Hotărârea nr. 198/2018

Hotărârea nr.198 din 22.05.2018 privind aprobarea cererii de extindere a spaţiului de locuit


_ amâniaHOTĂRÂREA NR. 198 DIN 22.05.2018 privind aprobarea cererii d-lui              de extindere a spațiului de locuit

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Cererea nr. 47936/ 18.12.2017 a domnului                 prin care solicită

extinderea spațiului de locuit;

-Referatul nr. 90241/ 03.05.2018 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea extinderii spațiului de locuit;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4881/ 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4882/ 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.916/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 917/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 918/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 919/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 1821 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Contractul de închiriere nr. 145703/ 21.11.2013 al d-lui                și actul

adițional nr. 1;

-Procesul Verbal nr. 2624/ 14.03.2018 al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ din care rezultă aprobarea cererii domnului

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “b” și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă cererea d-lui               de extindere a spațiului de locuit

asupra a două camere în suprafață de 32,00 mp, dependințe în suprafață de 31,04 mp și curte în suprafață de 89 mp, deținute de                   în imobilul situat în

Bacău,                       imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău,

ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău,

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-lui

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.