Hotărârea nr. 207/2018

Hotărârea nr. 207 din 11.06.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a VI-a, ce se va desfăşura la Bacău în data de 22 iunie 2018.

HOTĂRÂREA NR, 207 DIN 11.06,2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 27890/ 17.05.2018 înaintată de Fundația Comunitară Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018;

-Referatul nr. 5098/ 18.05.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5607/ 18.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5608/18.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.952/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 953/08.06,2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 954/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 955/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a, ce se va desfășura la Bacău în data de 22 iunie 2018.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău, în data de 22 iunie 2018, orele 15.00 - 20.00 pentru desfășurarea evenimentului Swimathon, ediția a Vl-a.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare Baze Sportive și Fundației Comunitare Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI