Hotărârea nr. 201/2018

Hotărârea nr. 201 din 22.05.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. 9 Mai

HOTĂRÂREA NR. 201 DIN 22.05.2018

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. 9 Mai

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 26714/ 07.05.2018 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78180/ 09.05.2018 al Direcției Drumuri Publice si

5                                                                                       5

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4877/ 15.05.2018;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4878 din 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 928/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 929/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 930/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 52,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL BIROURI APARȚINÂND JUDEȚULUI BACĂU AMPLASAT PE STR. 9 MAI NR. 104, LOCALITATEA

BACĂU, JUD. BACĂU” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran pe str. 9 Mai din Municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 0,60 mp teren situat pe str. 9 Mai, din Municipiul Bacău, aferentă lucrării „alimentare CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL BIROURI APARȚINÂND JUDEȚULUI BACĂU AMPLASAT PE STR. 9 MAI NR. 104, LOCALITATEA BACĂU, JUD.BACĂU, necesară pentru amplasarea unei firide de branșament și a unui bloc de măsură și protecție trifazat, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei si străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

5

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIP¥irT