pcaini munca

33130

81,30

100,(10

75,00

75,00

20

TITLUL 11BUNURI SI SERVICII

5,554,90

2.493,26

2.159,14

828,50

74.00

6.913,00

7.307,00

7.672,00

20(11

Bunuri si servicii

3J68.05

1.624,41

1.133,14

603,50

7,00

200101

Fum Hun dc birou

350,00

290,00

150.00

2(10)02

Materiile pcnlru curalcnic

32,110

9,00

9,11 It

9.UI)

5.0(1

200103

încălzii, iluminai si foni metrica

212.0(1

110.00

52.00

5(l.l)0

200104

Apa. canal si salubritate

23.00

9.00

9.011

3.011

2.00

200106

Piese de schimb

165.00

100.00

65,00

200107

Transport

30,<;u

17,40

6.50

6,50

200108

Posta, tckconmiucaiii, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,0(1

60,00

2(10109

Mele nule si prestări de sen teii cu

caras ier funcțional

5.00

5,110

200130

Alic bunuri ii semeți penlro

intrctkcrcsi funcționari:

1.870,65

764.01

631.64

475.00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5U.0O

5fi.U0

20053(1

Alic obiecte de inventar

50.00

50.011

20116

Deplasări, detașări, transferări

41.00

20.U0

11,011

Kl.OU

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

25.00

10.00

10.00

5.00

2006112

Deplasări in stratiialate

16.00

10.00

1.00

5,0(1

2011

Carii, publicații si materiile

documentare

35.00

15,00

10,(10

10,00

2012

Consultanta si expertiza

160,00

150.00

10,00

2013

l*re£ul>nc profesionala

50.(10

25,(HI

25,00

2014

Protecția alune ii

25.0IJ

10.00

5.01)

5.U0

5.I1H

20J0

Alte cheltuieli

1,770.60

543.60

965.0U

2110,00

62.00

2031)01

Reclama si publicitate

160,00

50.00

20.00

90.(1 (1

203004

Chirii

432,0(1

15U,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte chel tuiul i cu bunuri st servicii

1.(78.60

343,60

835,00

58

TITLUL X PROtECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

213,45

213.45

5802

Programe din Fondul Soaal European țFSEf

213.45

213.45

5811201

Finanțarea naliouala

32,02

32.02

580201

Finmtiarcacitlcma nerambursabtltt

181,43

181.43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40.00

40,00

40.00

-10.00

5940

Suni c aferente pcrsoir.d Ar cu handicap


o            o

BUGETUL LOCAL PEANULZ018S1 ESTIMĂRI l'ENTRU ANII 2019-2021

Dnt;t: 32/06/2018 Tit:pag; 6 - mii lai-

Cad

Denumire indicator

Prevederi urnirile buget 21)18

Prevederi trimestriale buget 2018

Ești nutri 2019

Esliinnri 2020

Estimari2021

TOTAL

din care credite bugetare des lina te stingerii plntilor restante

Trim 1

Trim.Il

Trlm.IlI

Triut.IV

A

11

l=3t-4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ncinc&droiQ

160,00

40.00

40.00

4II.0U

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.632,07

4 167.07

-535.00

150.00

100.00

50(1,08

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.632.07

4,167,07

•535.00

150.00

100.00

500.00

7101

Activa fixe

3.632,07

4.167,(17

-535,00

710101

Caitsinietii

2.095,00

2 630,00

-535.00

7KJIU2

Mașini. cehi panicate si mtjlo sic da

inutfport

90,111)

911,011

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

98.00

98.00

710)30

Alte acrit e fixe

1,349.07

l 349,07

7!)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5 066,01)

5302,00

5302,00

5.302,00

22 148,30

23 410.00

243 81.00

31

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5302,00

5.302,00

22.148,00

23.4)0.00

24381.01)

8102

Rambursări rkr credite interne

20.972.00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

8)0205

Rambursări de credite nlercste datoriei

publice interne locale

20.972.00

5.066.00

5.302.00

5.302.1)11

5.302.00

81

Plai efectuate in anii precede mi si

recuperate in annl curent

-25.90

-19.26

-6.64

8$

THLULXIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S] RECUPERATE IN ANUL

-2S.90

-19.26

.6.64

mi

Ploii efectuate kt anii precedent! ti

rccU|Krate in anul curent

-25,90

-19.2G

850101

Pluti efectuate itl unit prtccdcmi si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare n bugetului local

-25.90

-19.26

-6,64

510201

Adormit executive si legislative

44 737.52

15 903.07

10.507,95

9.530,5»

8.796,1)0

42.058,00

44.397,00

47.012.00

51020103

Autatilati executive

44 737.52

15.903,07

10,507,95

9.530,50

8 796,00

42,058,00

44 397,00

47.012.00

5-102

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.688.80

2 731,00

1.491,70

733.61>

682.50

5.873.00

6.199.00

6 510,00

(11

CHELTUIELI CURENTE

5331,80

2.424,00

1.491,711

733,60

682.50

5 773.110

6.099,00

6,405,00

Itl

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2,628.00

725.90

645.10

633.00

624.00

2.43O.UQ

2368.00

2.697,00

IUC11

Cheltuieli salariate in bani

2 513.18

663.00

621.18

019.110

610,00

100101

Solarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601.00

594,50

>00113

Indemnizații de delegare

1.38

0,2D

1,18

100130

Alte drepturi salariate In bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15.50

1003

Contribuții

114.82

62.90

23.92

14.00

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2337

23.40

-U.Q3

100302

Coulnbutii de asigurați de soma;

1.20

1-21

■u.ot

1OO3U3

Coutnbulifdc asigurări sociale de

wnaiaic

3,60

8,60

100304

Contribuții de nsfgurari pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi t rhti eslrialc bttgel 2018

Estiinuri 2019

Estimări 2020

Es lini ari 2021

TOTAL

din care credite bugetare dcslinnte stingerii pin Iilor rulante

Trlml

Trim.ll

Tntn.Hl

Tritti.1V

A

Ii

J=3-blfS+iî

2

3

4

5

7

S

9

accidente de munci si boli prnfcsiondc

0.26

o^n

-8,<>4

lorauo

Coniribniii pentru concedii si

uidetn cizatii

4.19

5.19

4,00

(01)307

Caittribtaiâ asigUMtonc pentru munca

77.20

24,20

25,00

14,00

14,80

20

TITLUL II BUNURI S) SERVICII

1.447.80

955,10

351,60

91,60

49,50

l 967,0(1

2.077,00

2.181, Ou

2001

Bunuri si servicii

225,50

149,60

59.38

20,18

5,50

200101

Fum ilun kU birou

26,50

4,50

15,5(1

5,50

1,00

200101

Materiale pentru euratcalc

5.80

4.tM)

Lua

200103

Încălzit. iluminat si fort» inotrica

7U0

52.30

18.30

0.30

(1.30

1C0104

Apa, când si salubritate

21.20

1030

5.30

, 5.30

0,30

200105

Cerburacu si lubrifiant)

19,00

8,00

7.00

2,00

2,00

200100

Piere de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, iC'Komunicatu, radio, tv,

internet

30.00

19,un

6,00

4.00

1.00

2UUID9

Materiale si prestări de scnicncu

caracter funcționai

16.50

9,00

5.00

2.1111

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctiiicrc si funcționaro

35.60

33,08

1,20

1,00

0.41)

2002

Reparați) curente

145,00

145,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de intern ar

18.00

22,50

-5,51)

0,51)

0,50

200530

Alte obiecte de iu cea tar

18.(10

22.50

■5.50

0,50

0.50

2006

Dcpl as ar., tk târâri. Irau fetan

21.50

8.50

8.80

4,00

1,00

2OD6O1

Deplasări interne, delăsări, transferări

14.50

5.58

5.50

3.08

0.50

200602

Deplasări in straiuatetc

7.00

3,00

1,50

1,80

0,50

20)1

Carii, publicații si motcriaic

documentare

2,00

2.00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1.0U

U.50

ll,5U

2013

Pregătire profesionala

5.00

2.1)1)

2.0(1

1,00

2014

Protccliamuncii

2.80

1,50

1.30

2025

Clteltuicfi judiciare si extrajudiciare dcriVMO din aclhini in reprezentarea mtctcsclur slutului, potrivit di sporirilor legale

1,00

1,80

2030

Alte dicku&li

1.025.(111

631.00

286,(10

65.58

42,51)

203001

Reclama si publicitate

40.00

5,00

15,110

18,1)0

2,011

203003

Prime do asigurare non-viata

3.00

i.nn

2.tl(>

20301)4

Ctiini

4.50

2.50

1.00

nju

0.5(1

203030

Alte ekdțuicii cu bunuri si sen leii

977.50

622,50

270,00

45,00

40,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

L220.D0

734.00

486,00

1.376,00

1,454,00

l .527,OU

5501

A. Transferuri interne

1.196,00

700.08

496,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 20IX Si EȘTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Dat ii ; 22106/2018 Til:pag; 8 -mii lei-

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Es lineari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

TrinUJ

Trim.il!

Trim.IV

A

B

l=3i4t-516

2

3

4

5

6

7

8

9

5501IX

Alte irarjfcruri curente in teme

t. i96.no

700.(10

496.00

5502

13.TraiuIeruri curente iurireinaialc

(cstrtfitjjnîzotii internaționale)

24,00

34.00

-10.00

55O2U4

Alte tranîfciuri curante in strainalclc

24,00

34,00

-10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,Olt

9t0D

5940

SvmcafîTcn.ic pcMoiflcbrtu handienp

ncincodratc

36, (IU

9,00

9,011

9,UU

9.00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

366,00

366.00

1UO.OJ

luo.on

105,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE

366.00

366.00

100.W

1110.01)

1(15.00

7101

Acrite fixe

366.00

366.00

71O13U

Alte aclhc line

366,00

366,OU

84

Ptali cfcelustc iu anii precedent! ci

recuperai in anul curent

-9.0(1

-9,011

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTJ SI RECUPERATE IN ANUL

-9.00

-9.410

X$f)l

Plăti circ luate m unit precedent i ii

recuperate in anul curent

-9.00

-9.00

350101

Plăti efectuate iu anii precede nit st

recuperate în anul curent in secțiunea

de fnncltonaru a bufetului local

-9.00

-9.0B

540210

Servicii publice eoni unit are de

evidenta a perse tutelor

2.640.UU

943.50

645.50

532.00

519.00

2.724.00

2.879, uu

3.023.00

540250

Alte servicii publice jjcKcralc

3 043.80

I 837,50

846.20

201.60

163,50

3.149.00

3.320.00

3.487.00

5502

tranzacții privind datoria publica

împrumuturi

6.022.00

1.409,00

1.565,00

1.513,00

1.530,00

5.219,00

5.517,00

5.793,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.022,00

1.409.00

1.565.0(1

1.511,00

1.530.00

5 2I921U

5.517,00

5.793.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

110.00

70.00

5.00

5.UU

3(>,0U

2004)0

213,00

223,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

I10.0U

70,00

5.UU

5.00

30.00

202401

Comis teanc si alte colturi Aferente

lînpnmultirilor așterne

10,00

10,00

202402

Comisie ane st alte costuri aferente

iuiprauurtiirilor ititcmc

100.60

co.on

5,00

5,1111

30,011

30

TITLUL IU DOBÂNZI

5,912,011

1.339.00

1.5 6(1. UD

1.5I3.UU

t 5(10.00

5 U19.UU

5.304,(1(1

5.570,00

300!

Dobânzi aTerento datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.535,00

1,513,00

1.487.1X1

300101

Dobmut aferente dtUonoi publice

interne directe

5.874,00

l 339,00

l 535,00

1.513.00

1 487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

CSI cmc

38.00

25.00

13.00

30020]

Dobânzi, aferente datoriei publice

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2918

Estimări 2019

Es li muri 2020

Estimări 2921

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plnlllor restante

Triml

Trlm.Il

Triru.lll

Trim.IV

A

B

t=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

externe directe

38.00

25,011

13.00

0002

Partea Ii-a Apărare. ordine publica si

siguranța naționala

11.511,20

3 222.10

3.250.30

2.562.10

2.476.70

9.332,U0

9 860,60

10.401,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

11.511,20

3.222,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

9.332.00

9.860,00

10.001.00

Ui

CHELTUIELI CURENTE

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

9 282,00

9.810,00

10201,011

10

TITLUL J CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55.00

51,00

49,00

213,00

223,00

235,00

10111

CtidtuicU salon ale în bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,0 n

icnim

Salarii da bura

202.20

5820

50,110

47JI0

47.00

100113

îndemn scai li de delegare

1.0IJ

IJH1

100130

Altedreaturi salariile in bani

8,00

2.00

2.00

ÎJH)

100

1003

Contribui ii

9,80

5.80

2,00

2,00

100301

Conlribtlii do asigurau socialo de

5ttt

2,50

2,50

10(1302

Cantribclii de osigurari de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale do

sonaiatc

1.00

1.00

100304

Coninbatii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.05

0,05

100300

Contribuții pentru concedii si

iatk ioniza tu

0,15

0,15

101)307

Contribat ia asigur atone pentru munca

6,00

2.110

2,00

2 ,D(I

20

TITLUL I( BUNURI SI SERVICII

220.00

100.90

65.10

52.00

2.00

239.00

254,00

266.VU

2001

Bunuri s servicii

73,00

40.00

18.00

7.011

2.00

200IUI

Fumilua de birou

L50

1,00

0,50

200102

hhlcriata pentru curatcaîc

1.50

I.Uli

0,50

200103

încălzit, iluminat si fortaraolrica

40,00

3b,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1.00

1,00

1,00

21KI1II5

Carburanți si lubrilianli

5.00

5,011

200108

Pa sin, teica omunicaiti, radio, tt.

internet

6.00

6,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

ititrctincrc si funcționare

16,00

2,1)11

6,00

6,00

2,00

2002

Reparată curente

3,00

3,00

2004

Medicamente si materiale sonii are

0.30

0.20

0,10

218)4111

Medicamente

0,21)

0,10

0,10

200402

Malcnrdc sanitare

0.1 U

0,10

2005

Du nuri de n alura ob iccrelor de învcnl ar

4,20

3,20

1,00

200530

Alic ob'Cctedn inventar

4,20

3.20

1,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

1,00

1,0(1

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnuolc buget 2018

Prevederi trînieslrinlc bugei 2(118

Eslinciri 2019

Estimări 2020

Est>mnri2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pluti lor restante

Trim I

Trini.H

Triutin

Trim.IV

A

»

1=3+4+546

2

3

4

5

6

8

9

1011

Cant, indkâiii si materiale

tfocumcrlajc

0.50

11.50

2011

Pregătite profesio tuia

1.00

1.00

2014

Pro led ia muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alic cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,011

203030

Alte chtJluicli cu bunuri si semeii

135.00

45,00

45,00

45,1(11

51

TITLUL V( TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10,972,00

2.959,40

3.129.40

2.451,30

2.424.9»

8.830,00

9.333.00

9.800,00

5101

Transferuri curai le

111972,00

2 959.40

3.129,4(1

2.458.30

2.424,90

510101

Transfcsuri cairo instituirile publice

10.972.00

2.959.40

3.(29,40

2.458J0

2.424.90

59

DTLULX1 ALTE CHELTUI ELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente ycrsamclorcti handicap

ncincadratc

3,20

0,80

0,8(1

9,80

0,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95.110

95,00

50,00

50.00

1110,(10

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtARE

95,00

95,00

50.00

50,00

ino.cn

7101

Aclivcf.w

95.00

95.00

710101

Construcții

35.00

35,00

710130

Altcactnc fixe

60,00

60,00

610203

Ordine publica

10.972,00

2.959,40

3.129.40

2 458,311

2 424,90

8 614.00

9 123,00

9.627.00

61020304

Politic locala

10972,00

2.959,40

3.129.40

2.458,3(1

2.424,90

8 634,00

9.! 23.U0

9.627.QU

610205

Proiecție civili si proiecția contra mccntliLcr {proiecție ciulo nomuil ilara)

539.20

262.70

120,911

103.80

51,80

698.00

737.00

774,00

650002

Partea il*-a Cheltuieli sociol-cullurale

124 361,32

67.929,06

28.710,48

16088,13

11.633,65

1111.218,00

111 434,00

115.598,00

6502

INVATAMANT

25.128,65

13.946,84

5.495,55

2.593,70

3.092,56

20.780,00

20.264,00

21.679,00

01

CHELTUIELI CURENTE

21 221,18

10.039,37

5,495.55

2.593,70

3.092,56

18.780.00

19.264,00

19.679,00

20

TITLUL 11 BUNURI SJ SERVICII

15.773,84

7.887,113

4.484.08

1.895.70

1.5117,03

12.756,08

13.044.00

13.280,00

2001

Bunuri s. servicii

12,414,05

6.420,80

3.576.54

1.114.54

1.302,17

200101

Furnituri de birou

91,66

30,63

25.19

20.94

14.90

200102

Materiala pentru curățenie

253,99

88,15

62,35

78.54

24,95

200103

(ncts)zil, iluminat si forța niotrica

9,094,24

5,276,94

2.477,76

432,63

906,91

200104

Apa, care! st salubritate

1.214,99

455,13

■127,89

210,46

121,51

200106

Piese de sclrinil

0,80

0.80

20(1107

Tnuupm

73,70

21.65

31.46

11,45

9,14

200108

Poila, telecomunicații, radio, lv,

internei

332,62

109.90

106.21

69.52

46.99

2001(19

Materials si prestări dcscnicucu

coroc ier funcționa)

157,05

45,15

62,40

38,20

11,30

200130

Alte bucuri si Servicii pentru

inircriticrc si furișii ouarc

l 195.00

392.45

383,28

252,80

166,47

bat» ! 22/06/2018 Tît:pag; 11 -ntiilcL

Cod

Denumire îudicator

Prevederi unitate buget 2013

Prevederi trimes!riale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trînt I

Trim.H

Trim.HI

Trint.IV

A

U

I=3+4+5f6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparații vurente

1.016.79

730.61

81.75

126,50

77,93

2004

Medicamente st molcnalcssuntare

12.(10

4.80

1.30

4.11)

1.80

200401

Mediem: cate

2.10

0.80

0.20

0.50

0.60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,11)

0,20

1,20

0,70

2OU4O3

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1.91)

200404

Dezinfecunli

2,30

0.90

0.40

0.111

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

216,10

6,50

107,10

62,50

4U,U0

200501

Uniforme si echipament

3.50

1.1)0

2.00

0,50

20053(1

Alte obiecte de inventar

212,60

5,50

JOS,10

62.00

40.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

34,80

17.70

7.50

5.49

4.11

200001

Deplasau interne, delăsări, rransferan

34,80

17,70

7,50

5.49

4,11

2011

Câni, publicații si materiale

doccmcnhirc

15.40

3,3t)

4.30

3,50

4.30

2013

Pregil irc f rafesion ala

46,53

14.62

14,70

8,25

8.06

2014

Protecția muncii

9.30

4.60

4,40

0J«

2010

Contribui* nlcadniunslrctici publice locale la tealizaroa unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor eon« cutii sau coniracic de asociere

1.972.32

674,40

668,29

567,07

62,56

20311

Alte chcl'uicli

36.55

9.70

18.20

3.45

5.20

203030

Altecheauidi cu bunuri si semen

36,55

9.70

18,20

3.45

5,20

55

TITLUL ?il ALTE TRANSFERURI

1.802,34

5(3.34

441,00

448,00

393.00

1.952,00

1.965,00

1,376.00

55OI

A. Transferuri antone

1 802.34

513,34

448.00

393.00

5501)1

Atic trțucfemn eu ren le interne

65,34

65,34

550163

Finanțarea invaianranlului particular sau

ccnftslonal acreditat

1 737.00

448.00

448,00

448.00

393,00

57

TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA

936, OU

30,00

539.U0

25O.U0

1I7.U0

935,00

939.0(1

942,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30.00

539.(10

250.00

117,00

57020!

Ajutoare sociale in numerar

872.00

523,85

250.00

98.15

$70263

Tichclc ne creta si udielc sociale

pentru ^rodtniut

64.00

30, OU

15,11

18,85

58

TITLUL X PRO1ECTECU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20(4-2020

9,<Hi

9,00

5SO2

Programe din Fondul Social European (FSE)

y,on

VJHI

580201

Finanțarea naționala

9.00

9.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 700,00

1 600,00

24.47

l 075,53

3 137,00

33(6.011

3481.(10

591)1

Burse

2.679,95

1.600,OU

4,42

1.075,53

5922

Acțiuni «; caracter sluntilic si

rocioeukarid

20.05

20.05

Dtiln : 22/06/2018'fit;pag: 12  - mi! lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimes triale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2D21

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trini.IlI

Trim.1V

A

B

l=34-4-fr5+(i

2

3

4

5

6

7

8

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.978.27

3 978.27

2.000.00

l .000,00

2.100,(10

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3,978,27

3 978.27

2 OCO.CO

l tio0.0u

2,1'00.00

7101

Active fixe

3.978.27

3.978,27

71(1101

Consiruciii

2,163,03

2.163,03

7111103

Mobilier, aparatura birotica si alic

rurlivc corporali;

26D,UU

260,0(1

7101311

Alte acnee fixe

1.555,24

1.555,24

M

Plăti clcctuate io turn picwdcnli si

recuperate ia anul curent

-70.80

-70.81}

85

TITLUL MX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

FRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

•70,80

-70,80

85U1

Ploii cfcciuate in anii precedent! ci

recuperate în anul curent

-70,80

-70.80

850101

Ploii efectuate in unit prcccdcr.il si

recuperate in unul curent >n secțiunea

de funcționare n bunelului locul

-70,80

-70,80

6502D3

Imalamanl preșcolar si primar

9.381,88

5.219,42

2.115,33

1.056,21

990,91

3 714.00

8.640.00

8J72.00

65020301

Invctaniwit preșcolar

5247.46

3.068,98

1.010,34

Gl5,oa

483,14

4.080,00

5.000,00

5.300,00

65020302

Invatainrsnt primar

4.134.42

2.150,44

1.034,99

441,21

507,78

4 714,00

3.640,00

3372,011

650204

Im otaiMtt secundar

15 566,79

S 660,91

3.329.97

1.516.29

2.059,62

10 780,110

10 264,00

11.679,00

65020401

Insataruant secundar inferior

3.608,98

1.844.51

76GJÎ

445.511

552.59

5.000,00

5 [180.00

5.000.00

65020402

Inwtaiuanl secundar superior

ll.314.U2

6.516.41

2.36732

984.34

1.445,95

05020403

ln> al tunarii profesional

643.79

299.99

196.27

86.45

61.08

5 780,00

5 264.00

6679.01)

650205

Invalamanl poslliccd

115.98

36,51

35,10

21,20

23,17

1 039,00

1 099.00

1.154,00

650250

Aho cheltuieli in domeniul

invatarn an tulul

64,00

30,00

15.15

18.85

247.011

261.00

274,00

6602

SANATATE

15.972,70

13.687,70

2.202,U(l

20,011

63,OU

10.892,00

10.403,01)

10924,00

1)1

CHELTUIELI CURENTE

5.210,22

2925,22

2.202,0(1

20,0(1

63,01»

6.726,00

7.108,00

7464,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

81.00

85,00

89,00

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIE) PUBLICE

5,056,50

2.771,50

2.202.00

211,011

63t<10

6.645,00

7.023,00

7.375,00

5101

Tnwsfcturi curei no

4,551,50

2.266,50

2,202,00

20.00

63.00

510103

Acțiuni de t in arate

4 551,50

2.266,50

2.202,00

20.00

63.00

5102

Trrrtafcrun do capital

505.0(1

505,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor li spitale

505.00

505.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

153.72

153,72

550)

A. Transferuri in teme

153,72

153,72

550118

Alte tronilcruri curente interne

153,72

153,72

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.766.20

10.766,20

4.166.00

3 295.00

3.460,00

O           o

BUGEriJL LOCAL PEANUL2U18S1 ESTIMĂRI PENTRU ANII 20I9-Z021

Putu: 22/06/2018 Tit:pag: 13 -mii lei-

Cod

Denumiră indicator

Prevederi nttuule buget 2018

Prevederi trimestriale buget 20(8

Estimări 2019

Estinniri 2020

Eslirrirtri 2021

TOTAL

din cstrc credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triin.n

Tritu.Ill

Trim. IV

A

B

1-3*41S16

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

10.766.20

111.76620

4.166,00

3,295,00

3,460,00

7101

Actirc fixe

10 76620

10.76620

710101

Coiutnictii

10.716.20

10.71620

7J013U

Alic active fisc

50,00

50,00

M

Pini cfccluaic îtr anii prcccdcnli ti

recuperate in anul curent

-3.72

-3,72

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

■3,72

-3.72

K5m

Piui efectuate tn cnu prcccdcnti ai

recuperate in anul curent

-3,72

-3.72

K50IUI

Plot i efectuate in unii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bage t ui ui local

-3.72

-3,72

0611206

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paltin

I5.X22.71I

13.537.70

2.2112.00

211,00

63.00

10.892.00

10.403.0(1

10.924.01)

66U20601

Spitale generate

I5.X22.70

13.537.70

2 202.00

20.110

63,08

10.892.00

10.403.00

10.924,00

600250

Alic cheltuieli în domeniul srtna talii

150.00

150.00

66025050

Alte instituții si octiuili sanitare

150.00

150,00

6702

CULTURA, RECREERE St RELIGIE

28.958,05

16.638.25

7.747,60

2.925,50

l 647.60

W.590,(10

23 803.00

25.930,00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.886,22

9 263,52

8.047,60

2.925.50

l .647.611

21.59(1,00

22.803,00

23.930,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411.00

948.00

190,00

8911.00

683.011

3.291,1)0

3.478.0(1

3. *50,110

im

Cheltuieli saJaritilc in bani

3.259,70

871.70

165.00

865.00

638.00

1001(11

Salarii de boxa

3.073,70

816.71)

114,00

814.00

629.00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

101)130

Alte drepturi sal anale in bani

178,00

50,00

50.00

50,00

1003

Contribuții

151.30

76J0

25.00

25,00

25,00

101(301

Contribuții de asigurați a octale de

slut

32.00

32,t)O

10031)2

Contribuții de asigurări da șomaj

1.00

1.01)

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanaiaie

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

acddcsric denumea si boli profesionale

0,50

0,50

10113(16

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

<80

4,80

1003117

Contribuția asigursioric pentru munca

102,00

27,00

25.01)

25.00

25.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5321.62

2 703.62

1.800,00

808.00

10,00

8 385.00

8 863,00

9 310,011

2001

Bunuri si servicii

2.481,60

I 497.au

744,60

239,00

10,00

200102

Materiale pentru curățenie

80,00

40.00

15,00

15.00

10.00

200103

încălzit, iluminat a forța moi rina

941,00

550.00

279,00

112,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII ZOI9-2321

Dulii: 22/06/2018 Tit;pagi 14  - inii lei-

Coti

Denumire indicalor

Prevederi nmmlc buget 2018

Prevederi trimes triple buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnrc credite bugetare des ti n «te stingerii plutitor restante

Trlml

Trint.II

Trîm.ni

Trtai.1V

A

11

l°3t4+5+6

2

3

4

5

7

8

9

200)04

Apa. canal lî salubrîlwc

370.(10

155.00

155.00

611.00

2001115

Carburanți si febrili anii

115.00

90.00

25.00

200)06

Piere da schimb

19.00

18,00

1.00

200108

Perla, tclccc muu i caii r, radio, le.

internei

13,00

12,(11)

1,00

200)30

Alic bunun si servicii pentru întreținere st funcționari;

943,60

632,(10

268,60

43,U0

2002

Reparații curcnle

470.02

280.02

190,00

2004

Med i canicule 31 materiale sanitare

46.00

22.00

22,00

2.111)

2011402

Mal criale sanitare

6.00

2,00

2.00

2.00

200404

Daaitifecunli

40,00

20,00

20,00

2005

Bunuri denatura obiectelor ilc inventar

182,00

217,011

-35,00

200530

Alic obiecte de in venim

182,00

217,00

-35,00

2006

Deplasați, delăsări, trans Ceruri

2,00

2.00

200601

Dep btsari im cmc. dciasari, tren $ Icrari

2.00

2.00

2013

Preget i re profer tonala

8.00

3.00

5.00

2014

Frai cel ia muncii

22.00

20.00

2,00

2030

AJiedichuidi

2.1111,00

662,60

871.40

576.00

203003

Prime do asigurare non-viau

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2 109.00

661,60

871.40

5 76,UI)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNDAT!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797.00

2.335,90

3.330.60

1.200.50

930,00

8.338,00

8.813.00

9.234.00

5101

Transferuri curcii le

7.797,00

2 335210

3.3311.60

1.200.50

930.00

510101

Transferuri cutrc iustiiuiiilo publice

7.797,00

2 335,90

3.330,60

1.200,50

930,1)0

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770,110

770.00

5601

Programe din Fondul European de Dcxvollare

Regionala (FEDR)

770.00

770,00

561)1113

Cheltuieli nccligibilc

770,00

770,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2.508,00

2.027,0#

27,00

24.60

1.576,00

1.6^9,00

1.716,00

5911

Asociații ai fendaiii

4.054,00

2 054,UI)

2.000,00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Sume aferente peroanelor cu handicap

ncincadralc

105,60

27,(10

17.(1 U

27J1D

24,60

70

CHELTUIELI OE CAPITAL

7.08635

7.38635

-30(1.00

2,0011.011

1.00(1,(10

2.0110.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.086,35

7386,35

-30(1.00

2000,00

1 000.00

2 000,011

7WJ

Active Axe

7.086,35

7.386,35

-300,00

710101

Construcții

3.020,00

3320,00

-300,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

Dala : 2210612016 Til:pag; 15 -miilei-

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi n nu ni e buget 2018

Prevederi trîmeslrinle buget 2018

Estimări 2019

Esltitinrl 2020

Estittmri 2021

TOTAL

din care credite bugetare desiînalc stingerii plăților res Iunie

Trîm I

Trlm.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

nerive corporale

10.40

10.40

710130

Alte active fixe

4.055.95

4.055,95

«4

Pbli efeelualc h anii preccdcntt U

recuperate in anul cure ni

-13.62

-13,62

15

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANB

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-13,62

-13.62

B5Ui

Pieli efectuate in caii preccdenti si

recuperate in .inul curent

-13,62

-13.62

850]01

Plăti cfccluata n> ari ir precedenti si

recuperate in anul curent în secțiunea

de funcționara a bugetului local

-13,62

-13,62

670203

Servicii culturale

5244,911

1.810,90

1.290.50

1.213,5(1

930,00

4.184,00

4.200.00

4.200,00

67020304

Institut 11 publice de speti ko[c si

concerte

4.900.00

I 519,00

1.250,511

1.21JDJ0

930.H0

4.184,00

4.200.00

4.200.00

67020330

Afle servicii culturale

344,90

291.90

-lajin

13.00

670205

Servicii recreați IC si sportive

23 080.05

14.224.3$

6,426.10

t. 712.00

717,60

17.106.00

17.103,00

19. 30.00

67020501

Spot!

5.734,00

1.653.90

4.080,10

1,377.00

477,00

1.673,00

67020502

Tinerel

1.1)41,00

1.041,00

2.322,00

2455,00

2377,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zâne veni, baze sportive si de agrement

16 305.05

11 5’9,45

2.346.H0

1.712.00

717.60

i3.4a7.<10

14.171,00

I4 88O.OU

670206

Servicii religioase

427.00

427,01)

300,011

300.00

300.00

670250

Alto servicii in doutcnilc culturii.

recreai si religiei

207.011

176.00

31,00

2.000,00

2 200.00

2 300,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54.301.02

23 656,27

13.265,33

6 830,49

54.956,00

56 964,00

57 165,00

01

CHELTUIELI CURENTE

53.485,78

22.841,03

13,265,33

10.541,93

6.830.49

54.556,00

56,764,00

56 £65,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSONAL

25.311,10

6,458,80

6.656,53

6.784,93

5 410.84

22.645,00

22.851,00

22.757,00

1001

Cheltuieli salariata in hani

24.444.50

6.017,18

6.496,84

6.641,24

5.289,24

JIKUOJ

Salarii de baza

23.642,50

3.788,18

6.303.84

6.441,24

5.109.24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100.00

91.00

91.00

90,00

10UHIG

Alta sporuri

43,110

12,00

12.00

9.1)0

10.00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

100130

Alta drepturi salariata in bani

386,00

116,00

90,00

1110,011

80,00

1003

Contribui ii

866,60

441,62

159.69

143,69

121,60

1011301

Canid butii de aji^urwi sociale de

IUI

213.34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7.08

7,08

100303

Couuibuliî de uigurori sociale de

SariMto

70,(10

70,0(1

100301

Conliibulii dcaii^unui pentru

attîdcatc de munca si boli prafcfwndc

3.05

3.05

Dubi:  22/06/2018       Tit;pag: 16 -unitei-

Cod

Denumire în di cotor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2(120

Estimări 2821

TOTAL

dtn care credite bugetare destinate stingerii plnlilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

100306

Conlributii pwtiru concedii si

indcmuiraUi

17,69

17.69

100307

Cor.) rit uita ariguratone pentru munca

555,44

130.46

159.69

143.69

121.60

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

4.549,64

3.122,09

2365.50

1.794,70

1.267,35

IU 85U.OO

J1.471.U0

12,(M4,00

20U1

Bunuri si servicii

1.712,56

956,45

340,06

258,60

157,75

20UKH

Furai iuri de birau

1(16,51

40,00

54.51

11,00

1,00

2(8)102

Mntenalc jicnim curatcnic

14,«0

5 »iin

1,20

1,20

2001)13

Încălzit. iluminat si foita mo Irita

744,71)

35530

183,10

126.30

80,0B

200104

Ape. canal si salubritate

225,19

81.10

52,50

5430

37.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

11,20

8.00

1.60

1.60

200106

Piese de schimb

11.00

2,OU

1.00

4.00

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5.35

5,00

l.oo

200108

Posta, lclccomuaicatii, radio, tv.

internet

222,Ut»

168,75

17,75

27,75

7.75

200)09

Materiale si presuri do servicii cu

caracter funcțional

35,00

14.00

9.25

7.25

4,50

200130

Alic bunuri si servicii pentru

intrelinora st funcționare

310.00

260,30

10.00

20.00

19,70

2002

Reparat» curente

82,35

31,35

11.00

20,00

20,00

201)3

Hrana

439,83

124,09

154,74

91,00

70,01)

2003UI

> Iran a pentru oimcn i

439.13

124.09

154,74

91.00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4.80

3.00

-0,60

1.20

L20

200401

Medicamente

4.40

3.00

-«.60

1.011

1.00

200402

Malariile sanitaro

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri da natura obiectelor da inventar

101,70

37,60

28,60

20,50

15,00

200501

Uniforme si echipament

3.40

2,40

0,5(1

0,50

20053))

Alte o burete de inventar

98,30

35.20

28.10

20,011

15,00

20116

Deplasări, delăsări, transferați

3,00

3,00

20060)

Deplasări interne, detașări, transferări

3.00

3,00

20)1

Curți, publicații si materialo

documentare

8.00

7,00

0,50

0,51)

2012

Consultanta st expertiza

2,00

0,75

-0.25

0.75

0,75

2013

Pregătite proCrtionih

27,20

14,75

1,95

1.75

1,75

2014

PnsiciUa muncii

27,10

23,01)

4.00

0,40

(1,4(1

2019

Contribuții ale administrației publice Încalc la realizarea tmarlucrari si servicii de interes public local, m bara unor convenții sau contracte dc asociere

6,0011,00

1.8UU.OH

1.800.00

1.4OU.DU

1 OU 0.011

2030

Altcdidtuidi

140,10

121,10

19,00

203003

Prime dc asigurare nnn-viaa

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunlc buget 2018

Prevederi trimestriule buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2*21

TOTAL

din care credite bugetare des lin n le stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

2031104

Chirii

30.110

30.no

20303»

Alic didluidi cu bunuri 11 rente ii

108.10

89.10

19,00

si

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6,37

6.37

4,00

4.00

4,00

5501

A. Transferuri irdcmc

6.37

6.37

550118

Alic transferuri curente interne

6.37

6,37

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.176,00

12.601,00

3.7110,00

1.141,00

34,00

21.057,OU

22.438.00

21.860,011

5702

Ajutoare sociale

1S.I76.U0

12.601,(10

3.700,00

1.841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale în numerar

13.176.00

7,601.00

3.700,00

1.841.00

34.00

570204

Ttcltdc codau acordate pentru

elcltuie J sociale

5.000.00

$.000,00

55

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I 442,67

652,77

543,30

J 28,30

118.30

5311

Asocialii si fundării

yan.an

500,00

400.00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

ncmcndralc

542,67

152,77

143.30

12IJ0

1)8.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

822.25

812,25

■lotmo

200,00

-00.00

71

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE

822.25

82225

400,00

200.00

-00.00

7101

Active fixe

822.25

822,25

710101

Construcții

255.5)

259,51

710130

Alte active 6 xc

562,74

562.74

84

Ploii efectuate in anii precedcnir si recuperate in anul curent

-7,111

-7,01

(5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL

-7.0J

.7,01

(501

Pluti efectuate iii anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

850101

Pluti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent ia secțiunea de funcționare a bugetului local

-7,01

-7,111

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsin

4.130,00

1.295.65

998,60

947,00

888.75

4.754.00

5.024,01)

5276.00

680205

Asistente sociala in caz de boli si

intui idilali

22.501,00

6.300,00

7.090,00

5,931,00

3.180,00

24.721,00

24.721,00

24 72)3>0

68020502

Asistenta sociala in caz de iavaliditeic

22 501,00

6.300,00

7.090,00

5.931,1)0

3.180,00

24.721.00

24.721.00

24721.00

680211

Cresc

S. 145,75

1.691,39

1.238,73

1.11723

1.097.74

5.361,00

5 666.00

5349,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

5,335.00

5 251.110

50.OG

34,00

8.392,00

8 871,00

9314,00

68021501

Ajute r social

5.335,01)

5.251,00

50.00

34,00

8.392,00

8 871,00

9314.00

630250

Ahc chc'tuidi in domeniu) asigurărilor

si ațistcittei sociale

17185.23

9 118,23

3.888,00

2.553,00

1 030,00

11.728,00

12 682,00

11 805.01)

68025050

Alic chdiuldi in domeniul asistentei

sociale

17.189,23

9.118,23

3.888.00

2.553,00

1.630,00

11.728,00

12.682.00

11 S05.D0

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Eslimnri 2020

Ești ni uri 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii (liniilor reslnttle

Triat I

Trim.ll

Trim.UI

Trint.IV

A

B

l=sî-Mf5+fi

2

3

4

5

6

7

8

9

publica, locuirile, mediu ci ape

73 758,94

48 909,51

10.687.43

6.941.00

7.221.00

48 449.00

50.110,<X)

52.272.00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.644.59

7 224J6

2 326.03

1.288.00

606.20

13 531,00

13.187.00

13.848,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.230,83

4.827,95

2.528,70

1.288.00

606,20

11 531,00

12.187,00

12.798,00

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2,922.00

914,00

737,00

737,00

534.00

2.871.00

3 935,00

3.188,00

1001

Chel Iute li salariate in buni

2 803.55

855,55

712,08

712,00

524,00

100101

Salam de baza

2.693,35

827,35

683.00

684.00

499,00

1011113

Indemnizații de delegare

1.00

1,00

100130

Alic drepturi «donate ia beai

109.00

28.00

28.00

28.110

23.00

1003

Contribuții

118.45

58.45

25.00

25.00

10.0D

100301

Contribui» de asigurări sociale de

Jlil

27,70

27,70

1011302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

1011303

Contribuții de asigurări sociala de

SMiaimc

9.40

9,40

1CH13CH

Conlribulii de asigurări pentru

accidente de munciși boli profesionale

OJIJ

0J0

100300

Contribuții pentru concedii sl

utdertt t ii zeii i

2.15

2.15

100307

Contribuția asiguiotoric pentru multe)

78.00

11.(10

25,110

25.00

10.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.268.83

3.896,95

1 775.70

534.0U

62.20

8.6611,00

9.152.00

9,410,011

2001

Bunuri $i ttrvjdi

4.559.58

3 116,38

1.261,20

171,60

10.20

200102

Materiale pentru «t talan ic

10.00

5.00

5,00

2OO1O3

încălzit. iluminat si forța malrica

3 907.1 R

2 745,18

1.093.00

69.110

200104

Apa, cana! si salubritate

163,30

69,00

54,00

48,50

200107

Transport

9.00

4,00

3.00

2.00

200103

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

4,80

2.3U

2.2U

0,20

lt.2t>

2011130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționaro

466,10

300,20

104.00

31.90

10.00

2001

Reparații curente

769,21

318,01

251,20

200,00

2005

Bunuri de nalura obiectelor de inventar

61,40

3DJJD

J,flU

21.40

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

61,40

30,00

5.00

21,40

5,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

2,50

1,10

1,40

200601

Depinsuri interne, delăsări, Irwnfcraiî

2J0

i.in

1,4°

2012

Con tu banta st expertiza

20,00

-20.00

2013

Pregătire profesional)

U.5O

0,50

2014

Proiecția muncit

5.50

5,10

0.40

2030

Ahc cheltuieli

870,16

405,66

276,50

141,00

47,00

2OÎU01

Reclama si publicitate

1.50

0,511

1,00

203003

Prime de asigurare non-vbio

76,00

46,00

26.00

4.09

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi Irimcslrinle buget 2018

Estimări 2019

Estimnri 2020

Estimări 2921

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rcsltmle

Trim 1

Triiu.ll

Trira.III

Trim. IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

203030

Alto cheltuieli cu bunuri si servicii

?‘>3M

359.16

249.50

137,011

47.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

17.00

16,011

17.00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincodratc

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.430,26

2.430,26

2 1100,00

1.000,00

1.090,00

71

TITLUL Xlil ACTIVE NEFINANCIARE

2.430,26

2.430,26

2.000,00

l,(HJ[l/JU

1.11(0,01)

7101

Aclircfrsc

2.430,26

2.430,26

7)1)101

Construcții

1.112,34

1.112.34

711)130

Alte adu c fixe

1317.92

l 317.92

84

Pluti efectuate in anii precedat li ti

recuperate in anul cuttnl

-36,52

-33,85

-2.67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-36,52

-33,85

-2,67

8501

Pluti efcctuele in iutii prcccdenti ti

recuperate in mul curent

-36.52

-33.85

-2.67

8501111

Plăti efectuate in unii precedent) ti

rceripernte în anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,52

-33.85

-2.67

700203

Locuințe

2.412.66

1 040,06

301,20

781.20

190,20

3.352,00

3 543.00

3.710,00

700203311

Alto cheltuieli in domeniul locuințelor

2 412,66

1.640,06

301,2(1

281,20

190,20

3.352,011

3.543.00

3.7'0,01)

700206

Iluminat public ti clcelnfieari

5.149,00

3.096,30

1.175,00

263,30

15,00

6 7611,011

7.145.00

7.512,00

700250

Alte servicii ia domeniile locuințelor.

țcrvit iilor ri tkrztc Ilarii ccmundc

4 082.33

1.888.00

1.049.83

743.50

401,00

3 419.00

2 499.00

2.626.00

7-1Q2

PROTECȚIA MEDIULUI

62.114,35

+ 1.685,15

8.161,40

5.653.U0

6.614,80

34.918,00

36 923,00

38.4'4,00

01

CHELTUIELI CURENTE

28.989.48

11,504,28

6.689.40

5,653,00

5.142,10

25.749,09

26 073,00

26.311.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

5 247,09

5.543,00

5.834,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.136.20

1 626,20

L-MU.IKI

1.4 75.00

1.255,00

lllOltil

Salon ide baza

5.528,20

1.540,20

1.400.00

1.480,00

1.188,00

100106

Alte spoturi

4Otau

15.00

10.00

HUIU

5.00

100113

Indemnizații de delegam

1.00

1,00

100130

Alte drepturi salari ale in bani

207.00

70,01)

70,00

65,00

62,00

1003

Contnbulu

262,80

127,80

45.00

45,00

45,00

100301

Contribuții deosijurari sociale de

Sili

54,70

54,70

100302

Contribuții do asigurări de șomaj

1.10

1,8(1

100303

Conlrilmtii de asigurări socialo de

rarulolc

19,00

19,00

100304

Conlnbslii do asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,00

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si


BUGETUL LOCAL PEANUL 2018 SI ESTIMAM PENTRU ANII 2019-2021

Dntn s 22/06/2018 Tit:P-ig: 20 ■ mii Ici-


Cod

Denumire indicnlor

Prevederi an utile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2221

TOTAL

din titre credite bugetare deșii na le stingerii plai tio r i es in n te

Trim 1

Trîm.ll

Tritrt.llJ

Trlm.IV

A

11

l=n3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

indemtizalii

6.711

6.70

100307

Conlributln as igutnlonc pentru munco

180,00

45.00

45.00

45.011

45.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

21.790.68

9 070,28

4.814.40

4.093.00

3.813.00

20.000,00

20.000.00

20.1100.00

2001

Bunuri rl servicii

20.072,92

7.933,52

4.397,40

4,011.00

3.731.OU

2011101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenia

25.00

25,00

200103

Incdzil, iluminat si fana molrica

390,00

170,110

21(1,011

10,00

200104

Apa. coral si salubritate

2.036.50

1.813.00

221,50

i.on

1.00

200105

Cărturar ti si lu bn Hanii

250.00

150,00

I OU, (UI

200105

Piese deschiaib

4i.no

26,00

15.00

200108

Pena, teccomunicalii. radia, tv.

internei

8.00

1,00

200100

Materiale si presuri de servicii cu

caracter* funcțional

300,00

150,110

150,110

200130

Alto buturi si servicii pentru

înlrchim si fusclianarc

17 016.42

5 5*5.52

3.700,90

4.uoo.im

3.7J0.00

2002

Rcparalîî curente

729.00

479.00

250.00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30.00

25,00

5,00

2004

Medicamente si «trienale sanitare

35.00

35.00

201J401

Medieri cmc

15.00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20.00

2005

Bunuri de natura obiectelor da inventar

190.00

114,00

76.00

200530

Alte abjecte de inventar

190, QG

1MJW

76,00

2000

Dcplasar. dciasan, transferări

1,00

1,00

200001

Deplasări inerție, delăsări. Inuufersri

1.00

1,00

2013

Pregătire pro fes ionul a

LOtl

1,00

2014

Proiecția muncii

30,77

25,77

5.00

2030

Alleehctuiclr

700.99

455.99

*1.00

12.00

82.09

203003

Prime de asigurare nun-vinla

25.00

25,00

203030

Alte chttuidi cu bunuri si seninii

675.99

430,99

81,00

82,0(1

82.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930,00

630,00

300.00

502,00

530.00

557,00

5501

A. Transferuri interne

930,00

630,00

300,00

550112

In vet iii. ale ojcnltlor economici cu

cuiul al costat

330,00

330,00

550118

Alte transferau curente interne

6OD.O0

300.00

3011.11(1

59

TITLUL .XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50.00

50,00

40.1)11

29.80

5940

Sume dbrcnlo persoanelor cu handicap

Jictncodaiic

169,10

50.00

50,00

40.00

29.80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.230,65

30.230,65

4.000.00

4 500.00

5525,00
Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Es lini ari 2019

E$ Uimiri 2020

Estimări 2321

TOTAL

din citre credite bugetare destinate stingerii (rialilor restante

Trim I

Trinr.IJ

Trim.IlI

Trim.IV

A

11

1=344+5+6

2

3

4

5

6

-7

8

9

71

TITLU L.X 111 ACTIVE NEFINANCJ ARE

3n.23D.65

30,230.65

4,009,00

4.500,00

5.525,01)

7101

Active Exc

30.230.65

30 230.65

710101

Construcții

28.562.29

28.562,29

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transpar

958.36

958,36

710131»

Alte ocr»c fixe

710,00

710,0(1

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472.00

1 472,0(1

5.169,110

6.350,011

6.518,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.044.011

1.472,00

1.472,0#

5.169.00

ft.3SD.0D

6.513,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944.00

1.472.00

1.472,00

310101

Rambursări de cred tio cxlemc contras-

laic de orienatorii de erudite

2 944,00

1.472.00

l 472.00

14

Plâii clcciutte hi anii pire eden li si

recuperare în ortul curent

-49.78

-49,78

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S) RECUPERATE IN ANUL

-49.78

-49.78

8501

Plăti efectuate in unii preced citii si

recuperate in anul curent

-49,78

-49.78

8S01U1

Plăti efectuate in tuni preccdcnli si recuperau în anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-49.78

-49,78

740205

Salubritate ai gestiunea deșeurilor

31 952,(16

11.792,86

7 891,411

3.053,(10

6 614.8»

29 184,(11)

311.749.(1(1

31.841.UD

74020501

Salubritate

11.856,16

5.643.36

3.21 IM

1,621.01)

1.310,80

12.036.00

12.452.00

12.480,00

7402051)2

Coloctnrco. tratarea si distrugerea

deșeurilor

20.095,90

6.149.5D

4.680,40

4.032,00

5 234,00

17.148,00

18.297,00

19.361,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

30162,29

29.892,29

270,00

5 734,00

6 174,00

6.583,00

100002

Partea V-u Acțiuni economice

46.335.09

35,6)7,89

7.783,20

2.534,110

400,08

32.28 1,1)0

34.006.00

35.511,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21.862.36

19.43(1.36

2.432.U0

22,699,00

22576,00

26.805, UD

01

CHELTUIELI CURENTE

18.372.51

) 8.340,51

32.00

20326,101

20 625,00

24.756,00

40

TITLUL iV SUBVENȚII

14.764.33

14.764.33

20J26.00

2I1.625.0U

24-756,(10

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7.280,24

7.280,24

4030

Alte subvenții

7.484,09

7.484,09

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.067,56

1,035,50

32,00

5301

A. Transferuri interne

1.06730

1,035.50

32,00

5501)2

InvCStiliîaloagcntilor economici cu capital de Sini

1.035,50

LO35.5O

>50118

Alte tranr foruri curente interne

32.00

32,00

56

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.540,68

2 540.68


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trlnicslritile buget 2018

Eslîtnr.ri 2019

Estimări 2020

Estimări 2321

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților rcsl anle

Trîm I

Trtm.II

Triin.lH

Triin.lV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2-540.68

2.5.10.68

560303

Cheltui eli nedigibile

2 540.68

2 540.68

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.489.85

1.089.85

2.400.00

1.000,00

500.00

525.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

3.489,85

1.089,85

2.400.00

1,000,00

560,00

525,00

7101

Active fisc

3.489,85

l 019,85

2.400,00

710101

Cocs uncii i

3,425,00

1.025.0(1

2.400,110

7)0130

Alte active Esc

64,85

64,85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.373,00

1.451,00

1.524,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

l 373,00

1.451,00

1.524.00

810206

Energic temi (ca

14.764,33

14-764.33

22.343,00

22.576.00

26.805,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili li

energia

7.098,03

4

2.432.00

356,00

«402

TRANSPORTURI

24,472,73

16.187,53

5.35120

2.534,110

400,00

9.513,00

11.430,00

01

CHELTUIELI CURENTE

14.228.29

5.943,09

5.351,20

2.5 34.1111

400.00

8.582,0»

10 430,011

3.706.011

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1,2011.00

312.50

307,50

309,110

271.00

1.168.00

1.234,00

1.295,00

100!

Cheltuieli salnnnle ui bani

1 154,95

288.45

300,50

Î1I2JIH

264.00

100)01

Salarii da baza

1.111,45

275,65

290,20

291.80

253,00

100106

Alic sporuri

6,00

3,00

1,00

1,00

1.00

100)13

l ud c umileați l de ddegara

1.5U

0,80

02»

0,20

0.20

10(1130

Alic drepturi salariile ia bani

36.00

9,00

9,<Ul

9.UU

9,(ID

10113

ConuibuliJ

45.US

24,05

7.00

7.00

7.00

100301

Comribulii de wgurari sociale da

stal

9,60

9.60

100302

Canlribulir du esigurnri de șomaj

d^o

0,4tl

100303

Canlribulii de asigurări sociale de

jiftatafc

4,20

4.20

100304

Contribuții de uiigurari pentru

accidenta de munca si boli profesionale

0.15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuim asigur aia tic pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,01)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.657,29

5.273,59

5.038,70

2.220.00

125,01)

7 414,00

9 .96,00

2.411,00

2001

Bunuri ;i servicii

1,350,59

589.59

491,00

170,00

160.00

200101

Furnituri de birou

3,00

2,00

1.00

2011103

încălzit, iluminații Curta metrica

20,0(1

20,011

2110104

Apa. cana) ai salubritate

5.00

5.00

200105

Corb urna» si Jubrifituili

600,00

250,00

200,00

i(HJJ)l)

50.00

200)06

Piese de schimb

80.00

50,00

30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

7,00

5,00

2.00

Dala : 32/06/2018 Tit:pag: 23  - «iii lei-

Cod

Denumire indicatnr

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare des liante al îngerii [tln t ilos* restante

Trim l

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

200] 319

Alte bunuri si seninii pustiu

tnlrcl tncre s i funcționare

635.59

257.59

258.00

70.00

50.410

2002

Reparații curente

10.902.70

4 550.00

4.352.70

2.000.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

107,00

15,00

77,00

15,00

2011530

Alte obtectedc inventar

107,00

15,00

77,00

15,00

2006

Deplasări, detasrn, transferări

2.0 IJ

1,0(1

1.00

201160)

Deplasări interne, delăsări, tnmsfcran

2,00

1,00

1,110

20)3

Pregătire profesionala

LDO

1.00

2014

Protecția muocii

4.00

2.00

2,019

2030

Alte cheltuieli

290.00

115.00

115.00

35.00

25.00

203003

Prunc de asigurare ncm-viaia

40.00

15,00

15,00

10,00

203030

Alic cheltuieli cu tunuri si seninii

250.00

100,00

100.00

25,011

25,00

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FQSTADERARE

350.00

3519.00

5601

Programe din Fundul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

350.00

350.00

560)03

Clicii uicli necligibilc

350,00

350,011

50

TITLUL X) ALTE CHELTUI EL!

21,00

7,00

5,00

5.00

<00

5910

Sume aferente persoanelor cn handicap

ncincadralc

21.00

7,0(1

5,0tl

5,00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.252.03

10.252,03

1.000.00

1.009,019

5.000.00

7)

TITLUL MIE ACTIVE NEFINANCIARE

10.252.03

10 252.03

1.000,00

1.800,00

5.0(10.00

710!

Active fise

10152.03

10.252,03

7101111

Construcții

6.914,99

6.914,99

710130

Alic active line

3,337.04

3.337,04

84

Pluti efectuate in anii precedent! si

recuperate in mut curent

-7.59

-7,59

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7.59

1501

Plăti efectuate tu «iii preced ansi ti

rocupcmic in oftul curent

-7,59

-7,59

350101

Plăti efectuate Iu mii precedenti vi

reeupcralc in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului beai

-7,59

-7.59

840203

Transpun rutier

21.904.73

15.302.03

4.482.70

2.070.00

50,00

7.582.00

9430,00

6.706.00

34020303

Străzi

21.904.73

15 302,03

4 4X2.70

2.II70J90

50.019

7 582,00

9430.00

6.706.00

840250

Aha chdluiclt tu dementul transporturilor

2.568,00

885,50

868.50

464,00

350,00

2.080,00

2.000.01)

2.0019,011

9902

EXCEDENT/DEF1CIT

EXCEDENT/DEF1CIT

-52.950,64

-78.004.85

-352,77

10.116.57

15 290,4 i

Data: 22/U0/2U18 Tit:pag: 24  - mii Ici-

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Est iui ar 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triui I

Trim.II

Trim.II 1

Trim.iV

A

B

l^i+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018


Data : 22/06/2018 Tit:pag:     1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Triin.IV

A

B

I=3+4+'5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

230.177,31

71.093,31

61.029,84

50.023,90

48.330,26

000202

I. VENITURI CURENTE

230.177,31

71.093,31

61.029,84

50.023,90

48.030,26

000302

A. VENITURI FISCALE

183.307,27

55.562,00

48,896,61

41.330,00

37.518,66

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

94.627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2,210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

35.104,27

15.360,00

7,909,61

5.860,00

5.974,66

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.104,27

15.360,00

7.909,61

5.860,00

5.974,66

070201

Impozit si taxa pe clădiri

26.940,00

12.300,00

6.200,00

4.000,00

4.440,00

070202

Impozit si taxa pe teren

5.464,27

2.260,00

1.109,61

1.060,00

1.034,66

070203

Taxe judiciare de timbru sî alte laxe

de timbru

1.300,00

400,00

300,00

400,00

200,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.400,00

400,00

300,00

400,00

300,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

51.116,00

16.292,00

15.007,00

11.600,00

8.217,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39,366,00

12,222,00

12,072,00

9.165,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din laxa pe valoarea

Data : 22/06/2018 Tit:pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

TrimJiI

Trim.III

Trim.lV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

adaugala pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.629,00

11.774,00

11.624,00

8.717,00

5.514,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugaia pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70.00

60.00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

11.500,00

4.000,00

2.875.00

2.375,00

2.250,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10.022,00

3.500,00

2.500,00

2.000,00

2.022,00

J60203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.478,00

500,00

375,00

375,00

228,00

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si laxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri r.efiscale

46.870,04

15.531,31

12.133,23

8.693,90

10.511,60

300002

C1. Venituri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2,000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

300201

Varsaminle din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2,000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

36.938,04

12.931,31

9.501,23

6.693,90

7.811,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trîm.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1VITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitate

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCARE

6.988,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350,00

450,00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

1.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775,00

5.417,50

3.456,90

4.445,60

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

4.642,50

2.681,90

3.670,64

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,58

171,73

75,00

52,00

370203

Varsaminle din secțiunea de funclionare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

Data : 22/06/2018 Tit:pag:    4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

233.512,31

98.647,52

62 217,61

39.907,33

32.739,85

01

CHELTUIELI CURENTE

209.820,25

93.796,15

55 452,92

34.605,33

25.965,85

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56,023,10

15.335,20

1* 151,13

14.284,93

12.251,84

1001

Cheltuieli salariate in bani

53.929,28

14.263,28

13 763,52

13.948,24

11.954,24

100101

Salarii de bm

51.659,90

13.633,28

13 185,04

13.382,04

11,459,54

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91,00

90,00

100106

Alte sporuri

97,00

35,00

24,00

21,00

17,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

16,88

10,00

4,48

1,20

1,20

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.383,50

385,00

359,00

353,00

286,50

1003

Contribuții

2.093,82

1.071,92

387,61

336,69

297,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

497,21

497,24

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,68

16,69

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalale

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

45,38

46,38

-1,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.359,94

336,96

388,69

336,69

297,60

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

77.694,62

35.572,82

22 859,22

12.322,50

6.940,08

2001

Bunuri si servicii

46.258,15

22,324,95

12 021,24

6.586,34

5.325,62

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăti or restante

TrimI

Trini.il

TrimJII

Trîm.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

585,17

284,13

246,70

37,44

16,90

200102

Materiale pentru curățenie

421,49

177,15

99,45

103,74

41,15

200103

încălzii, iluminat si forța motrîca

15.420,32

9.309,72

4.323,16

800,23

987,21

200104

Apa, canal si salubri laie

4.061,29

2.589,53

926,19

383,76

151,81

200105

Carburanți si kibrifianli

1.000,20

511,00

332,00

103,60

53,60

200106

Piese de schimb

317,30

197,30

112,00

4,00

4,00

200107

Transport

146,45

65,05

46.31

24,95

10,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.303,42

740,85

345,16

161,47

55,94

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

513,55

223,15

226,65

47,45

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

22.488,96

8.227,07

5.363,62

4.919,70

3.978,57

2002

Reparații curente

14.173,32

6.592,24

5.136,65

2.346,50

97,93

2003

Hrana

469,83

149,09

159.74

91,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

439,83

124,09

154,74

91,00

70,00

200302

Hrana penlru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

98,10

65,00

22,80

7,30

3,00

200401

Medicamente

21,70

18,90

-0,30

1,50

1,60

200402

Materiale sanitare

29,70

23,20

2,20

3,40

0,90

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

42.30

20,90

20,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

930,40

495,80

254,20

119,90

60,50

200501

Uniforme si echipament

6.90

3.40

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

923,50

492,40

251,70

118,90

60,50

Data : 22/06/2018 Tit:pag:    6 - mi lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim,II

Trim.III

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

108,80

55,30

28,90

19,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

85,80

42,30

25,40

13,49

4,61

200602

Deplasări in străinătate

23,00

13,00

3,50

6,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

60,90

27,80

14,30

14,00

4,80

2012

Consultanta si expertiza

164,00

171,75

-9,75

1,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

140,23

62,87

55,65

11,00

10,71

2014

Proiecția muncii

129,17

92,97

25,10

5,70

5,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

7.972,32

2,474,40

2,468,29

1.967,07

1.062,56

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

7.078,40

2.989,65

2.677,10

1.147,95

263,70

203001

Reclama si publicitate

201,50

55,50

36,00

108,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

147,00

90,00

41,00

16,00

Data : 22/06/2018 Tit:pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Trim.n

Trini.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203004

Chir»

466,50

182,50

11 l,G0

110,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.263,40

2.661,65

2.489,10

913,45

199,20

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.912,00

1.339,00

1.560,00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.535,00

1.513,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339,00

1.535,00

1.513,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7.280,24

7.280,24

4030

Alte subvenții

7.484,09

7.484,09

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.320,50

7.561,80

8.662,00

3.678,80

3.417,90

5101

Transferuri curente

23.320,50

7.561,80

8.662,00

3.678,80

3.417,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

18.769,00

5.295,30

6.460,00

3.658,80

3 354,90

5J0I03

Acțiuni de sanatate

4.551,50

2,266,50

2.202,00

20,00

63,00

55

TITLUL V1J ALTE TRANSFERURI

3.814,43

1.707,43

1.266,00

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

3.790,43

1.673,43

1.276,00

448,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

2.053,43

1.225,43

828,00

550163

Finanțarea invatamanlului particular sau

confesional acreditat

1,737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transfeniri curente in strainalate


BUGETUL LOCAL PEANUL201S

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


Data: 22/06/2018 Tit:pag: 8 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

TrimJI

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in sirainaiate

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL JX ASISTENTA SOCIALA

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2.091,00

151,00

5702

Ajutoare sociale

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2.091,00

151,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

14.048,00

7.601,00

4.223,85

2.091,00

>32,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5,000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.179,27

4,884,57

2.715,57

267,10

1.312,03

5901

Burse

2.679,95

1.600,00

4,42

1.075,53

5911

Asociații si fundații

4.954,00

2.554,00

2.400,00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5922

Acțiuni cu caracter științific sî

sociocultural

20,05

20,05

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

1.098,27

303,57

291,10

267,10

236,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774.00

5.302,00

6.774,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5,066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1,472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066.00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.»

TrimJH

Trim.IV

A

B

I=3+4+5-l-6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-223,94

-214,63

-9,31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-223,94

-214,63

-9.31

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-223,94

-214,63

-9.31

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-223,94

-214,63

-9,31

510002

Partea l-a Servicii publice generale

52.236,80

15.560,00

13,886,20

11.782,10

11.008,50

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

40.892,00

11.736,00

10.829,50

9.530,50

8.796.00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.945,90

6.689,26

5.534,14

4.228,50

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335.00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

13.706,00

3,881,00

3.235,00

3.285,00

3,305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3,684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45.00

45,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.554,90

2.493,26

2.159,14

828,50

74,00

2001

Bunuri si servicii

3.368,05

1.624,41

1.133,14

603,50

7,00

200101

Furnituri de birou

350,00

200,00

150,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.870,65

764,01

631,64

475,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25-

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

41,00

20,00

11,00

10,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25,00

10,00

10,00

5,00

200602

Deplasări în străinătate

16,00

10,00

1,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

160,00

150,00

io,oo

2013

Pregătire profesionala

50,00

25,00

25,00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.770,60

543,60

965,00

200,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

160,00

50,00

20,00

90,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.178.60

343,60

835,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-25,90

-19,26

-6,64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-25,90

-19,26

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-25,90

-19,26

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrtmI

Trim.II

Trim.III

Trîm.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

S

6

de funcționare a bugetului local

-25,90

-19,26

-6,64

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.322,80

2.415,00

:.491,70

733,60

682,50

01

CHELTUIELI CURENTE

5.331,80

2.424,00

‘..491,70

733,60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.513,18

663,00

621,18

619,00

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

1,38

0,20

1,18

100130

Alte drepturi salariate in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

114,82

62,90

23,92

14,00

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23.40

-0,03

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,19

5,19

-1,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

77,20

24,20

25,00

14,00

14,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.447,80

955,10

351,60

91,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

225,50

140,60

59,30

20,10

5,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

71,20

52,30

18,30

0,30

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

21,20

10,30

S,30

5,30

0,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

8,00

7,00

2,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

30,00

19,00

6,00

4,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9.00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

35,60

33,00

1,20

1,00

0,40

2002

Reparații curente

145,00

145,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

18,00

22,50

-5,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

18,00

22,50

-5,50

0,50

0,50

2006

Deplasări, detașări, transferări

21,50

8,50

8.00

4,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

14,50

5,50

5,50

3,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

2011

Cartî, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

5,00

2,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.025,00

631,00

286,00

65,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ti ini I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viaia

3.00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977,50

622.50

270,00

45.00

40,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1,220,00

734,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

1.196,00

700,00

496,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.196,00

700,00

496,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,00

-9,00

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,00

-9,00

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,00

-9,00

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-9,00

-9,00

5502

TRANZACȚII PRJVJND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6.022,00

1.409,00

1.565,00

1.518,00

1.530.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.022,00

1.409,00

i .565,00

1.518,00

1.530,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trîm.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5,912,00

1.339,00

1.560,00

1.513.00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5,874,00

1.339,00

1.535,00

1.513,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339,00

1,535,00

1.513,00

l >87,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea 11-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

Oi

CHELTUIELI CURENTE

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

47,00

47,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2.00

2,00

100301

Contribuții de asigurau sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.tl

Trim.IIl

Trini.IV

A

B

l»3+4+5+6

2

3

4

5

6

stal

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuita asiguraiorie pentru munca

6,00

2.00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

220,00

100,90

65,10

52,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0.50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

5,00

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

6,00

6,00

200130

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere st funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparații curenle

3,00

3,00

2004

Medicamente sî materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0.10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,20

3.20

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Preveder: trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

4,20

3,20

1,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.972,00

2.959,40

3 129,40

2.458,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

10.972,00

2.959,40

3 129,40

2.458,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.972,00

2.959,40

3 129,40

2.458,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

100.424,25

43.691,99

29.010,48

16.088,13

11.633,65

6502

INVATAMANT

21.141,38

9.959,57

5.495,55

2.593,70

3,092,56

01

CHELTUIELI CURENTE

21.212,18

10,030,37

5.495,55

2.593,70

3.092,56

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.773,84

7.887,03

4.484,08

1.895,70

1.507,03

2001

Bunuri si servicii

12.414,05

6.420,80

3.576,54

1.114,54

1.302,17

200101

Furnituri dc birou

91,66

30,63

25,19

20,94

14,90

200102

Materiale pentru curățenie

253,99

88,15

62,35

78,54

24,95

200103

Încălzit, iluminat si fana motrica

9.094,24

5.276.94

2.477,76

432,63

906,91

200104

Apa, canal si salubritate

1.214,99

455.13

427,89

210,46

121,51

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii piatilor restante

Trirn I

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese dc schimb

0,80

0,80

200107

Transport

73,70

21,65

31,46

11,45

9,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

332,62

109,90

106,21

69,52

46,99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

157,05

45,15

62,40

38,20

11,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,195,00

392,45

383,28

252,80

166,47

2002

Reparații curente

1,016,79

730,61

81,75

126,50

77,93

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0.80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1.10

0.20

1.20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

216,10

6,50

107,10

62,50

40,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

212,60

5,50

105,10

62,00

40,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,11

200601

Deplasau interne, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,11

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

15,40

3,30

4,30

3,50

4,30

2013

Pregătire profesionala

46,53

14,62

14,70

8,25

8,96

2014

Protecția muncii

9,30

4,60

4,40

0,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+54*6

2

3

4

S

6

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

1.972,32

674,40

668,29

567,07

62,56

2030

Alte cheltuieli

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,55

9,70

18.20

3,45

5,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.802,34

513,34

448,00

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.802,34

513,34

448,00

448,00

393,00

550113

Alte transferuri curente interne

65,34

65,34

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditai

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539.00

250,00

117,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872,00

523.85

250,00

98,15

570203

Tichele de etesa si lichele sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.700,00

1.600,00

24,47

1.075,53

5901

Burse

2.679,95

1.600,00

4.42

1.075,53

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

20,05

20,05

84-

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-70,80

-70,80

35

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-70,80

-70,80

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-70,80

-70,80

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrimJI

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-70,80

-70,80

6602

SANATATE

4.701,50

2.416,50

2.202,00

20,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.705,22

2.420,22

2.202,00

20,00

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

5101

Transferuri curente

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153,72

153,72

5501

A, Transferuri interne

153,72

153,72

550118

Alte transferuri curente interne

153,72

153,72

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-3,72

-3,72

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTÎ SI RECUPERATE IN ANUL

-3,72

-3,72

8501

Plăti efectuate in anii precedentî si

recuperate in anul curent

-3,72

-3,72

850101

Plăti efectuate in anii precedentî si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-3,72

-3,72

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

21.102,60

8.481,90

8 047,60

2.925,50

1.647,60

01

CHELTUIELI CURENTE

21.116.22

8.495,52

8.047,60

2.925,50

1.647,60

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411,00

948,00

890,00

890,00

683,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.259,70

871,70

865,00

865,00

658,00

100101

Salarii de baza

3.073,70

816,70

814,00

814,00

629,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trini.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

151,30

76,30

25,00

25,00

25,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurau de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurau sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

102,00

27,00

25,00

25,00

25,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.321,62

2.703,62

;.80o,oo

808,00

10,00

2001

Bunuri si servicii

2.481,60

1.497,00

744,60

230,00

10,00

200102

Materiale pentru curățenie

80,00

40,00

15,00

15,00

10,00

200103

Încălzii, iluminat si foita motrica

941,00

550,00

279,00

112,00

200104

Apa, canal si salubritate

370,00

155,00

155,00

60,00

200105

Carburanți si lubrifianti

115,00

90,00

25,00

200106

Piese de schimb

19,00

18,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

13,00

12,00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

943,60

632,00

268,60

43,00

2002

Reparații curente

470,02

280,02

190,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevedere trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,00

22,00

22,00

2,00

200402

Materiale sanitare

6,00

2,00

2,00

2,00

200404

Dezinicciami

40,00

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

182,00

217,00

-35,00

200530

Alte obiecte de inventar

182,00

217,00

-35,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,00

2,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionala

8,00

3,00

5,00

2014

Protecția muncit

22,00

20,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

2,110,00

662,60

871.40

576,00

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,109,00

661,60

871,40

576,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797,00

2,335,90

3.330,60

1.200,50

930,00

5101

Transferuri curente

7.797,00

2.335.90

3.330.60

1.200,50

930,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.797,00

2.335,90

3.330,60

1,200,50

930,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2,508,00

2.027,00

27,00

24,60

5911

Asociații si fundații

4.054,00

2,054,00

2.000,00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-13,62

-13,62

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-13,62

-13,62

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrimJI

Tritn.IlI

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-13,62

-13,62

850101

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-13,62

-13,62

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.478,77

22.834,02

13365,33

10.548,93

6.830,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.485,78

22.841,03

13365,33

10.548,93

6.830,49

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

25.311,10

6.458,80

6.656,53

6.784,93

5.410,84

1001

Cheltuieli salariate in bani

24.444,50

6.017,18

6.496,84

6.641,24

5.289,24

100101

Salarii de baza

23.642,50

5.788,18

6303,84

6.441,24

5.109,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91,00

90,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

9,00

10,00

100113

indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salarîale in bani

386.00

116,00

90,00

100,00

80,00

1003

Contribuții

866.60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stai

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de sotnuj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121.60


o


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

S

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.549,64

3.122,09

2.365,50

1.794,70

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1,712,86

956,45

340,06

258,60

157,75

200101

Furnituri de birou

106,51

40,00

54,51

11,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

14,00

5,00

6,60

1,20

1,20

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

744,70

355,30

183,10

126,30

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

225.10

81,10

52,50

54,50

37,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

11,20

8,00

1,60

1,60

200106

Piese de schimb

11,00

2,00

1,00

4,00

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5.35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

222,00

168,75

17,75

27,75

7,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

9,25

7,25

4,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

310.00

260.30

10,00

20,00

19,70

2002

Reparații curente

82,35

31.35

11,00

20,00

20,00

2003

Hrana

439,83

124,09

154,74

91,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

439,83

124,09

154,74

91,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1,20

1,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101,70

37.60

28,60

20,50

15,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

98,30

35,20

28,10

20,00

15,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

3,00

3,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

TrimJV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

3,00

3,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

8,00

7,00

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

0,75

-0.25

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

27,20

14,75

8,95

1,75

1,75

2014

Proiecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6,000,00

1.800,00

1 800,00

1.400,00

LOGO,00

2030

Alte cheltuieli

140,10

121,10

19,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2.00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

6,37

6,37

5501

A. Transferuri interne

6,37

6,37

550118

Alte transferuri curente interne

6,37

6,37

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18,176,00

12.601,00

3.700,00

1,841,00

34,00

5702

Ajutoare sociale

18,176,00

12.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

13.176,00

7.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.442,67

652,77

543,30

128,30

118,30

5911

Asociații si fundații

900,00

500,00

400,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

neincadrate

542,67

152,77

143,30

128,30

118,30

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,01

-7,01

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,01

-7,01

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

40.768,03

15.918,60

10.687,43

6.941,00

7.221,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

9.214,33

4.794,10

2.526,03

1.288,00

606,20

01

CHELTUIELI CURENTE

9.250,85

4.827,95

2.528,70

1.288,00

606,20

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2,922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,55

827,55

683,00

684,00

499,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii pladlor restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+S+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Con(n butii pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL fi BUNURI SI SERVICII

6.268,85

3.896,95

1.775,70

534,00

62,20

2001

Bunuri si servicii

4.559,58

3.116,58

1.261.20

171,60

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

3.907,18

2.745,18

1.093,00

69,00

200104

Apa, canal si salubritate

162,50

60,00

54,00

48,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

466,10

300,20

104,00

51,90

10,00

2002

Reparații curente

769,21

318,01

251,20

200,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

61,40

30,00

5,00

21,40

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

61,40

30,00

5,00

21,40

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,50

1,10

1,40

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

2,50

1,10

1,40

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

0,50

0,50

2014

Protecția muncii

5,50

5.10

0,40

2030

Alte cheltuieli

870,16

405,66

276,50

141,00

47,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0.50

1,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.IH

Trim.lV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

792,66

359,16

249,50

137,00

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-36,52

-33.85

-2,67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-36,52

-33,85

-2,67

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-36,52

-33,85

-2,67

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-36,52

-33,85

-2.67

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

31,553,70

11.124,50

8.161.40

5.653,00

6.614,80

01

CHELTUIELI CURENTE

28.659,48

11.174,28

6.689,40

5,653,00

5.142,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1,525.00

l ,520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariate în bani

5,836,20

1.626,20

1.480 00

1.475,00

1,255,00

100101

Salarii de baza

5.528,20

1.540,20

1.400 00

1.400,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

40,00

15,00

1000

10,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70.00

70 00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45.00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trânestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJir

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100302

Contribulii de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuita asîguratorîe pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

21,790,68

9.070,28

4 814,40

4.093,00

3.813,00

2001

Bunuri si servicii

20.072,92

7.933,52

4.397,40

4.011,00

3.731,00

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

25,00

25,00

200103

încălzit, iluminat si Tona motrica

390,00

170,00

210,30

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.036,50

1.813,00

221,50

1,00

1,00

200105

Carburanți SÎ lubrifiant!

250,00

150,00

100,30

200106

Piese de schimb

41,00

26,00

15,30

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17.016,42

5.585,52

3.700,90

4.000,00

3.730,00

2002

Reparații curente

729,00

479,00

250,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,90

200302

Hrana pentru animale

30.00

25,00

5,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

190,00

114,00

76,00

200530

Alte obiecte de inventar

190,00

114,00

76,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

1,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

700,99

455,99

81,00

82,00

82,00

203003

Prime de asigurare non-viata

25,00

25,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

675,99

430,99

81,00

82,00

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL X( ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

(reîncadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2,944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursan de credite externe contrac-

tale de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

84

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-49,78

-49,78

-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-49,78

-49,78

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-49,78

-49,78

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-49,78

-49,78

800002

Partea V-a Acțiuni economice

28.667,03

20,349,83

5,383,20

2.534,00

400,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

14.796,33

14.764,33

32,00

01

CHELTUIELI CURENTE

14.796,33

14.764,33

32,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7.280,24

7.280,24

4030

Alte subvenții

7.484,09

7,484,09

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32,00

32,00

5501

A, Transferuri interne

32,00

32,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

8402

TRANSPORTURI

13.870,70

5.585,50

5.351,20

2.534,00

400,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.878,29

5.593,09

5.351,20

2.534,00

400,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.111,45

275,65

290,20

291,80

253,80

100106

Alte sporuri

6,00

3,00

1,00

1,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9.00

9.00

9,00

9,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.1V

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

6

1003

Contribuții

45,05

24,05

7.00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

12.657,29

5.273,59

5.038,70

2.220,00

125,00

2001

Bunuri si servicii

1.350,59

589,59

491,00

170,00

100,00

200101

Furnituri de birou

3,00

2,00

t ,00

200103

încălzit, iluminat si Tona motrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

600,00

250,00

200,00

100,00

50,00

200106

Piese de schimb

80,00

50,00

30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

635,59

257,59

258,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

10.902,70

4.550,00

4.352,70

2.000,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

107,00

15,00

77,00

15,00

200530

Alte obiecte de inventar

107,00

15,00

77,00

15,00Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.11

Triin.Ill

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,00

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

2,00

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

4,00

2,00

2.00

2030

Alte cheltuieli

290.00

115.00

1 15,00

35,00

25,00

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15.00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

100,00

100,00

25,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5..00

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

21,00

7,00

5.00

5,00

4,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7.59

-7.59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate in anii precedemi si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plăti efectuate in anii precedemi si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,59

-7,59

9902

EXCEDENWTfJClT

EXCEpENT/DEFîClT~"-3

-3.335,00

-27.554,21

-1.187,7'7

--X - . —

[U,l IO.Ș7.

15.290,41


ȘOVA-fi&Tt


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT


ROMÂNIA                                                 . , ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACĂU                                        LA HOTARAREA NR. 217 DIN 28.06.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 22/06/2018 Tit;pag:     1  ~ mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim [

TrimJI

Trim.m

Trim.IV

A

B

1 =3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

29.286,92

26.673,47

2.613.45

000202

I. VENITURI CURENTE

748,95

744,68

4,27

290002

C. Venituri nefiscale

748,95

744,68

4,27

330002

C2. Vanzan de bunuri st servicii

748,95

744,68

4,27

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE

SUBVENȚIILE

748,95

744,68

4,27

370204

Vărs am inie din secțiunea de funcționare

748,95

744,68

4,27

410002

IV. Subvenții

28.356.54

25.928,79

2.427,75

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

28.356,54

25.928,79

2.427,75

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.356,54

25.928,79

2,427,75

420201

Retehnologizarea centralelor termice

si electrice de termoficare

2.400,00

2.400,00

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

25.928,79

25.928,79

420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerantbursabilc (FEN) posladerarc, aferente

perioadei de programare 2014-2020

27,75

27,75

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

181,43

181,43

480201

Fondul European de Dezvoltare

181,43

181,43

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trira.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I'=3*M+5+6

2

3

4

5

6

48020101

Sume primite în contul plăților efectuaie

in anul curent

181,43

181,43

5002

TOTAL CHELTUIELI

78.902,56

77.124,11

1.778,45

01

CHELTUIELI CURENTE

5.753,63

5.540,18

213,45

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505,00

505,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor In spitale

505,00

505,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.365,50

1.365,50

5501

A, Transferuri interne

1.365,50

1.365,50

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1.365,50

1.365,50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.660,68

3.660,68

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.120,00

1.120,00

560103

Cheltuieli neelîgibile

1.120,00

1.120,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.540,68

2.540,68

560303

Cheltuieli neeligibile

2.540,68

2.540,68

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

222,45

9,00

213,45

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

222,45

9,00

213,45


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

        Data: 22/06/2018


Tit:Cod

Denii mire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

580201

Finanțarea naționala

41,02

9,00

32.02

580202

Finanțarea externa nerambursabila

181,43

181,43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

73.148,93

71.583,93

1.565,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73.148,93

71.583,93

1.565.00

7101

Aclîve fixe

73.148,93

71.583,93

1.565,00

710101

Construcții

58.303,36

56.738,36

1.565,00

710102

Mastnt, echipamente si mijloace de

transport

1.048,36

1.048,36

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

368,40

368,40

710130

Alte active fixe

13.428,81

13.428,81

510002

Partea t-a Servicii publice generale

4.211,52

4.533,07

-321,55

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI

3.845,52

4.167,07

-321,55

01

CHELTUIELI CURENTE

213,45

213,45

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

213,45

213,45

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

213,45

213.4S

580201

Finanțarea naționala

32,02

32.02

580202

Finanțarea externa nerambursabila

181,43

181,43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.632,07

4.167,07

-535,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.632,07

4.167,07

-535,00

7101

Active fixe

3.632,07

4.167,07

-535,00

710101

Construcții

2.095,00

2.630,00

-535,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.n

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

98,00

98,00

710130

Alte active fixe

1.349,07

1.349,07

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

366,00

366,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

366,00

366,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

366,00

366,00

7101

Active fixe

366,00

366,00

710130

Alte active fixe

366,00

366,00

600002

Partea Il-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

95,00

95,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

95,00

95.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95,00

95,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95,00

95,00

7101

Active fixe

95,00

95,00

710101

Construcții

35,00

35,00

710130

Alte active fixe

60,00

60,00

650002

Partea lll-a Cheltuieli social-culturale

23.937,07

24.237,07

-300,00

6502

INVATAMANT

3.987,27

3.987,27

01

CHELTUIELI CURENTE

9,00

9,0 0

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9,00

9,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

9,00

9,00

580201

Finanțarea naționala

9,00

9,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARECod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.H

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.978,27

3.978,27

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.978,27

3.978,27

7101

Active fixe

3.978,27

3.978,27

710101

Construcții

2.163,03

2.163,03

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

260,00

260,00

710130

Alte active fixe

1.555,24

1.555,24

6602

SANATATE

11.271,20

11.271,20

01

CHELTUIELI CURENTE

505,00

505,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505,00

505,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

505,00

505,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.766,20

10.766,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.766,20

10.766,20

7)01

Active fixe

10.766,20

10.766,20

710101

Construcții

10.716,20

10.716,20

710130

Alte active fixe

50,00

50,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.856,35

8.156,35

-300,00

01

CHELTUIELI CURENTE

770,00

770,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770,00

770,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

Regionala (FEDR)

770,00

770,00

560103

Cheltuieli neeligibile

770,00

770,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,086,35

7.386,35

-300,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,086,35

7,386,35

-300,00

7101

Active fixe

7,086,35

7,386,35

-300,00

710101

Construcții

3.020,00

3.320,00

-300,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,40

710130

Alte active fixe

4,055,95

4.055,95

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

822,25

822,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

822,25

822,25

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

822,25

822,25

7101

Active fixe

822,25

822,25

710101

Construcții

259,51

259,51

710130

Alte active fixe

562,74

562,74

700002

Partea lV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

32.990,91

32.990,91

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

2.430,26

2.430,26

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.430,26

2.430,26

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.430,26

2.430,26

7101

Active fixe

2.430,26

2.430.26

710101

Construcții

1.112,34

1.112,34

710130

Alte active fixe

1.317,92

1.317,92

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

30.560,65

30.560,65

01

CHELTUIELI CURENTE

330,00

330.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

330,00

330,00

5501

A, Transferuri interne

330,00

330,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

330,00

330,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30,230,65

30.230,65

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.230,65

30.230,65

7101

Active fixe

30.230,65

30,230,65

710101

Construcții

28.562,29

28.562,29

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

710,00

710,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

17.668,06

15.268,06

2.400.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE