Hotărârea nr. 21/2018

Hotărârea nr.21 din 31.01.2018 pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiţi provizoriu.


HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 31.01.2018

pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiți provizoriu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 902/ 25.01.2018;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 903 din 25.01.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 904 din 25.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 88/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 89/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 90/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 91/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.92/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) și art. 64A1 alin. 3-7 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificată și completă;

-Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție a domnului Calancea Eusebio și a domnului Popa Ion.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

\

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOAICI