Hotărârea nr. 202/2018

Hotărârea nr. 202 din 22.05.2018 privind alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp. situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 202 DIN 22.05.2018 privind alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78187/  14.05.2018 al Compartimentului Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului prin care se propune alipirea a trei terenuri în suprafață totală de 25.610 mp situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4868 din 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4869 din 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.931/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 932/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 933/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 934/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 935/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 879 alin. (1) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

/X

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

ART. 1 (1) - Se aprobă alipirea a trei terenuri situate în Bacău, strada Banu Mărăcine, nr. 2, astfel:

  • a) lotul I - suprafață de 8.675 mp cu nr. cadastral 79053, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • b) lotul II - suprafață de 14.088 mp cu nr. cadastral 84336, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • c) lotul III - suprafața de 2847mp cu nr. cadastral 84335, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) - Suprafața totală a terenului rezultată ca urmare a alipirii celor trei loturi menționate la alin. (1) este de 25.610 mp și este delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2 - Se mandatează Directorul Direcției Juridice și Administrației Locale din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, dl. Ciprian Fantaza să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actele de alipire ce vor fi încheiate în acest sens.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcția Economică.

9                       9

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Director al Direcției Juridice și Administrației Locale, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

9                         9

ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SQVA-GĂTHLACR^

5         -S'''î                   s


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI