Hotărârea nr. 204/2018

Hotărârea nr. 204 din 22.05.2018 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafaţă de 4,00 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău

< vtc mânf<r

«wvnni/in/ Hoca/a/              i~^3acăn


HOTĂRÂREA NR. 204 DIN 22.05.2018

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiari

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererile D-lor

înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44437/14.11.2017 si nr. 24506/12.04.2018 prin care solicita concesionarea suprafeței de 4,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 44437/11.12.2017 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare a fost regăsit ca fiind revendicat in baza Legii nr. 247/2005 dar cererea a fost respinsa ca fiind tardiv depusa (după termenul de 14.02.2002);

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 4975 din 16.05.2018; -Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4976 din 16.05.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4977 din 16.05.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.941/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 942/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 943/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 944/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1), art. 15, lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1), lit. « b » si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (1) si (2), lit. « c » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii

, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 84208, înscris in cartea funciara 84208 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 26.0624 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Viceprimar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari. ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.