Hotărârea nr. 212/2018

Hotărârea nr. 212 din 11.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău la proiectul social “Hai în P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

HOTĂRÂREA NR, 212 DIN 11.06.2018

privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social "Hai in P.A.S. cu noi", finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Prevederile Ghidului de finanțare privind acordarea de granturi in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău" finanțat de Reprezentanța UNICEF România;

-Adresa UNICEF Romania nr. 556/07.06.2018 înregistrată la D.A.S sub nr. 10556/07.06.2018;

-Referatul 10557 din 07.06.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10558 din 07.06.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10560 din 07.07.2018 ; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ai Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.972/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 973/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 974/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 74 din 04.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău și a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”;

-Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2), alin.(6) lit.”a ” pct. 2 și ale art. 45 alin.(2) lit .”a ” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, la implementarea proiectului social "Hai in P.A.S. cu noi"finanțat de Reprezentanța LJNICEF România, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul proiectului si sursele de finanțare a proiectului, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Municipiul Bacău se obligă să asigure contribuția în bani de 10.000 lei, necesara implementării optime a proiectului.

ART.4. Se împuternicește Directorul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

Art 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției d e Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.N.O-P.f ifirig C./A.M. /Exl/Ds.i-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. £/£ DIN 11.06.2018

Cerere de finanțare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău" către: UNICEF România

2018

Titlul proiectului:

„ Hal In P.A-S cu noi•

Solicitantul:

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău

Comuna/Orașul:

Bacău

Județul

Bacău

Dna/DI:

Dna/DI:

Cons. Jr.


Director

Dna/DI:

Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget

Descrierea proiectului1

Titlul proiectului:      » Ha* ’n cu noi "

Coordonator proiect: i

Echipa comunitară

Nume, Prenume -Funcția

Asistenți sociali comunitari:

J

Asistenți medicali comunitari:

Consilieri școlari:

Mediatori școlari:


Buget total

30.000 Lei

Din care

solicitat UNICEF:

20.000 Lei

contribuție2 Primăria Municipiului Bacău:

10.000 Lei

contribuție Partener 1:

Lei

contribuție Partener 2:

Lei


Durata de implementare a proiectului3:

6 luni (01.06.2018-15.12.2018)Rezumat:

Proiectul „ Hai in P(prevenire).A(acompaniere).S(sprijin) cu noi", prin structura sa, vîzeaza, cu precădere, furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați in baza procesului de recensământ comunitar, implementarea planurilor de servicii necesare pentru furnizarea de servicii integrate, adresate copiilor vulnerabili identificați in baza procesului de recensământ comunitar si familiilor acestora .

Sectoarele in care se implementează proiectul sunt cele arondate unităților de invatamant Școala Gimnaziala "Octavian Voicu"(Sector 1), Școala Gimnaziala "Alecu Russo"(Sector 2), Liceul Tehnologic "Petru Rares"(Sector 3), Școala Gimnaziala "Alexandru Safran"(Sector 4), Școala Gimnaziala "Constantin Platon"(Sector 5).

In urma efectuării recensământului comunitar in municipiul Bacau, cu aplicația AURORA, in anii 2015-2017, la nivelul municipiului Bacau, in cele cinci sectoare vizate, a fost identificat un număr total de 16.445 gospodarii, respectiv 33.790 persoane au fost vizitate.

In prezent, sunt in număr de 3.125 gospodarii identificate, dintre care 222 gospodarii active cu 403 cazuri active de copii cu vulnerabilități, dar recensământul comunitar va continua si pe parcursul anului 2018 .

Cazurile active prioritizate in anul 2017, in număr de 331 copii, reprezintă copiii ce au fost identificați cu vulnerabilități ce necesita intervenții specializate de urgenta .

Prin implementarea micrograntului aferent anului 2017, s-au realizat acțiuni pentru promovarea unui stil de viata sănătos, s-a reușit preîntâmpinarea abandonului școlar, vaccinarea unui număr de 20 copii, pastrarea copilului in familie, protejarea si cazarea mamelor aflate in situații de urgenta prin găzduirea lor in centre rezidențiale specializate, părinții au beneficiat de cursuri privind educația parentala si educație sexuala cu ajutorul formatorilor socio-medicali, s-au depus un număr de 15 dosare pentru obținerea actelor de identitate .

Au fost inițiate activitati cu scop cultura l-educativ prin realizarea unui circuit de vizitare a principalelor obiective culturale la nivel municipal si regional.

Ca oportunități întâlnite pe parcursul micrograntului anterior, amintim buna funcționare a rețelei interinstitutionale la nivel local.

Ca provocare menționam comunicarea cu categoriile sociale defavorizate si încercarea de a implementa schimbări benefice pe plan sanatate, social, educație .

Prin micrograntul „ Hai in P(prevenire).A(acompaniere).S(sprîjin) cu noi " , vizam continuarea furnizării de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați in baza procesului de recensământ comunitar, prin activitati care au in vedere furnizarea serviciilor din pachetul minim de servicii si care stimulează abordarea integrata a serviciilor Ia nivel comunitar.

Utilizând Aurora pentru selectarea, prioritizarea, finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2018, discutate si agreate in cadrul echipei comunitare, am stabilit grupul tinta pentru proiectul microgrant „ Hai in P.A.S cu noi

Grupul tinta a fost selectat după următoarele criterii: vulnerabilitate, resurse disponibile, repartizare geografica, acord de participare .

Din 46 copii cu dizabilitatî, in activitatile din microgrant vor fi implicați 20 copii;

Din 243 copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, vor fi implicați 40 copii;

Din 283 copii fara un părinte sau fara ambii părinți acasa, vor fi implicați 10 copii;

Din 531 copii cu condiții precare de locuire vor fi implicați 10 copii;

Din 76 adolescenti/copiî cu comportament Ia risc, vor fi implicați 20 adolescenti/copii;

Selectam si un număr de 20 părinți.

Activitatile specifice din microgrant vizeaza:

Furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați;

Facilitarea schimbului de experiența intre reprezentanții comunităților implicate in proiect;

Adresarea fenomenului de discriminare, pe baza si cu sprijinul materialelor furnizate de UNICEF in Romania;

Comunicarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității.

Informații administrative

Expertiza tehnica si administrativa a solicitantului


Coordonatorul proiectului

(Nume șl prenume, funcția și principalele responsabilități)


Primăria Municipiului Bacau a aplicat si este in curs de implementare a proiectului "Strategii de dezvoltare locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Bacau ”

Beneficiar: cartierele Letea si Izvoare din Municipiul Bacau

Grupul tinta: persoane care fac parte din categoriile aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala si au domiciliul in zona de implementare a proiectului.

Director Adjunct DAS Bacau:

luarea deciziilor;

coordonarea echipei;

coordonarea activitatilor din proiect;

organizarea implementării activitatilor proiectului;

monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; asigurarea publicității proiectului;

colaborarea permanenta cu partenerii.

Asistenți sociali:                       ie

organizarea implementării activitatilor proiectului; monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; colaborarea permanenta cu partenerii.

Echipa de implementare

Asistenți medicali comunitari:

(membrii echipei și principalele responsabilități)

informează copiii cu privire la acordarea primului ajutor; participa si coordonează activitatile desfășurate pe tema sanatatîi; oferă educație pentru prevenirea abuzului si neglijării copilului.

Consilieri școlari-

F

Mediatori școlari:

desfasoara activitatea de educare, consiliere si sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului;

organizează activîtati educative/artîstice

Primăria Municipiului Bacau

Direcția de Sanatate Publica Bacau

Cabinete Medicina Individuala

Instituții partenere:

Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau

Club Sportiv Ecvestru Decebal Hemeiusi, Bacau

Inspectoratul Județean de Politie Bacau

Structura Comunitar Consultativa

Cererea de finanțare

Bugetul proiectului

Declarația pe propria răspundere

Documente administrative4:

Actul de împuternicire autentificat Copia după bilanțul contabil

CV coordonator proiect

Convențiile de parteneriat

Grupul țintă

Din numărul de 46 copii cu dîzabîlitatî, identificați în baza procesului de recensământ comunitar, in activitatile din microgrant vor Ti implicați 20 de copii selecLali după urmaLoarele criterii: dizabilitate(autism, sindrom Down, hipoacuzie,cecitate, handicap locomotor, malformație congenitala), resurse disponibile, repartizare geografica, acord de participare; menționam ca ceilalți copii cu dizabilitati identificați sunt în imposibilitate de a participa la activitatile din microgrant( au crize de epilepsie, imobilizați la pat).

Din numărul de 243 copii din familii cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, identificați în baza procesului de recensământ comunitar, in activitatile din microgrant vor fi implicați 40 de copii, selectați după ce au avut loc discuții cu părinții, părinții si-au dat acordul de participare pentru copii, restul părinților nu si-au dat acordul sau au fost cazuri in care copii au refuzat participarea la activitatile micrograntuluî, unul din motive fiind perioada de vacanta. Bugetul este limitat si nu se pot coordona activitati cu impact in furnizarea serviciilor, de asemenea nu poate fi supravegheat un număr mai mare de copii decât cel selectat, nu li se poate oferi atentia necesara, timp de calitate, numărul de profesioniști implicați raportat la numărul de copii este insuficient.

Din numărul de 283 copii fara un părinte sau fara ambii părinți acasa, identificați în baza procesului de recensământ comunitar, in activitatile din microgrant vorfi implicați 10 de copii, selectați după ce am avut acordul de participare, 233 de copii au Hotarare de încredințare in instanța, au o situație materiala decenta, avand sprijinul familiei extinse si nu prezintă mai multe vulnerabilități, nu sunt afectați deoarece au multe vizite si interacțiuni fizice cu părinții. Restul copiilor nu au dorit participarea la activitati si nici nu au disponibilitate, pe timpul vacantei școlare de vara părăsesc tara pentru a merge in vizita la părinți.

Din numărul de 531 copii cu condiții precare de locuire un număr de 10 copii vor fi implicați in activitatile micrograntuluî. Aceștia au fost selectați pe baza disponibilității, a acordului parental, fiind prioritizate pe fiecare sector in parte, cazurile cu vulnerabilitate mărită.

Din numărul de 76 adolescenți cu comportament la risc, identificați în baza procesului de recensământ comunitar, in activitatile din microgrant vorfi implicați 20 de adolescenți, selectați pentru ca aceștia chiar consuma substanțe si pericolul de a cadea in patima este foarte mare, avand in vedere si faptul ca bugetul este limitat si faptul ca nu se pot coordona activitati cu impact in furnizarea serviciilor, am selectat acest număr si am ales copiii cu situațiile cele mai grave .

Consumul de substanțe a fost prioritizat dintre comportamentele la risc, deoarece echipa comunitara a constatat din munca desfasurata pe teren ca o buna parte din comunitate sunt consumatori de substanțe cu risc asupra sanatii, adolescenții fiind influențați negativ de către grupurile lor sociale si membrii familiei preluând aceste deprinderi.

  • 4 Se descrie fiecare din documentele anexate. Exemplu: „Anexa 1: Parteneriat cu Asociația Comunitară Filantropia".

De asemenea au fost selectați un număr de 20 părinți pentru activitatile din microgrant, părinți ai copiilor cu dizabilitati, ai copiilor din familii cu risc de violenta si ai adolescenților cu comportament la risc

Tabel centralizator:

Beneficiari direcți

Copii/adolescenți

Fete

Băieți

TOTAL

0-3 ani

-

-

-

4-9 ani

20

10

30

10-14 ani

30

20

50

15-17 ani

10

10

20

TOTAL

60

40

100

Părinți/ principali îngrijitori

Femei

Bărbați

10

10

20

Beneficiari indirecți

Copii

Fete

Băieți

TOTAL

15

15

30

Părinți/principali îngrijitori

Femei

Bărbați

TOTAL

20

20

40

Alți beneficiari indirecți

15

15

30

Scopul și obiectivele proiectului:

Creșterea calitatii vieții in rândul familiilor beneficiare prin conștientizarea Scopul proiectului importantei adoptării unui stil de viata sănătos, renunțării la comportamente violente si integrarea copiilor cu dizabilitati.

..          „ Până la finalul anului 2018, 100 de copii știu riscurile si consecințele

Obiectiv specific 1:                                               .   .    7

comportamentului violent si consumului de substanțe .

Obiectiv specific 2:


Până la finalul anului,100 de copii si părinții lor dobândesc cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați.

Obiectiv specific 3:


La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si cu condiții precare de locuire dezvolta abilitați de comunicare, stimularea creativitatii si petrecere a timpului liber in mod constructiv .

Justificarea problemei4

In urma efectuării recensământului comunitar in municipiul Bacau, cu aplicația AURORA, in anii 2015-2017, la nivelul municipiului Bacau, in cele cinci sectoare vizate, a fost identificat un număr total de 16.445 gospodarii, respectiv 33.790 persoane au fost vizitate .

In prezent, sunt 3.125 gospodarii identificate cu 780 cazuri cu vulnerabilități identificate dintre care in număr de 222 gospodarii sunt active, cu 403 copii cazuri active.

Principalele vulnerabilități identificate la nivelul comunității Bacau sunt:

Copii cu dizabilitati: 46 (5%);

Copii nevaccinati: 33 (3%);

Copii cu boala cronica sau care locuiesc in gospodarii in care exista persoane cu boli cronica: 130 (13%);

Adolescenti/copii cu comportament la risc: 76 (10%);

Copii fara un părinte sau fara ambii părinți acasa: 283 ( 28%);

Copii în familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului: 243 ( 25%);

Copii care nu au fost înscriși la școala, care au abandonat școala sau sunt la risc de abandon școlar: 66 (7%);

Copii cu risc de a fi separați de familie: 7( 0,5%);

Copii neinregistrati Ia medic familie: 3( 0,5%);

Copii cu condiții precare de locuire: 531 (56%).

Cazurile active prioritizate in anul 2017, in număr de 331 copii, reprezintă copiii ce au fost identificați cu vulnerabilități ce necesita intervenții specializate de urgenta, in prezent, in anul 2018, sunt in număr de 403 copii ce reprezintă cazuri active.

Prin micrograntul „ Hai in P(prevenire).A(acompaniere).S(sprîjin) cu noi ", vizam continuarea furnizării de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați in baza procesului de recensământ comunitar, prin activitati care au in vedere furnizarea serviciilor din pachetul minim de servicii si ca re stimulează abordarea integrata a serviciilor la nivel comunitar.

Utilizând Aurora pentru selectarea, prioritizarea, finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2018, discutate si agreate in cadrul echipei comunitare, am stabilit grupul tinta pentru proiectul microgrant „ Hai in P.A.S cu noi

Se menționează ca la cazurile prioritizate pentru anul 2018 activitatile din cadrul micrograntului sprijină implementarea planurilor de servicii pentru grupul tinta definit prin înglobarea serviciilor Aurora de informare si consiliere intr-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor si gradului lor de înțelegere.

Metoda de lucru și activitățile propuse
Servicii Aurora


Obiectivul specific 1: Până la finalul anului 2018, 100 de copii vor ști riscurile si consecințele comportamentului violent si consumului de substanțe


Activitatea 1.„ Stop Violenței: Casa mea si școala mea - un spațiu al siguranței"


Descriere detaliată a activității:


Informare asupra tuturor formelor violentei, inclusiv neglijare


Beneficiari

100 direct i

30 indirectiActivitate de grup in care un specialist (ofițerul de politie/psihologul/profesor consilier școlar) va prezenta un material audio-video despre violentat materialul video reprezintă o alegere a specialistului), in locațiile precizate mai jos. După vizionarea materialului copii vor fi implicați intr-o discuție facilitată in cadrul careia se va urmări ca aceștia sa ofere un feed-back si sa se implice activ in schimbul de informații.

Tipul activității: Activitate de grup

Durata activității: 1 h/locatie


Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

(Pe fiecare sector in parte a fost selectat un număr de 20 de beneficiari, care vor participa la activitati independent de celelalte sectoare. Fiind 5 sectoare arondate zonei 1, numărul total al beneficiarilor micrograntului este de 100).


Locul de desfășurare: Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau/Scoala arondata fiecărui sector din cele 5 sectoare ale zonei 1 (Bacau)

Resurse necesare: ofițer de politie/psiholog/profesor consilier școlar, premii de partipare (100 de tricouri cu simbol UNICEF in valoare de 3000 lei), protocol in suma de 790 lei ( sunt incluse o gustare si o sticla de apa pentru copii), transport 100 lei, produse igiena(șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100 lei


Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE), profesor consilier școlar


Activitatea 2. „ Fii inteligent, nu fii dependentl"


Informare asupra riscurilor individuale pentru sănătate( în special cele referitoare la neglijarea copilului. Include recomandări asupra măsurilor de protecție a copilului împotriva oricărei forme de violență.) Informare asupra drepturilor și obligațiilor parentale


Consiliere cu privire la respectarea drepturilor copilului


Informare asupra riscului privind consumul       de       substanțe


100 directi


Descriere detaliată a activității: Activitate de grup in care un psiholog va vorbi despre consumul de substante( factori favorizanti, consecințe fizice, psihice, sociale, profesionale, etc); adolescenții cu varsta intre 10-17 ani vor fi antrenați in discuții, vom folosi Ochelarii speciali care sa simuleze starea de consum excesiv de alcool. Beneficiarii vor fi implicați in dezbateri pe marginea unor materiale audio video de scurt metraj care sa promoveze activitati alternative si sanatoase .

Consiliere cu privire la stilul de viață sănătos

Consiliere pentru facilitarea comunicării cu adolescentul

Consiliere privind activitatea sexuală protejată


40 indirecti


Tipul activității: Activitate de grup

Durata activității: 1 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

Locul de desfășurare: Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau/Scoala arondata fiecărui sector in parte

Resurse necesare: psiholog, premii participare (100 bratari personalizate cu mesajul activitatii in valoare de 600 lei), consumabile in valoare de 145 lei (hârtie xerox, hârtie flipchart, marker), protocol 670 lei (sunt incluse biscuiți si apa pentru adolescenți), produse igiena ( șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100 lei

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Obiectivul specific 2: Până la finalul anului, 100 de copii( 45 de copii cu dizabilitati, 55 de copii cu condiții precare de locuire)si părinții lor au dobândit cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați

Informare privind drepturile copilului cu dizabilități

Informare cu privire la resursele comunitare locale, județene, naționale Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


100 directi

50 indirecti


Activitatea 1. „ Toți diferiți, toti egali „

Descriere detaliată a activității: discuții pornind de la trei filme de scurt metraj legate de problema discriminării pe criteriu de etnie/rasa/dizabilitate; se vor viziona filmele "UNICEF-Discrimination Hurts/ UNICEF-Discriminarea rănește" https://www.voutube.com/watch?v=AlcxnErwCJ0&list=PLM4olQI9n5JcbBI3\/24UY5pH2mUvBvl\/liV

:=2&list=

https://www.voutube.com/watch?v=eHViCwhVQ.nc&list=PLM4olQI9n5JcbBI3V24UY5pH2mUvByMi\/&index= In cadrul discuțiilor beneficiarii vor invata mai multe despre ce inseamna discriminarea, cum pot evita stereotipurile, prejudecățile, ca mecanisme ce susțin acte discriminatorii, vor conștientiza importanta atitudinilor civice, atitudinilor tolerante si proactive, ca soluții pentru prevenirea si combaterea discriminării, vor fi informați cu privire la institutiiile care protejează drepturile pe linia respectării si aplicării principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislația interna in vigoare si cu documentele internaționale.

Tipul activității: Atelier de lucru

Durata activității: 2 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta de o data la 2 luni

Locul de desfășurare: Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau/DAS BACAU

Resurse necesare: protocol 750 lei (prăjituri, fructe si apa pentru copiii) premii de participareț 100 hanorace 4000 lei), produse de igiena (șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100 lei

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Activitatea 2. " Pe urmele lui Harap Alb „

Informare privind drepturile copilului cu dizabilități

Informare cu privire la resursele comunitare locale, județene, naționale Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte 'esurse comunitare locale și județene


100 directi

50 indirecti


Descriere detaliată a activității: Activitatea valorifica o poveste romaneasca pentru a exemplifica principiul non discriminării si valorile sociale( prietenie, toleranta, acceptarea diversității) ca fundament al prevenirii si combaterii actelor discriminatorii. Copiii sunt introduși in povestea lui Harap Alb si pe parcursul derulării narațiunii sunt punctate: cat de mult ne influențează prejudecățile in deciziile de a interactiona cu ceilaltiț de exemplu: momentul in care Harap Alb il alunga pe calul care a venit sa manance jaratec deoarece calul era răpciugos si slab), cat de important este sa-l vezi pe celalalt dincolo de prejudecăți pentru a lega relații autentice, cat de semnificativ pentru evoluția noastra ca persoana sa acceptam si sa apreciem diferentele dintre oameni si sa valorizam aceasta diversitateț de exemplu deschiderea cu care Harap Alb accepta personajele din poveste). Itinerariul initiatic a lui Harap Alb intr-o lume a prieteniei, tolerantei si non discriminării va fi reconstituit cu ajutorul unei excursii tematice in care vor fi alese obiective naturale si culturale care sa se potrivească momentelor cheie ale povestii.

Tipul activității: Excursie

Durata activității: 3 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

Locul de desfășurare: Parcul dendrologic Hemeiusi Bacau

Resurse necesare: consumabile 1300 lei, hrana 675, transport 250, igiena 100.

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Informare asupra posibilităților de a obține ajutor material /financiar de urgență

Informare asupra drepturilor și obligațiilor cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit


Obiectivul specific 3: La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si copii cu dizabilitati vor dezvolta abilitați de comunicare, de stimulare a creativitatii si petrecere a timpului liber in mod constructiv.

Activitatea 1. “ In lumea copilăriei „

Descriere detaliată a activității: copiii vor fi implicați in activitati culturalef vizionarea unui film, o piesa de teatru, ascultarea unui concert simfonic) insotiti de echipa comunitara si părinți disponibili, pentru a le insufla gustul pentru frumos, arta, adoptarea unui comportament adecvat, petrecerea timpului liber intr-un altfel.


Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


100 directi


20 indirecti


Programul artistic va fi stabilit in prealabil, de comun acord cu echipa comunitara si părinții disponibili pentru a se fixa data, locația si tipul activitatii culturale. După terminarea actului cultura l-recreativ copii vor fi antrenați in discuții interactive si vor servi o gustare.

Tipul activitatii: Activitate de grup

Durata: 2 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

Locul de desfășurare: cinema/teatru/ateneu

Resurse necesare: achiziții bilete 1000 lei, gustări film 900 lei, produse de igiena (șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 50 lei.

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Activitatea 2. # Cartea preferata

Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene


100 directi

20 indirect!


Descriere detaliată a activității: copiii repartizați pe grupe de varsta vor participa la un cerc de lectura in locația menționata mai jos, isi vor alege o carte preferata de ei dintr-o selecție potrivita vârstei făcută in prealabil de către echipa comunitara împreuna cu personalul bibliotecii conforma cu programa școlara. Vorface comentarii, cele mai inspirate vor fi premiate de către specialistul prezent(bibliotecar sau profesor de specialitate).

(Pe fiecare sector in parte a fost selectat un număr de 20 de beneficiari, care vor participa la activitati independent de celelalte sectoare. Fiind 5 sectoare arondate zonei 1, numărul total al beneficiarilor micrograntului este de 100).

Tipul activitatii: atelier de lucru

Durata: 1 h

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni Locul de desfășurare: Biblioteca Județeană Bacau

Resurse necesare: consumabile 1880 lei (carton colorat , carioci si premii pentru copiii - cate o carte), protocol 555 lei ( cutii de bomboane, backe rolls, fructe si apa pentru copiii), produse de igiena ( șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100 lei, transport 150 lei

Profesioniști implicați: asistent social comun itar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Activitatea 3." In galop „

Descriere detaliată a activității: Activitate prin care 100 de copii ( cu dizabilitati, cu părinți migranti) vor găsi bucuria prezentului interactionand cu caii, aceasta contribuind la relaxarea copiilor, facilitarea implicării fizice in activitati, oferirea unui cadru pentru comunicare, evitarea izolării fizice, psihice si emoționale. Părinții copiilor vor fi si ei parte din povestea prezentului copiilor lor, fiind implicați in activitati. Prezenta animalului modifica nivelul motivational si dispoziția copilului . Scopul activitatii este stârnirea interesului copiilor si părinților prezenti pentru o astfel de locație si activitate, o oportunitate de cunoaștere a unei resurse comunitare locale, stabilirea legaturilor interrelationale, creșterea abilitatii si dorinței de comunicare, dezvolta lucrul in echipa, ajuta la dobândirea echilibrului psihoemotional datorita trăirilor emoțiilor si stimulilor noi . Mediul cabalin actioneaza asupra organismului copilului in doua feluri, psihogen si biomecanic.

Tipul activității: Excursie

Durata activității: 3 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

Locul de desfășurare: Club Sportiv Ecvestru Decebal Hemeiusi, Bacau

Resurse necesare: consumabile 1300 lei, hrana 750, transport, 250,produse igiena (șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Informare asupra drepturilor și obligațiilor parentale

Informare asupra drepturilor de asistență socială

Informare asupra rețelei de sprijin comunitar prin programe de educație parentală

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene

Consiliere juridico-administrativă (în vederea desemnării persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absentei părinților)

Consiliere juridico-administrativa în vederea obținerii drepturilor de asistență socială

Activitatea 4. Reciclam si castigam

Descriere detaliată a activității: Atelier de lucru, copiii vor fi implicați in confecționarea a trei recipiente pentru reciclare, cu scopul de a invata trierea produselor plastice, biodegradabile, sticla si hârtie; se va organiza un concurs( cele mai bine realizate containere, cele mai multe obiecte adunate, etc)

Tipul activitatii: activitate de grup

Durata: 3h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): se repeta o data la 2 luni

Locul de desfășurare: Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau

Resurse necesare: consumabile 1285 lei (carton, creta, marker si premii pentru copiii cate o agenda si un pix), protocol 400 lei (corn cu ciocolata si apa plata pentru copiii), produse de igiena ( șervetele umede, șervetele uscate, săpun lichid, gel dezinfectant mâini) 100 lei, transport 100 lei

Informare asupra riscurilor individuale pentru sănătate

Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament

(Se concentrează pe importanța serviciilor de igienizare și curățenie)

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


100 directi

50 indirecti


Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunîtar(DAS), mediator școlar (CJRAE)


Monitorizare și evaluare

Evaluarea întregului proiect si raportarea rezultatelor obținute se va realiza pe următoarele dimensiuni:

evaluare si raportare financiara, urmarindu-se sumele acordate in cadrul proiectului si documentele care care justifica cheltuirea acestora;

evaluare si raportare narativa, unde vor fi descrise actîvitatile realizate si rezultatele obținute în comparație cu cele prevăzute in cererea de finanțare, precum si o evaluare a impactului pe care l-a avut proiectul.

Ca instrumente de evaluare vor fi utilizate chestionare .

Monitorizarea si evaluarea activitatilor din cadrul proiectului se va realiza permanent de către echipa de implementare si de parteneri.

Fiecare activitate va fi evaluata separat si se vor elabora documente de evaluare pentru fiecare in parte .

Va fi evaluat si procesul de cooperare intre instituțiile si cadrele de specialitate participante .

In rapoartele lunare de activitate se va menționa daca actîvitatile se derulează conform planificării, daca se obțin rezultatele propuse, daca sunt probleme in implementarea proiectului si cum au fost depășite .

Activitatea


Rezultat așteptat


Monitorizare


„ Stop Violenței: Casa mea si școala mea - un spațiu al siguranței "


Până la finalul anului 2018, 100 de copii vor ști riscurile si consecințele comportamentului violent si consumului de substanțe


Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind actîvitatile din microgrant


„ Fii inteligent, nu fii dependent!"


Până Ia finalul anului 2018, 100 de copii vor ști riscurile si consecințele comportamentului violent si consumului de substanțe


Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind actîvitatîle din microgrant


„ Toți diferiți, toti egali „


" Pe urmele lui

Harap Alb „


Până la finalul anului, 100 de copii si părinții lor au dobândit cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați

Până la finalul anului, 100 de copii si părinții lor au dobândit cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați


" In galop „


La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si copii cu dizabilitati vor dezvolta abilitați de


comunicare, de stimulare a creativitatii si petrecere a timpului liber in mod constructiv.


Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind actîvitatile din microgrant

Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind actîvitatile din microgrant

Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind actîvitatile din microgrant


In lumea copilăriei


La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si copii cu dizabilitati vor dezvolta abilitați de


Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant,


2/0


comunicare, de stimulare a            raport lunar privind activitatile din

creativitatii si petrecere a timpului microgrant liber in mod constructiv.

# Cartea preferata


La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si copii cu dîzabilitati vor dezvolta abilitați de comunicare, de stimulare a creativitatii si petrecere a timpului liber in mod constructiv.


Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind activitatile din microgrant


Reciclam castigam


si La finalul anului 2018, un grup de 100 copii cu părinți migranti si copii cu dîzabilitati vor dezvolta abilitați de comunicare, de stimulare a creativitatii si petrecere a timpului

Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar privind activitatile din microgrant


liber in mod constructiv.

Diseminarea rezultatelor

Proiectul „ Hai in P.A.S cu noi" isi propune furnizarea unui număr de 200 servicii de informare, orientare, consiliere, pentru un număr de 100 copii si familiile lor, pe parcursul anului 2018, in cele cinci sectoare ale municipiului Bacau.

Estimam ca la sfârșitul proiectului, in cele cinci sectoare ale municipiului Bacau:

se organizează un număr de 16 de evenimente/intalniri cu copii/adolescenti grup tinta;

se estimează ca va participa un număr de 100 copii grup tinta;

La sfârșitul proiectului, estimam ca:

un număr de 100 copii au conștientizat consecințele actelor de violenta;

un număr de 100 copii si-au dezvoltat deprinderea de a fi cooperanti, toleranți;

un număr de 100 adolescenți cu varsta intre 10-17 ani au inteles riscurile asociate consumului de droguri, alcool sau tutun.

Rezultatele vor fi comunicate partenerilor, precum si autoritatilorsi decidentilor prin rapoarte, fotografii, procese verbale.

Management de proiect și personal implicat

Coordonarea proiectului va fi asigurata de coordonator proiect microgrant I               i,

icau                                           r                         : f           ' A.

și va ti încurajată comunicarea internă cu echipele comunitare de la nivel sectoare Municipiul Bacau .

Modalitatea de comunicare intre resursele umane implicate va fi prin întâlniri de lucru, comunicări Online, off-line, informări.

Astfel:

Coordonatorul proiectului:

luarea deciziilor;

coordonarea echipei;

coordonarea activitatiIor din proiect;

organizarea implementării activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; asigurarea publicității proiectului;


colaborarea permanenta cu partenerii.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget DAS Bacau:

se ocupa cu componenta financiara a proiectului. Asistent social proiect:

organizarea implementării activităților proiectului; monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; colaborarea permanenta cu partenerii.

Asistent medical comunitar:

informează copii cu privire la acordarea primului ajutor;

participa si coordonează activitatile desfășurate pe tema sanatatii; oferă educație pentru prevenirea abuzului si neglijării copilului.

Mediator școlar:

desfasoara activitatea de educare, consiliere si sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului;

organizează activitati educative/artistice

Consilier școlar:

desfasoara activitatea de educare, consiliere si sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului;

orga ni zeaza a ctivitati ed u cative/a rtistîce

Calendarul de activități5

Februarie

Martie

Apriîie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Activitatea 1:

„ Stop violenței: Casa mea si școala mea un spațiu al siguranței"

X

X

Activitatea 2: „ Fii inteligent, nu fii dependent!"

X

X

Activitatea 1: „ Toți diferiți, toti egali „

X

X

Activitatea 2:

„ Pe urmele lui Harap Alb,,

X

X

Activitatea 1:

" In lumea copilăriei „

X

X

Activitatea 2: tfCartea preferata

X

X

Activitatea 3:

„ Reciclam si castigam "

X

X

Activitatea 4:

„ In galop"

X

X

Anexe


Anexa 1


FISA MONITORIZARE ACTIVITATI MICROGRANT

„ Hai in P.A.S. cu noi " Bacău

OS1ZZ....................................................................................................................................................

Activitatea nr. 1:

.......................................................................................................................................... Activitatea nr. 2: ..........................................................................................................................................

Activitatea nr.

3:............................................................................................................................................ OS

2..............................................................................................................................................................

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

OS

3..............................................................................................................................................................

Activitatea nr.

1:...........................................................................................................................................

Activitatea nr.

2:...........................................................................................................................................

Activitatea nr. 3:

Rezultatele planificate:

Indicatori:                  (lista                  de                  semnaturi,                  raport

lunar)..................................................................................................

Nr. pârtieipanți estimați

.........., din care:


J ........copiii (varsta,........ani; băieți,.......; fete........)

S ........părinți ( din care:.........mame,..........tați)

J ........autorități (inspector școlar, medic DSP, inspector Politie, alti specialiști)

J .........alți participanți (vă rugăm enumerați)

Z ......................................................................................................................................

Perioad

3


Participanți

(va fi menționat nr. de participanți)

Copii

Părinți

Fete

Băieți

Mame

Tați

Alți participanți


Rezultate obținute vs. Rezultate planificate

Q: Cum au reacționat particîpanții ?

Au răspuns activitățile nevoilor lor ?

Alte rezultate (

Mijloce

rezultate

de

neplanificate, neașt

verificare

eptate)

{exp: fotografii, liste prezență, etc.)

Buget cheltuit


Au existat propuneri din partea partîcîpanțiiorcu privire la activități ?

Daca ați mai avea ocazia, ați mai organiza in viitor astfel de activitati? :

Dacă da, care ar fi modificărileAmbunătățirile pe care le-ați lua în considerare?

M o d îf ica ri/l m bu n atati ri:

Anexa 2

Chestionar

Pe o scala de la 1 la 5 va rugam sa ne răspundeți asa cum apreciati activitatea, punctajul reprezentând:

  • 1-  Nesatisfacator

  • 2-  Satisfăcător

  • 3- Mediu

  • 4-  Bine

  • 5-  Foarte bine

In ce măsură apreciati ceea ce ati invatat in cadrul acestei activitati:

1                 2                      3              4

Informațiile primite au fost clare, pe înțelesul dumneavoastră:

1                 2                      3              4

In ce măsură formatorii/organizatorii au contribuit Ia asimilarea cunoștințelor:

1                  2                       3               4

Cum apreciati ambianta si atmosfera din cadrul actîvitatii

1                 2                      3              4

Informația a fost bine structurata partea practica cu partea teoretica:

1                2                     3              4

Când ajungeți acasa ce urmeaza sa povestiți unui membru din familie/ unui prieten din cadrul

evenimentului de astazî?

Ce întâmplare din cadrul actîvitatii va displăcut:

Impresia dumneavoastră la finalul actîvitatii este:

1                 2                      3              4                5

Ati recomanda unei alte persoane sa participe la activitățile noastre?

Da        Nu

La ce activitati doriți sa participați pe viitor?

Un mesaj pentru organizatori/finantatori:

Anexa nr .3
RAPORT ACTIVITATE LUNAR

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității Raport de activitate pentru luna..........................................................................

Asistent social........................................................................................

Obiective principale ale activității

Rezultate obținute vs. Rezultate așteptate si resurse utilizate

Obstacole întâlnite în implementarea activității și oportunități privind sustenabilitatea activității

Recomandări pentru dezvoltarea unor activități similare sau complementare

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

Activitatea nr. 3:

Observații și lecții învățateData completării:

Avizat:.......................................


Semnătură:

Anexa nr.4 Lista cazuri active și participarea în grupul țintă:

Școala gimnaziala "Octavian Voicu" Sector 1 Bacau

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copii care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de comportament violent

DA

*»• . - ■

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de comportament violent

DA

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil fără acte de identitate

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil din familie cu părinți migranți

DA

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

1

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu dizabilități

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv de la piept

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

_

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

_

DA

------------------1

(

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

1

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

— .

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu dizabilități

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

— '' „.

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

-

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boii cronice

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care nu primește vitamina D

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți mîgranți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți mîgranți

NU

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil din familie cu părinți mîgranți

NU

1

Copil care nu primește vitamina D

NUCopil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Școala gimnaziala Alecu Russo Sector 2 Bacau:


Nume și prenume

Vulnerabilități

Grup țintă mîcrogrant

1

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Da

-

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Da

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Da


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Da

Copil cu dizabilități

Da

Copil cu dizabilități

Da

Copil cu dizabilități

Da

Copil cu dizabilități

Da

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Da

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil nevaccinat

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Da

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil nevaccinat

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Da

-------------------------------------------------------------------------------c


Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil nevaccinat

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil nevaccinat

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de comportament violent

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil din familie cu părinți migranți


Copil din familie cu părinți migranți


Da


Da


Da


Da


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil din familie cu părinți migranți

Da

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Da

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil cu dizabilități

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu un singur părinte acasă

Nu

* n

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu un singur părinte acasă

NuCopil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Nu

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Nu

Copil cu dizabilități

Copil cu risc de abandon școlar

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil nevaccinat

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Copil nevaccinat

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

Nu

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Nu

r

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu
Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil cu un singur părinte acasă

Nu

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil din familie cu părinți migranți

Nu

’ ~   1'"   *'      i

~'     .n

Copil din familie cu părinți migranți

Nu

J.

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

1

Copil cu dizabilități

Nu

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

*

Copil cu dizabilități

Nu

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Nu

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Nu


Copil cu risc de abandon școlar

Copil cu un singur părinte acasă

-

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

Copil cu dizabilități

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Nu

Copil din familie cu părinți migranți

Nu

Copil din familie cu părinți migranți

Nu

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Nu

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Nu

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Nu

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

a

Copii care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Nu

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Nu

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil cu risc de comportament violent

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu un singur părinte acasă

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Nu

Copil cu risc de abandon școlar

Copil din familie cu părinți migranți

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Nu

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil din familie cu părinți migranți

Nu

Liceul Tehnologic " Petru Rares" Sector 3 Bacau

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

-

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

DA

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

DA

r   ----- -

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil cu risc de separare de familie - care cumulează 7 sau mai multe vulnerabilități

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil sub G luni care nu este alăptat exclusiv de la piept

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil cu risc de comportament violent

DA

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copii care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

d

Copil cu un singur părinte acasă

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

1 __ 1

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care a abandonat școala

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

r* — *                                  *

Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu dizabilități

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

- ’l

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

( ;

Copii cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copii care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil nevaccinat

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil nevaccinat

DA

r

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil fără acte de identitate

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

F .

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil nevaccinat

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil cu vârsta 6-10 ani, care nu a fost înscris la școală

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil fără acte de identitate

Copil cu vârsta 6-10 ani, care nu a fost înscris la școală

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil nevaccinat

NU

Copil cu risc de separare de familie - care cumulează 7 sau mai multe vulnerabilități

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de separare de familie - cu mamă care are copii minori ce nu locuiesc în gospodărie, dar nu sunt în sistemul de protecție

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

II

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil care nu primește vitamina D

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

NU

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil care nu primește vitamina D

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

£

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil neînregistrat la medicul de familie

Femeie însărcinată care nu a făcut controale prenatale

NU

Femeie însărcinată care nu este în evidența medicului de familie

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Mamă minoră sau minoră însărcinată

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți migranți

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil din familie cu părinți migranți

NU

1

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

NU

1

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care nu primește vitamina D

NU

(

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care nu primește vitamina D

NU

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

NU

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

I

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

NU

r

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU] _ »

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu dizabilități

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil peste 6 luni care nu are o alimentație diversificată

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care nu primește vitamina D și Fier

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Mamă minoră sau minoră însărcinată

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

NU


_1

Copil cu un singur părinte acasă

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

-

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

A 1’

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

r*’                        '

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Adolescent cu comportament ia risc privind consumul de substanțe

NU

_

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil nevaccinat

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

»                                     r

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil nevaccinat

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care nu primește vitamina D și Fier

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care nu primește vitamina D

NU

Copil cu risc de abandon școlar

NU

Copil cu risc de abandon școlar

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

NU

Școala Gimnaziala Alexandru Safran Sector 4 Bacau

NUME Șl PRENUME

VULNERABILITĂȚI

GRUPTINTA MICROGRANT

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

...................................

' Lopil din familie cu părinți migranți

NU


Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care nu primește vitamina D

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

t

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

l                 1

c

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

DA

1

1

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

DA

1

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

1

1

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

1 1

1

^opil în familie cu risc de neglijare a copiilor

1

NUAdolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

1 ...........

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

NU

l1                                                      1

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

,                                         i

(

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

1

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA1

'Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

!

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

r

1

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil fără acte de identitate

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

1

1

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

A — -

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

I

1

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

F

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

1

1

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

DA


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

1 , —

i

II

Copil cu un singur părinte acasă

DA

h1

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

DA

!■ -

Copil cu dizabilități

Copil cu boală cronică

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

1

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

,'opil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

î

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

1

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'opil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil cu un singur părinte acasă

DA

Ir

1

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

NU

rr -

1

i

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1'

1

î

i                                               ......... .

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

- -

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Adolescent cu comportament ia risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de comportament violent

NU

/

l^

Copil care nu primește vitamina D

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil cu boală cronică

Școala Gimnaziala "Constantin Platon" Sector 5 Bacau

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

DA

r

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasa

DA

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

Copil cu boală cronică

Copil cu un singur părinte acasă

DA

Copil cu un singur părinte acasă

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

DA

C

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

s

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

i                                        C—  -,

Copil cu dizabilități

DA

£2-


Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

f

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

DA

*

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

Copil cu boală cronică

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

DA

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

DA

Copil cu dizabilități

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu boală cronică

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

DA

/

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

f

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU


£2>


Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

J

t

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care nu primește vitamina D

NU

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

——

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu dizabîlități

NU

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil din familie cu părinți migranți

NU

Copil care nu primește vitamina D

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

NU

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilo

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil cu dizabilități

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

NU

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

NU

-

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabîlitați

Copil cu boală cronică

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

NU

Copil care nu este în conformitate cu standardele de dezvoltare

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil nevaccinat

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil cu vârsta 6-10 ani, care nu a fost înscris la școală

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

r

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Copil nevaccinat

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care nu primește vitamina D

Copii care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

Copil nevaccinat

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil peste 6 luni care nu are o alimentație diversificată

NU

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil nevaccinat

Copil de vârstă preșcolară, care nu a fost înscris la grădiniță

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

NU

Copil de vârstă ante preșcolară care nu este înscris la creșă

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

1

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

Copil care nu primește vitamina D

Copil cu boală cronică

NU

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care nu primește vitamina D

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

Copil cu boală cronică

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

NU

-

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

NU

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

NU

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

NU

Copii care nu primește vitamina D

Copil de vârstă antepreșcolară care nu este înscris la creșă

Sandu Andreea oana

Sarcină nedorită

Mamă minoră sau minoră însărcinată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu risc de abandon școlar

NU

DIRECTOR,             COORDONATOR PROIECT,

CARMEN GEORGETA FIFIRIG CARMEN DIACONU

CONTABIL, LORENA MAZILUCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVH>IU POPO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR^/J^DIN 11.06.2018

BUGETUL PROIECTULUI

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

! .

■ —

cost untUr iu lunw

lumwde unttaU / tuni

totsl

din cm contribuția

J

L

r ...

UWCEF

Primiri* k Pirteneri !

!         Activitatea 1:

* consumabile

600

5

3.000

3.000

0

protocol

158

5

790

790

0

igienizare

20

5

100

0

100

transport

50

2

100

0

100

alte cheltuieli

0

0

0

0

0

onorariu

S75

2

1.050

0

1050 |

SUBTOTAL ACTIVITATEA 1

5.040

3.790

1.250 |

Activitatea 2:

B=fcHSH

|mn;ng!MttRBS3aacai»

-1

consumabile

149

5

745

745,00

0

protocol

134

5

670

670,00

0

Igienizare

20

5

100

100,00

0

...

transport

0

0

0

0,00

0

alte cheltuieli

0

0

0

0,00

0

onorariu

i

575

2

1050

0

1.050

i SUBTOTAL ACTIVITATEA 2 ________________'________________________________________________________________________________

_

2.565,00

________ll

1.515,00

1.0S0 1

Activitatea 3

rfl&$f

t

..... ...... ■'’*

consumabile

696

5

1.300,00

1.300,00

0

protocoi

f

UO

5

750,00

0,00

750

igienizare

i

20

5

100,00

0,00

100

transport

50

1

250,00

0,00

250 ■

! alte cheltuieli

0

1

0,00

..

0.00

0

onorariu

575

_

2

__

1.050,00

i . ■ „............

0,00

L.

1.050

i


l

i


1.050


5.900


4.750


1.050


1.150


consumabile

272

5

1.300,00

1.300.00

0,00

protocol

155

5

675,00

675,00

0,00

Igienizare

20

5

100,00

100,00

0,00

transport

.501

5

250,00

250,00

0,00

alte cheltuieli

°

5

0,00

0,00

0,00

onorariu

575

2

1.050,00

0,00

1.050,00

SUBTOTAL ACTIVITATEA 5

3.375,00

2.325,00

1X50,001.285,00


1.285,00


400,00


400,00


100,00


100,00


100,00


100,00


1.050,00


2.935,00


1.885,00


14)50,00


consumabile

0,00

" 0,00

0,00

protocol

180

5

900,00

900,00

0,00

Igienizare

...

10

5

50 00

0,00

50,00

transport

0

0

0,00

0,00

_

0,00alte cheltuieli

200

5

1.000,00

1.000,00

0,00

onorariu

550

2

1.050,00

0,00

1.050,00

SUaTOTAL ACTIVITATEA 7

3.000,00

1.900,00

1,100,00

;         Activitatea 8:

1 consumabile

376,00

5,00

1.880,00

L880.00

o,ooj

protocol

103,00

5,00

555,00

555,00

0,00

igienizare

20,00

5,00

100,00

100,00

0,00 1

transport

50,00

3,00

150,00

0,00

150,00

alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

onorariu

500,00

2,00

1.050,00

0,00

1.050,00

5UBTOTAL ACTIVITATEA 3

3.735,00

2.535,00

1.200,00

TOTAL

30.000,00

20.000,00

10.000,00

SURSELE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

1

Valoarea totală a proiectului:

30.000

2

Contribuția proprie în proiect:

10.000

3

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

20.000

DIRECTOR,             COORDONATOR PROIECT,          CONTABIL,

CARMEN GEORGETA FIFIRIG CARMEN DIACONU         LORENA MAZILU


CONTRASEMNEAZĂ
1

Completați această secțiune abia la sfârșit, după ce toate aspectele au fost agreate de toți membrii echipei șî după ce au fost validate de coordonatorii județeni. Este important ca toate celelalte secțiuni să fie complet finalizate pentru a putea completa secțiunea sumați vă.

2

în cazul unei contribuții în natura, se specifică acest lucru între paranteze, după suma respectivă. De exemplu: Contribuție Primăria XXX: 2.200 lei (echivalent în natură).

3

Proiectele finanțate pot fi implementate în perioada ol iunie-15 Decembrie 2018. Pentru mai multe detalii, revedeți instrucțiunile din Ghidul de finanțare.

4

Se recomandă completarea urmărind răspunsul Ia întrebările sugerate în Ghidul de finanțare, inclusiv cele ce vizează complementaritatea cu alte proiecte derulate în comunitate.

5

Se trece numele fiecărei activități înlocuind spațiul marcat cu XXX. în cazul în care numele este prea lung, se pot trece doar cuvintele cheie. Se păstrează aceeași numerotare ca la secțiunea „Metoda de lucru și activități propuse". în ceea ce privește intervalul de implementare, se marchează cu Xîn interiorul fiecărei căsuțe corespunzătoare. NB: o căsuța reprezintă o decadă. Data de 31 se asimilează ultimei decade. Se adaugă atâtea linii necesare câte activități sunt implementate.