Hotărârea nr. 203/2018

Hotărârea nr. 203 din 22.05.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 203 DIN 22.05.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul nr. 78188/ 14.05.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4852/ 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4853/ 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.936/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 937/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 938/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 939/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 940/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică pozițiile 2479, 2480 și 5040 din Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din înv. Domeniu lui Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

2479

Teren închiriat

S=23 mp, str.Alecu

Russo, nr.48, destinația: garaj autorizat

1998

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

2480

Teren închiriat

S=23 mp, str.Alecu

Russo, nr.46, destinația: garaj autorizat

1998

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

5040

Teren închiriat

S=18 mp, str.Aleea Parcului, nr.18, destinația: magazie -spațiu depozitare

1998

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

(2) Terenurile menționate la art. 1 sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

  • (1) 3,25 mp teren, situat în Bacău, str. Theodor Aman, nr. 9, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) 8,33 mp teren, situat în Bacău, str. Republicii, nr. 29, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                                                                                                       5                         9

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVIC