Hotărârea nr. 197/2018

Hotărârea nr.197 din 22.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata – CT 1 Parc, CT Grup Scolar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorita, CT 3 Miorita

HOTĂRÂREA NR. 197 DIN 22.05.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul nr. 4871/ 15.05.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița”;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistată cu nr. 4957 din 16.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4958 din 16.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 913/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 914/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 915/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr. 62/ 2018 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”. CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și SC Thermoenergy Group SA.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. / 9^ DIN 22.05.2018

Documentație tehnico-economică faza STUDIU DE

FEZABILITATE pentru investiția ”Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Grup Școlar „Anghel Saligny”, CT Prefectura, CT 2 Miorița, CT 3 Miorița”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIy

DIRECTORI EXECUTIV CRISTINA BUZDUGAN

ȘEF SERVICIU

MIHAELAIONESI