Hotărârea nr. 2/2018

Hotărârea nr.2 din 12.01.2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 – 2019

HOTĂRÂREA NR. 2 din 12.01.2018

privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversltar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresele nr. 10869/ 11.12.2017 și nr. 10926/ 12.12.2017 ale Primarului Municipiului Bacău și Consiliului Local al Municipiului Bacău înaintate către Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care se solicită avizul conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019;

 • - Adresele nr. 48258/ 19.12.2017 și nr. 16187/ 04.01.2018 ale Inspectoratului Școlar Județean Bacău prin care ne înaintează avizul conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019;

 • - Referatul nr. 124/ 08.01.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 125/ 08.01.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 126/ 08.01.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 6/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 7/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 8/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 9/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 10/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

 • - Prevederile art. 22 alin. (1), (2) și (3) din Ordinul nr 5472/ 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Amendamentul formulat de către domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6) lit. “a”, punctul 1 și art. 45(1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 — 2019, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2. -Prevederile art.l, pentru punctele 15 și 16 din anexa nr.2 la prezenta hotărâre, vor intra în vigoare numai după obținerea avizului conform eliberat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

ART.3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE BREAHNĂ-EDINȚĂ

LA-CRISTINAROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 12.01.2018

Rețeaua școlară unităților de învățământ p reuni versitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

u

£

UAT

Unitatea de învățământ tu personalitate Juridică/Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail/itiveluri de învfițământ/Limba de predare

Unitatea de învățământ arondată/adresa/niveluri de învățământ

1

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAV1AN VOICU", municipiul Bacău, str. Bicaz nr.17, tcl/fax 0234552061, e-mail: școala lbacau@yahoo.com/PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

Școala primară nr. 1, municipiul BACĂU, str.

Ciprîan Porumbescu nr.5 / PRE, PR]

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34, municipiul BACĂU, str. Republicii nr. 45 /PRE

2

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON", municipiul Bacău, str. 9 Mal nr. 64, tel/fax. 0234 510436, c-mnih scoala_platon_bacau_2007@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33,

municipiul Bacău, str. Alexandru ccl Bun nr. 10, tel. 0234 532080, fax. 0234 533587, c-niail.giadinita_iir33@yahoo.com / PRE

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL"

Violeta", municipiul BACAU, str. Valea Albă nr.4 /PRE

3

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", municipiul Bacău, str. Ioniță Sundu Sturz» nr. 80, tcl/fax. 0234 514706, c niaih nlccclbun@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.I7,

municipiul Bacău, sti. Oituz m.85, tel.0234

511046. e-mail:gradinita 17@yahoo.com / PRE

4

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N1CU ENEA", municipiul Bacău, str. Calea Romanului nr. 144, teh/fax.0234 510 771, e-maih scoala7nicuencabc@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO

BACĂU

GRĂDINI |’ACU PROGRAM NORMAL NR.25, municipiul BACĂU, Calea Romanului nr.24 / PRE

5

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA", municipiul Bacău, str. Bicaz nr,126,te!./fax 0234552667, e-mail: scoaladomnifamariabc@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO

6

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.I0, municipiul Bacău, str.Prctor Andrecscu nr.l, tel/fax.0234 583120, e-mail: scoalalObacau@yahoo.com /PRE, PRI, GIM /RO

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21,

municipiul Bacău, str. Pictai- Andrecscu nr.5, tel./fax.O234 583146 / PRE

7

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN", municipiu] Bacău, str. Logofăt Tăutu nr.7,tel./fax.0334401261, e-mail: scmihaidragan@yahoo.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9, municipiul

BACĂU, str. Calea Moldovei nr.l36 / PRI, GIM

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9, municipiul BACĂU,str. Frunzeinr.l /PRE

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "Raza dc soare",

municipiul Bacău, sti. Costac.hr Negri nr. 1, (el /PdK 0?T| 545990, fc mail:gradmitanr35.bacaii@yahoo.com / PRE

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETA MIRCEA CANCICOV", municipiul Bacău, str. Prieteniei nr.73, tcl/fax.0234 546111, e-mail;cancicovbc@yahou.com /PRE, PRI, GIM

8

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "Dr. Alexandru Șafran”, municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.J, tel./fax.0234 552935, e-mail: scoalasafranbacau@yahoo.ro / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.24,

municipiul Bacău, str. Aviatorilor nr.6, tel./fax.O234 575779, e-mail:gradînita24bacau@yahoo.com / PRE

9

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO”, municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 5, tel./fax.0234 513383, e-mail: scoalaalrusso@gmaii.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.30, municipiul BACĂU, str. Alecu Russo nr.23,0234556078 / PRE

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.27, municipiul BACĂU, str. Alecu Russo

nr.59, tel. 0234 553583 /PRE

10

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SP1RU HARET”, municipiul Bacău, str. V.Alecsandri nr.14, tel./fax.O234 510441, e maik haretiana2013@yahoo.ro /PRE, PRI, GIM/RO/

11

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU 1OAN CUZA", municipiul Bacău, str. Oituz nr.14, tei.0234 514703, FAX 0234 515667 e-mail: scoalacuzabc@yahoo.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.IS. municipiul Bacău, str. Gh, Viănecunu nr4(k tel/fax 0?34 515316 /PRE

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26, municipiul Bacau,str. Cuza Vodă nr. 10, Bacău / PRF.

12

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA”, municipiul Bacău, str. Carpați nr.12, teL/fax.02.34 533164, e mail: scoalabacovia@yahoo.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, municipiul Bacău, str. Carpaji nr, 8, tel.0234 544241 /PRE

13

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN", municipiul Bacău, str. Mîron Costin nr.64, td./fax.0234510983, e-mail: mironcostinbacau@vahoo.com ! PREPRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, municipiul BACĂU, str. Mircea EI iade nr.6 / PRE

14

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N1C0LAE IORGA", municipiul Bacău, str. Bicaz nr.3, tel./fax.O234 552820, e-mail: școala iorga@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO/

15

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ”, municipiul Bacău, str.Tipografilor nr.ll, tel.0234 522553, fax. 0334 401 219, e-mail: scoalaioncreangabacau@yahoo.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "Lizuca",

municipiul Bacău, str. Bucovinei nr. IOA, tel./fax.

0234 586750, e-maikgradinitajizuca@yahoo.com /PRE

16

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", municipiul Bacău, str, Venus nr.16. tel./fax.0334.405.225, e-mail; scg_rnihails@yahoo.com / PRE, PRI, GIM/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "Crai Nou", municipiul Bacău, str. Aprodu Purice nr.i 1. tel./fax. 0234 582464, e-mail;gradinitacrainou@yahoo.com / PRE

BACĂU

GRĂDINI 1 A CU PROGRAM PRELUNGI V

NR ?9,

municipiul Bacău, str. Radu Negru nr.3, teIJfax.0234 523686, e-inail-gradinita29bc@gmail.com / PRE

17

BACĂU

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", municipiul Bacău, str. Tecuciului, nr.17,

cod 600391, tel./fax 0234 510708. c-maik gsprbacau@yahoo.com / PRI, GIM, LIC TF.H, PROF/RO/

18

BACĂU

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, municipiul Bacău, str. Alexandru cel Bun nr.43,

tel/fax.0234 542844, 581534, c-mail: lpsbacau@yahoo.com/ GIM/SP, L1C VOC/SP/RO/

19

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE", municipiul Bacău,

str. Spiru Haret nr.6 ,tel/fax: 0234 570582, 570364, e-mail;

secretariatpedagogicbacau@gmaii.com / PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC/RO/

20

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINAND

I", municipiul Bacău,

str. George Bacovia nr. 45, tel: 0234

513565, fax:0234 513020, e-mail: fcrdinandbc@yahoo.com, ferdinand@k.ro /PRI, GIM, LICTEO/RO/

21

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL "VAS1LE ALECSANDRi", municipiul Bacău, str. Vasile Alccsandri nr.37, tel. 0234 512607, fax:0234 510913, e-mail: cnva_bacau@yahoo.eom/ GIM, LIC TEO/RO/

22

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU", municipiul Bacău, str. Războieni nr.24,tel.O234

512753,liceuldeartabacau@yahoo.com / PRE, PRI, PRl/AR, GIM/AR, LIC VOC/AR/RO/

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12.. municipiul Bacău, str. 9 Mai nr.11, tei. 0734 515147 /PRE

BACĂU

GRĂDINI | A CU PROGRAM NORMAL "Spiru

Haret", municipiul BACĂU, str. Trotuș nr.6 / PRE

23

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU", municipiul Bacău, str, Lucrețiu Pătrășcanu nr. 30, tel:0334 405941, fax 0334 405942, c-mail: cnghvranccanu@yahoo.co.uk / GIM, LIC TEO/RO/

24

BACĂU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON", municipiul Bacău, str. Aeroportului nr.5, tel.0234575358, fax 0234 575365, mangeron2002@yahoo.com PRE, LIC TEH, PROF, POS/RO/

BACĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA", municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr.37, tel./fax.O234 574642, scoalaionlucabc@yahoo.com /PRE, PRljGlM

BACĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "Lelea1', municipiul BACĂU , str. Lelea nr.17 / PRE

25

BACĂU

COLEGIUL ’’ HENRI COANDĂ", municipiu] Bacău, str. Condorilor nr,8, tel:0234 557223, fax:0234 556900, e-mall: hcoandabacau@gmail.coni / LIC TEO/RO/

26

BACĂU

COLEGIUL ECONOMIC "ION

CHICA", municipiul Bacău, str. 9 Mai nr.I04,tel 0234510435, fax 0234 58II67, colegi iil_ec_bc@yahoo corn / LIC TEII, LIC TEO, POS, PROF/RO/

TI

BACĂU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY", municipiul Bacău, str. V.Alecsandri nr.18, tel: 0234 515254, fax 0234 581381, e-mail: ctanglielsaligny@yahoo.coin /PRE, PRI, G1M, LIC TEH, LIC TEO, PROF/RO/

28

BACĂU

COLEGIUL "GRIGORE ANT1PA", municipiul Bacău, str. H.Coandă nr. 7, TEL. 0234552089, fax 0234/552011, chimie_ind_bacau@yahoo.co.uk / LIC TEH, PROF/RO/

20

BACĂU

COLEG IUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N1COLAE VASTLE8CU KARPEN”, municipiul Bacău, str Mioriței nr, 76, lei /fax 0234586 Z20, $em*tariat@etcnvk.ro /PRE, PRI, LIC TEH, LIC TEO, PROF, POS/RO/

30

BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC "SF. IOSIF", municipiu) Bacău, Calea Moldovei nr. 233, tel/fax: 0234 575913,c-maik ciicsfioMf@yahoo.com / LIC VOC, LIC TEO/RO/

31

BACĂU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU", municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 35, tel./fax.O234 562564, e-mail: colegiulmiliaiemineseu35@yah0o.com / LIC TEO, POS/RO/

32

BACĂU

GRADIN1J A CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "Agricola", municipiul Bacău, strada Calea Moldovei nr.53, tel./fax. 0234 577594, e-mail:gradinita_agricola@yahoo.com / PRE/RO/

33

BACĂU

PALATUL COPIILOR,

mun Bacău, str. Oituz nr.24, tel.0234 515020, pcbitcuubc@gniail.com

34

BACĂU

Clubul Sportiv Școlar, municipiul Bacău, strada Oituz nr. 15, tel/fax 0234 524844, e-mail: css.bacau@yahoo.com/ LIC/SP

35

BACĂU

Centrul Județean de Excelență Bacău, municipiul Bacău, str. Gcorge Bacovia nr.45. te!0234 513565, fax 0234 513020, e-maikexceienta. bc@gmail.comPREȘEDINTE DE ȘEDINȚ A

L


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOY/£ /

L CABINET PRIMAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                           Anexa nr. 2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU la HCL NR. 2 DIN 12.01.2018

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Nr.crt

UAT

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail/niveluri de învățământ/Limba de predare

Unitatea de învățământ arondată/adresa/niveluri de învățământ

1

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Roza Venerini”, mun. Bacău, Str. Digu Bârnat nr. 6,Tel/fax 0234-582560, e-mail:gradirozavenenni@gmail.com, /PRE /RO

2

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Pinochio”, mun. Bacău, str. Prelungirea Bradului Nr. 5, tel 0234 583262, 0749233851,e-mail:pinochiokindergarten@yahoo.com /PRE /RO

3

Bacău

Școala primară Româno-Americană, mun.

Bacău, Str.I.S.Sturza 77B

0234-571288, 0234-571830, contact@gradinitaromanoamericana.ro /PRE, PRI /RO

4

Bacău

Școala Postliceală FEG, municipiul Bacău, Str. Mioriței nr. 76 bis, TEL. 0234 513787, e-mail: leg. bacau@gmail. corn,

scoala fegbacau@yahoo.com /POS

5

Bacău

Școala Postliceală ”Christiana” , mun. Bacău,

Str. Gării Nr. 18, TEL/FAX:0234-519660, christianabacaugariil8@yahoo.com /POS /RO

6

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Sweet Dreams Kindergarten", mun. Bacău, Str.

PloiiloL m.l2, lel/fax. 0334 405 820, 0749 249 259 e-mail:office@sweet-dreams.ro /PRE /RO

7

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Magic English”, mun. Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.14, tel: 0745 365 507, fax 0334 105 366„ e-mail: nicoletaghimis@yahoo.ro, office@magic-english.ro /PRE /RO

8

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Oblio", mun. Bacău, str. Miron Costin nr. 11, tel 0745 134 086, e-mail.gudiuita@oblio.oig.io, obliogradinita@yahoo com/PRF /RO

9

Bacău

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”, mun. Bacău, Str. Ioniță Sandu Sturza nr.78, tel/fax 0234 575460

e-mail :liceul_branco veanu@yahoo. com/ LIC/TEH /RO

10

Bacău

Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii European, mun. Bacău, Str. Spiru Haret nr.6, tel/fax: 0234 541121: e-mail: centruldestudiieuropeanbacau@yahoo.com /POS /RO

11

Bacău

Școala Sanitară Postliceală "Sanity", municipiul Bacău, str.Bicaz nr.7, tel./fax 0234 544932, 0748111634, e-mail:

apieb84@yahoo.com /POS /RO

12

Bacău

Grădinița particulară cu program prelungit "Căsuța Veverițelor", municipul Bacău, Str.

Ana Ipătescu nr.48, tel. 0372729162, 0753 316 121, e-mail:casuta.veveritelor@yahoo.com/ PRE /RO

13

Bacău

Grădinița "Ami Kids Education", municipiul

Bacău, Str. Vasilo Alecsandri nr.6, Tel. 0234/537536

e-mail: office@amikids.ro/PRE /RO

14

Bacău

Grădinița "Celestino", municipul Bacău, Str.

Energiei nr.23, tel.0745345458, e-mail:gradinita_celestino@yahoo.com / PRE /RO

15

Bacău

Grădinița cu program normal și prelungit ”Benthal”, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, tel. 0756401068, PRE/ RO

16 Bacău


Colegiul Universității ”George Bacovia”, municipiul Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 96, tel. 0234/ 562.600, fax 0234/ 516448, e-mail rectorat@ugb.ro, POS/ RO