Hotărârea nr. 200/2018

Hotărârea nr. 200 din 22.05.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 22.05.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatele nr. 78186/  14.05.2018 al Compartimentului Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4932 din 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4933 din 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.923/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 924/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 925/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 926/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 927/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19(1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 încheiat între Primăria Municipiului Bacău și SC Thermoenergy Group SA;

-Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), lit. ”d” și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin. (1), alin. (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativ, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45. (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 (1) - Se modifică numerele curente 415, 1255, 1256, 1839 și 1840 la Anexa la HCL nr. 22/ 2018, după cum urmează:

Nr. Crt.

Poziția în inv. dom. public

Denumire imobil

Elememente de identificare conf. HCL 22/2018

Elemente de identificare rezultate în urma măsurătorilor

1

415

Str.

Prelungirea Bradului

Carosabil:    L=1185m,

l=7m,

S=8295 mp

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sist.rutier=BETON

Suprafață totală = 11.521mp, din care:

-Carosabil:   L=1185m,   l=7m,

S=8295 mp,

Trotuar: 1=1-1,5m,

Sistem rutier=BETON;

-Carosabil: S=3226 mp (tronson delimitat de numerele poștale 101 și 103),

Sistem rutier=BALAST

2

1255

Teren Misionarele Carității      -

Casa Sf.Iosif

S=2.924, str.Tecuciului, nr.21, vecini N.V.S.E. -teren         proprietate

particulară

HCL 10/2003

S=2.435, str.Tecuciului, nr. 21 -teren împrejmuit cu gard de prefabricate pe laturile de Nord, Est, Sud și Vest.

3

1256

Clădire Misionarele Carității      -

Casa Sf.Iosif

S=254mp, str.Tecuciului nr.21, prefabricate + beton

Suprafață construită la sol=426 mp, str.Tecuciului, nr.21, CI -Cămin pentru copii -Sparțial+P+lparțial,

Suprafață construită desfășurată = 871mp ’

4

1839

Teren curți construcții

Str.               Mihail

Kogălniceanu nr. 40, Steren—2315,5mp Sconstr=809,66mp Scurți=1505,84mp nr.cadastral 7155 carte funciară nr. 76260 (nr. CF vechi 26740/N)

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 40,

Steren=2275mp,

Sconstr=787mp,

Scurți=1488mp,

Carte funciară nr. 76260

5

1840

CI - Grădinița

nr. 18

S=437,85 mp, cărămidă, acoperiș tablă

Suprafață construită la sol=416 mp, cărămidă, acoperiș tablă

(2) - Modificările prezentate la alin. (1) sunt evidențiate în planurile de situație - Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Sc completează Anexa la IICL nr. 22/ 2018 cu bunurile cuprinse în Anexele nr. 4 și 5, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin IICL nr 228/ 2014., prin încheierea unui act adițional, care va cuprinde bunurile din Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Se aprobă Actul adițional privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 156/27.04.2018.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                         3

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.