Hotărârea nr. 216/2018

Hotărârea nr. 216 din 28.06.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Mărioara.

HOTĂRÂREA nr. 216 din 28.06.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Marioara

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc

28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Scrisoarea de Recomandare nr. 10654/11.06.2018, a domnului Andre Muit, președinte al Asociației Betania, prin care o recomandă pe doamna Popa Marioara pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Scrisoarea de Recomandare nr. 10737/11.06.2018, a doamnei Gabriela Achihăi, președinte al Fundației de Sprijin Comunitar, prin care o recomandă pe doamna Popa Marioara pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Referatul nr. 10704 din 11.06.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Marioara;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10792 din 12.06.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 10793 din 12.06.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 986/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 987/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art. 45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se conferă „TULUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” doamnei Popa Marioara.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fî înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.