Hotărârea nr. 213/2018

Hotărârea nr. 213 din 15.06.2018 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”

HOTĂRÂREA NR. 213 DIN 15.06.2018

privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5730/ 11.06.2018 înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea asocierii dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5731/ 11.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5732/ 11.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.975/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 976/13.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 977/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 978/14.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 979/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. '213/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 3 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”.

ART. 2. (1) Se aprobă Contractul de asociere ce urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău, Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în vederea asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”, astfel cum este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău ca, în numele și pentru municipiul Bacău, să semneze Contractul de asociere prevăzut la alin. (1).

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Consiliului Județean Bacău și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/PREȘEDINTE _

TS' i                 1


[NTE DE ȘEDINȚĂ

JN-BQGDAN


f      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OyiDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 243 DIN 15.06.2018


JUDEȚUL BACĂU


MUNICIPIUL BACĂU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂ!

Nr.____________din______.___2018 Nr.________din .    2018

Nr.________din .    2018


CONTRACT DE ASOCIERE

Capi PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str.Mărășești, nr.2, având Cod fiscal nr. 5057580, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Bacău, dl. Sorin Brașoveanu, în calitate de ASOCIAT

 • 2. MUNICIPIUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Mărășești, nr.6, având Cod fiscal , reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău, dl. CosminNecula, în calitate de ASOCIAT,

 • 3. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU cu sediul în municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2-4, reprezentat prin Manager, di. Adrian Popa, în calitate de ASOCIAT,

văzând Acordul de Cooperare aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 100/19.05.2017 și H.C.L. Bacău nr. 165/19.05.2017, precum și Studiul efectuat pentru Funcționarea complementară a Spitalului Municipal Bacău și a Spitalului Județean de Urgență Bacău de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București,

au convenit, în temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.„a”, pct. 3, alin.7, lit.„a” și „c’\ ale art.91, alin. (5), lit.„a”, pct 3 și alin.(6), lit„a” și „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1166, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. /    ___.2018, ale

Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. / .__.2018, precum și ale Hotărârii Consiliului de

Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 5/04.06.2018, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

în prezentul contract următorii termeni vor fî interpretați astfel:

 • - obiectivul de investiții „Construire Spital Municipal Bacău” - este cel prevăzut în Hotărârea dc Guvern nr. 975 din 11 decembrie 2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru județul Bacau, individualizat în lista de investiții aferentă bugetului municipiului Bacău pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 62/2018;

 • - Spital Municipal Bacău - instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 6, jud. Bacău, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Cap.II SCOPUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. (1). Părțile convin să se asocieze în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, constituită la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău".

 • (2) Pentru a asigura organizarea și funcționarea entității cu profil spitalicesc rezultată prin complementaritatea Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Spitalului Municipal Bacău, ca unitate sanitară cu personalitate juridică și management integrat, conform Acordului de cooperare dintre municipiul Bacău și județul Bacău, părțile sunt de acord că este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • - elaborarea documentației specifice în vederea inițierii unui proiect de hotărâre a guvernului privind desființarea Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin reorganizarea acestuia din urmă, conform competențelor specifice fiecăreia dintre cele două autorități;

 • - efectuarea demersurilor pentru ca imobilul realizat pentru funcționarea Spitalului Municipal Bacău, să fie transferat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău - ulterior finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău” de către Municipiul Bacău, urmând ca organizarea serviciilor și personalul aferent (existent sau nou angajat) să fie de competența managementului structurii spitalicești nou creată;

 • - finalizarea documentației tehnice privind amplasamentul secțiilor și al serviciilor în pavilionul nou (municipal), în vederea obținerii avizului prealabil al DSP Bacău, respectiv a. tuturor aprobărilor necesare pentru ca, ulterior, să fie obținută Autorizația Sanitară de Funcționare

 • (3) în vederea realizării scopului prevăzut la ari. 1 alin. (1) și (2), părțile vor face demersurile necesare legale pe lângă toate autoritățile competente, pentru reorganizarea celor două structuri medicale într-una singură care va purta denumirea de Spitalul Județean de Urgență ”Sfânta Maria” Bacău.

 • (4) Totodată, obiectul acestei asocieri este și realizarea și finanțarea în comun a continuării lucrărilor și finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău”, așa cum este el individualizat în lista de investiții aferentă bugetului municipiului Bacău pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr. 62/ 2018.

 • (5) Cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, precum și pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare derulării și finalizării investiției, precum si comisioanele, taxele și alte asemenea, cad în sarcina Municipiului Bacău.

 • (6) Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 10 % din valoarea lucrărilor rămase de executat la obiectivului prevăzut la art.l, alin (4), restul finanțării de 90 % fiind asigurată de către Municipiul Bacău. Valoarea estimată a lucrărilor pentru finalizarea acestui obiectiv va fi cea rezultată din documentația tehnică.

 • (7) Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru lucrări.

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor de căLre fiecare asociat în limita contribuției proprii.

Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

Cap.m DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data realizării scopului și obiectului asocierii.

Cap.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5. Județul Bacău'.

 • 1.     Aprobă indicatorii tehnico-economici în baza documentațiilor tehnico-economice transmise de către Municipiul Bacău;

 • 2.     Asigură finanțarea obiectivului de investiții, conform prevederilor de la art. 1, alin. (6);

 • 3.     Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător în calitate de autoritate contractantă asociată;

 • 4.     Transferă sumele în contul municipiului Bacău deschis la Trezoreria Bacău, cont special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens;

 • 5.     Desemnează persoanele responsabile din partea județului Bacău pentru realizarea obiectului asocierii și reprezentanții săi în Comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor;

 • 6.     îndeplinește și alte atribuții convenite de asociați care pot rezulta din executarea prezentului contract;

 • 7.     îndeplinește calitatea de autoritate contractantă asociată în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, respectiv participă la organizarea recepțiilor obiectivului de investiții;

 • 8.     Face demersurile necesare pe lângă autoritățile competente pentru reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea înființării noii structuri medicale Spitalul Județean de Urgență „Sfânta Maria” Bacău, prin integrarea în cadrul acestuia din urmă a Spitalului Municipal Bacău.

Art.6. Municipiul Bacăuz

 • 1.     îndeplinește calitatea de autoritate contractantă coordonatoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări;

 • 2.     Organizează procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări, a contractului de verificare tehnică a proiectului, a contractului de prestări servicii pentru dirigenția de șantier și orice alte proceduri necesare pentru executarea prezentului contract. în vederea desfășurării procedurii de achiziție pentru execuție, documentația tehnică elaborată de proiectant va fi pusă la dispoziția asocierii de către Municipiul Bacău;

 • 3.     Pune la dispoziția asocierii Studiul efectuat pentru Funcționarea complementară a Spitalului Municipal Bacău și a Spitalului Județean de Urgență Bacău de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și documentația tehnică necesară în vederea realizării lucrărilor și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute de lege;

 • 4.   Constituie, prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău, Comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor, alcătuită din specialiști din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și, eventual, din experți cooptați;

 • 5.  Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător în calitate de autoritate contractantă coordonatoare;

 • 6.  Păstrează dosarul achiziției publice în original și transmite o copie a acestuia către Județul Bacău, după semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător;

 • 7.  Obține Certificatul de urbanism și Autorizația de construire;

 • 8.  Se îngrijește de obținerea/actualizarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor;

 • 9.  Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției;

 • 10.  Desemnează persoana responsabilă pentru realizarea obiectivului și a responsabilului financiar cu atribuții de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu;

 • 11.    Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat;

 • 12.    Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător, în calitate de autoritate contractanta coordonatoare, și urmărește derularea acestuia;

 • 13.    Deschide cont special la Trezoreria Bacău pentru realizarea acestui obiectiv;

 • 14.    Contabilizează sumele primite de la Județul Bacău și contribuția Municipiului Bacău pentru realizarea acestui obiectiv, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

 • 15.    Organizează evidența contabilă separată pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții;

 • 16.    Răspunde de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții;

 • 17.    Ține evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;

 • 18.    Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Bacău - special pentru acest obiectiv de investiții;

 • 19.    Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și transmite acestuia o copie după ordinul de plată a acestora;

 • 20.    Informează ceilalți asociați despre dificultățile apărute care pot duce la abateri de la graficul aprobat;

 • 21. Asigură finanțarea obiectivului de investiții "Construire Spital Municipal Bacău”, conform prevederilor de la art. 1, alin. (6);

 • 22.    Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;

 • 23.    Organizează recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, cu participarea reprezentanților desemnați de ceilalți asociați, transmite celorlalți asociați documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale;

 • 24.    înregistrează investiția, integral, în domeniul public al Municipiului Bacău;

 • 25.    întocmește, actualizează și păstrează la zi cartea tehnică a construcției, pe care o va pune la dispoziția Spitalului Județean de Urgență Bacău;

 • 26.    îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 27.    Desemnează, prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău, membrii în comisia de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală;

 • 28.  Face demersurile necesare pe lângă autoritățile competente pentru reorganizarea Spitalului Municipal Bacău și a Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea înființării structurii medicale Spitalul Județean de Urgență ”Sfânta Maria” Bacău. In acest sens va adopta/ emite actele juridice/ administrative pentru:

 • - darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău a imobilului Spital Municipal Bacău - ulterior finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău” de către Municipiul Bacău, urmând ca organizarea serviciilor și personalul aferent (existent sau nou angajat) să fie de competența managementului structurii spitalicești ce va fi creată;

 • - elaborarea documentației specifice în vederea inițierii unui proiect de hotărâre a guvernului privind desființarea Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia, ca parte integrantă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin reorganizarea acestuia din urmă;

 • - face demersurile necesare pe lângă autoritățile competente pentru reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea înființării noii structuri medicale Spitalul Județean de Urgență ”Sfânta Maria” Bacău, prin integrarea în cadrul acestuia din urmă a Spitalului Municipal Bacău.

- efectuarea demersurilor pe lângă autoritățile competente pentru ca, suma de 7.702.432, 65 lei, necheltuită, aflată în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Bacău la Secțiunea Dezvoltare, Cap. 66 - Sănătate, (parte din suma de 10.000 mii lei care a fost alocată prin H.G. nr. 975/2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru continuarea lucrărilor la clădirea spitalului municipal), să fie destinată pentru continuarea lucrărilor la același imobil, în vederea finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău” și constituirii noii entități cu profil spitalicesc.

Art.7. Spitalul Județean de Urgență Bacău:

 • 1. Asigură asistență de specialitate pe parcursul execuției lucrărilor potrivit specificul activității medicale;

 • 2. Desemnează reprezentanții săi în Comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor;

 • 3. Desemnează reprezentanții săi în comisiile de recepție a lucrărilor;

 • 4. îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 5. Primește în administrare imobilul actualului Spital Municipal Bacău;

 • 6. Efectuează, împreună cu ceilalți asociați, demersurile necesare pe lângă autoritățile competente pentru reorganizarea Spitalului Municipal Bacău și a Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea înființării unității sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică - Spitalul Județean de Urgență ”Sfânta Maria” Bacău.

Cap.V ALTE CLAUZE

ArtS. Municipiul Bacău va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

Art.9. Eventualele sume virate de către Județul Bacău, rămase ne cheltuite după finalizarea obiectivului, vor fi retumate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestuia.

Art. 10. Orice modificare a prezentului contract de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale.

Cap.VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.ll. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună-credință.

Artl2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.13.Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.14. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract, partea în culpă va suporta daune.

Cap.VII REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.15. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.16. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Cap.Vin ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Artl7. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contractului;

 • b) prin acordul părților;

CapJX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art.18.Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art.l9.Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

 • a) sa comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

 • b) sa comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

 • c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

 • d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.20. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

Cap.X LITIGII

Art.21. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.22 Dacă. în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățită a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competente.

Cap.XI COMUNICĂRI

Art.23 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.24 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.25 în situațiile în care :

- destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință; și

destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ,

răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

Art.26 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau Întârziate nejustificat. Atunci când unei părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celorlalte părți. Când se transmite o înștiințare unei părți de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți, după caz.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ______________ in 3 (trei) exemplare cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

JUDEȚUL BACĂU,                  MUNICIPIUL BACĂU,

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU,

^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

’----

s.


ĂlĂLIX - BOGDANt      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - QVIDIU POPOVICI

administrator public

LtIRECTOR EXECUTIV CRISTINA BUZDUGAN


ROMICĂ LUdlAN CHINDRUȘ