Hotărârea nr. 214/2018

Hotărârea nr. 214 din 15.06.2018 privind aprobarea propunerii de desființare a Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, ”Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 15.06.2018

privind aprobarea propunerii de desființare a Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, „Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5726/ 11.06.2018 înaintat de Direcția Juridică și Administrație Locală prin care se propune aprobarea propunerii de desființare și reorganizare a Spitalului Municipal Bacău în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, ce va purta denumirea de „Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5727/ 11.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5728/ 11.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.980/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 981/13.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 982/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 983/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 984/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/ 2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacau si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul de stat pe anul 2005;

-Prevederile OUG nr. 54/ 2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacau" din subordinea Autorității de Sanatate Publica a Județului Bacau in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau si continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacau;

-Prevederile Legii nr. 338/ 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacau" din subordinea Autorității de Sanatate Publica a Județului Bacau in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau si continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacau;

-Prevederile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1), alin. (2) lit. « d », alin. (6), lit. « a », punctul 3 și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 (1). Se aprobă propunerea de desființare a Spitalului Municipal Bacău, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 20 B.

(2). Desființarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, ”Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău, din care va face parte și Spitalul Județean de Urgență Bacău, unitatea sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2-4, județul Bacău.

ART. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să întreprindă toate demersurile necesare pentru obținerea Hotărârii de Guvern privind desființarea Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, "Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria" Bacău, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/ 2006.

ART. 3. în vederea efectuării demersurilor prevăzute la articolul 2, se aprobă darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe durata existenței construcției, a imobilului „Spitalul Municipal Bacău”, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 20 B ulterior finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău” de către Municipiul Bacău și a obținerii Hotărârii Guvernului privind desființarea Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, "Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

ART. 5. Hotărârea va fî comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Consiliului Județean Bacău și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


;      CONTRASEMNEAZĂ

'SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-QVIDIU POPOVICI