Hotărârea nr. 206/2018

Hotărârea nr. 206 din 11.06.2018 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018.


HOTĂRÂREA NR. 206 DIN 11.06.2018

privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Procesele - Verbale de selecție nr. 79055/ 21.05.2018 al Comisiei Tineret și nr. 9452/ 21.05.2018 al Comisiei Sociale;

-Procesele Verbale nr. 78196/ 17.05.2018 și nr. 78197/ 17.05.2018 ale Comisiei pentru soluționarea contestațiilor;

-Referatul nr. 5405/ 31.05.2018 al Comisiei Tehnice pentru Aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care este propusă spre aprobare lista proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5406/ 31.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5407/ 31.05.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.947/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 948/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 949/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 950/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 951/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, ari. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile pct. 30 din Anexa nr. 1 - Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al municipiului Bacau, alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr. 350/ 2005 la HCL nr. 109/ 2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

-Prevederile art. 47 (l), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 2 și 5 și art.45 (2) lit «a» și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 pentru domeniile tineret și social aferente anului 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisiile de evaluare.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CREȚUCĂT


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPO


ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 206 DIN 11.06.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTA FINALĂ A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, ÎN BAZA LEGII NR 350/2005 PENTRU DOMENIILE TINERET ȘI SOCIAL AFERENTE ANULUI 2018

DOMENIUL TINERET

Nr. crt

Număr înregistrare

Denumire solicitant

Denumire proiect

Rezultat evaluare

Punctaj

Suma solicitată și aprobată

L

25692/25.04.2018

FUNDAȚIA SFANȚUL IOAN BOSCO

Vara împreună

Admis

93

54.000 lei

2.

26908/08.052018

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA

ȘCOALA GENERALĂ „AL.I. CUZA”

Școala de vară 2018

Admis

88

25.151 lei

3.

27051/09.052018

ASOCIAȚIA CULTURALĂ

JfARMONlE ȘI CULOARE” BACĂU

Concursul de teorie muzicală Emil Alexandrescu ediția n

Admis

85

12240 lei

4.

25767/25.042018

Recreativ9 educativ si activ

Admis

84

14.625 lei

5.

27283/10.052018

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

Concursul Sanitarii Pricepuți

Admis

82

10.000 lei

6.

25815/25.042018

Festivalul folcloric concurs „în pași de dans și voie bună”

Admis

81

6200 lei

7.

26003/26,042018

FUNDAȚIA COMUNITARA BACAU

Științescu-inovație în educația tinerilor - Ediția a II-a

Admis

81

35.000 lei

8.

26000/26.042018

P.F. FIL1P CLAUDIU

Festival Concurs de muzică ușoară pentru copii si tineret "Așchiuță"

Admis

79

18.593 lei

9.

26002/26.042018

ASOCIAȚIA MUTATIS MUTAND1S

Colorează-ji educația. Aptitudini pentru viața de după școală

Admis

74

28.450 lei

10.

27297/10.052018

ASOCIAȚIA „CENTRUL DANIEL"

Festival STEA Printre Stele -ediția a VII-a

Admis

74

64.600 lei

11.

25866/26,042018

Trupa de teatru: Artiștii

Admis

72

4.500 lei

Lîzucăi                        .

12.

25681/25 04.2018

Nu ești prea mic sa te implici!

Admis

7i

15.46635 Ici


TOTAL BUGET: 700.000 LEI                                        Sumă solicitată și aprobată: 288.925,35 LEI


DOMENIUL SOCIAL

.Vr crt.

I

NIL DEÎNREGISTRARE DOSAR

r- - '■ ■ --------------------——----- — - - • ----—------

DENUMIREA SOLICITANTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTAT EVALUARE

PUNCTAJ

SUMA      j

SOLICITATĂ I ȘI APROBATĂ

j I.

i

i

Nr. 25911/26.04 2018

ASOClAȚLi CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTORQLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „&ETANJA”

"Prevenirea niargtnnlizurii sociale prin servicii     de asistență, ingrțjirc și

recuperare pentru copii, tinere șt adulri cu dîzabilitâți sau nflnp dificultate1

ADMIS

95 puncte

446.649,06 i

I

t 2'

!

Nr. 25974'26.04.2018

SOCIETATEA NAȚIONALA DE CRUCE ROȘIE BACĂU

, Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice—“Deschideți o ușă!"

ADMIS

92 puncl.c

96.000

; 3.

i

Nr. 25995/26.04 2018

ASOCIAȚIA „CENTRUL. DANIEL11 BACĂU

“Utilizarea artelor coinbmalc în programele de recupcrarel!”

ADMIS

82 puncte

W 440

4.

I

Nr 25708/23 04.2018

ASOCIAȚIA „LUMINA”

, .îmbunătățirea       calității       vieții

persoanelor diagnosticate cu boii incurabile st familiilor acestora prin servicii de îngrijire paliative la domiciiiu“

ADMIS

75 puncte

75.022

BUGET APROBA I • 800.000 LE!.

SUMĂ SOLICITATĂ ȘI APROBATĂ: 709.111.06 IEI


PREȘEDINTEDEȘFJHNȚĂ CRETUCĂTcoS


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


COMISIA TEHNICĂ LEGEA 350/2005 DIANAILIE

DANIELA NAST ASE k

MARIUS SLATINARU