Hotărârea nr. 208/2018

Hotărârea nr. 208 din 11.06.2018 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.


HOTĂRÂREA NR. 208 DIN 11.06.2018

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Procesul Verbal nr. 5461/ 17.05.2018 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri, prin care este stabilită lista nominală a persoanelor care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Referatul nr. 79061 din 05.06.2018 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista nominală cu familiile și persoanele care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5627/ 07.06.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5628/ 07.06.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.956/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 957/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 958/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 959/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 960/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 75/ 28.02.2018, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 (5) - (9) și ale Anexei nr. 11, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizata;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRA ȘTE

Art. 1. - Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Art 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.20f DIN 11.06.2018


Lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii


Nr. crt.

*ir. pers

Numele si prenumele

Punctaj

1

7

PLEȘCAN GHEOROHE

61

2

BÂLĂU IONEL

89

3

BOȘCÂNEANUIULIA

85

4

BUCIUMELIONUȚ

84

5

4

LIȘIȚÂ MARIUS EMIL

70

6

MIRON RÂDUCIJ ADRIAN

68

7

STOICA MIHAELA

68

8

CIOBANU PETRONELA

65

9

4

GOGOLOȘ VASILE

61

10

B UDE ANU BOGDAN COSTEL

59

11

3

TIMIȘ RÂITUȚÂ MIHAELA

95

12

3

CAZACUMONICA MIHAELA

82

13

POPA VIOREL

79

14

STAN FĂNICĂ

79

15

GRIGORAȘ ALEXANDRU

71

16

3

BURLACU ELENA ALINA

70

17

FABIAN SORIN

69

18

SERGHIUTĂ LENUȚA

68

19

POENARU ANDREEA

68

20

PASCAL ALINA NICOLETA

67

21

CIBOTARU GABRIELA

65

22

3

PETROIGEORGE EMILIAN

60

23

COJOCARU OVIDIU NECULAI

60

24

GHERGHISAN ANCA

60

25

5

DĂRLEA GHENUȚA

59

26

3

BÂLAIȚĂ OANA ELENĂ

59

27

MUNTEANU IOANA

59

28

ȚUCA ALINA ELENA

58

29

2

STOICA PAULA

96

30

DRAM LOREDANA ELENA

92

31

VARGA ELENA LAVINIĂ

66

Starea de sănătate( k

<

i

i

i


Locația propusă

7

(

Obs.

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

apartament 2 cam

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

I garsonieră


32

2

HALMAC FLORENTINA

79

garsonieră

33

ANTOCE ADRIANA GABRIELA

87

garsonieră

34

RADU VAS1LE MARIAN

82

garsonieră

35

1

SARGHIUȚĂ VALENTIN

78

garsonieră

36

GHIUȚÂ DORIN VASILE

76

garsonieră

37

ARAMĂ IOANA

64

garsonieră

38

POPA GEORGE

64

garsonieră

39

BERBEC1E LAURENȚIU

64

garsonieră

40

LEANCĂCOSMIN RÂZVAN

63

garsonieră

41

DRAGOM1R IONELA

63

garsonieră

42

NEGURIȚĂ ALINA ELENA

60

garsonieră

43

FICUTA DANIEL

58

garsonieră

44

BOTEZATU VLADUT COSTEL

58

garsonieră

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GDANCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPOVIL1

DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRIȘTINA