Hotărârea nr. 210/2018

Hotărârea nr. 210 din 11.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare.

2^ mânia

Sfâacău.

a/ O //un^t/aa/fit Qfyat'ăft

HOTĂRÂREA NR. 210 DIN 11.06.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/200i a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Protocolul de Predare - Primire nr. 5510/ 04.06.2018 încheiat între SC Luvis SRL și Primăria Municipiului Bacău, având ca obiect predarea - primirea bunurilor de retur - terenurile concesionate, documentațiilor aferente și documentația bunurilor de preluare;

-Referatul nr. 5643/ 07.06.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propunea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au Scut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5644/ 07.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5645/ 07.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.964/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.965/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.966/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 967/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4și nr. 968/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4) și punctului ni (10) din Anexa la Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 6 și ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 102/ 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

-Prevederile art. 3 (1) lit. «m» din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata;

-Prevederile art. 22(1) din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata;

-Prevederile art. 34 (1), lit. “i” din Anexa la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile HCL nr. 109/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului „Sărata II”;

-Prevederile HCL nr. 1/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. “a” si ale alin. (3), lit. ”b” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l Se aprobă ca pentru cimitirele ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L. să fie aplicabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului „Sărata II” aprobat prin HCL nr. 109/ 2015, cu precizarea că dimensiunile locurilor de înhumare în cimitirele menționate la alin. (1) vor fi de 2,5 m x 1, 2 m, cu interval între ele de 0,3 m, după caz.

ART.2 Tarifele pentru atribuirea locurilor de înhumare pentru o perioadă de 7/ 25 ani și tarifele pentru serviciile prestate in cimitire ce vor fi percepute în cimitirele ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., vor fi cele precizate în Anexa nr. 6 la HCL nr. 1/ 2018.

ART.3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

ART.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Direcției Salubrizare Agrement Parcuri. ART.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI