Hotărârea nr. 199/2018

Hotărârea nr.199 din 22.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare si schimbare destinatie partiala la corpul de cladire C2 cu destinatie ateliere de instruire practica si laborator alimentatie la Colegiul ,,Grigore Antipa”, municipiul Bacau”.Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr.4790 din 11.05.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții „Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la Colegiul Grigore Antipa, municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4845 din 15.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr.4791 din 11.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.920/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 921/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 922/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5(1) lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza D.A.L.l, pentru obiectivul de investiții „Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la Colegiul Grigore Antipa, municipiul Bacau”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. I99 DIN 22.05.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „Amenajare si schimbare destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la Colegiul Grigore Antipa municipiul Bacau”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR E^C-isTlV

CRISTINA BUZDUGAN

Iz

SEF SERVICIU

MIHAELAIONESI