Hotărârea nr. 211/2018

Hotărârea nr. 211 din 11.06.2018 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018.


HOTĂRÂREA NR. 211 DIN 11.06.2018

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 160/ 02.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65197/ 03.05.2018 înaintată de Clubul Sportiv Știința Bacău prin care solicită premierea sportivelor echipei de volei feminin și a antrenorilor acestora pentru obținerea locului III Cupa României;

-Adresa nr. 890/ 07.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 26798/ 07.05.2018 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea sportivului Alberto Biro și a antrenorului acestuia, Relu Auraș pentru obținerea medaliei de bronz la Campionatele Europene Under 22;

-Referatul nr. 5632/ 07.06.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea sportivelor echipei de volei feminin și a antrenorilor acestora, precum și a sportivului Alberto Biro și a antrenorului acestuia, Relu Auraș și alocarea echivalentului în lei a sumei de 162.420 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5633/ 07.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 5634/ 07.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.969/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 970/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 971/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011 și HCL nr. 231/ 2016;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 181 alin. (2) lit. « f» din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 90/ 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) Iit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art. 45 (2) lit. ”a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivelor echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru obținerea locului III Cupa României cu suma de 151.380 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Albert Biro cu suma de 5.500 lei și a antrenorului Relu Auraș cu suma de 5.500 lei pentru obținerea medaliei de bronz la Campionatele Europene Under 22, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 3. Se aprobă alocarea de Ia bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivele echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora și a sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Albert Biro și a antrenorului Relu Auraș pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. // DIN 11.06.2018

SPORTIVELE ECHIPEI DE VOLEI FEMININ DE LA CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA BACAU ȘI A ANTRENORILOR ACESTORA PROPUȘI SPRE PREMIERE PENTRU OBȚINEREA LOCULUI III CUPA ROMÂNIEI

1. Rogojinaru Denisa

Sportiva

2. Fales Georgiana

Sportiva

3. Cazacu Ana Cristina

Sportiva

4. Ciocian Lorena Raisa

Sportiva

5. Lupa Ana Maria

Sportiva

6. Radu Irrna Cristina

Sportiva

7. Sipos Melinda

Sportiva

8. Kapelovies Alice

Sportiva

9. Albu Mihaela

Sportiva

10. Ciucu Alexandra

Sportiva

11, Filipas Loredana

Sportiva

12. Dancu Gabriela

Sportiva

13. Grapa Florin

Antrenor

14. Cazacu Aurel

Antrenor

15. Voinea Lucian

Antrenor

16. Manta Melu

Antrenor

TOTAL

  • 13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

  • 13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

  • 13.800 Iei (echivalentul a 3.000 euro)

  • 13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

  • 13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro)

  • 9.200 lei (echivalentul a 2.000 euro)

  • 9.200 Iei (echivalentul a 2.000 euro)

  • 9.200 lei (echivalentul a 2.000 euro)

  • 13.800 lei (echivalentul a 3.000 euro) 5.520 lei (echivalentul a 1.200 euro) 5.520 lei (echivalentul a 1.200 euro) 3680 Iei (echivalentul a 800 euro) 23.000 lei (echivalentul a 5.000 euro) 6900 Iei (echivalentul a 1.500 euro) 3680 lei (echivalentul a 800 euro) 3680 lei (echivalentul a 800 euro) 151.380 (echivalentul a 35.300 euro)

PREȘEDINTE--

i;


DE ȘEDINȚA ^BOGDAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO


SERVICIUL CABINET PRIMAR CĂTĂLINA VI

I \

V \>